प्रकाशन

2010-11 kesÀ oewjeôe Yeejle ceW fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle

30 petôe 2011

2010-11 kesÀ oewjeôe Yeejle ceW fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes Deepe Deheôer JesyemeeFì (www.rbi.org.in) hej 2010-11 keÀr fle 4 (peôeJejr-cee®eõ 2011) kesÀ Yegäeleeôe meblegueôe kesÀ DeebkeÀ›s peejr fkeÀS hetJeõ fleceefn³eeW kesÀ mebMeesfOele DeebkeÀ›eW kesÀ meeLe-meeLe Fôe DeebkeÀ›eW kesÀ DeeOeej hej Dehe´wue-cee®eõ 2010-11 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesleeW keÀes mebkeÀfuele fkeÀ³ee äe³ee nw~

fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesleë2010-11

2010-11 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× ngFõ~ fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle meejCer 1 ceW foS äeS nQ~

meejCer 1 : fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW Áeìye{ kesÀ ñeesle

(fyefue³eôe DecesfjkeÀr [euej)

ceoW

2009-10
Dehe´wue-cee®eõ

2010-11
Dehe´wue-cee®eõ

I

 

®eeuet Keelee Mesøe

-38.4

-44.3

II

 

hetbper Keelee (fôeJeue) (S mes SHeÀ)

51.8

57.3

 

S

fJeosMer fôeJesMe (i + ii)

51.2

37.4

 

 

(i)fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe

18.8

7.1

 

 

(ii) heesìõHeÀesfue³ees fôeJesMe

32.4

30.3

 

 

fpemeceW mes

 

 

 

 

SHeÀDeeFDeeF

29.0

29.4

 

 

S[rDeej / per[rDeej

3.3

2.0

 

yer

yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej.

2.8

11.9

 

mer

yeQEkeÀäe hetbper

2.1

5.0

 

 

fpemeceW mes DefôeJeemer Yeejler³e pecee

2.9

3.2

 

[r

DeuheeJefOe J³eeheej ¬esÀf[ì

7.6

11.0

 

F

yee¿e mene³elee 

2.9

4.9

 

SHeÀ

hetbper Keeles ceW Deô³e ceoW *

-14.8

-12.8

III

 

cetu³eebkeÀôe hefjJeleõôe

13.6

12.7

 

 

kegÀue (I+ II+ III) @

27.1

25.8

fìhheCer: * (i) :'hetBper Keeles keÀr Deô³e ceoeW, ceW `Yetue-®etkeÀeW ' kesÀ DeueeJee Sme[rDeej Deeyebìôe, fôe³eeõle ceW keÀceryesMer, fJeosMe ceW jKer äeFõ fôefOe³eeB, SHeÀ[rDeeF kesÀ Debleäeõle Mes³ej peejr nesôes lekeÀ he´ehle Defäe´ce Deewj Deô³e°e Meefceue ôe keÀr äeFõ hetbper he´eqhle³eeW kesÀ uesôeosôe Meefceue nQ~
(ii) cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× (+)/ cegêe Yeb[ej ceW fäejeJeì(-)~
@ ³efo keÀesFõ Deblej nw lees Jen hetCee¥keÀôe kesÀ keÀejCe nw~

Yegäeleeôe meblegueôe DeeOeej hej (DeLeeõle cetu³eôe he´YeeJe keÀes íes›keÀj) fJeosMer cegêe Yeb[ej 2010-11 kesÀ oewjeôe 13.1 fyefue³eôe DecejrkeÀr [euej yeŸe peyefkeÀ 2009-10 kesÀ oewjeôe FôeceW 13.4 fyefue³eôe DecejrkeÀr [euej keÀr JeÉf× ngFõ Ler~ 2010-11 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Yeb[ej (cetu³eôe he´YeeJe mefnle) 25.8 fyefue³eôe DecejrkeÀr [euej yeŸe peyefkeÀ 2009-10 kesÀ oewjeôe FôeceW 27.1 fyefue³eôe DecejrkeÀr [euej keÀr JeÉf× ngFõ Ler (meejCer 2)~

meejCer 2: legueôeelcekeÀ qmLefle

(fcefue³eôe DecejrkeÀr [euej)

ceoW

2009-10
Dehe´wue-cee®eõ

2010-11
Dehe´wue-cee®eõ

1.

fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW hefjJeleõôe (cetu³eôe he´YeeJe mefnle)

27.1

25.8

2.

cetu³eôe he´YeeJe ueeYe(+)/nefôe (-)

13.6

12.7

3.

yerDeesher DeeOeej hej fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW hefjJeleõôe (DeLeeõle cetu³eôe he´YeeJe íes›keÀj)

13.4

13.1

4.

cetu³eôe ueeYe/nefôe Üeje oMeeõS äeS cegêe Yeb[ej ceW JeÉf×/fäejeJeì keÀe he´fleMele

50.2

49.2

fìhheCer: cegêe Yeb[ej ceW JeÉf× (+)/fäejeJeì (-)

cetu³eôe ueeYe he´cegKe cegêeDeeW kesÀ he´fle DecejrkeÀr [euej ceW cetu³eÛeme keÀes oMeeõles ngS 2010-11 kesÀ oewjeôe 12.7 fyefue³eôe DecejrkeÀr [euej Lee peyefkeÀ 2009-10 kesÀ oewjeôe cetu³eôe ueeYe 13.6 fyefue³eôe DecejrkeÀr [euej Lee~ leoôegmeej 2010-11 kesÀ oewjeôe cetu³eôe ueeYe fJeosMer cegêe Yeb[ej ceW kegÀue JeÉf× kesÀ 49.2 he´fleMele Lee~

Deperle he´meeo
mene³ekeÀ cenehe´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2010-2011/1903


2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष