Download
the hindi
font
 
???? ???? ??     ?????? ????     ????????  
   ????? ?????     ????? ?????     ????? ???? ???? ???? ??????     ??????? ??????     ????????   ???? ??????     ???????? ???? 
Home >> Notification - Display
Date: 06/06/2006

keŔflehełe fôekeŔełeeW / mebäeţôeeW kesŔ ôeece ceW ye®ele yeQkeŔ Keeles Keesuee peeôee

keŔflehełe fôekeŔełeeW / mebäeţôeeW kesŔ ôeece ceW ye®ele yeQkeŔ Keeles Keesuee peeôee pr/nt-399-05-06.html

DeejyerDeeF/2005-06/399
äe´eDee°eÝfJe.kesÀkeÀe.DeejSHeÀ.yermer.meb. 87
/07.38.01/2005-06

petôe 6, 2006

meYer jepłe Deewj fpeuee ceOłeJelerõ menkeÀejr yeQkeÀ

cenesołe,

keÀflehełe fôekeÀełeeW / mebäeþôeeW kesÀ ôeece ceW ye®ele yeQkeÀ Keeles Keesuee peeôee

keÉÀhełee foôeebkeÀ 17 DeÊetÀyej 2000 keÀe nceeje hefjhe°e äe´eDee°eÝfJe.meb.DeejSHeÀ.[rDeeFDeej.yermer.30/07.38.01/2000-01 osKeW fpemeceW yeQkeÀeW keÀes kesÀê mejkeÀej Üeje he´ełeesfpele fJefYeÄe keÀełeõ¬eÀceeW / łeespeôeeDeeW kesÀ keÀełeeõôJełeôe nsleg foS peeôes Jeeues Deôegoeôe / Dee|LekeÀ menełelee kesÀ mebyebOe ceW mejkeÀejr fJeYeeäeeW / fôekeÀełeeW / SpeWfmełeeW kesÀ ôeece ceW ye®ele yeQkeÀ Keelee Keesueôes keÀr Deôegcefle Fme Meleõ hej or peeler nw fkeÀ Jes mebyebfOele mejkeÀejr fJeYeeäeeW mes yeQkeÀ keÀes łen he´ceefCele keÀjles ngS he´efOekeÀej he°e he´mlegle keÀjW fkeÀ Gôe mejkeÀejr fJeYeeäeeW DeLeJee fôekeÀełeeW keÀes ye®ele yeQkeÀ Keelee Keesueôes keÀr Deôegcefle nw

2. ceeceues keÀr mecerãee keÀjôes hej, Deye łen fôeCeõłe fuełee äełee nw fkeÀ yeQkeÀeW keÀes jepłe mejkeÀejeW Üeje he´ełeesfpele fJefYeÄe keÀełeõ¬eÀceeW / łeespeôeeDeeW kesÀ keÀełeeõôJełeôe nsleg foS peeôes Jeeues Deôegoeôe / Dee|LekeÀ menełelee kesÀ mebyebOe ceW mejkeÀejr fJeYeeäeeW / fôekeÀełeeW / SpeWfmełeeW kesÀ ôeece ceW ye®ele yeQkeÀ Keelee Keesueôes keÀr Deôegcefle Fme Meleõ hej or peeler nw fkeÀ Jes mebyebfOele mejkeÀejr fJeYeeäeeW mes yeQkeÀ keÀes łen he´ceefCele keÀjles ngS he´efOekeÀej he°e he´mlegle keÀjW fkeÀ Gôe mejkeÀejr fJeYeeäeeW DeLeJee fôekeÀełeeW keÀes ye®ele yeQkeÀ Keelee Keesueôes keÀr Deôegcefle nw yeQkeÀeW keÀes mebyebfOele jepłe mejkeÀej kesÀ fJeYeeäeeW Üeje peejr he´efOekeÀej he°e keÀr he´fle Deheôes fjkeÀe[õ ceW jKeôer ®eefnS leoôegmeej, meboYeeõOerôe hefjhe°e kesÀ meeLe mebueäôe 17 DeÊetÀyej 2000 keÀe nceeje fôeosMe äe´eDee°eÝfJe.meb.[rDeeFDeej.yermer.29/ 07.38.01/ 2000-01 keÀe KeC[ 5 (ii) (per) mebMeesfOele keÀj fołee äełee nw

3. foôeebkeÀ petôe 6, 2006 keÀe mebMeesfOele fôeosMe äe´eDee°eÝfJe.DeejSHeÀ.[rDeeFDeej. 5516 /07.38.01/2005-06 mebueäôe nw

4. keÉÀhełee nceejs mebyebfOele ães°erłe keÀełeeõuełe keÀes heeJeler oW

YeJeorłe

( per.ÞerfôeJeemeôe )

cegKłe cenehe´yebOekeÀ


äe´eDee°eÝfJe.DeejSHeÀ.[rDeeFDeej. 5516 /07.38.01/2005-06

petôe 6, 2006

 

keÀflehełe fôekeÀełeeW / mebäeþôeeW kesÀ ôeece hej ye®ele yeQkeÀ Keelee Keesueôee

yeQkeÀkeÀejr fJefôełeceôe DefOefôełece 1949 (pewmee fkeÀ menkeÀejr mefceflełeeW hej ueeäet nw) keÀr Oeeje 21 Deewj 35S Üeje he´oÊe MefÊeÀłeeW keÀe he´łeesäe keÀjles ngS leLee foôeebkeÀ 17 DeÊetÀyej 2000 kesÀ FmekesÀ fôeosMe äe´eDee°eÝfJe.meb. DeejSHeÀ.[rDeeFDeej. yermer.29/07.38.01/2000-01 kesÀ mebMeesOeôe ceW Yeejlerłe fjťeJeõ yeQkeÀ, Fme yeele mes meôlegøì nesôes hej fkeÀ Ssmee keÀjôee peôefnle ceW DeeJeMłekeÀ leLee mecer®erôe nw, SleoÜeje fôeosMe oslee nw fkeÀ GhełegõÊeÀ fôeosMe kesÀ hewje 5 keÀe KeC[ (ii) (per) fôecôefuefKele ©he ceW lelkeÀeue he´YeeJe mes ueeäet nesäee -

kesÀê mejkeÀej / jepłe mejkeÀejeW Üeje he´ełeesfpele fJefYeÄe keÀełeõ¬eÀceeW /łeespeôeeDeeW kesÀ keÀełeeõôJełeôe nsleg foS peeôes Jeeues Deôegoeôe / Dee|LekeÀ menełelee kesÀ mebyebOe ceW mejkeÀejr fJeYeeäeeW / fôekeÀełeeW / SpeWfmełeeW kesÀ ôeece ceW Fme Meleõ hej fkeÀ Jes mebyebfOele kesÀê / jepłe mejkeÀej fJeYeeäeeW mes ye®ele yeQkeÀ Keelee Keesueôes keÀe he´efOekeÀej he°e he´mlegle keÀjW

foôeebkeÀ 2 ôeJebyej 1987 kesÀ fôeosMe äe´eDee°eÝfJe.meb. DeejSHeÀ.[rDeeFDeej.yermer. 53/[r.1-87/88 kesÀ Deôłe meYer GheyeôOe DehefjJe|lele jnWäes

YeJeorłe

( Jer.Sme.oeme )

keÀełeõheeuekeÀ fôeosMekeÀ

 
   ?????? ??????? ???? ?????????? ????????

??????? ?????????? 5 ?? ???? ???? ?? 1024 X 768 ?????????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???