अधिसूचनाएं

he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ães°eeW ceW yeQkeÀeW Üeje he´oeôe fkeÀS p]eeôes Jeeues jenle Ghee³eeW kesÀ mebyebOe ceW foMeefôeo÷Me

YeefjyeQ/2006-07/120
äe´eDee°eÝfJe.herSueSHeÀSme.meb.yermer.21/05.05.02/2006-07

4 fmelebyej 2006

DeO³eãe Deewj he´yebOe fôeosMekeÀ / cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer Deôegmetf®ele JeefCep]³e yeQkeÀ

ceneso³e,

he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ães°eeW ceW yeQkeÀeW Üeje he´oeôe fkeÀS p]eeôes Jeeues jenle Ghee³eeW kesÀ mebyebOe ceW foMeefôeo÷Me

keÉÀhe³ee foôeebkeÀ 9 Deäemle 2006 kesÀ nceejs hefjhe°e äe´eDee°eÝfJe.kesÀ.keÀe.herSueSHeÀSme.meb.yermer.16/05.04.02/2006-07 kesÀ hefjfMeøì keÀe hewje 7 (iii) osKeW ]pees he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ °eÝCe hegôe|ôeOeeõfjle keÀjôes kesÀ mebyebOe ceW nw

2. hegôe|ôeOeeõfjle °eÝCeeW kesÀ DefOemLeäeôe, DefOekeÀlece ®egkeÀewler DeJefOe, DeflefjÊeÀ mebhee|éekeÀ leLee ôeS fJeÊe kesÀ Deeqmle JeäerõkeÀjCe kesÀ mebyebOe ceW DeôegosMe keÉÀføe kesÀ meeLe-meeLe GÐeesäe Deewj J³eeheej kesÀ KeeleeW mefnle meYer he´YeefJele hegôe|ôeOeeõfjle GOeej KeeleeW hej ueeäet neWäes ~

3. he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe keÀr leejrKe mes lerôe ceen keÀr DeJefOe kesÀ Yerlej hegôe|ôeOeeõjCe hetje nes p]eeôes hej he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe keÀr leejrKe hej hegôe|ôeOeeõfjle KeeleeW keÀe Deeqmle JeäerõkeÀjCe p]eejr jnsäee ~ hegôe|ôeOeeõfjle Keeles 1 pegueeFõ 2006 kesÀ ceemìj hefjhe°e [ryerDees[r.yerher.yermer. 15/21.04.048/2006-07 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 4.2.14 mes 4.2.16 ceW fôefnle fkeÀS Deôegmeej Ssmes KeeleeW hej ueeäet foMeefôeo÷MeeW Üeje Meefmele jnWäes ~ 'DeJeceeôekeÀ KeeleeW hej ueeäet foMeefôeo÷Me mebfoäOe KeeleeW hej DeeJeM³ekeÀ hefjJeleõôe mefnle ueeäet neWäes ~

YeJeor³e,

(per. ÞerfôeJeemeôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


Deejhermer[r.mìwì 570 / 11.02.08 / 2007-08 25 cee®eõ 2008

cenehe´yebOekeÀ
äe´ecerCe Dee³ees]peôee Deewj °eÝCe fJeYeeäe
Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
97, je]pehegj jes[
osnjeotôe 248001

ceneso³e,

je]³e menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje YeefjyeQ DefOefôe³ece, 1934 keÀr Oeeje 43 (2) kesÀ Debleäeõle HeÀeceõ "yer" ceW he´mlegle fJeJejfCe³eeb

nceW Deye lekeÀ fo GÊejeKeb[ jep]³e menkeÀejr yeQkeÀ fue. mes 25 ]peôeJejr 2008 keÀes meceehle DeJefOe keÀr HeÀeceõ "yer" ceW fJeJejCer he´ehle ôenrb ngFõ nw ~ leLeefhe, GmekesÀ yeeo kesÀ heKeJee›s DeLeeõled 01.02.08, 15.2.08 Deewj 29.2.08 keÀr fJeJejfCe³eeb he´ehle nes äeFõ nQ ~keÉÀhe³ee GÊeÀ fJeJejfCe³eeb lelkeÀeue he´sføele keÀjW ~

YeJeor³e

(p]³eeslmôee Sme.Yeì)
mene³ekeÀ he´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष