अधिसूचनाएं

íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ôerfleäele HewkesÀpe - kesbÀêr³e fJeÊe ceb°er ceyeso³e Üeje keÀrÀ äe³er ÁeesøeCee

YeefjyeQ / 2005-06 / 131

äe´eDee°eÝfJe. HerSueSôeSheÀSme.yermer.meb. 31 /06.02.31/2005-06

Deäemle 19 , 2005

DeO³eãe / He´yebOe fôeosMekeÀ /

meYer mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀ ceyeso³e ,

íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ôerfleäele HewkesÀpe - kesbÀêr³e fJeÊe ceb°er ceyeso³e Üeje keÀrÀ äe³er ÁeesøeCee

ceeôeôer³e fJeÊe ceb°er, Yeejle mejkeÀej ôes íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS 10 Deäemle 2005 keÀes mebmeo cesb keÀfleHe³e GHee³eesb keÀr ÁeesøeCee keÀr (ôerfleäele HewkesÀpe keÀr He´flefuefHe mebueäôe nw ), fpemekeÀe keÀe³eeõôJe³eôe meYer mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb Üeje fkeÀ³ee peeôee DeeJeM³ekeÀ nw leoôegmeej, yeQkeÀ fôecôeeôegmeej keÀejõJeeFõ keÀj mekeÀles nQ ë-

GkeÌle ães°e keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes cesb megOeej ueeôes kesÀ GHee³e

2. Jeleõceeôe cesb yesme³ejr, yeLe kesÀ Deewópeej, oJee Deewj heÀeceeõm³etfìkeÀume, uesKeôe meeceäe´r Deewj Kesue-ketÀo kesÀ meeceeôe kesÀ Debleäeõle kegÀí fJeMesøe JemleDeesb kesÀ mebyebOe cesb, peyeB fôeJesMe keÀr mercee 5 keÀjesæ¾ ©HeS lekeÀ yeæÑe or äeFõ yes, keÀes íesæ¾keÀj ueÁeg GÐeesäe FkeÀeFõ Jen DeewÐeesfäekeÀ GHe¬eÀce nw, fpemekeÀe meb³eb°e Deewj ceMerôejr cesb fôeJesMe 1 keÀjesæ¾ ©. mes DefOekeÀ ôe yesb ~ SkeÀ J³eeHekeÀ fJefOeJ³eJemLee mebmeo cesb fJe®eejeOerôe nw, fpememes ueÁeg GÐeesäeesb keÀe íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb cesb Deecetue-®etue HefjJeleõôe megueYe yes mekesÀäee ~ GHe³egõkeÌle fJefOeJ³eJemLee keÀe DefOefôe³ece yesôes lekeÀ Jeleõceeôe ueÁeg GÐeesäeesb / Del³eble ueÁeg GÐeesäeesb keÀr HefjYeeøee Jenr jnsäer ~ meb³eb°e Deewj ceMerôejr cesb ueÁeg GÐeesäe mercee mes DefOekeÀ leLee 10 keÀjesæ¾ ©. lekeÀ fôeJesMe Jeeuer FkeÀeF³eeb ceO³ece GÐece ceeôer peeSbäer ~ He´eLefcekeÀleeHe´eHle ães°e cesb kesÀJeue ueÁeg GÐeesäe fJeÊeHeesøeCe nr mefccefuele fkeÀ³ee peeSäee ~ yeQkeÀ ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeuefyOe yeæÑeôes kesÀ fueS ôerfle keÀr ©HejsKee yeôeeSb, pees yeQkeÀesb keÀr íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe ôerfle kesÀ meceäe´ Ñeb®es cesb Yer mefccefuele yesler yes ~

3. meYer yeQkeÀ íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes fJeÊeHeesøeCe nsleg mJe³eb kesÀ ueã³e fôeOeeõfjle keÀjsb leefkeÀ Henues kesÀ Jeøeõ mes DefOekeÀ mebfJelejCe Hefjuefãele yes mekesÀ leLee Del³eble ueÁeg FkeÀeF³eesb Deewj DeHesãee mes íesìr FkeÀeF³eesb kesÀ fueS fJeÊeHeesøeCe nsleg ¬eÀceMeë 40% Deewj 20% keÀr mercee lekeÀ GHe-ueã³e Jenr jnsbäes ~ yeQkeÀ ôeFõ HefjYeeøee kesÀ Deôegmeej 31 cee®eõ 2005 keÀes íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes yekeÀe³ee °eÝCe keÀe y³eesje SkeÀ°e keÀjôes leLee Del³eble ueÁeg, íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes Deueäe-Deueäe oMeeõôes keÀr J³eJemLee keÀjsb ~

4. yeQkeÀ GOeej keÀr ueeäele keÀr HeejoMeõkeÀ jsfìbäe He´Ceeuer pees GÐece kesÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe mes menueäôe yes, DeHeôeekeÀj íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e kesÀ fueS °eÝCeesb keÀr ueeäele keÀesÀ ³egfkeÌlemebäele yeôeeôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀoce GþeSb ~

fme¾yer ôes íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ fueS GOeej cetu³eebkeÀôe Deewj jsfìbäe meeOeôe (merSDeejìr) meeLe nr meeLe peesfKece cetu³eebkeÀôe ceeö¾ue (DeejSSce) Deewj peesfKece cetu³eebkeÀôe He´mleeJeesb kesÀ fueS J³eeHekeÀ jsfìbäe ceeö¾ue fJekeÀfmele fkeÀ³es nQ ~ yeQkeÀ Fôe ceeö¾ueesb keÀe Gf®ele ueeYe GþekeÀj DeHeôer uesôe-osôe ueeäele keÀce keÀjôes Hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ ~

jeøì£r³e ueÁeg GÐeesäe fôeäece ôes yeue nr cesb ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀe He´fmeOo ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbfme³eesb Üeje GôekeÀe ¬esÀf¾ì jsfìbäe keÀjJeeôes kesÀ fueS He´eslmeenôe osôes nsleg SkeÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe ³eespeôee DeejbYe keÀr nw ~ yeQkeÀ GHeueyOelee Deewj peyeb keÀnR íesìs Deewj ceO³ece GÐece GOeejkeÀleeõ FkeÀeF³eesb keÀes fo³es äe³es jsfìbäe kesÀ DeeOeej Hej GôekeÀr y³eepe ojesb kesÀ Gf®ele HeOofle kesÀ Deôegmeej Fôe jsfìbäe Hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ ~

fme¾yer, ¬esÀf¾ì FôheÀeöcesõMeôe y³etjes (Fbf¾³ee) fue. kesÀ meeLe fceuekeÀj ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer kesÀ MerÁe´ äeþôe kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀoce Gþe jnr nw ~

5. íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes DeewHe®eefjkeÀ °eÝCe keÀr Hengb®e yeæÑeôes keÀr ¢føì mes ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀesb mefnle meYer yeQkeÀ He´fle Jeøeõ DeHeôer He´l³eskeÀ DeOeõMenjr / Menjr MeeKee cesb Deewmele keÀce mes keÀce 5 ôe³es íesìs / ceO³ece GÐeceesb keÀes ¬esÀf¾ì keÀJej osôes kesÀ meOeôe He´³eeme keÀjsb ~

6. Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ ôes ueÁeg GÐeesäe Defäe´ceesb kesÀ mebyebOe cesb foôeebkeÀ 1 pegueeFõ 2005 keÀes SkeÀ fJemleheÌle ceemìj HefjHe°e äe´eDee°eÝfJe.HerSueSôeSheÀSme.yermer.meb. 03/06.02.31/2005-06 peejr fkeÀ³ee nw fpemecesb ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ °eÝCe DeeJesoôe He°eesb kesÀ fôeHeìeôe nsleg fue³ee peeôes Jeeuee mece³e, Jen mercee peyeB lekeÀ yeQkeÀ mebHeefMJeõkeÀ jfnle °eÝCe He´oeôe keÀj mekeÀles nQ , Fl³eefo kesÀ yeejs cesb fôefoõøì fkeÀ³ee äe³ee nw ~ GkeÌle foMeefôeosõMeesb kesÀ DeeOeej Hej yeQkeÀesb kesÀ yeesæ¾ íesìs Deewj ceO³ece GÐecer ães°e keÀes °eÝCeesb kesÀ mebyebOe cesb Jeleõceeôe ôerfle³eesb keÀr legueôee cesb DefOekeÀ J³eeHekeÀ leLee DefOekeÀ Goej ôerfle³eeB lew³eej keÀj mekeÀles nQ ~ yeQkeÀesb Üeje Fme He´keÀej keÀr ôerfle³eeB lew³eej fkeÀS peeôes lekeÀ ueÁeg Deewj ceO³ece GÐece FkeÀeF³eesb keÀes He´oeôe fkeÀS peeôes Jeeues °eÝCe kesÀ mebyebOe cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ Jeleõceeôe DeôegosMe ueeäet jnsbäes ~

 

 

7. íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀes meecetfnkeÀ DeeOeej Hej fJeÊeHeesøeCe mes uesôe-osôe ueeäele cesb keÀcer, peesfKece keÀce keÀjôes keÀr mebYeeJeôee yesler nw leLee Fmemes cetueYetle ÑeB®es cesb megOeej kesÀ fueS Gf®ele mlej GHeueyOe yeslee nw ~ DeYer lekeÀ 388 mecetyesb keÀr Hen®eeôe keÀj uer äeFõ nw ~ íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e kesÀ fJeÊeHeesøeCe nsleg mecetn DeeOeefjle ¢føìkeÀesCe mes yesôes Jeeues ueeYeesb kesÀ cefsôeópej yeQkeÀ Fmes SkeÀ cenl®eHetCeõ ães°e ceeôe mekeÀles nQ leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐece fJeÊeHeesøeCe nsleg Fmes DeHeôeeôes keÀes yeæÑeJee os mekeÀles nQ ~ Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe kesÀ men³eesäe mes fme¾yer He´l³eskeÀ Hen®eeôe fkeÀS äeS mecetn cesb peesfKece Hej meeceeô³e DeeBkeÀæ¾s FkeÀÇs keÀjôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ GHee³e keÀj mekeÀlee nw leLee íesìs (Del³eôle íesìs mefnle) GÐeceesb kesÀ fueS met®eôee He´ewÐeesfäekeÀr mecefLeõle DeeJesoôe He°e, cetu³eebkeÀôe Deewj fôeäejeôer He´Ceeuer fJekeÀfmele keÀj mekeÀlee nw ~ ³en DeeMee nw fkeÀ Fme GHee³e mes uesôe-osôe ueeäele cesb keÀcer DeeSäer leLee íesìs leLee Del³eôle ueÁeg GÐefce³eesb keÀes mecetn cesb °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes cesb megOeej yesäee ~

mejkeÀejr fôeper Yeeäeroejr kesÀ ceeO³ece mes mecetn cesb cetueYetle megfJeOeeDeesb kesÀ fJekeÀeme nsleg fJeÊeHeesøeCe fJekeÀuHeesb keÀes J³eeHekeÀ yeôeeôes kesÀ fueS fme¾yer, peesfKece Gþeôes Jeeueesb kesÀ HejeceMeõ mes SkeÀ ³eespeôee lew³eej keÀjsäee ~

Fme yer®e, fme¾yer ôes ®e³efôele mecetyesb cesb ueÁeg GÐece fJeÊer³e kesÀôê (Sme Fõ SheÀ mer) mLeefHele keÀjôes keÀr He´f¬eÀ³ee DeejbYe keÀj or nw ~ He´l³eskeÀ mecetn kesÀ peesfKece He´esheÀeFue keÀe DeO³e³eôe J³eeJemeef³ekeÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer Üeje fkeÀ³ee peeSäee leLee Ssmer peesfKece He´esheÀeFue fjHeesìs¥ JeefCep³e yeQkeÀesb keÀes GHeueyOe keÀje or peeSbäer ~ fpeues keÀe He´l³eskeÀ Deäe´Cer yeQkeÀ keÀce mes keÀce SkeÀ mecetn keÀes DeHeôeeôes Hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~

8. íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀr ©äCe FkeÀeF³eesb kesÀ HeesøeCe nsleg °eÝCe Hegôeäeõþôe leb°e leLee yeQkeÀesb keÀr yefn³eesb cesb 31 cee®eõ 2004 keÀes íesìs DeôepeõkeÀ Deefmle³eesb kesÀ Keeleesb kesÀ fueS SkeÀ yeejäer mecePeewlee ³eespeôee yeQkeÀesb Üeje DeejcYe keÀr pee jnr nw ~ Fme mebyebOe cesb DeeJeM³ekeÀ HefjHe°e HeheÌLekeÀ ªHe mes peejr fkeÀ³ee pee jye nw ~

9. fôeäejeôer Deewj mecerãee leb°e

keÀ) ueÁeg GÐeesäe ães°e keÀes °eÝCe keÀr mecerãee kesÀ fueS Jeleõceeôe mebmLeeäele J³eJemLee ³eLee fjópeJeõ yeQkeÀ cesb mLee³er HejeceMeõoe°er mefcefle leLee yeQkeÀ kesÀ He´Oeeôe keÀe³eeõue³e mlej Hej keÀãe leLee cenlJeHetCeõ ães°er³e kesÀôê meceäe´ ªHe mes Del³eble ueÁeg ães°e mefnle íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeS peeôes keÀr mece³e-mece³e Hej mecerãee keÀjsbäesb ~

Ke) ães°er³e keÀe³eeõue³eesb cesb fjp!Jeõ yeQkeÀ, ©äCe ueÁeg GÐeesäe Deewj ceO³ece GÐece FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme leLee íesìs SJeb ceO³ece GÐece kesÀ fJeÊeHeesøeCe cesb ngFõ He´äefle keÀr mecerãee keÀjôes Deewj ães°e cesb menpe °eÝCe GHeueyOelee megfôefM®ele keÀjôes nsleg leLee Deô³e yeQkeÀesb/fJeÊer³e mebmLeeôeesb Deewj jep³e mejkeÀej kesÀ meeLe yeeeOeeDeesb, ³efo keÀesFõ yesb, kesÀ fôeJeejCe nsleg meceôJe³e keÀjôes kesÀ fueS DefOekeÀej He´eHle mefcefle³eesb keÀe äeþôe keÀj jye nw fpeôekesÀ DeO³eãe fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ ães°er³e fôeosMekeÀ yesbäes ~ ³es ães°e mlejr³e mefcefle³eeB mecetn/fpeuee mlej Hej Ssmer nr mefcefle³eeb äefþle keÀjôes keÀr DeeM³ekeÀlee keÀe fôeCeõ³e uesäer ~

äe) yeQkeÀ ceO³ece GÐece keÀr He´Oeeôelee Jeeues Hen®eeôes äeS mecetyesb/kesÀôêesb cesb fJeMesøerkeheÌÀle íesìr Deewj ceO³ece GÐece MeeKeeSb megfôefM®ele keÀjsb leefkeÀ íesìs Deewj ceO³ece GÐecer keÀr yeQkeÀ °eÝCe nsleg megueYe HengB®e yes mekesÀ leLee yeQkeÀ mìeheÀ cesb DeeJeM³ekeÀ oãelee fJekeÀfmele keÀjôes cesb meye³ekeÀ yeôe mekesÀ ~ ceewpetoe fJeMesøerkeheÌÀle ueÁeg GÐeesäe MeeKeeDeesb keÀes íesìr Deewj ceO³ece GÐece MeeKeeDeesb kesÀ ©He cesb Hegôeë ôeefcele fkeÀ³ee peeSäee ~ yeueeBfkeÀ, cegK³e ãecelee keÀes íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e cesb fJeÊe Deewj Deô³e mesJeeSb He´oeôe keÀjôes nsleg GHe³eesäe cesb uee³ee peeSäee uesfkeÀôe Gmecesb Deô³e ães°eesb/ GOeejkeÀleeõDeesb keÀes fJeÊe/Deô³e mesJeeSb He´oeôe keÀjôes cesb Hefj®eeueôe mebyebOer ue®erueeHeôe yesäee ~

Áe) J³eeHekeÀ He´meej Deewj megueYe HenBg®e kesÀ fueS yewkeÀesb kesÀ yeesæ¾ Üeje lew³eej fkeÀS äeS ôerfle mebyebOer foMee-fôeosõMe leLee fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr DeôegosMe/foMee-fôeosõMe mebyebfOele yeQkeÀesb kesÀ Jesye meeFì Deewj fme¾yer kesÀ Jeye meeFì Hej He´ofMeõle fkeÀS peeSb ~ yeQkeÀ íesìs GÐefce³eesb keÀes GôekesÀ Üeje He´oeôe keÀr pee jnr meYer megfJeOeeDeesb/³eespeôeeDeesb keÀes GôekeÀr He´l³eskeÀ MeeKee cesb Yer cegK³e ªHe mes He´ofMeõle keÀjsb ~

10. DeeHekesÀ fôeosMekeÀ ceb¾ue Üeje lew³eej fkeÀS peeôesJeeues GHe³egõkeÌle DeôegosMesb Deewj foMee-fôeosõMeesb keÀr met®eôee lelkeÀeue keÀe³eeõôJe³eôe nsleg DeeHekesÀ fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e Deewj MeeKeeDeesb keÀes os or peeS ~

11. yeQkeÀ kesÀ yeesæ¾ mJe-fôeOeeõfjle ueã³eesb keÀr He´efHle leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐece Keeleesb kesÀ HegôeJeeõme Deewj Hegôeäeõþôe cesb ngFõ He´äefle keÀr mecerãee °ewceefmekeÀ DeeOeej Hej keÀjsb leefkeÀ ³en megfôefM®ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ Fme ães°e keÀes yeQkeÀesb kesÀ G®®elece ceb®e Hej DeeJeM³ekeÀ cenlJe fo³ee pee jye nw ~

12. keheÌÀHe³ee He´efHle-meg®eôee osb ~

YeJeor³e

(per. ÞerfôeJeemeôe)

cegK³e ceyeHe´yebOekeÀ


íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ôerfleäele HewkesÀpe

ueÁeg GÐeesäe ueäeYeäe 8000 GlHeeokeÀesb keÀe GlHeeo keÀjlee nw pees DeewÐeesfäekeÀ GlHeeoôe keÀe 40% nw Deewj pees keheÌÀføe kesÀ yeeo yeæ¾r mebK³ee cesb jesópeäeej He´oeôe keÀjlee nw ~ Deleë ³en ães°e jeøì£ keÀes fJeMJe cesb He´Oeeôelee Heeôes kesÀ fueS mLeeôer³e He´fle³eesäer ueeYe He´eHle keÀjôes keÀe DeJemej He´oeôe keÀjlee nw ~ Fôe HenuegDeesb keÀes Hen®eeôeles ngS jeøì£r³e meePee ô³etôelece keÀe³eõ¬eÀce cesb ueÁeg ães°e kesÀ fJekeÀeme keÀr yeæÑewler kesÀ fueS fôecôefuefKele ÁeesøeCee keÀr äe³er nw ~

"Áejsuet Deewj keÀejräejr fJefôeceeõCe keÀes DefOekeÀ He´ewÐeesfäekeÀr, fôeJesMe Deewj fJeHeCeôe meye³elee or peeSäer ~ ueÁeg GÐeesäe keÀes FbmHeskeÌìj jepe mes cegkeÌle fkeÀ³ee peeSäee leLee mebHetCeõ °eÝCe, He´ewÐeesfäekeÀr Deewj fJeHeCeôe meye³elee He´oeôe keÀr peeSäer ~ yeæ¾s DeewÐeesfäekeÀ mecetyesb cesb cetueYetle megfJeOeeDeesb kesÀ Gôôe³eôe Hej legjble O³eeôe fo³ee peeSäee ~ "

2. ueÁeg GÐeesäe mes íesìs Deewj ceO³ece GÐece ë ôeJerôe He´fleceeôe keÀr HefjYeeøee

2.1 mejkeÀejr ôerfle leLee °eÝCe ôerfle ôes Deye lekeÀ ueÁeg GÐeesäe ães°e cesb fJefôeceeõCe FkeÀeF³eesb Hej O³eeôe fo³ee nw ~ fJeMJe cesb J³eeHeej Deæ¾®eôes keÀce yesôes mes GÐeceesb kesÀ J³eJeye³eõ ô³etôelece ceeôe yeæÑ äe³ee nw ~ heÀcees¥ keÀes JewfMJekeÀ He´fle³eesfäekeÀ yeôeeôes kesÀ fueS fôe³eesfpele ³etfôeì Deewj lekeÀôerkeÀ keÀr cee°ee Deye DefOekeÀ nw ~ ueÁeg GÐeesäe ães°e keÀr HefjYeeøee Hej HegôefJeõ®eej keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw leLee ôerfle keÀr HefjfOe cesb mesJeeDeesb leLee J³eeHeej ães°eesb keÀes Meefceue keÀjôes nsleg fJe®eej fkeÀ³ee peeôee ®eefnS ~ JewfMJekeÀ He´f¬eÀ³ee kesÀ cefsôepej Fme ães°e keÀr Jeleõceeôe DeJeOeejCee keÀes J³eeHekeÀ yeôeeôes leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ mebfceÞe ães°e cesb ceO³ece GÐeceesb keÀes Meefceue keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw ~ ueÁeg GÐeesäeesb keÀe íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb cesb Deecetue-®etue HefjJeleõôe keÀjôes kesÀ fueS SkeÀ J³eeHekeÀ fJefOe - J³eJemLee mebmeo kesÀ fJe®eejeOerôe nw ~ Fme yer®e Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ ôes DeeblefjkeÀ mecetn keÀe äeþôe fkeÀ³ee nw fpemeôes ³en fmeheÀefjMe keÀr nw ~ Jeleõceeôe ueÁeg GÐeesäeesb / Del³eble ueÁeg GÐeesäeesb keÀr HefjYeeøee Jenr jnsäer ~ meb³eb°e Deewj ceMerôejr cesb ueÁeg GÐeesäe mercee mes DefOekeÀ leLee 10 keÀjesæ¾ ©. lekeÀ fôeJesMeJeeuer FkeÀeF³eeb ceO³ece GÐece ceeôer peeSbäer ~ He´eLefcekeÀleeHe´eHle ães°e cesb kesÀJeue ueÁeg GÐeesäe fJeÊeHeesøeCe nr mefccefuele fkeÀ³ee peeSäee ~

2.2 ³en He´mleeJe nw fkeÀ yeQfkebÀäe ães°e Üeje or peeôesJeeuer °eÝCe megfJeOeeDeesb kesÀ mebyebOe cesb fmeheÀefjMe keÀes mJerkeÀheÌle fkeÀ³ee peeS Deewj leoôegmeej Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes DeôegjesOe fkeÀ³ee peeS fkeÀ íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ fueS yeQkeÀesb keÀr °eÝCe ôerfle keÀr meceäe´ ©He-jsKee kesÀ Yerlej íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeuefyOe yeæÑeôes nsleg SkeÀ ôerfle lew³eej keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀesb keÀes metf®ele fkeÀ³ee peeS ~

2.3 íesìs Deewj ceO³ece ães°e kesÀ meeceôes Dee³er ®egôeewfle³eeB mebãesHe cesb fôecôeeôegmeej nQ -

keÀ) íesìs Deewj ceO³ece GÐece fJeMesøekeÀj íesìs GÐece kesÀ Del³eble íesìs Keb¾ kesÀ Heeme fJeÊe mebyebOer peeôekeÀejr Deewj DeôeewHe®eefjkeÀ J³eeHeej J³eJeyej kesÀ DeYeeJe kesÀ keÀejCe fJeÊe nsleg DeHe³eeõHle HengB®e yesler nw ~ íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ Heeme fôeper FõfkeÌJeìr Deewj GÐece kesÀ fueS Hetbper lekeÀ HengB®e leLee Deôegøebäer yeepeej GHekeÀjCe cesb merfcele HengB®e keÀe Yer DeYeeJe nw ~

Ke) íesìs Deewj ceO³ece GÐece GôekeÀrÀ fôefJeføì³eeB leLee GlHeeoôeesb kesÀ mebyebOe cesb fyeKejs ngS yeepeej keÀe meeceôee keÀjles nQ leLee DefmLej yeepeej kesÀ He´fle Demegjfãele nwb ~

äe) íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb cesb Deblej-jep³e Deewj Deblejeõøì£r³e yeepeej kesÀ He´fle Deemeeôe HengB®e keÀe DeYeeJe nw ~

Áe) íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀr He´ewÐeesfäekeÀr Deewj GlHeeo keÀr ôeJerôe He´f¬eÀ³ee cesb Yer merfcele HengB®e nw ~ JewfMJekeÀ meJeesõÊece J³eJeyej cesb peeäe©keÀlee keÀe DeYeeJe nw ~

ý) íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes yeæ¾s ¬esÀlee mes fyeueesb keÀe yekeÀe³ee / Yegäeleeôe kesÀ fôeHeìeôe cesb fJeuebye keÀe meeceôee keÀjôee Heæ¾lee nw ~

fJeÊer³e ães°e kesÀ DefJefôe³eceôe mes íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀr °eÝCe DeeJeM³ekeÀleeDeesb keÀes Hetje keÀjôes keÀr yeQkeÀesb keÀr ãecelee, fôefnle uesôe-osôe ueeäele, He´YeeJeMeeuer Jemetuer He´f¬eÀ³eeSb Deewj GHeueyOe He´fleYetfle Hej fôeYeõj nw ~ yeQfkeÀäe ães°e Üeje íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀr °eÝCe Deewj fJeÊer³e DeeJeM³ekeÀleeDeesb Hej lelkeÀeue O³eeôe osôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw ~

  1. íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes menr keÀrcele Hej °eÝCe keÀr cee°ee yeæÑeôee

3.1 mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb keÀes íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ fôefOe³eôe nsleg DeHeôes ueã³e fôeOeeõfjle keÀjôes kesÀ fueS metf®ele fkeÀ³ee peeSäee leefkeÀ íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe cesb He´fleJeøeõ ô³etôelece 20% keÀr JeheÌfOo yes mekesbÀ ~ FmekeÀe GfsM³e íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeuefyOe 5 Jeøeõ keÀr DeJefOe kesÀ Yerlej DeLeeõle Jeøeõ 2004-05 cesb 67,600 keÀjesæ¾ ©HeS mes Jeøeõ 2009-10 cesb 1,35,200 keÀjesæ¾ ©HeS lekeÀ ogäegôer keÀjôee nw ~

3.2 mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb keÀes GOeej keÀr ueeäele keÀr HeejoMeõkeÀ jsfìbäe He´Ceeuer pees GÐece kesÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe mes menueäôe yes , keÀes DeHeôeeôes kesÀ fueS metf®ele fkeÀ³ee peeSäee ~

3.3 fme¾yer, ¬esÀf¾ì FôheÀeöcesõMeôe y³etjes (Fbf¾³ee) fue. kesÀ meeLe fceuekeÀj ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer kesÀ MerÁe´ äeþôe kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀoce GþeSäee ~

3.4 fme¾yer Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe kesÀ meeLe fceuekeÀj He´l³eskeÀ Hen®eeôes äeS mecetn cesb peesfKece Hej meceeôe y³eesjs SkeÀ°e keÀjsäee leLee íesìs GÐeceesb (Del³eble íesìs GÐeceesb mefnle) kesÀ fueS met®eôee He´ewÐeesfäekeÀr DeôegHe´³eesäe, cetu³eebkeÀôe Deewj fôeäejeôer He´Ceeuer fJekeÀfmele keÀjsäee ~ Fmemes uesôe-osôe ueeäele Áeì peeSäer Deewj íesìs (Del³eble íesìs GÐeceesb mefnle ) GÐeceesb keÀes mecetyesb cesb °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes cesb megOeej yesäee ~

3.5 jeøì£r³e ueÁeg GÐeesäe fôeäece ôes yeue nr cesb ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀe He´fmeOo ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbfme³eesb Üeje GôekeÀe ¬esÀf¾ì jsfìbäe keÀjJeeôes kesÀ fueS He´eslmeenôe osôes nsleg SkeÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe ³eespeôee DeejbYe keÀr nw ~ mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb keÀes metf®ele fkeÀ³ee peeSäee fkeÀ Jes Fôe jsfìbäe keÀr GHeueyOelee kesÀ DeeOeej Hej Gf®ele ©He mes fJe®eej keÀjsb leLee DeHeôer ojsb Gf®ele ©He mes lew³eej keÀjsb ~

3.6 fme¾yer ôes íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ fueS GOeej cetu³eebkeÀôe Deewj jsfìbäe meeOeôe (merSDeejìr) meeLe nr meeLe peesfKece cetu³eebkeÀôe ceeö¾ue (DeejSSce) Deewj peesfKece cetu³eebkeÀôe °eÝCe He´mleeJeesb kesÀ fueS J³eeHekeÀ jsfìbäe ceeö¾ue fJekeÀfmele fkeÀ³es nQ ~ mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb keÀes metf®ele fkeÀ³ee pee³esäee fkeÀ Jes Fôe ceeö¾ueesb keÀe Gf®ele ueeYe GþekeÀj DeHeôer uesôe-osôe ueeäele keÀce keÀjôes Hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ ~

4. DeewHe®eefjkeÀ °eÝCe keÀr Hengöb®e ë ôe³es Keeles Keesueôee

JeefCep³e yeQkeÀesb (ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀesb mefnle) keÀr ueäeYeäe 67,000 MeeKeeSb He´fle Jeøeõ DeHeôer He´l³eskeÀ DeOeõMenjr / Menjr MeeKee cesb Deewmele keÀce mes keÀce 5 ôe³es íesìs / ceO³ece GÐeceesb keÀes ¬esÀf¾ì keÀJej osôes kesÀ meoôe He´³eeme keÀjsbäesb ~

5. ©äCe FkeÀeF³eesb keÀes meeceeô³e fmLefle cesb ueeôes nsleg GôekeÀe HeesøeCe ë °eÝCe HegôefôeõOeeõjCe

fjópeJeõ yeQkeÀ °eÝCe HegôefôeõOeeõjCe leb°e mebyebOer fJemleheÌle foMee-fôeosõMe peejr keÀjsäee leefkeÀ meYer Hee°e íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀe °eÝCe HegôefôeõOeeõjCe megfôefM®ele fkeÀ³ee pee mekesÀ pees yeQfkebÀäe ães°e cesb kebÀHeôer °eÝCe HegôefôeõOeeõjCe leb°e mes keÀce DeôegketÀue ôenR nw ~ GOeejkeÀleeõ FkeÀeFõ kesÀ DeôegjesOe Hej HegôefôeõOeeõjCe fkeÀ³ee peeSäee ~ "yefôe Deefmle³eeb" kesÀ ©He cesb JeäerõkeheÌÀle keÀes íesæ¾keÀj meYer Keeles HegôefôeõOeeõjCe kesÀ fueS Hee°e yesbäes, yeMelesõ DeewÐeesfäekeÀ FkeÀeF³eeB meãece ³ee mebYeeJ³e ©He mes meãece yes ~

fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ foMee-fôeosõMeesb kesÀ DeeOeej Hej yeQkeÀ DeHeôes fôeosMekeÀ ceb¾ue kesÀ Deôegceesoôe mes Keeleesb kesÀ HegôefôeõOeeõjCe mebyebOer Deewj Goej ôerfle³eeb lew³eej keÀj mekeÀles nQ ~ peye lekeÀ yeQkeÀ mJe³eb keÀr ôerfle³eeb ôenR yeôeelee leye lekeÀ fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ foMee-fôeosõMe ueeäet yesbäes ~

yeQkeÀesb keÀr yefn³eesb cesb 31 cee®eõ 2004 keÀes íesìs DeôepeõkeÀ Deefmle³eesb kesÀ Keeleesb kesÀ fueS SkeÀ-yeejäer mecePeewlee ³eespeôee DeejbYe keÀr pee jnr nw ~ ³en ³eespeôee 31 cee®eõ 2006 mes ueeäet yesäer ~

6. megfJeOee nsleg GHee³e

fjópeJeõ yeQkeÀ ôes ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ °eÝCe DeeJesoôe He°eesbb kesÀ fôeHeìeôe nsleg fueS peeôes Jeeues mece³e, Jes mercee peyeB yeQkeÀ mebHeefMJeõkeÀ jfnle Deewj mefcceÞe °eÝCe He´oeôe keÀj mekeÀles nbw, ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀes keÀe³eõkeÀejr Hetbper °eÝCe mercee keÀr äeCeôee kesÀ ceeôeoC¾, He´l³eskeÀ fpeues cesb keÀce mes keÀce SkeÀ fJeMesøerkeheÌÀle MeeKee Keesueôes Fl³eefo kesÀ mebyebOe cesb cee®eõ 2005 cesb SkeÀ ceemìj HefjHe°e peejr fkeÀ³ee Lee ~ Fôe foMeefôeosõMeesb keÀes ô³etôelece fôefoõøì ceeôeles ngS yeQkeÀ ueÁeg Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes Defäe´ce osôes kesÀ mebyeOe cesb SkeÀ J³eeHekeÀ Deewj DefOekeÀ Goej ôerfle lew³eej keÀjsbäes ~ yeQkeÀesb Üeje Ssmer ôerfle lew³eej fkeÀS peeôes lekeÀ yeQkeÀesb Üeje ueÁeg Deewj ceO³ece GÐece FkeÀeF³eesb keÀes Defäe´ce osôes nsleg ueeäet Jeleõceeôe DeôegosMe peejr jnsbäes ~

7. ueÁeg GÐeesäeesb kesÀ fueS ¬esÀf¾ì äeejbìr hebÀ¾ ì£mì ³eespeôee (merperìrSmeDeeF)

Jeleõceeôe cesb, yeQkeÀesb pewmer meom³e GOeejoelee mebmLeeDeesb keÀes ®etkeÀ keÀr jefMe keÀe 75%, äeejbìr keÀJej merperìrSmeDeeF Üeje fo³ee peelee nw ~ meom³e GOeejoelee mebmLeeDeesb Üeje mebHeefMJeõkeÀ peceeôele Deewj/³ee leheÌler³e Heãe äeejbìr fueS fyeôee ôe³es Deewj Jeleõceeôe ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb/met®eôee He´ewÐeesfäekeÀr/meeöhedÀìJes³ej FkeÀeF³eeb / ueÁeg GÐeesäe mesJee J³eJemee³e GÐece (SmeSmeSmeyerF) keÀes 25 ueeKe ©. lekeÀ cer³eeor °eÝCe Deewj /³ee keÀe³eõkeÀejr Hetbper megfJeOeeDeesb kesÀ fueS fo³ee peelee nw ~ Jeleõceeôe cesb, merperìrSmeDeeF Üeje meom³e GOeejoelee mebmLeeDeesb mes mJerkeÀheÌle °eÝCe mercee kesÀ 2.5% SkeÀcegMle äeejbìr heÀrme Deewj 0.75% JeeføeõkeÀ mesJee heÀrme He´Yeefjle keÀr peeler nw ~ GOeejkeÀleeõDeesb kesÀ keÀceópeesj Jeäeõ keÀes fJeMesøe keÀj Del³eble ueÁeg FkeÀeF³eesb keÀes äeejbìr ueeäele keÀce keÀjôes kesÀ fueS merperìrSmeDeeF keÀes metf®ele fkeÀ³ee peeSäee fkeÀ fôecôefuefKele kesÀ fueS SkeÀcegMle äeejbìr heÀrme ÁeìekeÀj 2.5% mes 1.5% keÀr peeS ë- (ke) 2 ueeKe ©. lekeÀ kesÀ °eÝCe (keke) Hee°e cefnuee GÐecer Deewj (kekeke) GÊej HetJerõ ães°e (fmefkeÌkeÀce) leLee peccet Deewj keÀMcerj cesb fmLele Hee°e GOeejkeÀleeõ ~ meeLe nr, mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb keÀes (ke) 2 ueeKe ©HeS lekeÀ kesÀ °eÝCe (keke) Hee°e cefnuee GÐecer Deewj GÊej HetJerõ ães°e (fmefkeÌkeÀce) leLee peccet Deewj keÀMcerj cesb fmLele Hee°e GOeejkeÀleeõDeesb keÀes äeejbìr kesÀ mebyebOe cesb 0.25% mes DefOekeÀ JeeføeõkeÀ mesJee heÀrme keÀes Deecesfuele keÀjôes keÀes He´eslmeefnle fkeÀ³ee peeS ~

8. mecetn DeeOeefjle ¢føìkeÀesCe

íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀes meecetfnkeÀ DeeOeej Hej fJeÊeHeesøeCe mes uesôe-osôe ueeäele cesb keÀcer, peesfKece keÀce keÀjôes keÀr mebYeeJeôee yesler nw leLee Fmemes cetueYetle ÑeB®es cesb megOeej kesÀ fueS Gf®ele mlej GHeueyOe yeslee nw ~ DeYer lekeÀ 388 mecetyesb keÀr Hen®eeôe keÀj uer äeFõ nw ~ íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e kesÀ fJeÊeHeesøeCe nsleg mecetn DeeOeefjle ¢føìkeÀesCe mes yesôes Jeeues ueeYeesb kesÀ cefsôeópej yeQkeÀ Fmes SkeÀ cenl®eHetCeõ ães°e ceeôe mekeÀles nQ leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐece fJeÊeHeesøeCe nsleg Fmes DeHeôeeôes keÀes yeæÑeJee os mekeÀles nQ ~ mejkeÀejr fôeper Yeeäeroejr kesÀ ceeO³ece mes mecetn cesb cetueYetle megfJeOeeDeesb kesÀ fJekeÀeme nsleg fJeÊeHeesøeCe fJekeÀuHeesb keÀes J³eeHekeÀ yeôeeôes kesÀ fueS fme¾yer, peesfKece Gþeôes Jeeueesb kesÀ HejeceMeõ mes SkeÀ ³eespeôee lew³eej keÀjsäee ~

fme¾yer ôes ®e³efôele mecetyesb cesb ueÁeg GÐece fJeÊer³e kesÀôê (Sme Fõ SheÀ mer) mLeefHele keÀjôes keÀr He´f¬eÀ³ee DeejbYe keÀj or nw ~ He´l³eskeÀ mecetn kesÀ peesfKece He´esheÀeFue keÀe DeO³e³eôe J³eeJemeef³ekeÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer Üeje fkeÀ³ee peeSäee leLee Ssmer peesfKece He´esheÀeFue fjHeesìs¥ JeefCep³e yeQkeÀesb keÀes GHeueyOe keÀje or peeSbäer ~ fpeues keÀe He´l³eskeÀ Deäe´Cer yeQkeÀ keÀce mes keÀce SkeÀ mecetn keÀes DeHeôeeôes Hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~

9. fôeäejeôer kesbÀêesb keÀe fôeceeõCe - fôeäejeôer Deewj mecerãee

fôecôefuefKele He³eõJesãer J³eJemLee megfôefM®ele keÀr peeSäer ë

keÀ) ueÁeg GÐeesäe ães°e keÀes °eÝCe keÀr mecerãee kesÀ fueS Jeleõceeôe mebmLeeäele J³eJemLee ³eLee fjópeJeõ yeQkeÀ cesb mLee³er HejeceMeõoe°er mefcefle leLee yeQkeÀ kesÀ He´Oeeôe keÀe³eeõue³e mlej Hej keÀãe leLee cenlJeHetCeõ ães°er³e kesÀôê ³eLeeLeõ Deewj fôe³efcele yesbäes ~ Jes íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeS peeôes keÀr Yer mecerãee keÀjsbäesb ~

Ke) ães°er³e keÀe³eeõue³eesb cesb fjópeJeõ yeQkeÀ, ©äCe ueÁeg GÐeesäe Deewj ceO³ece GÐece FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme leLee íesìs SJeb ceO³ece GÐece kesÀ fJeÊeHeesøeCe cesb ngFõ He´äefle keÀr mecerãee keÀjôes Deewj ães°e cesb menpe °eÝCe GHeueyOelee megfôefM®ele keÀjôes nsleg leLee Deô³e yeQkeÀesb /fJeÊer³e mebmLeeôeesb Deewj jep³e mejkeÀej kesÀ meeLe yeeeOeeDeesb, ³efo keÀesFõ yesb, kesÀ fôeJeejCe nsleg meceôJe³e keÀjôes kesÀ fueS DefOekeÀej He´eHle mefcefle³eesb keÀe äeþôe keÀjsbäes fpeôekesÀ DeO³eãe fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ ães°er³e fôeosMekeÀ yesbäes ~ ³es ães°e mlejr³e mefcefle³eeB mecetn /fpeuee mlej Hej Ssmer nr mefcefle³eeb äefþle keÀjôes keÀr DeeM³ekeÀlee keÀe fôeCeõ³e uesäer ~

äe) yeQkeÀ íesìs GÐece keÀr He´Oeeôelee Jeeues Hen®eeôes äeS mecetyesb / kesÀôêesb cesb fJeMesøerkeheÌÀle íesìr Deewj ceO³ece GÐece MeeKeeSb megfôefM®ele keÀjsb leefkeÀ íesìs Deewj ceO³ece GÐecer keÀr yeQkeÀ °eÝCe nsleg megueYe HengBb®e yes mekesÀ leLee yeQkeÀ mìeheÀ cesb DeeJeM³ekeÀ oãelee fJekeÀfmele keÀjôes cesb meye³ekeÀ yeôe mekesÀ ~ ceewpetoe fJeMesøerkeheÌÀle ueÁeg GÐeesäe MeeKeeDeesb keÀes íesìr Deewj ceO³ece GÐece MeeKeeDeesb kesÀ ©He cesb Hegôeë ôeefcele fkeÀ³ee peeSäee ~

Áe) yeQkeÀ kesÀ yeesæ¾ keÀes mJe-fôeOeeõfjle ueã³eesb keÀr He´efHle leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐece Keeleesb kesÀ HegôeJeeõme Deewj Hegôeäeõþôe cesb ngFõ He´äefle keÀr mecerãee °ewceefmekeÀ DeeOeej Hej keÀjôes nsleg metf®ele fkeÀ³ee peeSäee leefkeÀ ³en megfôefM®ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ Fme ães°e keÀes yeQkeÀesb kesÀ G®®elece ceb®e Hej DeeJeM³ekeÀ cenlJe fo³ee pee jye nw ~

ý) J³eeHekeÀ He´meej Deewj megueYe HenBg®e kesÀ fueS yewkeÀesb kesÀ yeesæ¾ Üeje lew³eej fkeÀS äeS ôerfle mebyebOer foMee-fôeosõMe leLee fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr DeôegosMe /foMee-fôeosõMe mebyebfOele mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀesb kesÀ Jesye meeFì Deewj fme¾yer kesÀ Jesye meeFì Hej He´ofMeõle fkeÀS peeSb ~ yeQkeÀesb keÀes íesìs GÐefce³eesb keÀes GôekesÀ Üeje He´oeôe keÀr pee jnr meYer megfJeOeeDeesb/³eespeôeeDeesb keÀes GôekeÀr He´l³eskeÀ MeeKee cesb Yer cegK³e ªHe mes He´ofMeõle keÀjôes nsleg metf®ele fkeÀ³ee peeSäee ~


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष