अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2007

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e

cegbyeFõ 400 001.

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 161 / 2007-Deejyer

foôeebkeÀ 18 fmelebyej, 2007

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (fÜler³e mebMeesOeôe)
fJefôe³eceeJeuer, 2007

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 47) keÀr Oeeje 47 Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, FmekesÀ Üeje fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) fJefôe³eceeJeuer 2000 ( ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 13/2000-Deejyer) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe :-

(i) ³es fJefôe³ece fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer 2007 keÀnueeSbäes
(ii) ³es ceFõ 31,2007 mes ueeäet mecePes peeSbäes~@

2. fJefôe³eceeJeuer ceW mebMeesOeôe :
fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee 13/2000-Deejyer) ceW fJefôe³ece 4 ces Ghe fJefôe³ece (4) keÀes fôecôefuefKele Ghe-fJefôe³ece mes he´flemLefhele fkeÀ³ee peeSäee DeLeeõled:-

"(4) Yeejle ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr Ghe-fJefôe³ece(2) DeLeJee Ghe-fJefôe³ece (3) ,pewmee ceeceuee nes, kesÀ lenle hee°e J³efÊeÀ³eeW keÀr hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe fjeJeõ yewkeÀ mes Deôegceesoôe he´ehle fkeÀS yeäewj keÀj mekeÀles nQ leLee fôecôefuefKele MeleeÙ kesÀ DeOerôe kebÀheôer DefOefôe³ece 1956 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ lenle hefjmeceeheôe kesÀ lenle Yeejler³e kebÀhefôe³eeW keÀr hefjmebhefÊe³eeW ceW mes he´søeCe keÀr Deôegcefle Yer os mekeÀles nw:

(i) he´efOekeÉÀle J³eeheejr megfôeq½ele keÀjsäee fkeÀ he´søeCe Yeejle ceW keÀesìõ Üeje peejr DeeosMe/ mJewq®íkeÀ meceeheôe kesÀ ceeceues ceW DeefOekeÀefjkeÀ hefjmeceehekeÀ DeLeJee hefjmeceehekeÀ Üeje peejr DeeosMe kesÀ Deôegheeueôe ceW nw; Deewj

(ii) peye SkeÀ DeeJesokeÀ fôecôefuefKele omleeJese he´mlegle ôenrb keÀjlee nw Gmes he´søeCe keÀr Deôegcefle ôenrb or peeSäer :-
(keÀ) he´søeCe kesÀ fueS Dee³ekeÀj he´efOekeÀejr mes he´ehle DeehefÊe ôenrb DeLeJee keÀj yesyeekeÀr he´ceeCe he°e~
(Ke) uesKee hejrãekeÀ keÀe ³en hegqøì keÀjles ngS he´ceeCehe°e fkeÀ Yeejle ceW meYer os³eleeDeeW keÀe hetjr lejn Yegäeleeôe fkeÀ³ee äe³ee nw DeLeJee GôekesÀ fueS he´eJeOeeôe fkeÀ³ee äe³ee nw~
(äe) uesKee hejrãekeÀ mes he´ehle Fme DeeMe³e keÀe he´ceeCehe°e fkeÀ kebÀheôer DefOefôe³ece,1956 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegmeej meceeheôe fkeÀ³ee äe³ee nw~
(Áe) keÀesìõ mes Flej Üeje meceeheôe kesÀ ceeceues ceW, uesKee hejrãekeÀ mes he´ehle Fme DeeMe³e keÀe he´ceeCehe°e fkeÀ DeeJesokeÀ DeLeJee hefjmeceeheôeeOerôe kebÀheôer kesÀ fJe©× Yeejle ceW fkeÀmer keÀesìõ ceW keÀesFõ keÀeôetôer keÀejõJeeFõ uebfyele ôenrb nw leLee he´søeCe keÀr Deôegcefle osôes ceW keÀesFõ keÀeôetôer yeeOee ôenrb nw~"

(meuerce äebäeeOejôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer : (i) @ ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Ssmes fJefôe³eceeW kesÀ hetJeõ he´YeeJer nesôes mes fkeÀmer Yer J³efÊeÀ hej he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee~
(ii)cetue fJefôe³ece mejkeÀejr jepehe°e ceW foôeebkeÀ ceFõ 5, 2000 kesÀ per.Sme.Deej.meb.396(E) ceW Yeeäe II,Keb[ 3, Ghe Keb[ (i) ceW he´keÀefMele fkeÀS äeS nQ Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele fkeÀS äeS nQ :-
(keÀ )foôeebkeÀ Deäemle 19, 2002 keÀe perSmeDeej meb.576(E);
(Ke)foôeebkeÀ Deäemle 4, 2003 keÀe perSmeDeej meb.630(E);
(äe )foôeebkeÀ fmelebyej 1, 2003 keÀe perSmeDeej meb.699(E);
(Áe)foôeebkeÀ Deäemle 4, 2004 keÀe perSmeDeej meb. 493(E);Deewj
(›)foôeebkeÀ ceFõ 30, 2007 keÀe perSmeDeej meb.400(E)

per.Sme.Deej.meb. 90(E) / HeÀjJejr 15, 2008


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष