Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 09/07/2008

˘qřěnrôe JłefĘeŔłeeW kesŔ fueS yeQEkeŔäe megfJeOeeSb

DeejyerDeeFõ /2008-09/91
äe´eDee°eÝfJe.kesÀkeÀe.DeejSHeÀ.yermer.meb. 1/07.06.00/ 2008-09

9 pegueeFõ 2008
18 Deeøee{, MekeÀ 1930

meYer jepłe menkeÀejr Deewj fpeuee kesÀêrłe menkeÀejr yeQkeÀ

cenesołe / cenesołee

˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW kesÀ fueS yeQEkeÀäe megfJeOeeSb

łen yeele nceejr peeôekeÀejr ceW ueeFõ äeFõ nw fkeÀ ˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW keÀes yeQEkeÀäe megfJeOeeDeeW keÀe ueeYe Gþeôes ceW fokeÌkeÀleW nes jnr nQ łen ôeesì fkeÀłee peeS fkeÀ ˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW keÀes ®eskeÀ yegkeÀ megfJeOee / SìrSce keÀe hefj®eeueôe / ueeökeÀj Deefo mefnle Deôłe yeQEkeÀäe megfJeOeeDeeWb mes Jebf®ele ôenrb fkeÀłee pee mekeÀlee keÌłeeW fkeÀ Jes JewOeefôekeÀ Şhe mes Fôe megfJeOeeDeeW keÀe ueeYe Gþeôes kesÀ hee°e nQ

2. łen GuuesKeôerłe nw fkeÀ fJekeÀueebäe JłefÊeÀłeeW kesÀ fueS cegKłe DeełegÊeÀ kesÀ ôłeełeeuełe ôes ceeceuee meb. 2791 / 2003 ceW 5 fmelebyej 2005 keÀes DeeosMe (he´flefuefhe mebueäôe) peejr fkeÀłee Lee ceeôeôerłe ôłeełeeuełe ôes fôeo÷Me foS Les fkeÀ ˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW keÀes yeQkeÀeW Üeje ®eskeÀ yegkeÀ megfJeOee, SìrSce hefj®eeueôe, ueeökeÀj Deefo mefnle meYer yeQEkeÀäe megfJeOeeSb cegnwłee keÀjeFõ peeôer ®eefnS leLee ôekeÀo DeenjCe ceW GôekeÀr menełelee Yer keÀr peeôer ®eefnS FmekesÀ DeueeJee, GhełegõÊeÀ DeeosMe kesÀ hewje 14 kesÀ Debleäeõle ceeôeôerłe ôłeełeeuełe ôes łen Yer keÀne nw fkeÀ yeQkeÀ Fme DeeOeej hej ˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW keÀes ®eskeÀ yegkeÀ , SìrSce, ueeökeÀj keÀr megfJeOee mes Jebf®ele ôenr keÀj mekeÀles fkeÀ GôekesÀ Üeje Fôe megfJeOeeDeeW keÀes hefj®eefuele / he´łeesäe keÀjôes ceW peesfKece keÀr mebYeeJeôee nw keÌłeeW fkeÀ peesfKece keÀe ceeceuee Deôłe äe´enkeÀeW kesÀ meeLe Yer peg[e nw

3. FmefueS yeQkeÀeW kesÀ metf®ele fkeÀłee peelee nw fkeÀ Jes łen megfôeq˝ele keÀjW fkeÀ leÉlerłe heãekeÀej ®eskeÀ mefnle ®eskeÀ yegkeÀ megfJeOee, ôesì yeQEkeÀäe megfJeOee, ueeökeÀj megfJeOee, HegÀìkeÀj
°eÝCe, ¬esÀf[ì keÀe[õ Deefo pewmer meYer yeQEkeÀäe megfJeOeeSb fyeôee fkeÀmer YesoYeeJe kesÀ ˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW keÀes meceeôe Şhe mes or peeler nQ yeQkeÀ Deheôer meYer MeeKeeDeeW keÀes Yer metf®ele keÀjW fkeÀ Jes fJefYeÄe yeQEkeÀäe megfJeOeeDeeW keÀe ueeYe Gþeôes ceW ˘qøìnrôe JłefÊeÀłeeW keÀes nj mebYeJe menełelee he´oeôe keÀjW

YeJeorłe

(per. ÞerfôeJeemeôe)
he´Yeejr cegKłe cenehe´yebOekeÀ

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???