Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 12/05/2008

äegceMegoe JłefĘeŔłeeW kesŔ mebyebOe ceW oeJeeW keŔe fôeheěeôe

ž¸¸Ł÷¸úĄ¸ ˘Ł¸¨¸Ä ¤¸˙ˆĹ

DeejyerDeeFõ/2007-08/317
MeyeQfJe.(hermeryer)yerher[r.hefj.meb.45/13.01.000/2007-08

12 ceFõ 2008

cegKłe keÀełeõheeuekeÀ fôeosMekeÀ
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ
cenesołe / cenesołee

äegceMegoe JłefÊeÀłeeW kesÀ mebyebOe ceW oeJeeW keÀe fôeheìeôe

łen hetíe äełee nw fkeÀ äegceMegoe JłefÊeÀłeeW kesÀ ceeceues ceW oeJes kesÀ fôeheìeôe nsleg ôeefceler / keÀeôetôer JeefjmeeW mes he´ehle oeJeeW hej Menjr menkeÀejr yeQkeÀ fkeÀme he´Ceeuer keÀe DeôegmejCe keÀjW

2. äegceMegoe JłefÊeÀłeeW kesÀ ceeceues ceW oeJeeW keÀe fôeheìeôe Yeejlerłe meeãłe DefOefôełece, 1872 keÀr Oeeje 107/108 kesÀ GheyebOeeW kesÀ Deôegmeej fkeÀłee peeSäee Oeeje 107 äegceMegoe JłefÊeÀ kesÀ perfJele nesôes leLee Oeeje 108 GmekeÀr ceÉlłeg keÀr hefjkeÀuheôee hej DeeOeefjle nw Yeejlerłe meãłe DefOefôełece keÀr Oeeje 108 kesÀ Deôegmeej ceÉlłeg keÀr hefjkeÀuheôee keÀe ceeceuee äegceMegoe JłefÊeÀ kesÀ Keesôes keÀr met®eôee mes meele Jeøeõ yerle peeôes kesÀ yeeo nr Gþełee pee mekeÀlee nw Dele:, ôeefceler / keÀeôetôer JeefjmeeW keÀes DefYeoelee keÀr ceÉlłeg nes peeôes keÀr megJłeÊeÀ hefjkeÀuheôee keÀe ceeceuee fkeÀmer meãece ôłeełeeuełe kesÀ meceãe Yeejlerłe meeãłe DefOefôełece keÀr Oeeje 107/108 kesÀ Debleäeõle Gþeôee nesäee łefo ôłeełeeuełe łen ceeôe ueslee nw fkeÀ äegceMegoe JłefÊeÀ keÀr ceÉlłeg nes äełer nw leye Gme DeeOeej hej äegceMegoe JłefÊeÀ kesÀ mebyebOe ceW oeJes keÀe fôeheìeôe fkeÀłee pee mekeÀlee nw

3. Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes łen metf®ele fkeÀłee peelee nw fkeÀ Jes SkeÀ ôerfle fôeOeeõfjle keÀjW fpememes Jes keÀeôetôer jełe hej fJe®eej keÀj leLee he´lłeskeÀ ceeceues kesÀ leLłeeW Deewj hefjqmLeflełeeW keÀes Ołeeôe ceW jKeles ngS äegceMegoe JłefÊeÀ kesÀ mebyebOe ceW oeJeeW keÀe fôeheìeôe keÀj mekeWÀ FmekesÀ DeueeJee, Deece Deeocer keÀes DemegfJeOee Deewj Deôegf®ele keÀfþôeeFõ mes ye®eeôes kesÀ fueS Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀłee peelee nw fkeÀ Deheôer peesfKece he´yebOe he´Ceeuer keÀes Ołeeôe ceW jKeles ngS Jes SkeÀ Ssmer G®®elece mercee fôeOeeõfjle keÀj mekeÀles nQ, fpemekesÀ DeOerôe Jes (i) SHeÀDeeFõDeej leLee hegfueme he´efOekeÀefjłeeW Üeje peejr ueehelee fjheesìõ leLee (ii) ãeflehet|le he°e kesÀ DeueeJee fkeÀmer Deôłe omleeJespe keÀr he´mlegfle hej peesj fołes fyeôee äegceMegoe JłefÊeÀłeeW kesÀ mebyebOe ceW oeJeeW keÀe fôeheìeôe keÀj mekeÀles nQ

YeJeorłe
(S. kesÀ. KeeQ[)
he´Yeejr cegKłe cenehe´yebOekeÀ

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???