Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 06/10/2006

heeme yegke└ / uesKee fJeJejCe ceW MeeKee ke└e helee /ýsuerHe└es˘e ˘ebyej os˘ee

heeme yegke└ / uesKee fJeJejCe ceW MeeKee ke└e helee /ýsuerHe└es˘e ˘ebyej os˘ee
YeefjyeQ /2006-07 / 143
MeyeQfJe.keWÀkeÀe.yerher[r.hefj.12/09.39.000/2006-07

6 DeÊetÀyej 2006

cegK│e keÀe│eõheeuekeÀ DefOekeÀejr meYer he┤eLefcekeÀ (Menjr ) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso│e /ceneso│ee

heeme yegkeÀ / uesKee fJeJejCe ceW MeeKee keÀe helee /ìsuerHeÀesôe ôebyej osôee

MeeKeeDeeW ceW äe┤enkeÀeW keÀes GheueyOe mesJee keÀr äegCeJeÊee keÀes megOeejôes kesÀ GÎsM│e mes heeme yegkeÀ /uesKee fJeJejCeeW ceW MeeKee kesÀ heles /ìsuerHeÀesôe ôebyej keÀe GuuesKe Ghe│eesäer nesäee Ś

2. Dele: yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ│ee peelee nw fkeÀ Jes │en megfôeqŻele keÀjW fkeÀ Keelee OeejkeÀeW keÀes peejr keÀr äe│er heeme yegkeÀ / uesKee fJeJejCeeW ceW MeeKee kesÀ hetjs heles /ìsuerHeÀesôe ôebyej keÀe DefôeJee│eõle: GuuesKe fkeÀ│ee peelee nw Ś

YeJeor│e

(Sôe.Sme. fJeéeôeeLeôe)

he┤Yeejr cegK│ecenehe┤yebOekeÀ

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???