विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

fôeJesMekeÀ Jeäeõ kesÀ ªhe ceW mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW keÀr ceeô³elee jÎ keÀjôee

S.her([rDeeFõDeej fmejre)hefjhe°e meb. 14

fmelebyej 16, 2003

mesJee ceW

fJeosMer cegêe kesÀ mecemle he´efOekeÉÀle J³eeheejr

ceneso³ee /ceneso³e,

fôeJesMekeÀ Jeäeõ kesÀ ªhe ceW mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW keÀr ceeô³elee jÎ keÀjôee

mejkeÀej kesÀ hejeceMeõ mes mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW keÀr Yeejle ceW Jeleõceeôe fJeosMer cegêe he´yebOe fJefôe³eceeJeuer kesÀ Debleäeõle fJefJeOe ceeäeeÙ / ³eespeôeeDeeW kesÀ Debleäeõle hee°e ``fôeJesMekeÀ Jeäeõ'' keÀr GheueyOelee ceeô³elee jÎ keÀjôes keÀe fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw

2. ³en fôeCeõ³e he´fleYetfle yeeeej Áeesìeuee hej meb³egÊeÀ mebmeor³e mefcefle keÀr fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Yeejle ceW mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW kesÀ fôeJesMe keÀe³eõkeÀueeheeW keÀr mecerãee kesÀ DeôegJeleõôe kesÀ ªhe ceW fkeÀ³ee äe³ee nw ~ GÊeÀ mecerãee kesÀ DeeOeej hej mejkeÀej kesÀ hejeceMeõ mes fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ (keÀ) mebfJeYeeäe fôeJesMe ³eespeôee (herDeeFõSme) kesÀ Debleäeõle mecegêeheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW hej ôeJebyej 2001 ceW ueäeeFõ jeskeÀ peejr jnsäer, (Ke) ``fôeJesMekeÀ Jeäeõ'' meÊee kesÀ ªhe ceW mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW keÀes ceewpetoe fJeosMer cegêe he´yebOe fJefôe³eceeJeuer kesÀ Debleäeõle GheueyOe fJefJeOe ceeäeeÙ / ³eespeôeeDeeW kesÀ Debleäeõle ôeS fôeJesMe kesÀ fueS Deôegcefle ôenrb nesäer Deewj ôeS SôeDeejFõ/SHeÀmerSôeDeej (yeQkeÀ) Deewj SôeDeej(Dees) Keeles Keesueôes keÀr mebfJeOee Yer Jeeheme ue uer peeDeäer, SJeb (äe) Defôeäefcele meÊeeDeeW keÀes fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle, mJe®eefuele ceeäeõ mecesle, ôe³ee fôeJesMe keÀjôes keÀr Deôegcefle ôenrb nesäer ~

3. leodôegmeej, legjble he´YeeJe mes fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ -

keÀ. Defôe³efcele meÊee Deewj mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe ³eespeôee (mJe®eefuele ceeäeõ mecesle) kesÀ Debleäeõle ôe³ee fôeJesMe ôenrb keÀjWäes ~ hejbleg Defôeäefcele meÊeeDeeW Deewj mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e Mes³ejeW Deewj hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀes GôekeÀr fJe¬eÀr/GôekesÀ cees®eôe nesôes lekeÀ jKe mekeWÀäes ~

Ke. mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e äewj he´lmeeJeleõôer³e DeeOeej hej Mes³ejeW / hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀes GôekeÀr fJe¬eÀr/GôekesÀ cees®eôe nesôes lekeÀ Deheôes heeme jKe mekeWÀäes ~

äe. mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e mejkeÀejr foôeebfkeÀle he´fleYetfle³eeW DeLeJee Keeeôee fyeueeW DeLeJee Áejsuet c³et®egDeue óHeÀ[eW keÀr ³etfôeìeW DeLeJee Yeejle ceW cegêe c³et®egDeue óHeÀ[eW keÀr ³etfôeìeW DeLeJee he´l³eeJeleõôer³e oesôeeW DeeOeej hej jeøì£r³e ³eespeôee /ye®ele he´ceeCe he°eeW keÀr Kejro ôenrb keÀj meskeWÀäes ~ hejbleg mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e Fôe he´fleYetfle³eeW keÀes GôekeÀr fJe¬eÀr lekeÀ jKe mekeÀles nQ ~

Áe. Yeejle mes yeenj jnôes Jeeuee fôeJeemer J³efÊeÀ, mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW keÀes Deblefjle ôenrb keÀjsäee ~

Ý. mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e Yeejler³e kebÀheôer Üeje DefOekeÀej DeeOeej hej foS pee jns FõqkeÌJeìr DeLeJee DeOceeôer Mes³ejeW DeLeJee hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀes ôenrb Kejrosäee ~

®e. Yeejler³e ceW fôeJeemer J³efÊeÀ fkeÀmer mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e mes fJeosMer cegêe ceW GOeej ôenrb uesäee ~

