अधिसूचनाएं

he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ães°eeW ceW yeQkeÀeW Üeje fkeÀS ]peeôesJeeues jenle Ghee³eeW kesÀ fueS foMee-fôeo÷Me

YeefjyeQ/2006-07/105
äe´eDee°eÝfJe.kesÀkeÀe.herSueSHeÀSme.meb.yermer.16/05.04.02/2006-07

9 Deäemle 2006

DeO³eãe SJeb he´yebOe fôeosMekeÀ/
cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer Deôegmetf®ele JeefCe]p³e yeQkeÀ

ceneso³e,

he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ães°eeW ceW yeQkeÀeW Üeje fkeÀS ]peeôesJeeues jenle Ghee³eeW kesÀ fueS foMee-fôeo÷Me

pewmeefkeÀ DeehekeÀes ÿeele nw Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ães°eeW ceW GheueyOe fkeÀS p]eeôesJeeues jenle Ghee³eeW kesÀ mebyebOe ceW yeQkeÀeW keÀes mece³e-mece³e hej foMee-fôeo÷Me / DeôegosMe ]peejr fkeÀS nQ leLee FônW foôeebkeÀ 10 pegueeFõ 2006 kesÀ meboYeõ meb.äe´eDee°eÝfJe.herSueSHeÀSme.yermer.10/05.04.02/06-07 kesÀ he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW hej fJemleÉle ceemìj hefjhe°e ceW meqccefuele fkeÀ³ee äe³ee nw ³es foMee -fôeo÷Me Jeleõceeôe GOeejkeÀleeõDeeW cegK³eleë keÉÀføe keÀes he´oeôe keÀr ]peeôesJeeuer fJefYeÄe jenle Deewj fj³ee³eleeW hej he´keÀeMe [eueles nQ ~ ]pewmeefkeÀ Jeøeõ 2005-06 kesÀ fueS ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e keÀr ceO³eeJefOe mecerãee ceW ÁeesøeCee keÀr äeFõ Ler, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes mebyebfOele ceeceueeW kesÀ mebhetCeõ fJeøe³e keÀr met®er leLee Jeleõceeôe foMee-fôeo÷MeeW ceW Gf®ele mebMeesOeôe Deewj DeflefjÊeÀ cegÎs pees›ôes keÀr fmeHeÀefjMe keÀjôes nsleg SkeÀ DeeblefjkeÀ keÀe³eõkeÀejr oue keÀe äeþôe fkeÀ³ee Lee ~

2. oue keÀr fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ DeôegyebOe ceW oMeeõS äeS DeflefjÊeÀ foMee-fôeo÷MeeW keÀe heeueôe yeQkeÀeW Üeje MerÁe´ fkeÀ³ee peeS, fJeMesøekeÀj neue nr keÀr yeeÑ kesÀ mebyebOe ceW , fp]ememes osMe kesÀ fJefYeÄe Yeeäe he´YeefJele ngS nQ ~

3. keÉÀhe³ee he´eqhle - met®eôee oW ~

YeJeor³e

([e.ÞerfôeJeemeôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


GÊeÀ foôeebkeÀ keÀe hejebkeÀôe äe´eDee°eÝfJe.herSueSHeÀSme.meb. /05.04.02/2005-06

he´flefuefhe met®eôee Deewj DeeJeM³ekeÀ keÀejõJeeFõ nsleg fôecôefuefKele keÀes he´sføele :

  1. Þer DefceleeYe Jeceeõ, meb³egÊeÀ fme\eJe (SHeÀSme), fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej, ôeFõ fouuer ~
  2. mef®eJe, keÉÀføe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej, keÉÀføe YeJeôe, ôeFõ fouuer - 110001 ~
  3. cegK³e cenehe´yebOekeÀ, Menjr yeQkeÀ fJeYeeäe, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, äeejceWì neGme, Jeuerõ, cegbyeFõ - 400 018 ~
  4. DeO³eãe, ôeeyee[õ, he´Oeeôe keÀe³eeõue³e, yeebêe-kegÀueeõ mebkegÀue, yeebêe (hetJeõ), cegbyeFõ - 400051~
  5. Þer S®e.Sôe.fmeôeesj, cegK³e keÀe³eeõheeuekeÀ, Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe, cegbyeFõ ~
  6. [ekeÀ met®er kesÀ Deôegmeej ~

( mer.kesÀ.Meen )
Ghe cenehe´yebOekeÀ


keÀ. äe´enkeÀeW keÀes GôekesÀ yeQkeÀ Keeles lekeÀ hengB®eeôee

1. Ssmes ães°e p]eneb yeQkeÀ MeeKeeSB he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ngS nQ leLee meeceeô³e ©he mes keÀe³eõ ôenrb keÀj hee jns nQ Jeneb yeQkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes metf®ele keÀjles ngS DemLee³er hefjmej mes hefj®eeueôe keÀj mekeÀles nQ~ DemLee³er hefjmej ceW 30 foôe mes DefOekeÀ mece³e yeôes jnôes kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e mes fJeMesøe Deôegceesoôe he´ehle fkeÀ³ee p]eeôee ®eefnS ~ yeQkeÀ ³en Yer megfôefM®ele keÀjW fkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes met®eôee osles ngS Deôegøebäer keÀe³eeõue³e, fJemleej keÀeGbìj äefþle keÀjkesÀ ³ee ceesyeeFue yeQEkeÀäe megfJeOeeDeeW Üeje he´YeefJele ães°eeW keÀes yeQEkeÀäe mesJeeSb he´oeôe keÀr p]eeler nw ~

2. äe´enkeÀeW keÀr lelkeÀeue ôekeÀor DeeJeM³ekeÀleeDeeW keÀes meblegøì keÀjôes nsleg yeQkeÀ meeJefOe ]pecee ]pewmes KeeleeW keÀes megueYe yeôeeôes mebyebOer ob[ ceW ítì osôes hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~

3. SìrSce kesÀ keÀe³eõ keÀes fHeÀj mes MerÁe´ ®eeuet keÀjôes ³ee Ssmer megfJeOeeSb GheueyOe keÀjJeeôes nsleg Deô³e J³eJemLee keÀes Gf®ele cenlJe fo³ee p]eeS ~ yeQkeÀ Ssmer J³eJemLee hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ f]pememes äe´enkeÀ Deô³e SìrSce ôesìJekeõÀ, ceesyeeFue SìrSce Deefo lekeÀ hengB®e mekeWÀ ~

Ke cegêe he´yebOeôe

4. ³efo yeQkeÀ keÀr cegêe fle]peesjr MeeKee he´YeefJele ngFõ nw lees yeQkeÀ Deô³e yeQkeÀ kesÀ fkeÀmer Yer ôeeorkeÀr keÀe³eõjle cegêe fle]peesjr MeeKee mes mebhekeõÀ keÀj mekeÀlee nw ]pees he´YeefJele cegêe fle]peesjr keÀes cegêe ôeesìeW keÀr Deehet|le keÀj mekeÀlee nes leefkeÀ yeQkeÀ Gmemes menueäôe yeQkeÀ MeeKeeDeeW keÀes ôekeÀor keÀr Deehet|le keÀj mekeWÀ ; FmekeÀr ]peeôekeÀejr Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes or p]eeS ~ ³efo DeeJeM³ekeÀ nes lees f]peôe yeQkeÀeW keÀr cegêe fle]peesjr he´YeefJele ngFõ nes Jes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes met®eôee osles ngS DemLee³er DeJefOe kesÀ fueS fôeãesheeäeej Keesue mekeÀles nQ leefkeÀ owôebfoôe ôekeÀor DeeJeM³ekeÀleeDeeW keÀr het|le keÀr p]ee mekesÀ ~

äe kesÀJeeFmer ceeôeob[

5. he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele J³efÊeÀ³eeW keÀes ôeS Keeles KegueJeeôes nsleg fJeMesøeleë mejkeÀej / Deô³e S]pebfme³eeW Üeje fo³es ]peeôesJeeues fJefYeÄe jenleeW keÀe GheYeesäe keÀjôes nsleg yeQkeÀ fôecôefuefKele DeeOeej hej Keelee Keesue mekeÀles nQ -

keÀ. Deô³e Keelee OeejkeÀ ]pees mebhetCeõ kesÀJeeFmer he´f¬eÀ³ee mes äegeje nes, mes hefj®e³e ³ee

Ke. hen®eôe kesÀ omleeJese pewmes Jeesìj hen®eeôe he°e ³ee [£eFEJeäe ueeFmeWme, fkeÀmer keÀe³eeõue³e, kebÀheôer, fJeÐeeue³e, cenefJeÐeeue³e Üeje p]eejr hen®eeôe he°e kesÀ meeLe helee oMeeõlee ngDee omleeJese pewmes fye]peuer keÀe fyeue, jeMeôe keÀe[õ Deefo, ³ee

äe) oes he›esfme³eeW keÀe hefj®e³e f]peôekesÀ heeme Ghe³egõÊeÀ hewje 5 (Ke) ceW oMeeõ³es omleeJes]pe neW, ³ee

Ðe) Ghe³egõÊeÀ ôe nesôes hej Deô³e keÀesFõ meyetle f]pememes yeQkeÀ meblegøì nes ~

Ghe³egõÊeÀ DeôegosMe Gôe ceeceueeW hej ueeäet neWäes p]eneb Keeles ceW Mesøe 50,000/- ©. mes DefOekeÀ ôe nes ³ee he´oeôe keÀr äeFõ jenle keÀr jefMe (³efo DefOekeÀ nes) Deewj Keeles ceW kegÀue p]ecee 1,00,000/- ©. ³ee SkeÀ Jeøeõ ceW he´oeôe jenle keÀr jefMe (³efo DefOekeÀ nes) mes DefOekeÀ ôe nes ~

Áe meceeMeesOeôe SJeb fôeheìeôe he´Ceeuer

6. meceeMeesOeôe mesJee ceW fôejôlejlee megfôefM®ele keÀjôes nsleg Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes yeQkeÀeW keÀes 20 ye›s MenjeW ceW "Deeöôe-fmeìr yewkeÀ-Dehe kesÀê" leLee Mesøe MenjeW kesÀ fueS he´YeeJer Deuhe ueeäele fôeheìeôe meceeOeeôe kesÀ mebyebOe ceW metf®ele fkeÀ³ee ~ meceeMeesOeôe ães°e ceW p]eneb meeceeô³e meceeMeesOeôe mesJeeDeeW ceW yeeOeeSb Deeler neW Jeneb yeQkeÀ ue®eruer meceeMeesOeôe mesJeeSb GheueyOe keÀje mekeÀlee nw ~ leLeefhe, Fôe J³eJemLeeDeeW kesÀ yeeJe]ePeo yeQkeÀ äe´enkeÀeW keÀr fôefOe DehesãeeDeeW keÀr het|le kesÀ fueS ye›r jefMe kesÀ fueS ®eskeÀ Yegôeeôes nsleg fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~ yeQkeÀ FSHeÀìr, FmerSme ³ee [ekeÀ mesJeeDeeW kesÀ MegukeÀ ceW ítì osôes hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw leefkeÀ he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe mes he´YeefJele J³efÊeÀ³eeW kesÀ KeeleeW ceW fôefOe DeblejCe nes mekesÀ~

" ôeS °eÝCe he´oeôe keÀjôee leLee Jeleõceeôe °eÝCeeW keÀe hegôe|ôeOeeõjCe

7. he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe Deeôes hej GOeejkeÀleeõ Üeje Dehesfãele fJeÊer³e mene³elee ceW

i) GheYeesäe °eÝCe

ii) meeceeô³e keÀejesyeej hegôeë ®eeuet keÀjôes nsleg ôeS °eÝCe

iii) Jeleõceeôe °eÝCeeW keÀe hegôe|ôeOeeõjCe Meefceue nesäee ~

i) GheYeesäe °eÝCe

Jeleõceeôe DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej, Jeleõceeôe GOeejkeÀleeõDeeW keÀes meeceeô³e GheYeesäe he´³ees]peôeeW kesÀ fueS 250/- ©. kesÀ °eÝCe mJerkeÉÀle fkeÀS ]pee mekeÀles nQ leLee Gôe je]p³eeW ceW ³en mercee 1000/- ©. lekeÀ ye[eFõ p]ee mekeÀler nw ]peneB jep]³e mejkeÀejeW Üeje Ssmes GOeejeW kesÀ fueS peesfKece fôefOe keÀe äeþôe fkeÀ³ee äe³ee nw ~ Jeleõceeôe mercee fyeôee fkeÀmer mebhee|éekeÀ kesÀ 10,000/- ©. lekeÀ ye[e or ]peeS leLee peesfKece fôefOe keÀe äeþôe ôe fkeÀS p]eeôes hej Yer Ssmes °eÝCe he´oeôe fkeÀS p]eeSB ~

ii) ôeS °eÝCe

GlheeokeÀ äeflefJefOe³eeB DeejbYe keÀjôes kesÀ fueS mece³e hej ôeFõ fJeÊer³e mene³elee ôe kesÀJeue Jeleõceeôe GOeejkeÀleeõDeeW keÀes, yequkeÀ Deô³e hee°e GOeejkeÀleeõDeeW keÀes Yer GheueyOe keÀjeFõ ]peeS ~ Jeleõceeôe KeeleeW keÀr qmLefle kesÀ yeeJe]ePeo GOeejkeÀleeõDeeW keÀes foS äeS ôeS °eÝCe ®eeuet os³e ceeôes p]eeSbäes~

iii) Jeleõceeôe °eÝCeeW keÀe hegôe|ôeOeeõjCe

®etbfkeÀ he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ueesäeeW keÀr ®egkeÀewler ãecelee Dee|LekeÀ J³eJemee³e keÀr ãefle Deewj Dee|LekeÀ Deeqmle³eeW keÀr nefôe kesÀ keÀejCe yegjr lejn he´YeefJele nes ]peeler nw, Deleë he´ekeÉÀflekeÀ DeeheoeDeeW mes he´YeefJele ães°eeW ceW ³en DeeJeM³ekeÀ nes p]eelee nw fkeÀ °eÝCeeW keÀr ®egkeÀewler ceW jenle or p]eeS ~ Deleë Jeleõceeôe °eÝCeeW keÀe hegôe|ôeOeeõjCe DeeJeM³ekeÀ nesäee ~ HeÀmeue °eÝCeeW ceW yekeÀe³ee cetueOeôe jefMe leLee keÉÀføe cer³eeor °eÝCeeW kesÀ meeLe-meeLe Gme hej Def]eole y³ee]pe keÀes cer³eeor °eÝCeeW ceW hefjJe|lele keÀj fo³ee p]eeS ~

cer³eeor °eÝCeeW keÀr hegôe|ôeOeeõfjle ®egkeÀewler DeJefOe Deeheoe keÀr äebYerjlee Deewj GmekeÀr hegôejeJeÉfÊe, Dee|LekeÀ Deeqmle³eeW keÀr nefôe keÀr mercee Deewj fJehefÊe kesÀ DeeOeej hej Deueäe-Deueäe nes mekeÀler nw~meeceeô³ele³ee, ®egkeÀewler kesÀ fueS hegôe|ôeOeeõfjle DeJefOe 3 mes 5 Jeøeõ nes mekeÀler nw ~ leLeefhe, ]peneB Deeheoe mes ngFõ ãefle yengle DefOekeÀ nw, yeQkeÀ Deheôes fJeJeskeÀ kesÀ DeeOeej hej ®egkeÀewler keÀr DeJefOe 7 Jeøeõ leLee Del³efOekeÀ cegmeryele ceW ®egkeÀewler DeJefOe DefOekeÀlece 10 Jeøeõ lekeÀ keÀj mekeÀles nQ ~ hegôe|ôeOeeõjCe kesÀ meYer ceeceueeW ceW DefOemLeäeôe DeJefOe keÀce mes keÀce SkeÀ Jeøeõ nesôer ®eefnS ~ meeLe nr, yeQkeÀeW keÀes Ssmes hegôe|ôeOeeõfjle °eÝCeeW hej DeflefjÊeÀ mebhee|éekeÀ keÀr ceebäe ôenrb keÀjôer ®eefnS ~ hegôe|ôeOeeõfjle cer³eeor °eÝCe Deewj Deô³e os³e jefMe³eeW keÀr Deeqmle JeäerõkeÀjCe qmLefle fôecôeeôegmeej nesäer :

keÀ) hegôe|ôeOeeõfjle HeÀmeue °eÝCe ®eeuet os³e kesÀ ©he ceW ceeôes p]eeSB leLee GônW Deôe]eokeÀ Deeqmle³eeW kesÀ ©he ceW JeäerõkeÉÀle keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenrb nw ~ hegôe|ôeOeeõfjle cer³eeor °eÝCeeW keÀe Deeqmle JeäerõkeÀjCe FmekesÀ yeeo mebMeesfOele MeleeÙ mes Meefmele nesäee leLee DeuheeJefOe HeÀmeueeW kesÀ fueS oes HeÀmeue ceewmece leLee uecyer DeJefOe keÀr HeÀmeueeW kesÀ fueS SkeÀ HeÀmeue ceewmece kesÀ fueS cetueOeôe keÀe y³eep]e leLee/DeLeJee fkeÀmle Defleos³e jnôes hej GônW Deôe]peõkeÀ Deeqmle ceeôee ]peeSäee~ keÉÀøekeÀeW Üeje GäeeFõ äeFõ HeÀmeueeW keÀr DeJefOe kesÀ DeeOeej hej Ghe³egõÊeÀ ceeôeoC[ hegôe|ôeOeeõfjle keÉÀføe cer³eeor °eÝCeeW hej ueeäet neWäes ~

Ke) Ghe³egõÊeÀ ceeôeoC[ Dee³e fôeOeeõjCe, Deeqmle JeäerõkeÀjCe, Deewj he´eJeOeeôerkeÀjCe mes mebyebfOele Defäe´ceeW hej 1 ]pegueeFõ 2006 kesÀ ceemìj hefjhe°e YeefjyeQ. meb. 2006-07/31 [ryerDees[r.meb.yerher.yermer.15/21.04.048/2006-07 kesÀ hefjfMeøì II ceW met®eryeOo fkeÀS äeS meYer he´l³eãe keÉÀføe Defäe´ceeW hej ueeäet neWäes~

äe) DeflefjÊeÀ fJeÊe, ³efo keÀesFõ nes lees "ceeôekeÀ Deeqmle³eeW" kesÀ ©he ceW ceeôee p]eeSäee Deewj YefJeø³e ceW GôekeÀe Deeqmle JeäerõkeÀjCe GmekeÀr mJerkeÉÀfle keÀr MeleeÙ Deewj qmLefle mes Meefmele nesäee ~he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe mes he´YeefJele mJe³eb mene³elee mecetneW keÀes GOeej osôes Deewj Deô³e ceeôeob[eW ceW yeQkeÀ Üeje Deheôes fJeJeskeÀefOekeÀej kesÀ DeOerôe ítì or p]eeS ~ Fmer he´keÀej, Kegoje DeLeJee GheYeesäe °eÝCeeW kesÀ ÁeìkeÀ ceW yeQkeÀ °eÝCeeW keÀe hegôe|ôeOeeõjCe he´l³eskeÀ ceeceues kesÀ DeeOeej hej Fme he´keÀej fkeÀ³ee p]eeS fkeÀ Jen GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ fueS Ghe³egÊeÀ nes ~

Áe) je]p³e mlejr³e yeQkeÀmeõ mefcefle keÀr fJeMesøe yewþkeÀ

8. he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe nesôes kesÀ legjôle yeeo, he´YeefJele ães°eeW ceW qmLefle keÀr mecerãee keÀjôes Deewj yeQkeÀeW Üeje mecegf®ele jenle Ghee³eeW keÀes legjôle lew³eej keÀjôes Deewj ueeäet keÀjôes kesÀ fueS je]p³e mlejr³e yeQkeÀmeõ mefcefle keÀr fJeMesøe yewþkeÀ Dee³eesfp]ele keÀr ]peeS ~

yeQkeÀ Yer Deheôer Deeheoe he´yebOeôe J³eJemLee keÀe he´®eej Deheôes nsuheueeFôe ôecyejeW mefnle keÀjW ~ fJeMesøe ©he mes äefþle keÀe³eõ - oueeW DeLeJee je]p³e mlejr³e yeQkeÀmeõ mefcefle keÀr Ghe mefcefle ceW DeejbYe fkeÀS äeS jenle Ghee³eeW keÀr DeeJefOekeÀ mecerãee meehleefnkeÀ / heefãekeÀ yewþkeÀeW ceW leye lekeÀ keÀr ]peeS p]eye lekeÀ neueele meeceeô³e ôe nes p]eeSB ~

[) keÀejesyeej fôejôlejlee ³ees]peôee (yermerher)

yeQEkeÀäe he´Ceeuer ceW lekeÀôerkeÀ kesÀ ye[les ngS hefj¢M³e ceW keÀejesyeej fôejôlejlee ³eesp]eôee keÀejesyeej ceW ©keÀeJeì Deewj he´Ceeuer DemeHeÀuelee keÀes keÀce keÀjôes kesÀ fueS henuer he´cegKe Dehesãee nw ~ keÀejesyeej fôejôlejlee ³ees]peôee he´Ceeuer kesÀ ©he ceW, yeQkeÀ he´ekeÉÀflekeÀ Deeheoe kesÀ Áesjs ceW Deeôes Jeeuer mebYeefJele MeeKeeDeeW kesÀ fueS Deô³e MeeKeeDeeW keÀr hen®eeôe keÀjW ~ Jeleõceeôe DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej, yeQkeÀeW kesÀ yees[eÙ mes ³en Dehesãee keÀr p]eeler nw fkeÀ Jes yermerher hej ôerfle keÀe Deôegceesoôe keÀjW, he³eeõhle mebmeeOeôeeW keÀe Deeyebìôe keÀjW leLee G®®e he´yebOeôe keÀes Fme mebyebOe ceW mheøì DeôegosMe Deewj fôeo÷Me GheueyOe keÀjeSB ~ yeQkeÀeW keÀes kesÀJeue Deeheoe Jemetuer J³eJemLee kesÀ mLeeôe hej mebhetCeõ fJemleÉle yermerher lew³eej keÀjôer ®eefnS ~ yeQkeÀeW keÀes Deheôer [rDeej meeFì ®eeuet jKeôes hej O³eeôe osôee ®eefnS leefkeÀ Jes GôekeÀr fJemleÉle p]eeB®e keÀj mekeWÀ Deewj he´eLefcekeÀ Deewj fÜler³ekeÀ meeFìeW kesÀ yer®e DeeBkeÀ›s meeLe-meeLe jKe mekeWÀ ~


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष