अधिसूचनाएं

ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeW (MBFCs/fôefOe) SJeb ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀhefôe³eeW (MBCs/mebYeefJele fôefOe) keÀe fJefôe³eceôe

YeefjyeQ/2007-08 /192
äewyeQhefJe.(ôerfle he´Yee). kebÀhefjhe°e meb./ 108 /03.02.21/2007-08

ôeJebyej 22, 2007

ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeB(fôefOe) SJeb ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀhefôe³eeB (mebYeefJele fôefOe)

fhe´³e ceneso³e

ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeW (MBFCs/fôefOe) SJeb ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀhefôe³eeW (MBCs/mebYeefJele fôefOe) keÀe fJefôe³eceôe

pewmeefkeÀ DeehekeÀes fJefole nw fkeÀ kebÀheôer keÀe³eõ ceb°eeue³e Jeøeõ 2001 mes ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeW (DeOetmetf®ele fôefOe) SJeb ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀhefôe³eeW (mebYeefJele fôefOe) keÀe meÁeôe fJefôe³eceôe keÀjlee nw leoôegmeej Fme qmLefle keÀes he´fleEyefyele keÀjles ngS äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB meeJeõpefôekeÀ pecee mJerkeÀjCe (fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 1998, ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeW SJeb ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀhefôe³eeW hej ³eLee he´³eesp³e, DeÐeleôe nes äeS nQ~ leLeefhe, ³efo fkeÀmer ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀheôer(mebYeefJele fôefOe) Üeje fôefOe kebÀheôer keÀe opeeõ he´ehle keÀjôes kesÀ fueS foS äeS DeeJesoôehe°e keÀes Yeejle mejkeÀej Üeje kebÀheôer DefOefôe³ece, 1956 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Debleäeõle fôejmle keÀj fo³ee peelee nw lees äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW hej ueeäet GquuefKele fôeosMe kesÀ GheyebOe Ssmer kebÀheôer hej ueeäet nes peeSbäes~

2. 31 peôeJejr 1998 keÀr DefOemet®eôee meb. [rSHeÀmer. 118/[rper(Smeherìr)-98 kesÀ ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeW Üeje peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôes hej he´fleyebOe mebyebOer hewje 3(1) keÀes Yer nìe fo³ee äe³ee nw~

3. 22 ôeJebyej 2007 keÀr mebMeesOeôekeÀejr DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 197/cegcehe´(herkesÀ)-2007 kesÀ meeLe-meeLe 31 peôeJejr 1998 keÀr DeÐeleôe keÀr äeFõ DefOemet®eôee meb. [rSHeÀmer. 118/[rper(Smeherìr)-98 keÀr SkeÀ-SkeÀ he´fle DeehekeÀr met®eôee SJeb Deôegheeueôe kesÀ fueS mebueäôe nw~

YeJeor³e

(her. keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 197 /cegcehe´(herkesÀ)-2007, foôeebkeÀ ôeJebyej 22, 2007

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ , Fme yeele mes meblegøì nesôes hej fkeÀ peôelee kesÀ fnle ceW Deewj fJeÊer³e he´Ceeuer keÀes osMe kesÀ fnle ceW fJefôe³efcele keÀjôes nsleg yeQkeÀ keÀes meceLeõ yeôeeôes kesÀ fueS äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB meeJeõpefôekeÀ pecee mJerkeÀjCe (fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 1998 keÀes mebMeesfOele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀe 2) keÀr Oeeje 45-òe, 45-òekeÀ , 45-’, 45-" SJeb 45 {äe Üeje he´oÊe MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Deewj Fme mebyebOe ceW Gmes meãece yeôeeôes Jeeuer meYer MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS fôeosMe oslee nw fkeÀ 31 peôeJejr 1998 keÀr DefOemet®eôee meb. [rSHeÀmer. 118/[rper(Smeherìr)-98 ceW Deble|Jeøì fôeosMe lelkeÀeue he´YeeJe mes fôecôeJele mebMeesfOele neWäes DeLeeõle-

  1. hewjeäe´eHeÀ 3 keÀe Ghe hewjeäe´eHeÀ (1) nìe fo³ee peeSäee~
  2. hewjeäe´eHeÀ 3 keÀe Ghe hewjeäe´eHeÀ (2) fôecôefuefKele mes he´flemLeefhele nesäee:

"Fôe fôeosMeeW ceW Deble|Jeøì GheyebOe ceg®egDeue yesôerfHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀheôer SJeb ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀheôer hej ueeäet ôenrb nWäes;

yeMele÷ ceg®egDeue yesôerfHeÀì kebÀheôer keÀe DeeJesoôehe°e Yeejle mejkeÀej Üeje kebÀheôer DefOefôe³ece, 1956(1956 keÀe 1) kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Debleäeõle fôejmle ôe keÀj fo³ee äe³ee nes ~"

(her.keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष