अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e-äe´enkeÀ mesJee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2007-08/81
MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) Scemer meb.8/09.39.000/2007-08

04 pegueeFõ 2007

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e-äe´enkeÀ mesJee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 06 pegueeFõ 2006 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer).Scemer.meb.5 /09.39.00/2006-07 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2007 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

 

YeJeor³e

(Sôe.Sme.fJeéeôeeLeôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष