होम घोषणाएं फिल्में खेल डाउनलोड संपर्क करें कहाँ क्‍या है
 
 
nesce >> - mketÀuer íe°eeW kesÀ fueS fôeyebOe he´fle³eesfäelee
 

äe�e.Dee.°eÝ.fJe. ôefo. meb. 1508 /02.06.003/2007-08

11 DekeÌìtyej 2007

he´Oeeôee®ee³eõ/he´OeeôeeO³eefhekeÀe/he´OeeôeeO³eehekeÀ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ceneso³ee/ceneso³e,

fJeÊer³e meceeJesMeôe -mketÀuer íe°eeW kesÀ fueS fôeyebOe he´fle³eesfäelee

Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje peôelee kesÀ Gme SkeÀ ye›s mecegoe³e kesÀ fueS fJeÊer³e meceeJesMeôe keÀes he´eslmeefnle keÀjôes keÀe he´³eeme fkeÀ³ee peelee jne nw pees yeQEkeÀäe mesJee keÀr hefjfOe ceW ôenrb Deeles nQ ~ Fme mebkeÀuheôee kesÀ yeejs ceW peeäe©keÀlee ueeôes kesÀ fueS mketÀuer íe°eeW kesÀ fueS fJeÊer³e meceeJesMeôe mes mebyebfOele fJeøe³e hej SkeÀ fôeyebOe he´fle³eesfäelee Dee³eesfpele keÀr pee jnr nw ~ Fme he´³eeme ceW Deehe mes he´ehle mene³elee Je men³eesäe mes nceW he´meÄelee nesäer ~

2.he´fle³eesfäelee keÀãee VI mes XII kesÀ ye®®eeW kesÀ fueS 3 JeäeeÙ ceW fJeYeefpele keÀr äeFõ nw, keÀfôeøþ (keÀãee VI - VIII), ceO³e (keÀãee IX SJeb X) leLee Jefjøþ (keÀãee XI SJeb XII) leLee fôeyebOeeÀceMeë 500, 1000 SJeb 1500 MeyoeW ceW fueKee peeôee nw ~ he´fleYeeäer íe°eeW kesÀ Jeäeõ kesÀ DeeOeej hej fôeyebOe kesÀ fJeøe³e fôecôefuefKele hewje (3) ceW yeleeS Deôegmeej Deueäe-Deueäe neWäes

3.lerôeeW Jeäeõ nsleg fôeyebOe keÀe fJeøe³e fôecôeeôegmeej nw :-

keÀfôeøþ äe�ghe
(keÀãee VI - VIII)

ceO³e äe�ghe
(keÀãee IX - X)

Jefjøþ äe�ghe
(keÀãee XI-XII)

nceW yeQkeÀ ke̳eeW peeôee ®eefnS?

fJeÊer³e meceeJesMeôe meceÉfà keÀr Deesj he´sfjle keÀjlee nw ~

fJeÊer³e meceeJesMeôe kesÀ fyeôee DeLeõJ³eJemLee keÀe fJekeÀeme lees nes mekeÀlee nw, hejbleg meblegfuele fJekeÀeme fJeÊer³e meceeJesMeôe mes nr mebYeJe nw~

 

4.Jefjøþ, ceO³e SJeb keÀfôeøþ Jeäeõ kesÀ fueS hegjmkeÀej jefMe ¬eÀceMeë he´Lece hegjmkeÀej nsleg 10,000/- ©he³es, 7,500/- ©he³es leLee 5,000/- ©he³es fÜler³e hegjmkeÀej nsleg 7,500/-, 5,000/- ©he³es leLee 2,500/- ©he³es SJeb leÉler³e hegjmkeÀej nsleg 5,000/- ©he³es, 3,000/- ©he³es leLee 2,000/- ©he³es nesäer ~ he´eslmeenôe hegjmkeÀej meYer Jeäeõ ceW 500/- ©he³es neWäes ~ hegjmkeÀej ôekeÀo jefMe DeLeJee hegmlekeÀ ketÀheôe ³ee hegjmkeÉÀle he´fle³eesfäe³eeW keÀr F®íeôegmeej heoeôe fkeÀS peeSbäes ~fôeyebOe fnôor ³ee Debäe�sper ceW fueKes pee mekeÀles nQ ~

5.fôeyebOe fJeÐeeue³e kesÀ he´e®ee³eõ/he´OeeôeeO³eefhekeÀe/he´OeeôeeO³eehekeÀ kesÀ ceeO³ece mes (pees ³en he´ceefCele keÀjWäes fkeÀ fôeyebOe íe°e Üeje fkeÀ³ee äe³ee he´eceefCekeÀ keÀe³eõ nw) cene he´yeôOekeÀ, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ, äe�ecerCe Dee³eespeôee Deewj °eÝCe fJeYeeäe, fÜler³e leue, 6, mebmeo ceeäeõ, ôeFõ fouuer -110 001 keÀes 14 ôeJecyej 2007 lekeÀ DeJeM³e hengB®e peeôee ®eefnS ~ he´l³eskeÀ fJeÐeeue³e kesÀJeue lerôe nr fôeyeôOe DeLeeõle he´l³eskeÀ ÞesCer ceW SkeÀ fôeyeôOe YespeW, fpeônW fJeÐeeue³e kesÀ Üeje meJee�Êece mecePee pee³es ~ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje fôe³egÊeÀ pepeeW keÀe fôeCeõ³e he´fle³eesfäelee mes mebyebfOele meYer cegÎeW kesÀ fueS Debflece nesäee ~

6.Yeejler³e fjópeJeõ yewkeÀ kesÀ keÀceõ®eefj³eeW kesÀ ye®®es Yeeäe uesôes kesÀ hee°e ôenrb nesäeW ~

7.meYer he´keÀej kesÀ he°ee®eej/mheøìrkeÀjCe kesÀ fueS cene he´yeôOekeÀ, äe�ecerCe Dee³eespeôee Deewj °eÝCe fJeYeeäe, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ, ôeFõ fouuer - 110 001 hej HeÀesôe 9873099918 (ceesyee.), HewÀkeÌme - 23736755, 23325238 (merOee)/(Fõ-cesue rpcdnewdelhi@rbi.org.in) kesÀ Üeje mebhekeõÀ fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ~

YeJeor³ee,

(megÞer keÀceuee jepeôe)
cene he´yebOekeÀ


nfj³eeCee ceW qmLele fJeÐeeue³er ye®®eeW kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ,
ôeFõ fouuer Üeje fJeÊer³e meceeJesMeôe hej Dee³esfpele fôeyebOe he´fle³eesfäelee keÀe hefjCeece

jep³e nfj³eeCee

hegjmkeÀej

íe°e keÀe ôeece

keÀãee

fJeÐeeue³e keÀe ôeece

ceeO³ece fnôor

Jeäeõ keÀfôeøþ 1.

he´Lece

fhe´øer me®eosJee

øeøþr

ôesn© merfôe³ej mes. mketÀue Sce-¾yeJeeuer, fmejmee

2.

fÜler³e

jekesÀMe

DeeþJerb

mewôer merfôe³ej mes. mketÀue, ôejôeewue

3.

leÉler³e

yeuejece ³eeoJe

øeøþr

per Sme Sme mketÀue, meskeÀe, censêäeŸ

4.

meeblJeôee

meborhe keÀewj

meeleJerb

heb. ye�cne ôebo cesceesfj³eue mketÀue,e³eesuer, Decyeeuee

ceeO³efcekeÀ 1.

he´Lece

hebkeÀpe mewôer

omeJerb

ôeeueboe merfôe³ej meW. mketÀue, fYeJeeôer Kes¾e, kegÀ©ães°e

2.

fÜler³e

ôeslet cenue

ôeJecer

fMeJe MefÊeÀ heqyuekeÀ mketÀue, yerpeôee, keÀjôeeue

3.

leÉler³e

Oerjpe ³eeoJe

omeJerb

Yeejler³e merfôe³ej mes. mketÀue, censêäeŸ

4.

meeblJeôee

 

jesfnle äeesoje

omeJerb

mewkeÀjs[ nìõ heqyuekeÀ mketÀue, ceesceäeuer, fnmeej

Jefjøþ 1.

he´Lece

Deôerlee jeJele

yeenjJerb

meôejeFpe merfôe³ej mes. mketÀue, ôebäeue ®eewOejr, censêäe{

 

2.

fÜler³e

mebleesøe

ä³eenjJerb

jepekeÀr³e merfôe³ej meW. mketÀue, keÀewue, kewÀLeue

3.

leÉler³e

petuer l³eeäer

ä³eenjJerb

fMeJe MefÊeÀ heqyuekeÀ mketÀue, yerpeôee, keÀjôeeue

4.

meeblJeôee

hetpee jeôer

ä³eenjJerb

per [r merfôe³ej mes. mketÀue, keÀíJee,keÀjôeeue

ceeO³ece Deäe�sper

Jeäeõ 1.keÀfôeøþ

he´Lece

he´sjCee keÀhetj

meeleJerb

meesnôe ueeue [r S Jer keÀô³ee merfôe³ej mes. mketÀue, Decyeeuee Menj

2.

fÜler³e

jengue DeûeJeeue

meeleJerb

Epeoue neFõ mketÀue, meesnôee, äeg¾äeebJe

3.

leÉler³e

fnceebMeg äeghlee

meeleJerb

peeöôe SHeÀ. kesÀôes[r heqyuekeÀ mketÀue, mew, 28,HeÀjroeyeeo

4.

meeblJeôee

DeeMerøe

DeeþJerb

mewfôekeÀ neFõ mketÀue, fJeÐee ôeäej, fYeJeeôer

ceeO³efcekeÀ 1.

he´Lece

megôerue kegÀceej

omeJerb

jepekeÀr³e merfôe³ej mes, mketÀue, ogpeeôee, PePej

2.

fÜler³e

ceesfnle meebäeJeeôe

omeJerb

ôeueboe heqyuekeÀ mketÀue, jesnlekeÀ

3.

leÉler³e

ceôerøee

omeJerb

Sôe Sme per neFõ mketÀue, yeeheesje, fYeJeeôer

4.

meeblJeôee

mebpe³e kegÀceej ³eeoJe

omeJerb

orhe heqyuekeÀ neFõ mketÀue, Sme mer Sce ôeäej, HeÀjroeyeeo

 

merfôe³ej 1.

he´Lece

mJerìr YeejÜepe

ä³eejJerb

peeöôe SHeÀ.keÀôes[r heqyuekeÀ mketÀue, mew. 28,HeÀjroeyeeo

2.

fÜler³e

YeeJeôee Meceeõ

yeejnJerb

pewôe keÀô³ee merfôe³ej mes.mketÀue, je³e cee|keÀì, DecJeeuee keQÀì

3.

leÉler³e

DeekeÀebãee

yeejnJerb

kesÀper merfôe³ej meW. mketÀue, Keeôehegj keÀueeb, meesôerhele

4.

meeblJeôee

DeeMet pewôe

ä³eejJerb

Dee³eõ keÀô³ee cenefJeÐeeue³e, ôejJeeôee perbo

 

jeøì�r³e je�eOeeôer fouuer ães°e ceW qmLele fJeÐeeue³er ye®®eeW kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ,
ôeFõ fouuer Üeje fJeÊer³e meceeJesMeôe hej Dee³esfpele fôeyebOe he´fle³eesfäelee keÀe hefjCeece

jep³e fouuer

hegjmkeÀej

íe°e keÀe ôeece

keÀãee

fJeÐeeue³e keÀe ôeece

ceeO³ece fnôor

Jeäeõ keÀfôeøþ 1.

he´Lece

keÉÀfle

DeeþJerb

äeJeôeõcesì meJee�o³e fJeÐeeue³e, mejmJeler fJenej, fouuer-110034

2.

fÜler³e

keÀfJelee

DeeþJerb

Deej Sme kesÀ Jer fkeÀjôe fJenej, fouuer-110092

3.

leÉler³e

keÀuheôee fleJeejr

øeøþJerb

Dee³eõ heqyuekeÀ mketÀue, ceeueJer³e ôeäej, ôeFõ fouuer-110017

4.

meeblJeôee

DebfkeÀle äeghlee

DeeþJerb

jepekeÀr³e keÀes.S[ me. mketÀue, ceqm�eo ceesþ, ôeFõ fouuer

ceeO³efcekeÀ 1.

he´Lece

Deefor³e äeesmeeF�

omeJerb

äeg© nfjkeÉÀøCee heqyuekeÀ mketÀue, Jemeble fJenej, ôeFõ fouuer

2.

meeblJeôee

KegMeyet

omeJerb

fJeéeefce°e jepekeÀr³e meJee�o³e keÀô³ee fJeÐeeue³e, Deesu[ merceehegjr, fouuer

 

Jefjøþ 1.

he´Lece

ceôerøe fceÞee

ä³eejnJerb

kesÀêr³e fJeÐeeue³e, ô³et cenjesuer jes¾, ôeFõ fouuer-110067

2.

meeblJeôee

jsôeg cefuekeÀ

yeejnJerb

fJeéeefce°ee jepekeÀr³e meJeesõo³e keÀô³ee fJeÐeeue³e, Deesu[ merceehegjr, fouuer-110095

ceeO³ece Deäe�sper

keÀfôeøþ 1.

he´Lece

kebÀ®eôee De�³ej

meeleJerb

ìwäeesj FbìjôewMeôeue mketÀue, F- yueekeÀ, Fõmì DeeHeÀ kewÀueeMe, ôeFõ fouuer-110065

2.

fÜler³e

Deãe³e Sce hejye

meeleJerb

meWì mesfmeue³eepe heqyuekeÀ mketÀue, yueekeÀ SHeÀ, fJekeÀeme hegjr,OeôeFõ fouuer

3.

leÉler³e

mef®eôe yeKMer

DeeþJerb

keWÀêr³e fJeÐeeue³e, mewkeÌìj -8, jesfnCer, fouuer

4.

meeblJeôee

pemecerôe keÀeJee

DeeþJerb

äeg© lesäe yeneogj 3rd meQ®egjr heqyuekeÀ mketÀue, mer yueekeÀ, ceeôemejesJej
äee[õôe, ôeFõ fouuer

 

ceeO³efcekeÀ 1.

he´Lece

cenkeÀ ®egÁe

omeJerb

keÀceue heqyuekeÀ merfôe³ej mes. mketÀue, [r yueekeÀ, fJekeÀemehegjr, ôeFõ fouuer

2.

fÜler³e

he´Ye ôetj keÀewj

omeJerb

äeg© lesäe yeneogj 3rd meQ®egjr heqyuekeÀ mketÀue, mer yueekeÀ, ceeôemejesJej
äee[õôe, ôeFõ fouuer

3.

leÉler³e

äeewjJe ÞerJeemleJe

ôeJecer

jepekeÀr³e Sme keWÀêr³e fJeÐeeue³e, DeJebflekeÀe, me, 1, jesfnCer, fouuer

4.

meeblJeôee

®ewleeuer Dejes¾e

omeJerb

nesuer
®eeFu[ merfôe³ej mes. mketÀue, ìwäeesj äee[õôe, ôeFõ fouuer

yefjøþ 1.

he´Lece

fMeJeebpeuer keÀhetj

ä³eejnJerb

keÀeôeJeWì DeeHeÀpermeme
Sb[ cewjr, yebäeuee meefnJe jes¾, ôeFõ fouuer

2.

fÜler³e

mecerj jewMeôe

ä³eejnJerb

Yeejler heqyuekeÀ mketÀue, mJeemL³e fJenej, fJekeÀeme ceeäeõ, ôeFõ fouôuer

3.

leÉler³e

hee©ueepeoue

ä³eejnJerb

ueejWme heqyuekeÀ mketÀue, mer 3, peôekeÀhegjr, ôeFõ fouuer

4.

meeblJeôee

ceÉog äeghlee

yeejnJerb

Deej her Jer Jer yer. ìr. yueekeÀ, Meeuerceej yeeäe, fouuer