अधिसूचनाएं

Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e - Yeejle cesb DeeJelerõ (Fbìjfceìsbì) fJeHe´søeCe SJeb fJeosMer cegêe Keelee

 

DeejyerDeeF/2005/471
S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.44

ceFõ 17, 2005

mesJee cesb

fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle meYer yeQkeÀ

ceyeso³ee/ceyeso³e

Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e - Yeejle cesb DeeJelerõ (Fbìjfceìsbì) fJeHe´søeCe SJeb fJeosMer cegêe Keelee

He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀesb keÀe O³eeôe fJeosMer cegêe He´yebOe (Yeejle cesb MeeKee DeLeJee keÀe³eeõue³e DeLeJee Deô³e J³eJemee³e kesÀ mLeeôeesb keÀr mLeeHeôee) fJefôe³eceeJeuer, 2000; ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.22/2000-Deejyer Deewj mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.13/2000-Deejyer meeLe Ôr ôeJebyej 15, 2003 kesÀ SHer (¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.37 keÀr Deesj DeekeÀføeõle fkeÀ³ee peelee Ôw

2. Jeleõceeôe cesb fJeosMer kebÀHefôe³eesb Üeje Yeejle cesb mLeefHele Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³eesb keÀes fJeosMer cegêe Keelee Keesueôes Ôsleg fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ Deôegceesoôe keÀr DeeJeM³ekeÀlee Ôesler Ôw~ Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³eesb kesÀ fueS He´f¬eÀ³ee keÀes Deewj Goej yeôeeôes Ôsleg ³eÔ fôeCeõ³e fue³ee äe³ee Ôw fkeÀ fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ Deôegceesoôe kesÀ fyeôee ôer®es fôeOeeõfjle Melees¥ kesÀ DeOerôe He´efOekeheÌÀle J³eeHeefj³eesb keÀes Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³eesb (fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ meeceeô³e/ fJefMeøì Deôegceesoôe kesÀ leÔle mLeefHele) kesÀ fueS fJeosMer cegêe Keeles Keesueôes leLee Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³eesb Üeje DeeJelerõ (Fbìjfceìsbì) fJeHe´søeCe keÀr Deôegcefle or peeS~

2.1 fJeosMer cegêe Keelee Keesueôee ë

He´efOekeheÌÀle J³eeHeefj³eesb keÀr mebyebfOele MeeKee fôecôefuefKele Melees¥ kesÀ DeOerôe Yeejle fmLele Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³eesb kesÀ fueS N³eepe jfÔle fJeosMer cegêe Keelee Keesue mekeÀler ÔQ ë

keÀ) Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e keÀes mJerkeheÌÀfle He´oeôe keÀjôesJeeues He´efOekeÀjCe mes DeeJeM³ekeÀ Deôegceesoôe He´eHle keÀjôes kesÀ yeeo fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ meeceeô³e/ fJefMeøì Deôegceesoôe mes Yeejle cesb Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e keÀr mLeeHeôee keÀr äeFõ Ôw,

Ke) keÀjej cesb, fpemekesÀ Debleäeõle Hefj³eespeôee mJerkeÀej keÀr äeFõ Ôw, fJeMesøe ªHe mes fJeosMer cegêe cesb Yegäeleeôe kesÀ fueS He´eJeOeeôe fkeÀ³ee peelee Ôw,

äe) He´l³eskeÀ Hefj³eespeôee keÀe kesÀJeue SkeÀ fJeosMer cegêe Keelee Ôw,

Áe) Keeles cesb Deôegcele ôeeces Deewj pecee fôecôeeôegmeej Ôesbäesë

• ôeeces ë

• Hefj³eespeôee mebyebOer J³e³e keÀe Yegäeleeôe

• pecee

• Hefj³eespeôee keÀes mJerkeheÌÀfle He´oeôe keÀjôesJeeues He´efOekeÀjCe mes fJeosMer cegêe He´efHle³eeb Deewj

