अधिसूचनाएं

SkeÌmeheespej ceeôeob[ Deewj meebfJefOekeÀ/Deô³e he´fleyebOe - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2011-12/37
MeyeQfJe.hermeryer.Scemer.meb. 1 /13.05.000/2011-12

01 pegueeFõ 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³ee / ceneso³e

ceemìj hefjhe°e

SkeÌmeheespej ceeôeob[ Deewj meebfJefOekeÀ/Deô³e he´fleyebOe - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2010 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe. yerher[r (hermeryer). Scemer.meb. 1/13.05.000 /2010 -11 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2011 lekeÀ peejr meYer DeôegosMeeW/foMee-fôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle SJeb DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw leLee hefjfMeøþ ceW GquuefKele nw~

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष