प्रकाशन

Yeejle ceW fJeosMer cegêe kesÀ Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle : Dehe´wue-petôe 2009-10

30 fmelebyej 2009

Yeejle ceW fJeosMer cegêe kesÀ Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle : Dehe´wue-petôe 2009-10

FmekesÀ henues, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes Deepe Deheôer JesyemeeFì (www.rbi.org.in) hej 2009-10 keÀr henuer fleceenr (fle.1) (DeLeeõled Dehe´wue-petôe) kesÀ Yegäeleeôe meblegueôe kesÀ DeebkeÀ›s peejr fkeÀS Fôe DeeBkeÀ›eW kesÀ DeeOeej hej Dehe´wue-petôe 2009 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesleeW kesÀ mebyebOe ceW ³en ôeesì mebkeÀfuele fkeÀ³ee äe³ee nw~

fJeosMer cegêe kesÀ Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle : Dehe´wue-petôe 2009

Dehe´wue-petôe 2009 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW DefYeJeÉf× Ler pees DefOekeÀebMeleë cetu³eôe ceW ngS hefjJeleõôeeW keÀes oMeeõler nw~ fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle meejCer1 ceW oMeeõ³es äe³es nQ~

meejCer 1 : fJeosMer cegêe kesÀ Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle

(fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej)

ceoW

Dehe´wue-petôe 2008

Dehe´wue-petôe 2009

I.

 

®eeuet Keelee Mesøe

(-)9,019

(-) 5,808

II.

 

hetBper Keelee (fôeJeue) (keÀ mes ®e)

11,253

5,923

 

keÀ.

fJeosMer fôeJesMe (i+ii)

4,757

15,101

 

 

 (i) fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe

8,968

6,833

 

 

 (ii) mebfJeYeeäe fôeJesMe

(-)4,211

8,268

    fpemeceW mes :    

 

 

fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀ

(-)5,177

8,227

 

 

S[rDeej/per[rDeej

999

43

 

Ke.

yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej

1,468

(-)356

 

äe.

yeQEkeÀäe hetBper

2,696

(-) 3,365

 

 

fpemeceW mes : DefôeJeemer Yeejler³eeW kesÀ pecee

814

1,817

 

Áe.

DeuheeJefOe  J³eeheej °eÝCe

2,397

(-) 3,085

 

ý.

fJeosMer mene³elee

351

84

 

®e.

hetBper Keeles keÀr Deô³e ceoW*

(-) 531

(-) 1,643

III.

 

cetu³eôe hefjJeleõôe

129

13,042

 

 

kegÀue (I+II+III)

2,364

13,157

fìhheCer : (i)* : hetBper Keeles keÀr `Deô³e ceoW' ceW `Yetue-®etkeÀ' kesÀ DeueeJee, Defäe´ce Deewj fJeuebfyele fôe³eeõle, fJeosMe ceW jKer äeFõ fôefOe³eeB, SHeÀ[rDeeFõ kesÀ Debleäeõle Mes³ejeW kesÀ fôeäeõce kesÀ fJe®eejeOerôe he´ehle Defäe´ce Deewj Deô³e°e Meefceue ôe keÀr äeFõ hetbper he´eqhle³eeW kesÀ uesôeosôe Meefceue nQ~
(ii) fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× (+)/ fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW keÀcer (-)


meejCer 2: legueôeelcekeÀ qmLefle

(fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej)

 

 

Dehe´wue-petôe 2008

Dehe´wue-petôe 2009

1.

fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW hefjJeleõôe (cetu³eôe he´YeeJe mefnle)

2,364

13,157

2.

cetu³eôe he´YeeJe {ueeYe (+) / nefôe (-)ped

129

13,042

3.

Yegäeleeôe meblegueôe DeeOeej hej fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW hefjJeleõôe (cetu³eôe he´YeeJe keÀes íes›keÀj)

2,235

115

4.

cetu³eôe ueeYe/nefôe Üeje keÀr äe³er J³eeK³ee kesÀ Deôegmeej fJeos³er cegêe Yeb[ej ceW JeÉf×/keÀcer keÀe he´fleMele

54.6

99.1

fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× (+)/ fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW keÀcer (-)

fJeosMer cegêe Yeb[ej (cetu³eôe he´YeeJe mefnle) ceW Dehe´wue-petôe 2008 kesÀ 2,364 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej JeÉf× keÀr legueôee ceW Dehe´wue-petôe 2009 ceW 13,157 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej keÀr JeÉf× ngFõ (meejCer 2)~ Yegäeleeôe meblegueôe DeeOeej hej (cetu³eôe he´YeeJe keÀes íes›keÀj) fJeosMer cegêe Yeb[ej Dehe´wue-petôe 2008 keÀr 2,235 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej keÀr JeÉf× keÀr legueôee ceW Dehe´wue-petôe 2009 ceW 115 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej yeŸe~ cetu³eôe ueeYe pees he´cegKe keÀjWfme³eeW kesÀ fJe©× DecejrkeÀr [eöuej ceW fäejeJeì keÀes oMeeõlee nw, Dehe´wue-petôe 2008 kesÀ 129 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej kesÀ cetu³eôe ueeYe keÀr legueôee ceW Dehe´wue-petôe 2009 kesÀ oewjeôe 13,042 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej jne~ leoôegmeej, Dehe´wue-petôe 2009 kesÀ oewjeôe cetu³eôe ueeYe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW kegÀue JeÉf× keÀe 99.1 he´fleMele jne~ fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe, fôeJesMe mebfJeYeeäe Deewj DefôeJeemer peceejefMe³eeW kesÀ Debleäeõle nesôes Jeeues DebleJeeõn fJeosMer cegêe Yeb[ej keÀr JeÉf× ceW ³eesäeoeôe osôes Jeeues he´cegKe ñeesle Les~ Dehe´wue-petôe 2009 kesÀ oewjeôe ³en JeÉf× DefOekeÀebMeleë ®eeuet Keeles Áeeìs Deewj hetbper Keeles keÀr Deô³e ceoeW kesÀ Debleäeõle nesôesJeeues yefnJeeõneW Üeje meblegfuele nes äe³er Ler~

Deperle he´meeo
he´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2009-2010/510

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष