Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 28/12/2006

eske meben hesfkee (eske [ehe yeekeme) megfJeOee leLee eskeeW ker heeqhle-meteee oses ker megfJeOee - Menjr menkeejr yeQke

DeejyerDeeF/2006-2007/222
MeyeQfJe.hermeryer.hefj.meb.25/09.39.000/06-07

28 fomebyej 2006

cegKe keeeheeueke DefOekeejr
meYer heeLefceke (Menjr) menkeejr yeQke

cenesoe/cenesoee

eske meben hesfkee (eske [ehe yeekeme) megfJeOee leLee eskeeW ker heeqhle-meteee oses ker megfJeOee - Menjr menkeejr yeQke

Yeejlere fjeJe yeQke/yeQEkee ueeskeheeueeW kees Fme yeele ker fMekeeeleW heehle nes jnr nQ fke keF yeQke MeeKeeSb Dehees keeGbjeW hej eske mJerkeej enrb kej jnrb nQ Deewj eenkeeW kees eske meben hesfkeeDeeW ceW Dehees eske [euees kes fueS yeeOe kej jnr nQ

2. Gheege meboYe ceW yeQkeeW kees metfele fkeee peelee nw fke Jes eenkeeW kees Deheee eske Fe hesfkeeDeeW ceW [euees kes fueS yeeOe e kejW neueebfke eske meben hesfkeeSb eenkeeW kees Yer GheueyOe kejeer pee mekeler nQ uesfkee GnW feefcele meben keeGbjeW hej eskeeW ker heeqhle-meteee oses ker megfJeOee mes Jebfele enrb fkeee peeee eefnS fkemer Yer MeeKee kees Dehees keeGbjeW hej eenkeeW eje hemlegle fkeS pee jns eskeeW ker heeqhle-meteee oses mes Fekeej enrb kejee eefnS

3. fpee MeeKeeDeeW hej eske meben hesfkee ker megfJeOee heejbYe kej or eF nw Jeneb en DeeJeMeke nw fke eenkeeW kees Gekes fueS GheueyOe oeseeW fJekeuheeW DeLeele eske meben hesfkee ceW eske [euees DeLeJee keeGbjeW hej GnW hemlegle kejes ker peeekeejr or peeS leefke Jes Fme mebyebOe ceW meesee-mecePee feCee ues mekeW FmefueS yeQkeeW kees metfele fkeee peelee nw fke Jes eske meben hesfkee hej DefeJeee he mes en heo|Mele kejW fke:

"eenke keeGbj hej Yer eske hemlegle kej mekeles nQ Deewj pecee he|eeeb heehle kej mekeles nQ"

Gheege meteee Debesper, Enor leLee mebyebfOele jepe ker esere Yeeee ceW heo|Mele ker peeS

4. keheee heeqhle-meteee mebyebfOele esere keeeeuee kees oW

YeJeore

(Se.Sme.fJeeeeLee)
heYeejr cegKe ceneheyebOeke

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???