í. keÀesFõ Yeejler³e kebÀheôer mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e mes äewj hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW ceW fôeJesMe kesÀ ceeO³ece mes he´l³eeJeleõôer³e Deewj äewj-he´l³eeJeleõôer³e DeeOeej hej ªhe³es ceW GOeej ôenrb uesäer ~

Pe. mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³e Yeejle leW he´efOekeÉÀle J³eeheejr keWÀ heeme keÀesFõ DefôeJeemer (yee¿e) ªhe³ee Keelee )SôeDeeGFõ), fJeosMer cegêe (DefôeJeemer) Keelee (yeQkeÀ) [SHeÀmerSôeDeej (yeWkeÀ)] Keelee Deewj fôeJeemer DemeeOeejCe ªhe³ee (SôeDeejDees) pecee Keelee ôe lees Keesuesäee Deewj ôe Deôegjfãele keÀjsäee ~

mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW kesÀ meYer ceewpetoe SôeDeeFõ (ye®ele, ®eeuet) (ôer®es hewje 4 ceW GquuefKele KeeleeW kesÀ fmeJee³e) KeeleeW keÀes legjble yebo fkeÀ³ee peeSäee Deewj cetue ªhe mes he´efOekeÉÀle lejrkesÀ mes GmekesÀ Mesøe keÀes MerÁe´lee mes he´l³eeJe|lele fkeÀ³ee peeSäee ~ ceewpetoe SôeDeejFõ pecee (DeeJelerõ DeLeJee cer³eeor( SóHeÀmerSôeDeej (yeQkeÀ) Keeles Deesj DefôeJeemer meeOeejCe ªhe³ee (SôeDeejDee) pecee (DeeJelerõ DeLeJee cer³eeor) Keeles keÀes GôekeÀr cetue hefjhekeÌJeler lekeÀ peejr jKeôes keÀr Deôegcefle or pee mekeÀler nw ~ SôeDeejFõ pecee Deewj SóHeÀmerSôeDeej (yeQkeÀ) keÀr hefjhekeÌJelee Dee³e keÀes MerÁe´lee mes he´l³eeJe|lele fkeÀ³ee peeSäee ~

mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW kesÀ ôeece ceW keÀesFõ ôe³ee SôeDeejFõ/SóHeÀmerSôeDeej/SôeDeejDees Keeles ôenrb Keesues peeSbäes Deewj fkeÀmer pecee keÀe ôeJerkeÀjCe ôenrb fkeÀ³ee peeSäee ~

4. ³en O³eeôe jKee peeS fkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje yeQkeÀ keÀr hetJeõ Deôegcefle kesÀ fyeôee fpeôe fJefôe|oøì mecegêheejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW kesÀ KeeleeW keÀe hefj®eeueôe keÀjôes kesÀ fueS ceôee fkeÀ³ee äe³ee nw Jes DeôegosMe peejr jnWäees ~

5. he´l³eeJeleõôer³e DeeOeej hej fôeJesMe (fôeJesMe mebyebOer Dee³e pees he´l³eeJeleõôer³e nw, GôekesÀ mecesle) kesÀ mebyebOe ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr he´efOekeÉÀle fkeÀS äeS kesÀ Deôegmeej GôekeÀe he´l³eeJeleõôe keÀjôes keÀr Deôegcefle oW ~ äewj-he´l³eeJeleõôer³e DeeOeej hej fôeJesMeeW kesÀ mebyebOe ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr Deheôes mecegêheejr³e äe´enkeÀeW mes fôefOe³eeW kesÀ fôeheìeôe kesÀ fueS DeôegjesOe he´ehle keÀjôes keÀr J³eJemLee keÀjWäes Deewj Fme mebyebOe ceW fjeJeõ yeQkeÀ mes ceeceuee oj ceeceuee DeeOeej hej fJefôe|oøì Deôegceesoôe he´ehle keÀjWäes ~

6. ôeJebyej 29, 2001 kesÀ S.her([rDeeFõDeej fmejre)hefjhe°e ¬eÀ.13 kesÀ Deôegmeej mebfJeYeeäe fôeJesMe ³eespeôee (herDeeFõSme) kesÀ Debleäeõle mecegêôeejr³e fôeäefcele fôekeÀe³eeW hej ueäeeFõ äeFõ jeskeÀ peejr jnsäer ~ hejbleg Jes mebfJeYeeäe fôeJesMe ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Kejros äeS Mes³ejeW Deewj hefjJeleõôer³e f[yeW®ejeW keÀes leye lekeÀ jKe mekeÀles nw peye lekeÀ fkeÀ Jes Yeejle ceW mìeökeÀ SkeÌme®eWpe hej yes®e ôenrb foS peeles ~

7. fJeosMer cegêe he´yebOe fJefôe³eceeJeuer ceW mebäele mebMeesOeôe keÀr DefOemet®eôeeSb Deueäe mes peejr keÀr pee jnr nw ~

8. he´efOekeÉÀle J³eeheejr GÊeÀ hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes meYer mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW ~

9. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999(1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ ~

YeJeor³e

(äe´sme keÀesMer)
cegK³e cene he´yebOekeÀ


Server 214
शीर्ष