प्रकाशन

Dehe´wue-fomebyej 2010-11 kesÀ oewjeôe Yeejle ceW fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle

31 cee®eõ 2011

Dehe´wue-fomebyej 2010-11 kesÀ oewjeôe Yeejle ceW
fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes Deepe Deheôer JesyemeeFì (www.rbi.org.in) hej 2010-11 keÀr lermejr fleceenr (DeÊetÀyej-fomebyej 2010) kesÀ fueS Yegäeleeôe meblegueôe kesÀ DeebkeÀ›s peejr fkeÀS hetJeõ fleceefn³eeW kesÀ fueS mebMeesfOele DeebkeÀ›eW kesÀ meeLe-meeLe Fôe DeebkeÀ›eW kesÀ DeeOeej hej, Dehe´wue-fomebyej 2010 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesleeW hej Fme ôeesì keÀe mebkeÀueôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesleëDehe´wue-fomebyej 2010

Dehe´wue-fomebyej 2010 kesÀ oewjeôe, fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW JeÉf× ngFõ~ fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle meejCer 1 ceW foS äeS nQ~

meejCer 1: fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW Áeì-yeŸ kesÀ ñeesle

(fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej)

ceo

2009-10

2010-11

 

Dehe´wue-fomebyej

Dehe´wue-fomebyej

I.

 

®eeuet Keelee Mesøe

-25.5

-38.9

II.

 

hetbper Keelee (fôeJeue) (keÀ mes ®e)

36.8

50.0

 

keÀ.

fJeosMer fôeJesMe (i+ii)

39.0

37.7

 

 

(i) fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe

15.4

7.6

 

 

(ii) heesìõHeÀesfue³ees fôeJesMe

23.6

30.1

 

 

fpemeceW mes

 

 

 

 

SHeÀDeeFDeeF

20.5

29.5

 

 

S[rDeej/per[rDeej

3.2

1.8

 

Ke.

yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej

2.4

9.3

 

äe.

yeQEkeÀäe hetbper

3.0

5.7

 

 

fpemeceW mes SôeDeejDeeF peceejefMe³eeb

3.5

2.3

 

Áe.

DeuhekeÀefuekeÀ J³eeheej °eÝCe

3.1

8.5

 

ý.

yee¿e mene³elee

1.9

4.2

 

®e.

hetbper Keeles ceW Deô³e ceoW*

-12.6

-15.4

III.

 

cetu³eôe hefjJeleõôe

20.2

7.3

 

 

kegÀue (I+II+III)

31.5

18.3

fìhheCer* (i)`Yetue ®etkeÀ' kesÀ DeueeJee `hetbper Keeles keÀr Deô³e ceoeW' ceW Sme[rDeej Deeyebìôe, fôe³eeõle ceW keÀceryesMer, fJeosMe ceW jKer fôefOe³eeb, SHeÀ[rDeeF kesÀ Debleäeõle fJe®eejeOerôe Mes³ejeW kesÀ fôeäeõce mes he´ehle Defäe´ce Deewj Deô³e°e keÀnr Meefceue ôenrb fkeÀ³es äe³es hetbper he´eqhle³eeW kesÀ uesôe-osôe Meefceue nQ~
(ii) Deejfãele fôefOe³eeW ceW JeÉf× (+)/Deejfãele fôefOe³eeW ceW keÀcer (-) ~
@: Deblej, ³efo keÀesFõ nw, lees Jen hetCee¥keÀôe kesÀ keÀejCe nw~

Yegäeleeôe meblegueôe DeeOeej hej (DeLeeõle cetu³eôe he´YeeJe keÀes íes›keÀj), fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeb Dehe´wue-fomebyej 2010 kesÀ oewjeôe 11.0 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej yeŸr peyefkeÀ Dehe´wue-fomebyej 2009 kesÀ oewjeôe FôeceW 11.3 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej keÀr JeÉf× ngFõ Ler~ Dehe´wue-fomebyej 2010 kesÀ oewjeôe fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeb (cetu³eôe he´YeeJe mefnle) 18.3 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej yeŸrb peyefkeÀ Dehe´wue-fomebyej 2009 kesÀ oewjeôe FôeceW 31.5 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej keÀr JeÉf× ngFõ Ler (meejCer 2)~

meejCer 2: legueôeelcekeÀ qmLefle

(fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej)

ceo

2009-10
Dehe´wue-fomebyej

2010-11
Dehe´wue-fomebyej

1.

fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW hefjJeleõôe (cetu³eôe he´YeeJe mefnle)

31.5

18.3

2.

cetu³eôe he´YeeJe (ueeYe (+) / nefôe (-))

20.2

7.3

3.

yerDeesher DeeOeej hej fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW hefjJeleõôe (DeLeeõle cetu³eôe he´YeeJe keÀes íes›keÀj)

11.3

11.0

4.

cetu³eôe ueeYe/nefôe Üeje Je|Cele Deejfãele fôefOe³eeW ceW JeÉf× / keÀcer keÀe he´fleMele

64.1

39.9

fìhheCer Deejfãele fôefOe³eeW ceW JeÉf× (+)/Deejfãele fôefOe³eeW ceW keÀcer (-) ~

cetu³eôe ueeYe, pees he´cegKe cegêeDeeW keÀr legueôee ceW DecejrkeÀr [eöuej ceW cetu³eÔmee keÀes oMeeõlee nw, Dehe´wue-fomebyej 2010 kesÀ oewjeôe 7.3 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej Lee peyefkeÀ Dehe´wue-fomebyej 2009 kesÀ oewjeôe cetu³eôe ueeYe 20.2 fyefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej Lee~ leoôegmeej, Dehe´wue-fomebyej 2010 kesÀ oewjeôe cetu³eôe ueeYe fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eeW ceW kegÀue JeÉf× kesÀ 39.9 he´fleMele Lee~

Deperle he´meeo
mene³ekeÀ cenehe´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2010-2011/1413


2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष