Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 21/02/2007

yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece, 1949 keÀr Oeeje 23 - ojJeepes hej ([esj-mìshe) yeQEkeÀäe

DeejyerDeeF/2006-2007/262
yeQhefJefJe. meb. yerSue. yermer. 59/22.01.010/2006-07

21 HeÀjJejr 2007
2 HeÀeuäegôe 1928 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece, 1949 keÀr Oeeje 23 - ojJeepes hej ([esj-mìshe) yeQEkeÀäe

keÉÀhe³ee Deehe Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 30 Dehe´wue 2005 keÀe nceeje hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. yerSue. yermer. 86/22.01.001/2004-05 osKeW fpemekesÀ Deôegmeej yeQkeÀeW keÀes ³en metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes Deheôes fôeosMekeÀ ceb[ue kesÀ Deôegceesoôe mes äe´enkeÀ kesÀ hefjmej ceW mesJeeSb GheueyOe keÀjeôes keÀr ³eespeôee yeôeeSb Deewj Deôegceesoôe kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes he´mlegle keÀjW

2. äe´enkeÀeW kesÀ DefOekeÀejeW Deewj oef³elJeeW kesÀ meboYeõ ceW heejo|Melee megfôeq½ele keÀjôes, ¢qøìkeÀesCe ceW SkeÀªhelee ueeôes leLee GmeceW fôefnle peesfKeceeW keÀes mheøì ªhe mes jsKeebfkeÀle keÀjôes kesÀ GÎsM³e mes ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ yeQkeÀeW Üeje Deheôes äe´enkeÀeW keÀes "ojJeepes hej" mesJeeSb GheueyOe keÀjeles mece³e Deheôee³es peeôesJeeues meeceeô³e fme×eble Deewj mLetue ceeôeob[ fôeOeeõfjle fkeÀ³ee peeSb leoôegmeej, yeQkeÀ Fme he°e ceW mebueäôe foMeefôeo÷MeeW kesÀ DeôegmejCe ceW Deheôes fôeosMekeÀ ceb[ue kesÀ Deôegceesoôe mes Deheôes äe´enkeÀeW keÀes "ojJeepes hej" yeQEkeÀäe mesJeeSb GheueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ³eespeôee yeôeeSb

3. yeQkeÀeW keÀe O³eeôe yeeeej ceW peeuer ôeesìeW, Keeme leewj mes G®®e cetu³e Jeäeõ kesÀ ôeesìeW kesÀ meb®eueôe kesÀ he´mebäeeW keÀr Deesj Yer DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw — yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes Deheôes SpeWìeW keÀes fMefãele keÀjôes kesÀ fueS Ghe³egÊeÀ keÀoce GþeSb leefkeÀ Jes peeuer Deewj keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀe helee ueäee mekeWÀ fpememes äe´enkeÀeW kesÀ meeLe OeesKeeOe›r Deewj fJeJeeoeW mes ye®ee pee mekesÀ

4. yeQkeÀeW keÀes ³en Yer metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes äe´enkeÀeW keÀes merOes DeLeJee SpeWìeW kesÀ ceeO³ece mes ojJeepes hej yeQEkeÀäe mesJeeSb GheueyOe keÀjeôes kesÀ keÀejCe GYejôesJeeues fJefYeÄe peesfKeceeW keÀes O³eeôe ceW jKeW leLee Gôemes fôeheìôes kesÀ fueS he´YeeJer keÀoce GþeSb yeQkeÀ fJeMesøe ªhe mes Fme mebyebOe ceW Deheôes SpeWìeW Deewj äe´enkeÀeW kesÀ fueS ôekeÀor merceeSb fôeOeeõfjle keÀjôes hej fJe®eej keÀjW

5. yeQkeÀeW kesÀ fôeosMekeÀ ceb[ueeW Üeje Fme ³eespeôee kesÀ hefj®eeueôe kesÀ henues Jeøeõ kesÀ oewjeôe íceenr DeeOeej hej leLee yeeo ceW Jee|øekeÀ DeeOeej hej mecerãee Yer keÀr peeS

YeJeor³e

(her. fJepe³e YeemkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


DeôegyebOe

ojJeepes hej ([esj-mìshe) yeQEkeÀäe kesÀ fueS foMeefôeo÷Me

1. he´oeôe keÀr peeôesJeeuer mesJeeSb

yeQkeÀ Deheôes äe´enkeÀeW keÀes GôekesÀ ojJeepes hej fôecôefuefKele yeQEkeÀäe mesJeeSb he´oeôe keÀj mekeÀles nQ -

(keÀ) keÀehee÷jsì äe´enkeÀ/mejkeÀejr fJeYeeäe/mejkeÀejr Ghe¬eÀce Deefo

  i. ôekeÀor ueeôee (fhekeÀ Dehe)

  ii. fueKele ueeôee (fhekeÀ Dehe)

  iii. keÀeGbìj hej he´ehle ®eskeÀeW kesÀ yeoues ôekeÀor keÀr meghegoõäer

  iv. ceebäe [£ehedìeW keÀr meghegoõäer

(Ke) J³efÊeÀäele äe´enkeÀ/ôewme|äekeÀ J³efÊeÀ

  1. ôekeÀor ueeôee (fhekeÀ Dehe)
  2. fueKele ueeôee (fhekeÀ Dehe)
  3. ceebäe [£ehedìeW keÀr meghegoõäer

2. meghegoõäer keÀr fJefOe

(keÀ) Deheôes keÀceõ®eefj³eeW kesÀ ceeO³ece mes
(Ke) SpeWìeW kesÀ ceeO³ece mes

peneb yeQkeÀ, mesJeeSb he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS SpeWìeW keÀr mesJeeSb ues jns neW, Jeneb ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ fôeosMekeÀ ceb[ue Üeje Deôegceesfole ôerfle ceW SpeWìeW kesÀ ®e³eôe Deewj GôekesÀ keÀcerMeôe/HeÀrme Deefo kesÀ mLetue fme×eble fôeOeeõfjle fkeÀ³es äe³es neW — yeQkeÀ GôekesÀ Üeje fJeÊer³e mesJeeDeeW keÀr DeeGìmees\meäe ceW peesfKece he´yebOeôe leLee Dee®eej mebfnlee mebyebOer 3 ôeJebyej 2006 kesÀ nceejs hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. yerher. 40/21.04.158/2006-07 Üeje peejr foMeefôeo÷MeeW keÀes osKeW leLee ojJeepes hej ([esj-mìshe) yeQEkeÀäe mesJeeSb he´oeôe keÀjles mece³e GÊeÀ hefjhe°e ceW fôefnle fme×ebleeW keÀe Deôegheeueôe megfôeq½ele keÀjW

3. meghegoõäer (f[uerJejr) keÀr he´f¬eÀ³ee

 1. äe´enkeÀ mes FkeÀùe keÀr äeFõ ôekeÀo jefMe keÀr he´eqhle-met®eôee yeQkeÀ keÀr Deesj mes jmero peejr keÀj or peeôer ®eefnS
 2. äe´enkeÀ mes FkeÀùe keÀr äeFõ ôekeÀo jefMe keÀes, Gmes FkeÀùe keÀjôes kesÀ mece³e kesÀ DeeOeej hej, äe´enkeÀ kesÀ Keeles ceW Gmer foôe ³ee Deäeues keÀe³eõ foJeme keÀes pecee keÀj osôee ®eefnS
 3. Gf®ele met®eôee peejr keÀj äe´enkeÀ keÀes pecee keÀjôes keÀr leejrKe metf®ele keÀjôee ®eefnS
 4. ceebäe [£ehedì keÀr meghegoõäer fuefKele DeeJesoôe/®eskeÀ mJerkeÀej keÀjôes kesÀ DeeOeej hej Keeles ceW ôeeces keÀjkesÀ osôer ®eefnS leLee ojJeepes hej ([esj-mìshe) he´ehle keÀr äe³er ôekeÀor ³ee fueKeleeW kesÀ yeoues ôenrb keÀr peeôer ®eefnS
 5. ôekeÀo jefMe meghegoõäer mesJeeSb keÀehee÷jsì äe´enkeÀeW/mejkeÀejr Ghe¬eÀceeW/keWÀê Deewj jep³e mejkeÀej kesÀ fJeYeeäeeW keÀes fmeHeõÀ MeeKee ceW ®eskeÀ mJerkeÀej keÀjôes kesÀ yeoues ceW nr or peeôer ®eefnS leLee ìsuerHeÀesôe hej DeôegjesOe kesÀ yeoues ôenrb or peeôer ®eefnS EkeÀleg Ssmer megfJeOee fkeÀmer J³efÊeÀäele äe´enkeÀ keÀes he´oeôe ôenrb keÀr peeôer ®eefnS

4. peesfKece he´yebOeôe

³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ äe´enkeÀ kesÀ meeLe fkeÀS äeS keÀjej mes, yeQkeÀ kesÀ fôe³eb°eCe kesÀ yeenj keÀr hefjqmLefle³eeW ceW GmekesÀ Üeje ojJeepes hej ([esj-mìshe) mesJeeSb he´oeôe keÀjôes ceW fJeHeÀue nes peeôes hej, yeQkeÀ hej fkeÀmer fJefOekeÀ ³ee fJeÊer³e os³elee keÀe Yeej ôe he›s Fôe mesJeeDeeW keÀes MeeKee ceW he´oeôe keÀr pee jnr yeQEkeÀäe mesJeeDeeW kesÀ fJemleej cee°e kesÀ ªhe ceW osKee peeôee ®eefnS leLee yeQkeÀ keÀr os³elee Jenr nesôer ®eefnS pees MeeKee ceW GmekesÀ Üeje fkeÀS äeS uesôeosôe keÀr nesler keÀjej ceW äe´enkeÀ keÀes GmekesÀ ojJeepes hej mesJeeSb he´ehle keÀjôes kesÀ DefOekeÀej keÀe oeJee he´oeôe ôenrb fkeÀ³ee peeôee ®eefnS

5. heejo|Melee

ojJeepes hej ([esj-mìshe) mesJeeSb he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS ³efo keÀesFõ he´Yeej ueäee³ee peeôee nes lees Gmes fôeosMekeÀ ceb[ue Üeje Deôegceesfole ôerfle ceW Meefceue fkeÀ³ee peeôee ®eefnS leLee Jen äe´enkeÀ kesÀ meeLe fkeÀS äeS keÀjej keÀe fnmmee nesôee ®eefnS ojJeepes hej or peeôesJeeuer mesJeeSb he´oeôe keÀjôesJeeues ye´esMej hej mheøì ªhe mes he´Yeej oMeeõ³ee peeôee ®eefnS

6. Deô³e MeleÙ

 1. ojJeepes hej mesJeeSb Gônrb äe´enkeÀeW keÀes he´oeôe keÀr peeôer ®eefnS fpeôekesÀ ceeceues ceW 29 ôeJebyej 2004 kesÀ nceejs hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. SSceSue. yermer. 58/ 14.01.001/2004-05 leLee GÊeÀ fJeøe³e hej GmekesÀ yeeo peejr hefjhe°eeW ceW or äeFõ kesÀJeeFõmer f¬eÀ³eefJefOe³eeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee äe³ee nes
 2. ³es mesJeeSb äe´enkeÀ kesÀ fôeJeeme ³ee keÀe³eeõue³e ceW he´oeôe keÀr peeôer ®eefnS fpemekesÀ heles keÀe keÀjej ceW mheøì ªhe mes Deewj fJemleej mes GuuesKe fkeÀ³ee äe³ee nes
 3. äe´enkeÀ kesÀ meeLe fkeÀS äeS keÀjej/mebfJeoe ceW ³en mheøì fkeÀ³ee äe³ee nes fkeÀ yeQkeÀ `SpeWì' keÀr Yetue-®etkeÀ kesÀ fueS fpeccesoej nesäee
 4. ³en ³eespeôee fkeÀmer fJeMesøe äe´enkeÀ ³ee ÞesCer kesÀ äe´enkeÀeW kesÀ fueS merfcele ôenrb nesôer ®eefnS
 5. DeeGìmeesmeõ keÀr äeFõ mesJeeDeeW keÀe Yegäeleeôe keÀjles ngS, yeQkeÀ, yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece, 1949 keÀr Oeeje 10(1) (Ke) (ii) (Ke) Üeje ueeäet he´fleyebOeeW keÀes O³eeôe ceW jKeW

7. fMekeÀe³ele keÀe fôeJeejCe

keÀ) yeQkeÀeW keÀes Deheôes `SpeWìeW' Üeje he´oeôe keÀr pee jnr mesJeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW fMekeÀe³eleeW kesÀ fôeJeejCe kesÀ fueS DeeblefjkeÀ leewj hej SkeÀ Gf®ele fMekeÀe³ele fôeJeejCe leb°e yeôeeôee ®eefnS `yeQkeÀ' kesÀ ôeefcele fMekeÀe³ele fôeJeejCe DefOekeÀejr keÀe ôeece Deewj ìsuerHeÀesôe ôebyej yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì mefnle äe´enkeÀeW keÀes GheueyOe keÀje³ee peeôee ®eefnS ôeefcele DefOekeÀejr keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ äe´enkeÀeW keÀr JeemlefJekeÀ fMekeÀe³eleeW keÀe legble fôeJeejCe fkeÀ³ee peelee nw

Ke) ³efo keÀesFõ äe´enkeÀ ³en cenmetme keÀjlee nw fkeÀ GmekeÀr fMekeÀe³ele hej mebleesøepeôekeÀ {bäe mes O³eeôe ôenrb fo³ee äe³ee nw lees Gmes Deheôer fMekeÀe³ele kesÀ fôeJeejCe kesÀ fueS mebyebfOele yeQEkeÀäe ueeskeÀheeue kesÀ keÀe³eeõue³e ceW mebhekeõÀ keÀjôes keÀe fJekeÀuhe nesäee

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।