Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 22/08/2008

yeQkeÀeW Üeje met®eôee /peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjôee -JłeehekeÀ met®eôee heÆ

DeejyerDeeF/2008-09/137
yeQhefJefJe. meb. SueFõper. yermer. 33/09.07.005/2008-09

22 Deäemle 2008
31 ÞeeJeCe 1930 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCepłe yeQkeÀ

(ães°erłe äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

cenesołe

yeQkeÀeW Üeje met®eôee /peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjôee -JłeehekeÀ met®eôee heÆ

yeQkeÀeW keÀr MeeKeeDeeW ceW met®eôee /peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjôee fJeÊerłe fMeãee he´oeôe keÀjôes keÀe SkeÀ ceeOłece nw Fme lejn keÀe he´oMeõôe keÀjôes mes äe´enkeÀeW keÀes yeQkeÀ kesÀ GlheeoeW leLee mesJeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW mecePeyetPe keÀj fôeCeõłe uesôes ceW Deemeeôer nesler nw leLee GôekesÀ DefOekeÀejeW leLee kegÀí DefôeJeełeõ mesJeeSb he´oeôe keÀjôes kesÀ yeQkeÀeW kesÀ oefłelJeeW kesÀ yeejs ceW Yer peeôekeÀejr he´ehle nesler nw Gmemes peôelee keÀr fMekeÀełele fôeJeejCe he´Ceeuer mebyebOer peeôekeÀejr keÀe Yer he´meejCe neslee nw Deewj yeQkeÀeW ceW äe´enkeÀ mesJee keÀr äegCeJeÊee yeźler nw leLee äe´enkeÀ meblegqøì kesÀ mlej ceW Yer megOeej neslee nw

2. FmekesÀ DeueeJee, Yeejlerłe fjťeJeõ yeQkeÀ ôes yeQkeÀeW kesÀ hefj®eeueôeeW ceW heejo|Melee keÀes yeźeJee osôes kesÀ fueS mesJee he´Yeej, yłeepe oj, he´oeôe keÀr peeôesJeeuer mesJeeSb, GlheeoeW mebyebOer peeôekeÀejr, fJefYeÄe yeQEkeÀäe uesôeosôeeW kesÀ fueS ueäeôes Jeeues mecełe mebyebOer ceeôeob[ leLee fMekeÀełele fôeJeejCe he´Ceeuer pewmes fJefYeÄe he´cegKe henuegDeeW keÀes he´o|Mele keÀjôes kesÀ mebyebOe ceW yeQkeÀeW keÀes fJefYeÄe DeôegosMe foS nQ leLeefhe, Yeejlerłe fjťeJeõ yeQkeÀ Üeje yeQkeÀeW keÀr MeeKeeDeeW kesÀ fôejrãeCe /oewjeW kesÀ mecełe łen heełee äełee fkeÀ yengle mes yeQkeÀ peäen keÀr keÀcer, DeôegosMeeW kesÀ ceeôekeÀrkeÀjCe kesÀ DeYeeJe Deefo pewmes keÀejCeeW mes Dehesfãele peeôekeÀejr he´o|Mele ôenrb keÀjles nQ

3. MeeKeeDeeW ceW peäen keÀr keÀcer leLee SkeÀ De®íe ceenewue yeôeeS jKeôes keÀr DeeJeMłekeÀlee keÀes Ołeeôe ceW jKeles ngS Yeejlerłe fjťeJeõ yeQkeÀ kesÀ SkeÀ DeeblefjkeÀ keÀełeõoue ôes JeefCeqpłekeÀ yeQkeÀeW kesÀ he´oMeõôe /met®eôee heÆ mes mebyebfOele meYer ceewpetoe

DeôegosMeeW keÀr mecerãee keÀr leefkeÀ GônW lekeõÀmebäele yeôeełee pee mekesÀ keÀełeõoue keÀr fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej yeQkeÀeW keÀes fôecôefuefKele DeôegosMe peejr fkeÀS peeles nQ :

(I) met®eôee heÆ

4. GÊeÀ oue ôes łen cenmetme fkeÀłee fkeÀ ceewpetoe DeôegosMeeW keÀes meJeeõfOekeÀ łegfÊeÀłegÊeÀ yeôeeôes kesÀ fueS Fôe DeôegosMeeW keÀes `äe´enkeÀ mesJee mebyebOer peeôekeÀejr', `mesJee he´Yeej', `fMekeÀełele fôeJeejCe' leLee `Deôłe' pewmer kegÀí ÞesfCełeeW ceW JeäerõkeÉÀle fkeÀłee peeôee yesnlej jnsäee meeLe nr, oue ôes łen Yer cenmetme fkeÀłee fkeÀ met®eôee heÆ hej keÀesFõ fJemleÉle peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjôes keÀr DeeJeMłekeÀlee ôenrb nw Deewj peeôekeÀejr mebyebOer cenlJehetCeõ henuet DeLeJee `mebkesÀlekeÀeW' keÀes nr Jeneb he´o|Mele fkeÀłee peeS

5. leoôegmeej, ceewpetoe DeeosMeelcekeÀ DeôegosMeeW keÀes ceesìs leewj hej GhełegõÊeÀ ®eej ÞesfCełeeW ceW JeäerõkeÉÀle fkeÀłee äełee nw Deewj GhełegõÊeÀ mecetn Üeje lewłeej fkeÀS äeS JłeehekeÀ met®eôee heÆ ceW Meefceue fkeÀłee äełee nw JłeehekeÀ met®eôee heÆ keÀe HeÀeöce÷ì DeôegyebOe ceW fołee äełee nw yees[õ keÀe ôłetôelece DeekeÀej 2 HeÀrì uebyee Deewj 2 HeÀrì ®eew›e nes keÌłeeWfkeÀ Fme DeekeÀej keÀe yees[õ nesäee lees 3 mes 5 cerìj keÀr otjr mes Yer Deemeeôer mes foKeeFõ osäee yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀłee peelee nw fkeÀ Jes Deheôer MeeKeeDeeW kesÀ met®eôee heÆeW hej JłeehekeÀ met®eôee heÆ kesÀ fueS foS äeS HeÀeöce÷ì kesÀ Deôegmeej peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjW

6. met®eôee heÆ hej peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjles mecełe yeQkeÀ fôecôefuefKele fme×ebleeW keÀe Yer Deôegheeueôe keÀjW :

(DeOe) met®eôee heÆ keÀes DeeJefOekeÀ DeeOeej hej DeÐeleôe fkeÀłee peeS Deewj yees[õ keÀes fpeme leejrKe lekeÀ DeÐeleôe fkeÀłee äełee nw Jen leejrKe Yer yees[õ hej he´o|Mele keÀr peeS (met®eôee heÆ ceW Meefceue keÀjW)

(Dee) neueebfkeÀ yees[õ keÀe hewìôeõ, jbäe leLee f[ťeeFôe yeQkeÀeW kesÀ fJeJeskeÀ hej íes› fołee äełee nw, fHeÀj Yer met®eôee heÆ meeoäerhetCeõ leLee megheeþ³e nesôee ®eefnS

(F) YeeføekeÀ DehesãeeDeeW (DeLeeõled Enor Yeeøer jepłeeW ceW fÜYeeøer leLee Deôłe jepłeeW ceW f°eYeeøer) keÀes Ołeeôe ceW fuełee peeS

(Fõ) met®eôee heÆ hej fkeÀS äeS ôeS hefjJeleõôeeW keÀes fJeMesøe Şhe mes oMeeõłee peeS GoenjCe kesÀ fueS, yeQkeÀ Üeje foS peeôes Jeeues ueÁeg GÐeesäe °eÝCe GlheeoeW ceW keÀesFõ ôełee hefjJeleõôe fkeÀłee äełee nw lees ueÁeg GÐeesäe GlheeoeW mes mebyebfOele peeôekeÀejr `nce ueÁeg GÐeesäe °eÝCe/Glheeo osles nQ (foôeebkeÀ . . . . . keÀes hefjJe|lele)' kesÀ Şhe ceW he´o|Mele keÀr peeSäer

(G) met®eôee heÆ hej Gôe ceoeW keÀr met®er Yer he´o|Mele keÀr peeS, fpeôehej hegqmlekeÀe kesÀ Şhe ceW fJemleÉle peeôekeÀejr GheueyOe nw

7. FmekesÀ DeueeJee, GhełegõÊeÀ yees[õ kesÀ DeflefjÊeÀ yeQkeÀeW keÀes `yeQkeÀ/MeeKee keÀe ôeece, keÀełeõ foôe, keÀełeõ Áebìs leLee meehleefnkeÀ ígfÆłeeb' pewmes yłeesjs Yer MeeKee hefjmej kesÀ yeenj he´o|Mele keÀjôes ®eefnS

(II) hegqmlekeÀeSb/ye´esMemeõ :

8. met®eôee heÆ kesÀ hewje `Ś' ceW fôe|oøì fkeÀS äeS Deôegmeej fJemleÉle peeôekeÀejr yeQkeÀ kesÀ fôeCeõłeeôegmeej fJefYeÄe hegmlekeÀeW/ye´esMemeõ ceW GheueyOe keÀjeFõ peeS Fôe hegqmlekeÀeDeeW/ye´esMemeõ keÀes SkeÀ Deueäe HeÀeFue/HeÀesu[j ceW `he´flemLeeheôerłe heÉøþeW' kesÀ Şhe ceW jKee peeS leefkeÀ GôekeÀr he´flefuefhe yeôeeôes Deewj GônW DeÐeleôe keÀjôes ceW menełelee nes Fme mebyebOe ceW yeQkeÀ fôecôefuefKele fJemleÉle foMeefôeo÷MeeW keÀe Yer Deôegheeueôe keÀjW :

 • HeÀeFue/HeÀesu[j keÀes MeeKee ceW äe´enkeÀ ueeöyer ceW DeLeJee `DeehekeÀr menełelee kesÀ fueS' keÀeGbìj hej DeLeJee Ssmes mLeeôe hej jKee peeS peneb płeeoelej äe´enkeÀ Deeles-peeles jnles nQ
 • YeeføekeÀ DehesãeeDeeW (DeLeeõled Enor Yeeøer jepłeeW ceW fÜYeeøer Deewj Deôłe jepłeeW ceW f°eYeeøer) keÀes Ołeeôe ceW jKee peeS
 • hegqmlekeÀeDeeW kesÀ cegêCe kesÀ mecełe łen megfôeq˝ele fkeÀłee peeS fkeÀ HeÀeöôì keÀe DeekeÀej keÀce-mes-keÀce Sfjłeue 10 nw leefkeÀ äe´enkeÀ Gmes Deemeeôer mes heź mekeWÀ
 • äe´enkeÀeW kesÀ DeôegjesOe hej GônW hegqmlekeÀeDeeW keÀr he´flełeeb GheueyOe keÀjeFõ peeSb

(III) JesyemeeFì

9. met®eôee heÆ kesÀ hewje `Ś' ceW fôe|oøì fkeÀS äeS Deôegmeej fJemleÉle peeôekeÀejr yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì hej Yer GheueyOe keÀjeFõ peeS yeQkeÀeW keÀes Deheôer JesyemeeFì hej meeceäe´r [eueles mecełe Gme meeceäe´r keÀr leejrKe, heþôerłelee Deefo mes mebyebfOele fJemleÉle foMeefôeo÷MeeW keÀe heeueôe keÀjôee ®eefnS Fme mebyebOe ceW yeQkeÀ łen Yer megfôeq˝ele keÀjW fkeÀ äe´enkeÀ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì kesÀ nesce hespe mes mebyebfOele peeôekeÀejr Deemeeôer mes äe´nCe keÀj mekeWÀ FmekesÀ DeueeJee, mesJee he´Yeej leLee MegukeÀ leLee fMekeÀełele fôeJeejCe mes mebyebfOele kegÀí Ssmer peeôekeÀejr nw fpemes yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì hej DefôeJeełeõleë [euee peeôee nw fjťeJeõ yeQkeÀ, yeQkeÀeW keÀr JesyemeeFìeW kesÀ fueS SkeÀ EuekeÀ he´oeôe keÀj jne nw leefkeÀ äe´enkeÀ Yeejlerłe fjťeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì mes Yer Gme peeôekeÀejr lekeÀ hengb®e mekeWÀ

(IV) he´oMeõôe kesÀ Deôłe ceeOłece

10. pees Yer peeôekeÀejr hegqmlekeÀe kesÀ Şhe ceW osôer nw, Gmes FbHeÀece÷Meôe fkeÀłeesmkeÀ ceW ì®e ¬eÀrôe hej GheueyOe keÀjôes hej Yer yeQkeÀ fJe®eej keÀj mekeÀles nQ Ssmer peeôekeÀejr keÀes ¬eÀewue yeemeõ, ìwäe yees[õ hej [eueôes keÀe fJekeÀuhe Yer GheueyOe nw Fôe ceeOłeceeW keÀe Ghełeesäe keÀjles ngS peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjles mecełe GhełegõÊeÀ fJemleÉle foMeefôeo÷MeeW keÀe heeueôe fkeÀłee peeS

(V) Deôłe ceeceues

11. yeQkeÀ Deheôer mebJeOeõôeelcekeÀ (he´ceesMeôeue) leLee Glheeo mebyebOer peeôekeÀejr he´o|Mele keÀjôes nsleg fôeCeõłe uesôes kesÀ fueS mJeleb°e nQ leLeefhe Fmemes DefôeJeełeõ met®eôee heÆeW hej fkeÀmer Yer he´keÀej keÀe DeJejesOe ôenrb Deeôee ®eefnS ®etbfkeÀ DefôeJeełeõ he´oMeõôe DehesãeeDeeW mes äe´enkeÀ fnle leLee fJeÊerłe fMeãee keÀe ueãłe he´ehle keÀjôee Dehesfãele nw, Deleë GônW Deôłe met®eôee heÆeW mes DefOekeÀ he´eLefcekeÀlee Yer osôer nesäer mejkeÀej Üeje he´ełeesfpele łeespeôeeDeeW mes mebyebfOele peeôekeÀejr keÀes mLeeôe-Jeej GmekeÀr he´łeespłelee kesÀ Deôegmeej he´o|Mele fkeÀłee peeS

YeJeorłe

(he´Meeble mejôe)
he´Yeejr cegKłe cenehe´yebOekeÀ


DeôegyebOe

HeÀeöce÷ì

JłeehekeÀ met®eôee heÆ

(fo._____________ lekeÀ DeÐeleôe)

keÀ. äe´enkeÀ mesJee mebyebOer met®eôee :

(i) nceôes MeeKee ceW peceejefMełeeW Deewj fJeosMer cegêe ojeW mebyebOer he´cegKe yłeepe ojeW keÀes Deueäe mes he´o|Mele fkeÀłee nw

(ii) meYer pecee KeeleeW, megjãee DefYejãee ceW jKerb ®erpeeW Deewj megjfãele pecee keÀãe kesÀ fueS ôeeceôe megfJeOee GheueyOe nw

(iii) nce äebos Deewj keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀes yeoueles nQ

(iv) nce meYer cetułeJeäeõ kesÀ fmekeÌkesÀ mJerkeÀej keÀjles nQ/yeoueles nQ

(v) łeneB he´mlegle fkeÀłee äełee yeQkeÀ ôeesì łefo peeuer heełee peelee nw, lees nce ôeesì hej cegnj ueäeeôes kesÀ yeeo ôeesì he´mlegle keÀjôesJeeues keÀes heeJeler oWäes

(vi) mLeeôerłe leLee yeenjr ®eskeÀeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS ueeäet mecełe mercee kesÀ fueS nceejr ®eskeÀ Jemetuer ôerfle osKeW

(vii)mebleesøepeôekeÀ KeeleeW kesÀ fueS nce.__________ ©. lekeÀ kesÀ yeenjr ®eskeÀeW keÀr jefMe lelkeÀeue pecee keÀjles nQ (keÉÀhełee ®eskeÀ Jemetuer ôerfle osKeW)

(viii) yeQkeÀ keÀe yerherSueDeej (yeW®eceekeõÀ cetue GOeej oj) Deewj GmekesÀ he´YeeJer nesôes keÀr leejrKe :

Ke. mesJee he´Yeej :

¬eÀ. meb.

Keeles keÀe he´keÀej

DeeJeMłekeÀ ôłetôelece Mesøe
(©.)

Gmes yeôeeS ôe jKeôes hej ueäeeS peeôesJeeues he´Yeej
(©.)

1.

ye®ele Keelee

  

2.

ôees fHe´Àue Keelee

  

äe. fMekeÀełele fôeJeejCe :

(i) łefo DeehekeÀes keÀesFõ fMekeÀełele nes lees keÉÀhełee Fôemes mebhekeõÀ keÀjW :

(ii) łefo DeehekeÀr fMekeÀełele keÀe MeeKee mlej hej meceeOeeôe ôenrb ngDee nw lees Deehe nceejs ães°erłe /Deeb®efuekeÀ he´yebOekeÀ mes Fme heles hej mebhekeõÀ keÀj mekeÀles nQ, (helee) : _______________

(iii) łefo Deehe nceejs fMekeÀełele fôeJeejCe mes meblegøì ôenrb nQ lees Deehe yeQEkeÀäe ueeskeÀheeue mes łeneb mebhekeõÀ keÀj mekeÀles nQ (ôeece, helee, ìsuerHeÀesôe ¬eÀ. Deewj Fõ-cesue helee fołee peeS ) :

Áe. GheueyOe Deôłe mesJeeSb:

(i) nce he´lłeãe keÀj Jemetuer mJerkeÀej keÀjles nQ (keÉÀhełee ®eeueeôe hej herSSôe /ìrSSôe keÀe GuuesKe keÀjW ®eeueeôe [Łeöhe yeeökeÌme ceW ôe [eueW)

(ii) nce meeJeõpefôekeÀ YefJeøłe fôefOe Keeles Keesueles nQ

(iii) Jefjøþ ôeeäefjkeÀ ye®ele łeespeôee, 2004 łeneb hefj®eefuele nw

(iv) Yeejle mejkeÀej Deewj jepłe mejkeÀej Üeje he´ełeesfpele, he´Oeeôeceb°er jespeäeej łeespeôee /Deôłe łeespeôeeSb łeneB hefj®eefuele nQ (łefo yeQkeÀ Üeje hefj®eefuele keÀr peeler nQ lees)

(v) nce ueÁeg GÐeesäe °eÝCe /Glheeo he´oeôe keÀjles nQ

(vi) nce fkeÀmeeôe ¬esÀf[ì keÀe[õ peejr keÀjles nQ

(vii) nce `ôees fHe´Àue' Keeles Keesueles nQ

(viii) he´Oeeôe ceb°er keÀr jenle fôefOe kesÀ fueS oeôe keÀr jefMe łeneB mJerkeÀej keÀr peeler nw

ý hegqmlekeÀe kesÀ Şhe ceW GheueyOe peeôekeÀejr :

(keÉÀhełee `DeehekeÀr menełelee kesÀ fueS' keÀeGbìj hej mebhekeõÀ keÀjW)

(i) GhełegõÊeÀ (keÀ) mes (Áe) ceW GquuefKele meYer ceoW

(ii) cegêe fJefôecełe megfJeOeeDeeW kesÀ fueS ôeeäefjkeÀ ®eeìõj

(iii) Deece uesôeosôeeW kesÀ fueS mecełe mebyebOer ceeôeob[

(iv) meYer yeQkeÀ ôeesìeW keÀe f[ťeeFôe Deewj GôekeÀr megjãee fJeMesøeleeSb

(v) ®eskeÀ Jetmeuer, fMekeÀełele fôeJeejCe he´Ceeuer, peceeôele hegôeë Deheôes keÀypes ceW uesôee leLee ãeflehet|le mes mebyebfOele ôerfleäele omleeJespe

(vi) ôeëMegukeÀ GheueyOe mesJeeDeeW mefnle mebhetCeõ mesJee he´Yeej

(vii) Gf®ele JłeJenej mebfnlee / äe´enkeÀeW kesÀ he´fle yeQkeÀ keÀr he´fleye×lee mebyebOer mebfnlee

hefjmej kesÀ yeenj he´o|Mele keÀr peeôesJeeuer peeôekeÀejr :

  • yeQkeÀ /MeeKee keÀe ôeece :
  • meehleefnkeÀ ígÆr keÀe foôe :
  • MeeKee keÀe meehleefnkeÀ äewj-yeQEkeÀäe foôe :
  • MeeKee kesÀ keÀejesyeej kesÀ Áebìs :
 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???