अधिसूचनाएं

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe keÀes Dehe´l³eãe fJeÊe kesÀ ªhe ceW peôejue he´³eespeôe ¬esÀf[ì keÀe[õ Deewj "ôees - fHe´Àume" Keele sceW DeesJej-[£ehedì

DeejyerDeeF / 2007-08 / 313
Deejhermer[r.kesÀkeÀe.hueeôe.yermer.meb. 66/04.09.01/2007-08

6 ceFõ 2008

DeO³eãe / he´yebOe fôeosMekeÀ
cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
(meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ mefnle)

ceneso³e,

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe keÀes Dehe´l³eãe fJeÊe kesÀ ªhe ceW
peôejue he´³eespeôe ¬esÀf[ì keÀe[õ Deewj "ôees - fHe´Àume" Keeles ceW DeesJej-[£ehedì

keÉÀhe³ee foôeebkeÀ 27 fomebyej 2005 keÀe nceeje hefjhe°e Deejhermer[r.kesÀkeÀe.meb.DeejDeejyer.yermer.59/ 03.05.33(SHeÀ)/2005-06 osKeW fpemeceW meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW Deewj ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes äe´ecerCe Deewj DeOeõ-Menjr ães°eeW ceW Deheôes äe´enkeÀeW kesÀ fueS peôejue ¬esÀf[ì keÀe[õ (permermer) ³eespeôee Meg© keÀjW leefkeÀ merfcele fye¬eÀr-mLeeôe ceMerôe (herDeesSme) Deewj merfcele mJe®eefuele ìsuej ceMerôe (SìrSce) megfJeOeeDeeW Jeeues äe´ecerCe ães°eeW ceW ¬esÀf[ì keÀe[õ pewmer megfJeOeeSb Dee³e fôeOeeõjCe Deewj heefjJeefjkeÀ FkeÀeFõ kesÀ ôekeÀor he´Jeen kesÀ DeeOeej hej GheueyOe nes mekeWÀ Fme mebyebOe ceW keÉÀhe³ee he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej hej foôeebkeÀ 2 pegueeFõ 2007 keÀe ceemìj hefjhe°e osKeW fpemekesÀ Deôegmeej peôejue ¬esÀf[ì keÀe[õ (permermer) kesÀ Debleäeõle meeceeô³e he´³eespeôeeW kesÀ fueS °eÝCe kesÀ Debleäeõle yekeÀe³ee °eÝCe keÀe 50 he´fleMele, he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe ães°e keÀes Dehe´l³eãe fJeÊe kesÀ ©he ceW JeäerõkeÀjCe nsleg hee°e nw~

2. keÉÀhe³ee fJeÊer³e meceeJesMeôe hej foôeebkeÀ 11 ôeJebyej 2005 keÀe hefjhe°e yeQhefJefJe.meb.SueFper. 44/09.07.005/2005-06 leLee foôeebkeÀ 27 fomebyej 2005 keÀe äe´eDee°eÝfJe.kesÀkeÀe.meb. DeejDeejyer.yermer. 58/03.55.33(SHeÀ) / 2005-06 osKeW fpeôekesÀ Üeje ¬eÀceMeë meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW Deewj ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes "Metô³e" DeLeJee yengle keÀce Mesøe jefMe Deewj he´YeejeW kesÀ meeLe SkeÀ cetue yeQEkeÀäe "ôees - fHe´Àume" Keelee GheueyOe keÀjeSb leefkeÀ Deeyeeor kesÀ ye›s OeYeeäe keÀr Ssmes KeeleeW lekeÀ hengB®e nes mekesÀ~ kegÀí yeQkeÀ Fôe "ôees-fHe´Àume" KeeleeW ceW íesìr DeesJej [£ehedì megfJeOeeSb Yer GheueyOe keÀje jns nQ~

3. Fme mebyebOe ceW keÉÀhe³ee foôeebkeÀ 29 Dehe´wue 2008 keÀesOeJeøeõ 2008-09 kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e keÀe hewje meb. 150 osKeW (hewje keÀr he´flefuefhe mebueäôe)~

4. fJeÊer³e meceeJesMeôe keÀes Deewj DefOekeÀ he´eslmeefnle keÀjôes nsleg äe´ecerCe Deewj DeOeõ-Menjr ães°eeW ceW yeQkeÀeW permermer kesÀ Debleäeõle yekeÀe³ee °eÝCe keÀe 100% leLee "ôees-fHe´Àume" KeeleeW OekesÀ fJe©× he´oeôe 25,000 ©heS (he´fle Keelee) lekeÀ kesÀ DeesJej[£ehedìeW keÀes lelkeÀeue he´YeeJe mes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe ães°e keÀes Dehe´l³eãe °eÝCe kesÀ ©he ceW JeäerõkeÉÀle keÀj mekeÀles nQ~

5. keÉÀhe³ee Gf®ele keÀejõJeeFõ kesÀ fueS Deheôes fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eeW / MeeKeeDeeW keÀes DeeJeM³ekeÀ DeôegosMe peejr keÀjW~

6. keÉÀhe³ee he´eqhle - met®eôee oW ~

YeJeor³e

( per.ÞerfôeJeemeôe )
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe keÀes Dehe´l³eãe °eÝCe kesÀ ©he ceW meeceeô³e he´³eespeôe ¬esÀf[ì keÀe[õ leLee "ôees - fHe´Àume" Keeles ceW DeesJej[£ehedì

150. merfcele fye¬eÀr - mLeeôe (herDeesSme) Deewj merfcele mJe®eefuele ìsuej ceMerôe (SìrSce) megfJeOeeDeeW Jeeues äe´ecerCe ães°eeW ceW ¬esÀf[ì keÀe[õ pewmer megfJeOeeSb GheueyOe keÀjeôes kesÀ GÎsM³e mes ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW mefnle meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW keÀes fomebyej 2005 ceW metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes äe´ecerCe Deewj DeOeõ-Menjr ães°eeW ceW Deheôes äe´enkeÀeW kesÀ fueS meeceeô³e ¬esÀf[ì keÀe[õ ceW pewmes fJeÐeceeôe nw Gmer kesÀ meceeôe SkeÀ peôejue ¬esÀf[ì keÀe[õ (permermer) ³eespeôee Meg© keÀjW~ yeQkeÀ cetue yeQEkeÀäe "ôees -fHe´Àume" KeeleeW ceW SkeÀ íesìr DeesJej[£ehedì megfJeOee Yer GheueyOe keÀje jns nQ ~ fHeÀueneue, permermer kesÀ Debleäeõle yekeÀe³ee °eÝCe kesÀ 50 he´fleMele keÀes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe keÀes Dehe´l³eãe fJeÊe kesÀ ©he ceW JeäerõkeÉÀle keÀjôes keÀr Deôegcefle nw~ ³en he´mleeJe nw fkeÀ :

  • yeQkeÀeW keÀes äe´ecerCe Deewj DeOeõ-Menjr ães°eeW ceW permermer kesÀ Debleäeõle yekeÀe³ee °eÝCe keÀe 100 he´fleMele leLee "ôees fHe´Àume" KeeleeW ceW 25,000 ©heS lekeÀ kesÀ DeesJej[£ehedìeW keÀes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe keÀes Dehe´l³eãe fJeÊe kesÀ ©he ceW JeäerõkeÉÀle keÀjôes keÀr Deôegcefle or peeS ~

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष