Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 21/02/2007

yeQkekeejr fJefeecee DefOefeece, 1949 ker Oeeje 23 - ojJeepes hej ([esj-mshe) yeQEkee

DeejyerDeeF/2006-2007/262
yeQhefJefJe. meb. yerSue. yermer. 59/22.01.010/2006-07

21 HejJejr 2007
2 Heeuege 1928 (Meke)

meYer Deegmetfele JeefCepe yeQke
(esere eecerCe yeQkeeW kees eskej)

cenesoe

yeQkekeejr fJefeecee DefOefeece, 1949 ker Oeeje 23 - ojJeepes hej ([esj-mshe) yeQEkee

keheee Deehe Gheege fJeee hej 30 Dehewue 2005 kee nceeje hefjhee yeQhefJefJe. meb. yerSue. yermer. 86/22.01.001/2004-05 osKeW fpemekes Deegmeej yeQkeeW kees en metfele fkeee eee Lee fke Jes Dehees feosMeke ceb[ue kes Deegceesoe mes eenke kes hefjmej ceW mesJeeSb GheueyOe kejees ker eespeee yeeeSb Deewj Deegceesoe kes fueS Yeejlere fjeJe yeQke kees hemlegle kejW

2. eenkeeW kes DefOekeejeW Deewj oefelJeeW kes meboYe ceW heejo|Melee megfeqele kejes, qkeesCe ceW Skehelee ueees leLee GmeceW fefnle peesfKeceeW kees mhe he mes jsKeebfkele kejes kes GsMe mes en feCee fueee eee nw fke yeQkeeW eje Dehees eenkeeW kees "ojJeepes hej" mesJeeSb GheueyOe kejeles mecee Deheeees peeesJeeues meeceee fmeeble Deewj mLetue ceeeob[ feOeefjle fkeee peeSb leoegmeej, yeQke Fme hee ceW mebuee foMeefeoMeeW kes DeegmejCe ceW Dehees feosMeke ceb[ue kes Deegceesoe mes Dehees eenkeeW kees "ojJeepes hej" yeQEkee mesJeeSb GheueyOe kejees kes fueS eespeee yeeeSb

3. yeQkeeW kee Oeee yeeeej ceW peeuer eeseW, Keeme leewj mes Ge cetue Jee kes eeseW kes mebeuee kes hemebeeW ker Deesj Yer Deeke|ele fkeee peelee nw yeQkeeW kees metfele fkeee peelee nw fke Jes Dehees SpeWeW kees fMefele kejes kes fueS Gheege keoce GeSb leefke Jes peeuer Deewj kes-Hes eeseW kee helee ueee mekeW fpememes eenkeeW kes meeLe OeesKeeOer Deewj fJeJeeoeW mes yeee pee mekes

4. yeQkeeW kees en Yer metfele fkeee peelee nw fke Jes eenkeeW kees merOes DeLeJee SpeWeW kes ceeOece mes ojJeepes hej yeQEkee mesJeeSb GheueyOe kejees kes keejCe GYejesJeeues fJefYee peesfKeceeW kees Oeee ceW jKeW leLee Gemes fehees kes fueS heYeeJer keoce GeSb yeQke fJeMese he mes Fme mebyebOe ceW Dehees SpeWeW Deewj eenkeeW kes fueS ekeor merceeSb feOeefjle kejes hej fJeeej kejW

5. yeQkeeW kes feosMeke ceb[ueeW eje Fme eespeee kes hefjeeuee kes henues Jee kes oewjee ceenr DeeOeej hej leLee yeeo ceW Jee|eke DeeOeej hej meceree Yer ker peeS

YeJeore

(her. fJepee Yeemkej)
cegKe ceneheyebOeke


DeegyebOe

ojJeepes hej ([esj-mshe) yeQEkee kes fueS foMeefeoMe

1. heoee ker peeesJeeuer mesJeeSb

yeQke Dehees eenkeeW kees Gekes ojJeepes hej fecefuefKele yeQEkee mesJeeSb heoee kej mekeles nQ -

(ke) keeheejs eenke/mejkeejr fJeYeee/mejkeejr Gheece Deefo

  i. ekeor ueeee (fheke Dehe)

  ii. fueKele ueeee (fheke Dehe)

  iii. keeGbj hej heehle eskeeW kes yeoues ekeor ker meghegoer

  iv. ceebe [ehedeW ker meghegoer

(Ke) Jefeele eenke/ewme|eke Jefe

  1. ekeor ueeee (fheke Dehe)
  2. fueKele ueeee (fheke Dehe)
  3. ceebe [ehedeW ker meghegoer

2. meghegoer ker fJefOe

(ke) Dehees keceeefjeeW kes ceeOece mes
(Ke) SpeWeW kes ceeOece mes

peneb yeQke, mesJeeSb heoee kejes kes fueS SpeWeW ker mesJeeSb ues jns neW, Jeneb en megfeqele fkeee peeS fke feosMeke ceb[ue eje Deegceesfole erfle ceW SpeWeW kes eee Deewj Gekes kecerMee/Herme Deefo kes mLetue fmeeble feOeefjle fkees ees neW yeQke Gekes eje fJeere mesJeeDeeW ker DeeGmees\mee ceW peesfKece heyebOee leLee Deeeej mebfnlee mebyebOer 3 eJebyej 2006 kes nceejs hefjhee yeQhefJefJe. meb. yerher. 40/21.04.158/2006-07 eje peejr foMeefeoMeeW kees osKeW leLee ojJeepes hej ([esj-mshe) yeQEkee mesJeeSb heoee kejles mecee Ge hefjhee ceW fefnle fmeebleeW kee Deegheeuee megfeqele kejW

3. meghegoer (f[uerJejr) ker hefeee

 1. eenke mes Fkee ker eF ekeo jefMe ker heeqhle-meteee yeQke ker Deesj mes jmero peejr kej or peeer eefnS
 2. eenke mes Fkee ker eF ekeo jefMe kees, Gmes Fkee kejes kes mecee kes DeeOeej hej, eenke kes Keeles ceW Gmer foe ee Deeues keee foJeme kees pecee kej osee eefnS
 3. Gfele meteee peejr kej eenke kees pecee kejes ker leejrKe metfele kejee eefnS
 4. ceebe [ehed ker meghegoer fuefKele DeeJesoe/eske mJerkeej kejes kes DeeOeej hej Keeles ceW eeces kejkes oser eefnS leLee ojJeepes hej ([esj-mshe) heehle ker eer ekeor ee fueKeleeW kes yeoues enrb ker peeer eefnS
 5. ekeo jefMe meghegoer mesJeeSb keeheejs eenkeeW/mejkeejr GheeceeW/keW Deewj jepe mejkeej kes fJeYeeeeW kees fmeHe MeeKee ceW eske mJerkeej kejes kes yeoues ceW nr or peeer eefnS leLee suerHeese hej DeegjesOe kes yeoues enrb or peeer eefnS Ekeleg Ssmer megfJeOee fkemer Jefeele eenke kees heoee enrb ker peeer eefnS

4. peesfKece heyebOee

en megfeqele fkeee peeS fke eenke kes meeLe fkeS eS kejej mes, yeQke kes feebeCe kes yeenj ker hefjqmLefleeeW ceW Gmekes eje ojJeepes hej ([esj-mshe) mesJeeSb heoee kejes ceW fJeHeue nes peees hej, yeQke hej fkemer fJefOeke ee fJeere oselee kee Yeej e hes Fe mesJeeDeeW kees MeeKee ceW heoee ker pee jnr yeQEkee mesJeeDeeW kes fJemleej ceee kes he ceW osKee peeee eefnS leLee yeQke ker oselee Jenr neser eefnS pees MeeKee ceW Gmekes eje fkeS eS ueseose ker nesler kejej ceW eenke kees Gmekes ojJeepes hej mesJeeSb heehle kejes kes DefOekeej kee oeJee heoee enrb fkeee peeee eefnS

5. heejo|Melee

ojJeepes hej ([esj-mshe) mesJeeSb heoee kejes kes fueS efo keesF heYeej ueeeee peeee nes lees Gmes feosMeke ceb[ue eje Deegceesfole erfle ceW Meefceue fkeee peeee eefnS leLee Jen eenke kes meeLe fkeS eS kejej kee fnmmee nesee eefnS ojJeepes hej or peeesJeeuer mesJeeSb heoee kejesJeeues yeesMej hej mhe he mes heYeej oMeeee peeee eefnS

6. Dee Mele

 1. ojJeepes hej mesJeeSb Gnrb eenkeeW kees heoee ker peeer eefnS fpeekes ceeceues ceW 29 eJebyej 2004 kes nceejs hefjhee yeQhefJefJe. meb. SSceSue. yermer. 58/ 14.01.001/2004-05 leLee Ge fJeee hej Gmekes yeeo peejr hefjheeeW ceW or eF kesJeeFmer feeefJefOeeeW kee Deegheeuee fkeee eee nes
 2. es mesJeeSb eenke kes feJeeme ee keeeeuee ceW heoee ker peeer eefnS fpemekes heles kee kejej ceW mhe he mes Deewj fJemleej mes GuuesKe fkeee eee nes
 3. eenke kes meeLe fkeS eS kejej/mebfJeoe ceW en mhe fkeee eee nes fke yeQke `SpeW' ker Yetue-etke kes fueS fpeccesoej nesee
 4. en eespeee fkemer fJeMese eenke ee esCer kes eenkeeW kes fueS merfcele enrb neser eefnS
 5. DeeGmeesme ker eF mesJeeDeeW kee Yegeleee kejles ngS, yeQke, yeQkekeejr fJefeecee DefOefeece, 1949 ker Oeeje 10(1) (Ke) (ii) (Ke) eje ueeet hefleyebOeeW kees Oeee ceW jKeW

7. fMekeeele kee feJeejCe

ke) yeQkeeW kees Dehees `SpeWeW' eje heoee ker pee jnr mesJeeDeeW kes mebyebOe ceW fMekeeeleeW kes feJeejCe kes fueS Deeblefjke leewj hej Ske Gfele fMekeeele feJeejCe lebe yeeeee eefnS `yeQke' kes eefcele fMekeeele feJeejCe DefOekeejr kee eece Deewj suerHeese ebyej yeQke ker JesyemeeF mefnle eenkeeW kees GheueyOe kejeee peeee eefnS eefcele DefOekeejr kees en megfeqele kejee eefnS fke eenkeeW ker JeemlefJeke fMekeeeleeW kee legble feJeejCe fkeee peelee nw

Ke) efo keesF eenke en cenmetme kejlee nw fke Gmeker fMekeeele hej mebleesepeeke {be mes Oeee enrb foee eee nw lees Gmes Deheer fMekeeele kes feJeejCe kes fueS mebyebfOele yeQEkee ueeskeheeue kes keeeeuee ceW mebheke kejes kee fJekeuhe nesee

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???