• fJeosMe fmLele cetue/ mecetÔ kebÀHeôer DeLeJee fÜHeãer³e/yeÔgHeãer³e Deblejeõøì£r³e fJelleHeesøekeÀ Spesbfme³eesb mes He´eHle fJeHe´søeCe~

ý) fJeosMer cegêe Keeles cesb kesÀJeue Deôegceesfole ôeeces Deewj pecee keÀr Deôegcefle or peeler Ôw, Fme yeele keÀes megfôefM®ele keÀjôes keÀe Hetje oef³elJe He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr keÀr mebyebfOele MeeKee Hej Ôesäee~ FmekesÀ DeueeJee, Keeles mebyebfOele He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀ kesÀ meceJelerõ uesKeeHejrãekeÀesb Üeje Mele He´fleMele peeb®e kesÀ DeOerôe Ôesbäes~

®e) Hefj³eespeôee keÀr meceefHle Hej fJeosMer cegêe Keeles keÀes yeôo fkeÀ³ee peeS~

2.2 DeeJelerõ (Fbìjfceìsbì) fJeHe´søeCeë

He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr MeeKee Hefj³eespeôee kesÀ fJe®eejeOerôe meceeHeôe/HetCeõleeJeeues Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e Üeje Fbìjfceìsbì fJeHe´søeCe keÀr Deôegcefle osb yeMelesõ Jes uesôeosôe keÀr JeemlefJekeÀlee mes meblegøì Ôesb Deewj Jes fôecôefuefKele kesÀ DeOerôe Ôes ë

• Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e uesKee HejrãekeÀ/ meôeor uesKeekeÀej mes He´eHle Fme DeeMe³e keÀe He´ceeCe He°e He´mlegle keÀjlee Ôw fkeÀ Yeejle cesb os³eleeDeesb, fpemecesb Dee³ekeÀj Yer Meefceue ÔQ keÀes Hetje keÀjôes kesÀ fueS He³eeõHle He´eJeOeeôe fkeÀS äeS ÔQ~

• Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e mes He´eHle SkeÀ Je®eôe He°e fkeÀ He´søeCe fkeÀmer Yer lejÔ mes Yeejle cesb Hefj³eespeôee keÀr HetCeõlee keÀes He´YeefJele ôeÔR keÀjsäee Deewj fkeÀ Yeejle cesb fkeÀmer Yer os³elee keÀes Hetje keÀjôes kesÀ fueS fôefOe³eesb cesb DeeFõ keÀcer keÀes fJeosMe mes DeeJekeÀ He´søeCe Üeje Hetje fkeÀ³ee peeSäee~

2.3 fjHeesfì¥äe DeHesãeeSbë

Yeejle cesb Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e mLeefHele keÀjôesJeeuer fJeosMer kebÀHeôer keÀes mebyebfOele He´efOekeheÌÀle MeeKee kesÀ ceeO³ece mes fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e, fpemekesÀ ães°eefOekeÀej cesb Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e mLeefHele Ôw, keÀes fôecôefuefKele N³eesjesb mefÔle SkeÀ fjHeesìõ He´mlegle keÀjôee Heæ¾säee ë

(keÀ) fJeosMer kebÀHeôer keÀe ôeece Deewj Helee,

(Ke) ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee 22/2000-Deejyer kesÀ fJefôe³ece 5 kesÀ KeC¾ (keke) cesb fkeÀS äeS GuuesKe kesÀ Deôegmeej keÀjej He´oeôe keÀjôesJeeues He°e keÀr meboYeõ mebK³ee Deewj leejrKe,

(äe) Hefj³eespeôee/ keÀjej He´oeôe keÀjôesJeeues He´efOekeÀjCe kesÀ N³eesjs,

(Áe) keÀjej keÀr kegÀue jefMe,

(ý) Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e keÀe Helee/ Fõ-cesue Helee/ ìsuerHeÀesôe meb./ HewÀkeÌme meb.,

(®e) Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e keÀr DeJefOe,

(í) Megª keÀr äeFõ Hefj³eespeôee keÀe mebfãeHle N³eesje,

(pe) He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr MeeKee, fpemekesÀ Heeme Keelee Keesuee äe³ee Ôw Deewj fJeosMer cegêe keÀe ôeece fpemecesb Keelee Keesuee äe³ee Ôw,

(Pe) Fme DeeMe³e keÀe Je®eôe He°e keÀejCe yeleeles ÔgS fkeÀ Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e pegueeFõ 2, 2003 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 95 kesÀ meeLe Hefþle ceFõ 3, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. 22/2000-Deejyer kesÀ fJefôe³ece 5(keke) kesÀ Debleäeõle meeceeô³e Deôegcefle He´eHle keÀjôes keÀe Hee°e Ôw~

³eÔ fjHeesìõ fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes He´efOekeheÌÀle MeeKee kesÀ ceeO³ece mes Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e keÀr mLeeHeôee kesÀ oes ceÔrôes kesÀ Deboj Yespe or peeSäer~

2.4 Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e JeeføeõkeÀ DeeOeej Hej He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr MeeKee keÀes meôeor uesKeekeÀej mes He´eHle SkeÀ He´ceeCe He°e Yer He´mlegle keÀjsäee, fpemecesb Hefj³eespeôee keÀr fmLefle yeleeles ÔgS ³eÔ He´ceefCele fkeÀ³ee peeS fkeÀ Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e kesÀ Keeleesb keÀe uesKee HejrãeCe fkeÀ³ee äe³ee Ôw Deewj fkeÀS äeS keÀe³eõkeÀueeHe fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje foS äeS meeceeô³e/ fJeMesøe Deôegcefle kesÀ DeôegªHe Ôw~

3. fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e, fpemekesÀ ães°eefOekeÀej cesb Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e mLeefHele Ôw, keÀr HetJeõ Deôegcefle mes fôefOe³eesb kesÀ Deblej Hefj³eespeôee DeblejCe keÀr Deôegcefle or peeSäer~

4. Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e Deewj Hefj³eespeôee keÀes mJerkeheÌÀfle osôesJeeues He´efOekeÀjCe DeLeJee Deô³e mejkeÀejr/ äewj mejkeÀejr Spesbfme³eeb, Deefo kesÀ yer®e fkeÀmer fJeJeeo kesÀ ceeceues cesb Ssmes Keeleesb keÀr Mesøe jefMe keÀes Yeejler³e ©He³es cesb HefjJefleõle fkeÀ³ee peeSäee leLee fJeMesøe Keeles cesb pecee fkeÀ³ee peeSäee Deewj Gme Hej fJeJeeo kesÀ fôeHeìeôe kesÀ Deôegmeej keÀejõJeeFõ keÀr peeSäer~

5. Hewje 3 cesb GfuuefKele DefOemet®eôee Üeje mJerkeheÌÀle meeceeô³e Deôegcefle kesÀ DeOerôe ôe DeeôesJeeues Hefj³eespeôee keÀe³eeõue³e DeHeôes-DeHeôes ães°er³e keÀe³eeõue³eesb, fpemekesÀ ães°eefOekeÀej cesb Jes mLeefHele ÔQ, mes DeeJeMkeÀ Deôegceesoôe Ôsleg mebHekeõÀ keÀjsb~

6. GHe³egõkeÌle DeôegosMe lelkeÀeue He´YeeJe mes ueeäet Ôesbäes~

7. He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes mebyebfOele äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb~

8. Fme HefjHe°e cesb meceefÔle fôeosMe fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nwb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle DeHesfãele Deôegcefle/ Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ Ôes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe ¾eues yeäewj Ôw~

 

YeJeor³e

(SHeÀ.Deej. peesmeHeÀ)
cegK³e ceÔeHe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष