विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

HesÀcee fJefôe³eceesb cesb mebMeesOeôe - DefôeJeemer Yeejler³eesb /Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌleesb Üeje HefjmebHeflle keÀe fJeHe´søeCe

 

DeejyerDeeF/2005/465
S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.43

ceFõ 13, 2005

mesJee cesb
fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle meYer yeQkeÀ

ceyeso³ee/ceyeso³e

HesÀcee fJefôe³eceesb cesb mebMeesOeôe - DefôeJeemer Yeejler³eesb /Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌleesb Üeje HefjmebHeflle keÀe fJeHe´søeCe

fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle yeQkeÀesb keÀe O³eeôe mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.13/2000-Deejyer kesÀ fJefôe³ece 4(3) leLee peôeJejr 13, 2003 kesÀ S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.67 keÀr Deesj DeekeÀføeõle fkeÀ³ee peelee Ôw fpemekesÀ Deôegmeej DefôeJeemer Yeejler³e/ Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle keÀes, keÀfleHe³e omleeJespeesb keÀr He´mlegfle Hej, DefôeJeemer meeceeô³e Keeles cesb Mesøe/ HefjmebHeflle³eesb/ fJejemele/Jemer³ele kesÀ leewj Hej DefOeäeheÌÔrle Yeejle cesb HefjmebHeflle³eesb keÀr fye¬eÀr Dee³e cesb mes SkeÀ kewÀueC¾j Jeøeõ kesÀ oewjeôe DefOekeÀlece SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr ¾eöuej jefMe kesÀ fJeHe´søeCe keÀr Deôegcefle Ôw

2. HegôefJeõ®eej keÀjôes kesÀ yeeo, fJejemele/Jemer³ele kesÀ Debleäeõle GHeueNOe Fme megfJeOee keÀes "mecePeewles" kesÀ Debleäeõle J³eJemLee kesÀ fueS He´oeôe keÀjôes keÀe fôeCeõ³e fue³ee äe³ee Ôw, fpemekesÀ Üeje ceefuekeÀ/ceelee-fHelee, pees mebHeflle cesb DeHeôee DeeperJeôe ÔkeÀ jKeles ÔQ, DeHeôer mebHeflle keÀes DeHeôes perJeôekeÀeue cesb Ôr Jemer³eleoej keÀes Ômleeblefjle keÀj osles ÔQ~ ³eÔ mHeøì fkeÀ³ee peelee Ôw fkeÀ ³eÔ mecePeewlee Yer ceelee-fHelee mes fJejemele He´eHle keÀjôes keÀe SkeÀ lejrkeÀe Ôw, Deblej kesÀJeue Fleôee Ôw fkeÀ mecePeewles kesÀ Debleäeõle mebHeflle ceefuekeÀ/ ceelee-fHelee keÀr ceheÌl³eg Hej fyeôee fkeÀmer keÀeôetôer keÀe³eõfJefOe/ yeeOeeDeesb kesÀ fÔleefOekeÀejr keÀes He´eHle Ôeslee Ôw leLee Fmemes Jemer³ele He´ceeCeHe°e Fl³eefo kesÀ fueS DeeJesoôe keÀjôes mes ÔesôesJeeues fJeuebye/ DemegfJeOeeDeesb mes ye®eôes cesb meÔe³elee fceueler Ôw~

3. leoôegmeej, fJeosMer cegêe cesb keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle yeQkeÀ DefôeJeemer Yeejler³e/ Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle keÀes, GmekesÀ ceelee-fHelee DeLeJee fôekeÀìlece mebyebOer (kebÀHeôer DefOefôe³ece, 1956 cesb ³eLeeHefjYeeføele) Üeje fkeÀS äeS mecePeewlee fJeuesKe kesÀ Debleäeõle fJeHe´søeCe megfJeOee keÀr Deôegcefle os mekeÀles ÔQ~ fJeHe´søeCe megfJeOee J³eJemLeeHekeÀ (mesìduej) kesÀ fôeOeôe kesÀ yeeo Ôr GHeueNOe Ôesäer~

4. ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.13/2000-Deejyer Üeje DefOemetf®ele fJeosMer cegêe He´yebOe (HefjmebHeflle keÀe He´søeCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 cesb DeeJeM³ekeÀ mebMeesOeôe petôe 29, 2004 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 119/2004-Deejyer Üeje peejr fkeÀS äeS ÔQ, fpemekeÀr He´flefuefHe mebueäôe Ôw~

5. He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes mebyebfOele äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb~

6. Fme HefjHe°e cesb meceefÔle fôeosMe fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nwb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle DeHesfãele Deôegcefle/ Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ Ôes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe ¾eues yeäewj Ôw~

 

YeJeor³e

 

(SHeÀ.Deej. peesmeHeÀ)
cegK³e ceÔeHe´yebOekeÀ


Server 214
शीर्ष