अधिसूचनाएं

Jee|øekeÀ ôerfle 2006-07 keÀr ceO³eeJefOe mecerãee
YeefjyeQ/2006-07/200
äewyeQhefJe.ôerhe´Yee.kebÀ.hefj.meb./85/03.02.089/2006-07

6 fomebyej 2006

meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB
(DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeW íes›keÀj)

fhe´³e ceneso³e

Jee|øekeÀ ôerfle 2006-07 keÀr ceO³eeJefOe mecerãee

keÉÀhe³ee GÊe ôerfle keÀe hewjeäe´eHeÀ 154 osKeW äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer ães°e kesÀ he´flefôefOe³eeW mes Fme DeeMe³e keÀe DeôegjesOe fceuee Lee fkeÀ cetleõ hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJeÊeheesøeCe ceW ueäer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀes Deueäe mes JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee peeS~ Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW ceW mene³ekeÀ DeeìesceesyeeFue, meeceeô³e he´³eespeôe keÀr DeewÐeesfäekeÀ ceMerôejr, Deefo pewmer mLeeJej(fj³eue)/YeewflekeÀ(fHeÀfpekeÀue) hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJeÊeheesøeCe ceW ueäer kebÀhefôe³eeB meeceeô³ele: hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer mebJeäeõ kesÀ Deôegªhe nQ~ leoôegmeej ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ äesj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀes fHeÀj mes JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee peeS~

2. äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW Üeje peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôes kesÀ he´³eespeôe kesÀ lenle äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB meeJeõpefôekeÀ pecee mJerkeÀjCe(fjeJeõ yeQ˜eÀ)} fôeosMe, 1998 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 2(1) ceW ³eLee hefjYeeføele mebhe´fle GôekesÀ ®eej Jeäe¥ nQ pees Fme he´keÀej nQ:

  1. GhekeÀjCe heÆeoe³er (FõSue)kebÀheôer keÀe leelhe³eõ Gme kebÀheôer mes nw pees SkeÀ fJeÊer³e mebmLee nw Je fpemekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej GhekeÀjCe heÆeoe³er äeflefJefOe nw;
  2. fkeÀje³ee Kejro (S®eher) kebÀheôer keÀe leelhe³eõ Gme kebÀheôer mes nw pees SkeÀ fJeÊer³e mebmLee nw Je fpemekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej fkeÀje³ee Kejro uesôeosôe mebyebOer äeflefJefOe nw;
  3. fôeJesMe kebÀheôer(DeeFõmer) keÀe leelhe³eõ Gme kebÀheôer mes nw pees SkeÀ fJeÊer³e mebmLee nw Je fpemekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej he´fleYetfle³eeW keÀe Depeõôe nw; leLee
  4. °eÝCe kebÀheôer(Suemer) keÀe leelhe³eõ Gme kebÀheôer mes nw pees SkeÀ fJeÊer³e mebmLee nw Je fpemekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej GmekeÀr mJe³eb keÀr äeflefJefOe keÀes íes›keÀj °eÝCe ³ee Defäe´ce osôee nw fkeÀôleg fpemeceW GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer ³ee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer Meefceue ôenrb nw~

3. äesj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW kesÀ hegôeJeõäerõkeÀjCe kesÀ hefjCeecemJeªhe GlheeokeÀ/Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW kesÀ fueS mLeeJej(fj³eue)/YeewflekeÀ(fHeÀfpekeÀue) hefjmebhefÊe keÀe fJeÊeheesøeCe keÀjôes Jeeuer kebÀhefôe³eeB fôecôefuefKele hewjeäe´eHeÀ 4 ceW foS äeS ceeôeoC[eW kesÀ Deôegmeej hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀhefôe³eeW kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle neWäer~ Mesøe kebÀhefôe³eeB °eÝCe/fôeJesMe kebÀhefôe³eeW kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle nesler jnWäer~ he´mleefJele {eb®es ceW äesj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fôecôeebfkeÀle Jeäeõ neWäes:

  1. hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer
  2. fôeJesMe kebÀheôer
  3. °eÝCe kebÀheôer

4. leoôegmeej ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ :-

 1. äesj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB meeJeõpefôekeÀ pecee mJerkeÀjCe (fjeJeõ yeQ˜eÀ) fôeosMe, 1998 ceW fo³ee äe³ee ceewpetoe JeäerõkeÀjCe mebMeesfOele nes äe³ee nw~
 2. hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer keÀr hefjYeeøee kesÀ Debleäeõle ³en SkeÀ Ssmer kebÀheôer nesäer pees SkeÀ fJeÊer³e mebmLee nes Deewj fpemekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej YeewflekeÀ(fHeÀfpekeÀue) hefjmebhefÊe³eeW keÀe fJeÊeheesøeCe nes pees GlheeokeÀ/Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW keÀes mebyeue he´oeôe keÀjlee nes pewmes DeeìesceesyeeFue, ì£wkeÌìj, uesLe ceMerôe, peôejsìj mesì, DeLeõcetEJeäe leLee ceìrfj³eue nQf[Eueäe GhekeÀjCe pees mJe®eefuele neW SJeb meeceeô³e he´³eespeôe keÀr DeewÐeesfäekeÀ ceMerôejr kesÀ fueS fo³ee äe³ee fJeÊe~ Fme he´³eespeôe kesÀ fueS he´Oeeôe keÀejesyeej keÀr hefjYeeøee nw Dee|LekeÀ äeflefJefOe ceW mene³ekeÀ mLeeJej(fj³eue)/YeewflekeÀ(fHeÀfpekeÀue) hefjmebhefÊe keÀe fJeÊeheesøeCe Deewj Gmemes he´ehle Dee³e ¬eÀceMe: kebÀ heôer keÀr kegÀue hefjmebhefÊe³eeW SJeb kegÀue Dee³e kesÀ 60% mes keÀce ôe nes~
 3. ®etbfkeÀ Dee³e fôeOeeõjCe, hefjmebhefÊe JeäerõkeÀjCe Deewj he´eJeOeeôerkeÀjCe ceeôeoC[eW kesÀ fueS JeäerõkeÀjCe hefjmebhefÊe ceeôekeÀ hej DeeOeefjle nQ, Demleg ceewpetoe fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeoC[ Deye lekeÀ keÀr Yeebfle ueeäet yeôes jnWäes~ leLeefhe, Yetfce-YeJeôe SJeb DeôekeÀesìs[ Mes³ejeW ceW fôeJesMe hej he´fleyebOe mebyebOer peesfKece ceeôeoC[ GhekeÀjCe heÆeoe³er/ fkeÀje³ee Kejro kebÀhefôe³eeW hej ueeäet he´eJeOeeôe hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀhefôe³eeW hej ueeäet nesôes kesÀ fueS mebMeesfOele nes peeSbäes~
 4. GquuefKele MeleÙ hetjr keÀjôes Jeeuer kebÀhefôe³eeB hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÀjCe kesÀ fueS ceeô³elee he´eqhle nsleg nceejs Gme ães°er³e keÀe³eeõue³e mes mebhekeõÀ keÀj mekeÀler nQ fpemekesÀ DefOekeÀej ães°e ceW GmekeÀe hebperkeÉÀle keÀe³eeõue³e Deelee nes~ GôekesÀ DeôegjesOe kesÀ meeLe GôekesÀ meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ Üeje kebÀheôer keÀr hefjmebhefÊe/ Dee³e kesÀ mJeªhe(hewìôeõ) kesÀ mebyebOe ceW 31 cee®eõ 2006 keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej fo³ee äe³ee he´ceeCehe°e Deôegueäôe fkeÀ³ee peeS~ yeQkeÀ Üeje peejr hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e ceW JeäerõkeÀjCe hefjJe|lele keÀj fo³ee peeSäee pewmes äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer-hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer; ³efo kebÀheôer meeJeõpefôekeÀ pecee mJerkeÀej keÀjler nesäer lees SôeyerSHeÀmer - [r - SSHeÀmer Deewj ³efo pecee ôenrb uesler nesäer lees SôeyerSHeÀmer - Sôe[r - SSHeÀmer DebfkeÀle nesäee~

  1. äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeoC[(fjeJeõ yeQ˜eÀ) fôeosMe, 1998 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 9[r kesÀ Deôegmeej meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀes 31 cee®eõ keÀes meceehle fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ fueS meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ keÀe he´ceeCehe°e he´fleJeøeõ DefOekeÀlece 30 petôe lekeÀ he´mlegle keÀjôee Dehesfãele nw~ ôeS JeäerõkeÀjCe kesÀ Deôegmeej YefJeø³e ceW Fme he´ceeCehe°e ceW he´l³eskeÀ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀr hefjmebhefÊe/Dee³e kesÀ mJeªhe(hewìôeõ) keÀe Yer GuuesKe nesôee nw~
  2. hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle nesôes kesÀ fueS kesÀJeue hee°e (menr)hefjmebhefÊe³eeW keÀr äeCeôee keÀjôes keÀr fpeccesoejr mebyebfOele kebÀheôer keÀr nesäer~

6. 6 fomebyej 2006 keÀr mebMeesfOele DeOetme®eôee meb. äewyeQhefJe. 189/cegcehe´(herkesÀ)2006 SJeb äewyeQhefJe. 190/ cegcehe´ (herkesÀ) /2006 keÀr SkeÀ-SkeÀ he´fle meeJeOeeôer kesÀ meeLe Deôegheeueôe kesÀ fueS mebueäôe nw~

YeJeor³e

(her.keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

meb. ³eLeesÊe


Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe

keWÀêr³e keÀe³eeõue³e

meWìj -1,fJeée J³eeheej keWÀê

keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee
cegbyeFõ-400005

DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 189 /cegcehe´(her.kesÀ.)-2006, foôeebkeÀ 6 fomebyej 2006

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ , Fme yeele mes meblegøì nesôes hej fkeÀ peôelee kesÀ fnle ceW Deewj fJeÊer³e he´Ceeuer keÀes osMe kesÀ fnle ceW fJefôe³efcele keÀjôes nsleg yeQkeÀ keÀes meceLeõ yeôeeôes kesÀ fueS äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB meeJeõpefôekeÀ pecee mJerkeÀ jCe(fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 1998 keÀes mebMeesfOele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀe 2) keÀr Oeeje 45 òe, 45 òekeÀ , 45 ’ leLee 45 " Üeje he´oÊe MefÊe³eeW Deewj Fme mebyebOe ceW Gmes meãece yeôeeôes Jeeuer meYer MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS, 31 peôeJejr 1998 keÀr DefOemet®eôee meb. DFC. 118/DG(SPT) -98 ceW Deble|Jeøì fôeosMeeW keÀes lelkeÀeue he´YeeJe mes fôecôeJele mebMeesfOele keÀjlee nw DeLeeõle-

1. hewjeäe´eHeÀ 2(1) ceW Keb[ (i) mes henues fôecôefuefKele Keb[ DebfkeÀle fkeÀ³ee peeSäee:

"(iaOe) "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" keÀe leelhe³eõ Gme kebÀheôer mes nw pees fJeÊer³e mebmLee nw; fpemekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej GlheeokeÀ/Dee|LekeÀ äeflefJefOe³eeW ceW mene³ekeÀ YeewflekeÀ hefjmebhefÊe³eeW, pewmes DeeìesceesyeeFue, ì£wkeÌìjeW, uesLe ceMerôeeW, peôejsìj mesìeW, DeLeõcetEJeäe Deewj ceìrfj³eue nQf[Eueäe GhekeÀjCeeW, mJe®eefuele SJeb meeceeô³e he´³eespeôe keÀr DeewÐeewfäekeÀ ceMerôeW, keÀe fJeÊeheesøeCe keÀjôee ns ~

2. hewjeäe´eHeÀ 2(1) kesÀ Keb[ (ii) keÀes nìe³ee peeSäee~

3. hewjeäe´eHeÀ 2(1) kesÀ Keb[ (iv) keÀes nìe³ee peeSäee~

4. hewjeäe´eHeÀ 2(1) kesÀ Keb[ (viii) keÀes fôecôefuefKele mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee:

"°eÝCe kebÀheôer" mes leelhe³eõ nw Ssmer kebÀheôer mes pees fJeÊer³e mebmLee nw pees Deheôes Kego kesÀ keÀe³eõkeÀueeheeW kesÀ DeueeJee Deô³e fkeÀmer keÀe³eõkeÀueehe kesÀ fueS °eÝCe DeLeJee Defäe´ce DeLeJee Deô³e fkeÀmer he´keÀej mes fJeÊe he´oeôe keÀjler nw; hejbleg FmeceW hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer Meefceue ôenrb nw~"

5. hewjeäe´eHeÀ 2(1) kesÀ Keb[ (xi) ceW "fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer DeLeJee GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

6. hewjeäe´eHeÀ 2(3) kesÀ Keb[ (ii) ceW "fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer DeLeJee GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

7. hewjeäe´eHeÀ 2(3) kesÀ Keb[ (ii) mes peg›e ôeesì nìe³ee peeSäee~

8. hewjeäe´eHeÀ 4 kesÀ Ghe hewjeäe´eHeÀ 4 kesÀ MerøeõkeÀ ceW "GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer(GhekebÀ) DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer (fkeÀKefJekebÀ)" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer(hefJekebÀ)" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

9. hewjeäe´eHeÀ 4 kesÀ Ghe hewjeäe´eHeÀ 4 keÀr henuer hebfÊe ceW "GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

10. hewjeäe´eHeÀ 4(1) kesÀ Keb[ (i) kesÀ hejblegkeÀ ceW "GhekeÀjCe heÆeoe³er DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW kesÀ mLeeôe hej "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" Meyo he´flemLeefhele fkeÀ³es peeSbäes~

11. hewjeäe´eHeÀ 4(4)(keÀ) leLee (Ke) kesÀ Ghe-MerøeõkeÀ ceW mebãesheeãej "Gheoe/fkeÀKefJekebÀ" keÀes "hefJekebÀ" mebãesheeãej mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

12. hewjeäe´eHeÀ 4(4) kesÀ Ghe hewjeäe´eHeÀ (keÀ) leLee (Ke) ceW "GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

13. hewjeäe´eHeÀ 4(5) kesÀ Keb[ (i) ceW Ghe-MerøeõkeÀ ceW "GheoekebÀ/fkeÀKefJekebÀ" mebãesheeãej keÀes "hefJekebÀ" mebãesheeãej mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

14. hewjeäe´eHeÀ 4(5) kesÀ Keb[(i) ceW "GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

15. hewjeäe´eHeÀ 4(6) ceW "GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

16. hewjeäe´eHeÀ 4(12) kesÀ Keb[(ii) kesÀ Ghe Keb[(keÀ) ceW " GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer " MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

17. hewjeäe´eHeÀ 9(2) ceW " fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer DeLeJee GhekeÀjCe heÆeoe³er kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

(her. keÉÀøCecet|le)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
meWìj -1, fJeée J³eeheej keWÀê
keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee
cegbyeFõ-400005

DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 190 /cegcehe´(her.kesÀ.)-2006, foôeebkeÀ 6 fomebyej 2006

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ , Fme yeele mes meblegøì nesôes hej fkeÀ peôelee kesÀ fnle ceW Deewj fJeÊer³e he´Ceeuer keÀes osMe kesÀ fnle ceW fJefôe³efcele keÀjôes nsleg yeQkeÀ keÀes meceLeõ yeôeeôes kesÀ fueS äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB fJeJeshetCeõ ceeôeoC[ (fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 1998 keÀes mebMeesfOele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀe 2)keÀr Oeeje 45 òekeÀ Üeje he´oÊe MefÊe³eeW Deewj Fme mebyebOe ceW Gmes meãece yeôeeôes Jeeuer meYer MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS, 31 peôeJejr 1998 keÀr DefOemet®eôee meb. DFC. 119/DG(SPT)-98 ceW Deble|Jeøì fôeosMeeW keÀes lelkeÀeue he´YeeJe mes fôecôeJele mebMeesfOele keÀjlee nw DeLeeõle-

1. hewjeäe´eHeÀ 1(3) kesÀ Keb[ (ii) kesÀ GheKeb[ (äe) kesÀ "fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

2. hewjeäe´eHeÀ 1(3) kesÀ Keb[ (ii) kesÀ GheKeb[ (Áe) keÀes nìe³ee peeSäee~

3. hewjeäe´eHeÀ 9[r ceW "hebperkeÀjCe nw" MeyoW kesÀ yeeo fôecôefuefKele Meyo pees›s peeSbäes:

" Ssmes he´ceeCehe°e ceW äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀr hefjmebhefÊe/Dee³e kesÀ mJeªhe/hewìôeõ keÀe GuuesKe Yer nesäee fpemekesÀ keÀejCe kebÀheôer hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer, fôeJesMe kebÀheôer ³ee °eÝCe kebÀheôer kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle nesôes kesÀ ³eesä³e ngFõ ~"

4. hewjeäe´eHeÀ 11 yer(i) ceW "GhemkeÀj heÆe kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

5. hewjeäe´eHeÀ 11 yer kesÀ lermejs hejblegkeÀ ceW "GhemkeÀj heÆe kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

6. GÊe fôeosMe kesÀ hewjeäe´eHeÀ 13 ceW Je|Cele íceenr fJeJejCer(SôeyerSme-2) kesÀ HeÀece÷ì kesÀ Yeeäe Pe keÀr ceo meb.(ii)(keÀ) ceW DebfkeÀle "GhemkeÀj heÆe kebÀheôer DeLeJee fkeÀje³ee Kejro fJeÊe kebÀhefôe³eeB" MeyoeW keÀes "hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀhefôe³eeB" MeyoeW mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee~

(her. keÉÀøCecet|le)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष