Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 26/12/2006

eske [ehe yeekeme megfJeOee leLee

YeefjyeQ/2006-07/221
eeDeeefJe.kes.kee.DeejSLeHe.yermer.meb 40/07.40.06/2006-07

fomecyej 26, 2006

meYer jepe /ceOeJeler menkeejr yeQkeeW kes DeOee / cegKe keeeheeueke DefOekeejr

cenesoe,

eske [ehe yeekeme megfJeOee leLee
eskeeW ker heeqhle-meteee ker megfJeOee

Yeejlere fjeJe yeQke/yeQEkee ueeskeheeueeW kees Fme DeeMee ker fMekeeeleW heehle nes jnr nQ fke yengle meejs yeQke keeGbjeW hej eske mJerkeej enrb kej jnW nQ Deewj eenkeeW kees eske [ehe yeekeme ceW eske [euees kes fueS yeeOe kej jns nQ

2. Dele: en metfele fkeee peelee nw fke eenkeeW kees [ehe yeekeme ceW eske [euees kes fueS yeeOe e fkeee peeS leLee peneB eenkeeW kees eske [ehe yeekeme ker megfJeOee or pee jnr nes, JeneB eenkeeW kees feefcele meben keeGbjeW hej eske ker heeqhle-meteee ker megfJeOee Yer GheueyOe kejeer peeS eenke eje keeGbjeW hej eske hemlegle fkeS peees ker qmLefle ceW keesF Yer MeeKee Gmes heeqhle-meteee oses mes Fbkeej enrb kejser

3. peneB eske [ehe yeekeme ker megfJeOee Meg ker eF nes JeneB en DeeJeMeke nw fke eenke kees Gmes GheueyOe oeseeW fJekeuheeW DeLeeled [ehe yeekeme ceW eske [euees DeLeJee keeGbj hej hemlegle kejes ker peeekeejr or peeS leefke Jen Fme mebyebOe ceW meese mecePekej feCee ues mekes Dele: yeQkeeW kees metfele fkeee peelee nw fke Jes fecefuefKele Jeeke̳e eske [ehe yeekeme hej nr DefeJeeele: heo|Mele kejW

"eenke keeGbj hej Yer eske hemlegle kej mekeles nQ leLee pecee he|eeeW hej heeqhle-meteee hee mekeles nQ" Gheege mebosMe Debesper, Enor leLee jepe ker mebyebfOele esere Yeeee ceW heo|Mele fkeee peeS

4. keheee nceejs mebyebfOele esere keeeeuee kees heeqhle-meteee oW

YeJeore

(per. erfeJeemee)
cegKe cene heyebOeke

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???