विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

Yeejle ceW DefôeJeemer Yeejler³e / Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje DefYeäeÉnrle De®eue mebhefÊe keÀr fJe¬eÀr Dee³e keÀe he´l³eeJeleõôe

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe
kesÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ

S.her.([rDeeFõDeej fmejre) hefj¬eÀce ¬eÀ.101

ceFõ 5, 2003

mesJee ceW
fJeosMer cegêe kesÀ meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr

ceneso³ee/ceneso³e,

Yeejle ceW DefôeJeemer Yeejler³e / Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje
DefYeäeÉnrle De®eue mebhefÊe keÀr fJe¬eÀr Dee³e keÀe he´l³eeJeleõôe

he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀe O³eeôe petôe 29, 2002 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.65/2002-Deejyer kesÀ meeLe hefþle ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee.21/2000--Deejyer kesÀ fJefôe³ece 6 kesÀ GhefJefôe³ece (Ke) kesÀ KeC[ (iii) keÀr Deesj DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ Deôegmeej he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀes Deôegcefle or äeFõ nw fkeÀ Jes DefôeJeemer Yeejler³e /Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje DefYeäeÉnrle De®eue mebhefÊe (keÉÀføe Yetfce / JeÉãeejesheCe mebhefÊe, HeÀeöceõ neGme kesÀ fmeJee³e) keÀr fJe¬eÀr Dee³e kesÀ he´l³eeJeleõôe kesÀ fueS, De®eue mebhefÊe kesÀ DefYeäe´nCe kesÀ fueS fJeosMer cegêe ceW Yegäeleeôe keÀr jeFõ jefMe keÀr mercee lekeÀ pees fJeosMe mes meeceeô³e yeQEkeÀäe ceeäeõ kesÀ ceeO³ece mes DeLeJee GôekesÀ SôeDeejDeeFõ/SHeÀmerSôeDeej Keeles ceW Oeefjle fôefOe³eeW ceW mes he´ehle nw, GmekesÀ yejeyej he´sføele keÀjôes keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ

2. Gmer he´keÀej, ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee.4/2000-Deejyer kesÀ fJefôe³ece 8 kesÀ Deôegmeej he´efOekeÉÀle J³eeheejr DeLeJee Yeejle ceW jeøì£r³e neGEmeäe yeQkeÀ Üeje Deôegceesfole DeeJeeme fJeÊe mebmLeeDeeW keÀes Yeejle ceW DefôeJeemer Yeejler³e /Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW keÀes DeeJeemer³e mLeeôe kesÀ DefYeäe´nCe kesÀ fueS GmeceW fJefnle MeleeÙ kesÀ DeOerôe DeeJeeme °eÝCe osôes keÀr Deôegcefle nw~

3. Deye ³en fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ ³efo DeeJeemer³e mLeeôe keÀr Kejro kesÀ fueS Fme he´keÀej uer äeFõ °eÝCe keÀr jefMe keÀes yeeo ceW DefôeJeemer Yeejler³e / Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje fJeosMe mes fôefOe³eeb YespekeÀj DeLeJee Deheôes SôeDeejDeeFõ/SHeÀmerSôeDeej Keeles ceW ôeeces [euekeÀj ®egkeÀewler keÀr peeler nw lees DeeJeemer³e mLeeôe keÀr Kejro kesÀ fueS äeS ªhe³es °eÝCe keÀr fJeosMer cegêe ceW ®egkeÀewler keÀes GÊeÀ ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee óHesÀcee. 21/2000-Deejyer kesÀ Ghe-fJefôe³ece (Ke) kesÀ KeC[ (iii), mece³e mece³e hej ³eLeemebMeesfOele, fJeosMer cegêe ceW he´eqhle ceeôee peeôee ®eefnS~

4. leoôegmeej he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀes DefôeJeemer Yeejler³e / Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje he´efOekeÉÀle J³eeheejr /DeeJeeme fJeÊe mebmLeeDeeW mes fueS äeS °eÝCe kesÀ ªhe ceW Gäeenr fôefOe³eeW ceW meeceeô³e yeQfkeÀäe ceeäeõ DeLeJee GôekesÀ SôeDeejDeeFõ/SHeÀmerSôeDeej Keeles ceW ôeeces Üeje fJeosMe mes he´ehle DeeJekeÀ he´søeCe ceW mes ®egkeÀeFõ peeler nw lees ®egkeÀeS äeS °eÝCe keÀr jefMe keÀr mercee lekeÀ he´l³eeJe|lele keÀjôes keÀr Deôegcefle nw~
 
5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³e-Jemleg keÀr peeôekeÀejr Deheôes meYer mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes os oW~

6. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ~

YeJeor³e,

(äe´sme keÀesMer)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


Server 214
शीर्ष