अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe (pecee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 - heeöJej DeeöHeÀ Sìôerõ OeejkeÀ Üeje DefôeJeemer (meeOeejCe) Keelee keÀe hefj®eeueôe

DeejyerDeeF/2006-07/419
S her([rDeeFDeej fmejre)hefjhe°e meb.64

ceFõ 25, 2007

mesJee ceW
meYer ÞesCer I he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ

ceneso³ee/ceneso³e,

fJeosMer cegêe he´yebOe (pecee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 - heeöJej DeeöHeÀ Sìôerõ OeejkeÀ Üeje DefôeJeemer (meeOeejCe) Keelee keÀe hefj®eeueôe

he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW Deewj he´efOekeÉÀle yeQkeÀeW (yeQkeÀeW) keÀe O³eeôe mece³e-mece³e hej ³eLeemebMeesfOele ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee 5/2000-Deejyer DeLeeõled fJeosMer cegêe he´yebOe (pecee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (DefOemet®eôee) keÀr Deôegmet®er 3 kesÀ hewje 7 keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ Deôegmeej Yeejle mes yeenj fôeJeeme keÀjôesJeeuee J³efÊeÀ, he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ/ he´efOekeÉÀle yeQkeÀ kesÀ meeLe DefôeJeemer meeceeô³e Keelee fôeJeefme³eeW kesÀ meeLe meb³egÊeÀ ªhe mes Keesue mekeÀlee nw

2. Jeøeõ 2007-08 kesÀ Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e [hewje 146(ii)(ii)] ceW keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ Deôegmeej ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ DefôeJeemer J³efÊeÀ KeeleeOeejkeÀ Üeje fôeJeemer kesÀ heãe ceW cebpetj fkeÀS äeS heeöJej DeeöHeÀ Sìôerõ Üeje DefôeJeemer meeceeô³e ©he³ee Keeles kesÀ hefj®eeueôe keÀr megfJeOee keÀe fJemleej fkeÀ³ee peeS~ leoôegmeej, yeQkeÀ Ssmes heeöJej DeeöHeÀ Sìôerõ kesÀ Deôegmeej fkeÀmer DefôeJeemer meeceeô³e ©he³ee Keeles kesÀ mebyebOe ceW hefj®eeueôe keÀr Deôegcefle os mekeÀlee nw, yeMele÷ Ssmes hefj®eeueôe (i) fjeJeõ yeQkeÀ Üeje yeôeeS äeS mebyebfOele fJefôe³eceeW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ DeOerôe hee°e fôeJesMeeW kesÀ fueS Yegäeleeôe mefnle ©heS ceW meYer mLeeôer³e Yegäeleeôe; Deewj (ii) DefôeJeemer J³efÊeÀ KeeleeOeejkeÀ kesÀ Yeejle ceW ®eeuet Dee³e keÀe Yeejle mes yeenj he´søeCe, ueeäet ojeW kesÀ fôeJeue lekeÀ nr merfcele nes~

3. fôeJeemer heeöJej DeeöHeÀ Sìôerõ OeejkeÀ keÀes, Keeles ceW Oeefjle fôefOe³eeb DefôeJeemer J³efÊeÀ KeeleeOeejkeÀ mes Flej fkeÀmer keÀes Yeejle mes yeenj he´l³eeJe|lele keÀjôes, ³ee DefôeJeemer KeeleeOeejkeÀ keÀr Deesj mes fkeÀmer fôeJeemer keÀes Ghenej keÀr leewj hej Yegäeleeôe keÀjôes DeLeJee Gme Keeles mes Deô³e fkeÀmer DefôeJeemer meeceeô³e ©he³ee Keeles keÀes fôefOe³eeW keÀe DeblejCe keÀjôes keÀr Deôegcefle ôenrb nw~

4. ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 5/2000-Deejyer [fJeosMer cegêe he´yebOe (pecee) fJefôe³eceeJeuer, 2000] ceW DeeJeM³ekeÀ mebMeesOeôe Deueäe mes peejr fkeÀS pee jns nQ~

5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ leLee he´efOekeÉÀle yeQkeÀ Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele ÁeìkeÀeW Deewj äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW~

6. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nQ Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle Dehesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues yeäewj nw~

YeJeor³e

(meuerce äebäeeOejôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष