प्रकाशन

2009-10 kesÀ oewjeôe Yeejle ceW fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ m°eesle

30 petôe 2010

2009-10 kesÀ oewjeôe Yeejle ceW fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ m°eesle

Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ ôes Deepe Deheôer JesyemeeFì (www.rbi.org.in) hej, 2009-10 keÀr ®eewLer fleceenr (peôeJejr mes cee®eõ) Deewj hetCeõ Jeøeõ (Dehe´wue mes cee®eõ) 2009-10 kesÀ fueS Yegäeleeôe meblegueôe (yerDeesher)DeebkeÀ›s peejr fkeÀS Fôe DeebkeÀ›eW kesÀ DeeOeej hej, 2009-10 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ m°eesle mebkeÀfuele fkeÀS äeS nw~

2009-10 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle

2009-10 kesÀ oewjeôe, he´cegKe ªhe mes cetu³eebkeÀôe ueeYeeW kesÀ keÀejCe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× ngFõ~ FmekesÀ DeueeJee, fJeosMer fôeJesMe Deewj DeuheeJefOe J³eeheej ¬esÀf[ì kesÀ lenle DebleJeeõneW ôes 2009-10 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× keÀjôes kesÀ fueS cenlJehetCeõ ³eesäeoeôe fo³ee~ fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ m°eesle meejCer 1 ceW foS äeS nQ~

meejCer 1 : fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW ÁeìyeŸ kesÀ ñeesle

(fyefue³eôe DecesfjkeÀr [eöuej)

ceoW

2008-09

2009-10

I.

 

®eeuet Keelee Mesøe

-28.7

-38.4

II.

 

hetbper (ôesì) Keelee (S mes SHeÀ)

8.6

51.9

 

keÀ

fJeosMer fôeJesMe (i + ii)

3.5

52.1

 

 

(i) fJeosfMe he´l³eãe fôeJesMe

17.5

19.7

 

 

(ii) heesìõHeÀesfue³eesfôeJesMe

-14.0

32.4

 

 

fpemeceW mes

 

 

 

 

SHeÀDeeFDeeF

-15.0

29.0

 

 

S[rDeej/per[rDeej

1.2

3.3

 

Ke

yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej.

7.9

2.5

 

äe

yeQEkeÀäe hetbper

-3.2

2.1

 

 

fpemeceWmesDefôeJeemerYeejler³epecee

4.3

2.9

 

Áe

DeuheeJefOe J³eeheej ¬esÀf[ì

-1.9

7.7

 

ý

yee¿e mene³elee 

2.6

2.0

 

®e

hetbper Keeles ceW Deô³e ceoeW *

-0.2

-14.6

III.

 

cetu³eebkeÀôe hefjJeleõôe

-37.7

13.6

 

 

kegÀue (I+ II+ III)

-57.7

27.1

fìhheCer : (i)* :'hetBperäele Keeles keÀr Deô³e ceoeW ceW, Yetue-®etkeÀeW kesÀ DeueeJee Sme[rDeej Deeyebìôe, fôe³eeõle ceW keÀceryesMer, fJeosMe ceW jKer äeFõ fôefOe³eeB, SHeÀ[rDeeF kesÀ Debleäeõle Mes³ejeW kesÀ fôeäeõce kesÀ fJe®eejeOerôe he´ehle Defäe´ce Deewj Deô³e°e Meefceue ôe keÀr äeFõ hetbper he´eqhle³eeW kesÀ uesôeosôe Meefceue nQ~
(ii) cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× (+)/ cegêe Yeb[ej ceW fäejeJeì(-)

2008-09 kesÀ oewjeôe 57.7 fyefue³eôe [eöuej keÀr fäejeJeì kesÀ cegkeÀeyeues 2009-10 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej(cetu³eôe he´YeeJe mefnle) ceW 27.1 fyefue³eôe [eöuej keÀr JeÉf× ngFõ (meejCer 2)~

meejCer 2: legueôeelcekeÀ qmLefle

(fcefue³eôe DecejrkeÀr [euej)

ceoW

2008-09

2009-10

1.

fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW hefjJeleõôe (cetu³eôe he´YeeJe mefnle)

(-) 57.7

27.1

2.

cetu³eôe he´YeeJe ueeYe(+)/nefôe (-)

(-) 37.7

13.6

3.

yerDeesher DeeOeej hej fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW hefjJeleõôe (cetu³eôe he´YeeJe íes›keÀj)

(-) 20.1

13.4

4.

cetu³eôe ueeYe/nefôe Üeje oMeeõS äeS cegêe Yeb[ej ceW JeÉf×/fäejeJeì keÀe he´fleMele

65.2

50.4

fìhheCer: cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× (+)/fäejeJeì (-)

Yegäeleeôe meblegueôe DeeOeej hej (DeLeeõle cetu³eôe he´YeeJe íes›keÀj), fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW 2008-09 kesÀ oewjeôe 20.1fyefue.Dece.[euej keÀr fäejeJeì kesÀ fJe©× 2009-10 kesÀ oewjeôe 13.4 fyefue.Dece.[euej keÀr JeÉf× ngFõ~ he´cegKe cegêeDeeW kesÀ he´fle DecejrkeÀr [euej ceW cetu³eebme oMeeõles ngS , 2008-09 kesÀ oewjeôe keÀr 37.7 fyefue.Dece.[euej keÀr cetu³eebkeÀôe nefôe keÀr legueôee ceW 2009-10 kesÀ oewjeôe cetu³eebkeÀôe ueeYe 13.6 fyefue.Dece.[euej Lee~ leoôegmeej, 2009-10 kesÀ oewjeôe cetu³eebkeÀôe ueeYe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW kegÀue JeÉf× kesÀ 50.4 he´fleMele Lee~

Deperle he´meeo
he´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2009-2010/1792

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष