अधिसूचनाएं

fJeosMer yercee kebÀHefôe³eesb Üeje Yeejle cesb mebHekeõÀ keÀe³eeõue³eesb keÀr mLeeHeôee

 

DeejyerDeeF/2004-05/433
S Her(¾rDeeFDeej fmejrpeö)HefjHe°e meb.39

DeHe´wue 25, 2005

mesJee cesb

fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes fkeÀ fueS He´efOekeheÌÀle meYer yeQkeÀ

ceÔeso³ee/ceÔeso³e,

fJeosMer yercee kebÀHefôe³eesb Üeje Yeejle cesb mebHekeõÀ keÀe³eeõue³eesb keÀr mLeeHeôee

He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀesb keÀe O³eeôe mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 22/2000-Deejyer kesÀ fJefôe³ece 3 keÀr Deesj DeekeÀføeõle fkeÀ³ee peelee Ôw, fpemekesÀ Deôegmeej Yeejle kesÀ yeeÔj kesÀ fôeJeemer J³efkeÌle keÀes, Yeejle cesb, keÀesFõ MeeKee DeLeJee mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e DeLeJee ®eeÔs fkeÀmer Yer ôeece mes HegkeÀejs peeôesJeeues keÀejesyeej kesÀ fkeÀmer Deô³e mLeeôe keÀr mLeeHeôee kesÀ fueS Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ mes HetJeeõôegceesoôe He´eHle keÀjôee DeeJeM³ekeÀ Ôw

2. Yeejle mejkeÀej kesÀ meeLe HejeceMeõ keÀjkesÀ Deye ³eÔ fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee Ôw fkeÀ Yeejle mes yeeÔj fôeäefcele yercee kebÀHefôe³eesb keÀes, fpeôÔesbôes yercee fJefôe³eecekeÀ fJekeÀeme He´efOekeÀjCe (DeeFDeej¾rS) mes HetJeõ Deôegceesoôe He´eHle fkeÀ³ee Ôw, Yeejle cesb mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e keÀr mLeeHeôee kesÀ fueS meeceeô³e Deôegcefle He´oeôe keÀr peeS~ FmekesÀ mebueäôekeÀ cesb oMeeõ³er äeFõ fôe³eceesb Deewj Melees¥ Deewj mece³e-mece³e Hej yercee fJefôe³eecekeÀ fJekeÀeme He´efOekeÀjCe (DeeFDeej¾rS) Üeje fôeOeeõfjle Deô³e Melees¥ kesÀ DeOerôe GkeÌle meeceeô³e Deôegcefle He´oeôe keÀr peeler Ôw~

3. FmekesÀ DeueeJee, meeceeô³e Deôegcefle, fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 kesÀ He´eJeOeeôeesb kesÀ Debleäeõle Deewj He´YeeJer fkeÀmer Deô³e keÀeôetôe kesÀ DeOerôe Yeejle kesÀ yeeÔj fôeäefcele Fme He´keÀej keÀr yercee kebÀHefôe³eesb Üeje DeHesfãele Deôegcefle Deewj Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ Ôes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe ¾eues fyeôee, He´oeôe keÀr peeler Ôw~

4. fJeosMer cegêe He´yebOe (Yeejle cesb MeeKee DeLeJee keÀe³eeõue³e DeLeJee keÀejesyeej kesÀ Deô³e mLeeôe keÀr mLeeHeôee) fJefôe³ece, 2000 (ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 22/2000-Deejyer) cesb DeeJeM³ekeÀ mebMeesOeôe Deueäe mes peejr fkeÀS pee jÔs ÔQ~

5. He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes mebyebfOele äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb~

6. Fme HefjHe°e cesb meceefÔle fôeosMe fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece (HesÀcee), 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nwb~

YeJeor³e

(SHeÀ.Deej. peesmeHeÀ)
cegK³e ceye He´yebOekeÀ


mebueäôekeÀ

i. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e, yercee fJefôe³eecekeÀ fJekeÀeme He´efOekeÀjCe (DeeFDeej¾rS)/ YeefjyeQkeÀ Üeje GôÔsb Deôegcele keÀe³eõkeÀueeHeesb kesÀ DeueeJee Deô³e keÀesFõ keÀe³eõkeÀueeHe ôe keÀjsb~

ii. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e, yercee fJefôe³eecekeÀ fJekeÀeme He´efOekeÀjCe (DeeFDeej¾rS)/ YeefjyeQkeÀ kesÀ HetJeeõôegcefle kesÀ yeäewj Gôe keÀe³eõkeÀueeHeesb kesÀ DeueeJee, fpemekesÀ fueS DeeFDeej¾rS/YeefjyeQkeÀ ôes Deôegceesoôe He´oeôe fkeÀ³ee Ôw mJe³eb ³ee meePeroejr cesb ³ee Deô³eesb kesÀ meeLe fceuekeÀj keÀesFõ J³eeHeej, JeefCefp³ekeÀ ³ee DeewÐeesfäekeÀ mJeªHe keÀe keÀesFõ ôe³ee keÀe³eõ, pewmee Yer ceeceuee Ôes, ôe keÀjsb~

iii. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e yercee fJefôe³eecekeÀ fJekeÀeme He´efOekeÀjCe (DeeFDeej¾rS)/YeefjyeQkeÀ kesÀ HetJeeõôegcefle kesÀ yeäewj mJe³eb kesÀ ôeece Hej keÀesFõ keÀejesyeejr mebfJeoe ôeÔR keÀjsäee~

iv. peye lekeÀ yercee fJefôe³eecekeÀ fJekeÀeme He´efOekeÀjCe (DeeFDeej¾rS) Üeje Deôegceesfole ôe Ôes, Yeejle cesb mebHekeõÀ keÀe³eõkeÀueeHeesb, or äeFõ HejeceMeõ mesJeeDeesb ³ee fkeÀmer Deô³e mesJeeDeesb kesÀ fueS He´l³eãe DeLeJee DeHe´l³eãe ªHe mes Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e Üeje keÀesFõ keÀcerMeôe/ MegukeÀ ôeÔR ueäee³ee peeSäee DeLeJee keÀesFõ Deô³e HeefjµfcekeÀ He´eHle/ Dee³e Defpeõle ôeÔR fkeÀ³ee peeSäee~

v. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e kesÀ meYer J³e³e meeceeô³e yeQfkebÀäe kesÀ ceeO³ece mes fJeosMe mes He´eHle fôefOe³eesb mes Ôr Hetjs fkeÀS peeSbäes~

vi. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e Yeejle cesb fkeÀmer J³efkeÌle mes ôe lees GOeej uesb/ ôe Oeôe GOeej osb, ôe Ôr Yeejle cesb pecee jefMe mJerkeÀej keÀjsb~

vii. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e, mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele fJeosMer cegêe He´yebOe (Yeejle cesb De®eue mebHeflle keÀe DefOeäe´ÔCe DeLeJee DeblejCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ Debleäeõle Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀr HetJeõ Deôegcefle kesÀ yeäewj Yeejle cesb fkeÀmer Yer De®eue mebHeflle keÀe DefOeäe´ÔCe, OeejCe (DefOekeÀlece Heeb®e Jeøeõ keÀr DeJefOe kesÀ fueS HeÆs Hej osôes mes Deô³eLee) DeblejCe DeLeJee fôeHeìeôe ôe keÀjsb~

viii. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e, uesKee HejrãekeÀ mes He´eHle Fme DeeMe³e keÀe SkeÀ He´ceeCeHe°e JeeføeõkeÀ DeeOeej Hej DeeFDeej¾rS keÀes He´mlegle keÀjsb fkeÀ keÀe³eeõue³e ôes DeeFDeej¾rS/ YeefjyeQkeÀ Üeje peejr fkeÀS äeS Deôegceesoôe He°e cesb fôeOeeõfjle fôe³eceesb/ Melees¥ keÀe DeôegHeeueôe fkeÀ³ee Ôw Deewj fkeÀ meYer J³e³e Deôegceesfole meeOeôeesb mes Hetjs fkeÀS äeS ÔQ~

ix. DeeFDeej¾rS/YeefjyeQkeÀ kesÀ Deôegceesoôe mes mLeefHele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³eesb keÀes yebo keÀjôes keÀr Deôegcefle DeeFDeej¾rS osäee Deewj GmekeÀr met®eôee YeefjyeQkeÀ keÀes Yer or peeSäer~

x. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e keÀes He´Oeeôe keÀe³eeõue³e keÀr Deesj mes, keÀe³eeõue³e kesÀ meeceeô³e keÀe³eõkeÀueeHe kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ DefOekeÀej mercee keÀes íesæ¾keÀj, Ômleeãej keÀjôes/ Je®eôeyeà Ôesôes keÀe DefOekeÀej ôeÔR Ôesäee~

xi. fJeosMer yercee kebÀHeôer, fpemeôes Fme meeceeô³e Deôegcefle kesÀ DeOerôe Yeejle cesb mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e Keesuee Ôw, Yeejle fmLele GôekesÀ mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e/ keÀe³eeõue³eesb kesÀ yefÔ³eesb cesb SkeÀ He´Oeeôe keÀe³eeõue³e Keelee Keesue mekeÀles ÔQ yeMelesõ Keeles cesb pecee jefMe³eeb mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e kesÀ J³e³e keÀes Hetje keÀjôes kesÀ fueS meeceeô³e yeQfkebÀäe ceeO³eceesb kesÀ pefjS He´Oeeôe keÀe³eeõue³e mes He´eHle fôefOe³eeb Ôesb~ mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e kesÀ mLeeôer³e J³e³e keÀes Hetje keÀjôes kesÀ fueS Ôr Fme Keeles cesb ôeeces ¾eues peeSbäes~

xii. peye keÀYer DeeJeM³ekeÀ Ôes, Fôe keÀe³eeõue³eesb keÀr äeflefJefOe³eesb/ keÀe³eõkeÀueeHeesb keÀr DeeFDeej¾rS/ YeefjyeQkeÀ/Yeejle mejkeÀej peeb®e-Heæ¾leeue Üeje mel³eeHeôe/ peeb®e keÀjsäee~

xiii. Yeejle fmLele mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e keÀes Yeejle cesb ueeäet keÀeôetôeesb keÀe keÀæ¾eFõ mes Heeueôe keÀjôee Ôesäee Deewj Gmes O³eeôe jKeôee Ôesäee Deewj fkeÀmer Yer ªHe cesb Yeejler³e fJefOe He´Ceeuer keÀr ôeópej Deboeper kesÀ fueS fkeÀmer Yer He´keÀej keÀe mecePeewlee ³ee ceeHeÀr ôeÔR Ôesäer~


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष