अधिसूचनाएं

íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ôerfleäele HewkesÀpe - kesbÀêr³e fJeÊe ceb°er ceyeso³e Üeje keÀrÀ äe³er ÁeesøeCee

YeefjyeQ /2005-06 /140
äe´eDee°eÝfJe. HerSueSôeSheÀSme.yermer.meb. 35 /06.02.31/2005-06

Deäemle 25 , 2005

DeO³eãe / He´yebOe fôeosMekeÀ /cegK³e keÀe³eõHeeuekeÀ DefOekeÀejr
fôeper ães°e kesÀ meYer yeQkeÀ
meYer fJeosMer yeQkeÀ
meYer ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ / mLeeôer³e ães°e yeQkeÀ
ceyeso³e ,

íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ôerfleäele HewkesÀpe - kesbÀêr³e fJeÊe ceb°er ceyeso³e Üeje keÀrÀ äe³er ÁeesøeCee

ceeôeôer³e fJeÊe ceb°er, Yeejle mejkeÀej ôes íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS 10 Deäemle 2005 keÀes mebmeo cesb keÀfleHe³e GHee³eesb keÀr ÁeesøeCee keÀr (ôerfleäele HewkesÀpe keÀr He´flefuefHe mebueäôe nw ), fpemekeÀe keÀe³eeõôJe³eôe meYer yeQkeÀesb Üeje fkeÀ³ee peeôee DeeJeM³ekeÀ nw leoôegmeej, yeQkeÀ fôecôeeôegmeej keÀejõJeeFõ keÀj mekeÀles nQ ë-

GkeÌle ães°e keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes cesb megOeej ueeôes kesÀ GHee³e

2.Jeleõceeôe cesb yesme³ejr, yeLe kesÀ Deewópeej, oJee Deewj heÀeceeõm³etfìkeÀume, uesKeôe meeceäe´r Deewj Kesue-ketÀo kesÀ meeceeôe kesÀ Debleäeõle kegÀí fJeMesøe JemleDeesb kesÀ mebyebOe cesb, peyeB fôeJesMe keÀr mercee 5 keÀjesæ¾ ©HeS lekeÀ yeæÑe or äeFõ yes, keÀes íesæ¾keÀj ueÁeg GÐeesäe FkeÀeFõ Jen DeewÐeesfäekeÀ GHe¬eÀce nw, fpemekeÀe meb³eb°e Deewj ceMerôejr cesb fôeJesMe 1 keÀjesæ¾ ©. mes DefOekeÀ ôe yesb ~ SkeÀ J³eeHekeÀ fJefOeJ³eJemLee mebmeo cesb fJe®eejeOerôe nw, fpememes ueÁeg GÐeesäeesb keÀe íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb cesb Deecetue-®etue HefjJeleõôe megueYe yes mekesÀäee ~ GHe³egõkeÌle fJefOeJ³eJemLee keÀe DefOefôe³ece yesôes lekeÀ Jeleõceeôe ueÁeg GÐeesäeesb / Del³eble ueÁeg GÐeesäeesb keÀr HefjYeeøee Jenr jnsäer ~ meb³eb°e Deewj ceMerôejr cesb ueÁeg GÐeesäe mercee mes DefOekeÀ leLee 10 keÀjesæ¾ ©. lekeÀ fôeJesMe Jeeuer FkeÀeF³eeb ceO³ece GÐece ceeôer peeSbäer ~ He´eLefcekeÀleeHe´eHle ães°e cesb kesÀJeue ueÁeg GÐeesäe fJeÊeHeesøeCe nr mefccefuele fkeÀ³ee peeSäee ~ yeQkeÀ ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeuefyOe yeæÑeôes kesÀ fueS ôerfle keÀr ©HejsKee yeôeeSb, pees yeQkeÀesb keÀr íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe ôerfle kesÀ meceäe´ Ñeb®es cesb Yer mefccefuele yesler yes ~

3.meYer yeQkeÀ íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes fJeÊeHeesøeCe nsleg mJe³eb kesÀ ueã³e fôeOeeõfjle keÀjsb leefkeÀ Henues kesÀ Jeøeõ mes DefOekeÀ mebfJelejCe Hefjuefãele yes mekesÀ leLee Del³eble ueÁeg FkeÀeF³eesb Deewj DeHesãee mes íesìr FkeÀeF³eesb kesÀ fueS fJeÊeHeesøeCe nsleg ¬eÀceMeë 40% Deewj 20% keÀr mercee lekeÀ GHe-ueã³e Jenr jnsbäes ~ yeQkeÀ ôeFõ HefjYeeøee kesÀ Deôegmeej 31 cee®eõ 2005 keÀes íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes yekeÀe³ee °eÝCe keÀe y³eesje SkeÀ°e keÀjôes leLee Del³eble ueÁeg, íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes Deueäe-Deueäe oMeeõôes keÀr J³eJemLee keÀjsb ~

4.yeQkeÀ GOeej keÀr ueeäele keÀr HeejoMeõkeÀ jsfìbäe He´Ceeuer pees GÐece kesÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe mes menueäôe yes, DeHeôeekeÀj íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e kesÀ fueS °eÝCeesb keÀr ueeäele keÀesÀ ³egfkeÌlemebäele yeôeeôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀoce GþeSb ~

fme¾yer ôes íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb kesÀ fueS GOeej cetu³eebkeÀôe Deewj jsfìbäe meeOeôe (merSDeejìr) meeLe nr meeLe peesfKece cetu³eebkeÀôe ceeö¾ue (DeejSSce) Deewj peesfKece cetu³eebkeÀôe He´mleeJeesb kesÀ fueS J³eeHekeÀ jsfìbäe ceeö¾ue fJekeÀfmele fkeÀ³es nQ ~ yeQkeÀ Fôe ceeö¾ueesb keÀe Gf®ele ueeYe GþekeÀj DeHeôer uesôe-osôe ueeäele keÀce keÀjôes Hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ ~

jeøì£r³e ueÁeg GÐeesäe fôeäece ôes yeue nr cesb ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb keÀe He´fmeOo ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbfme³eesb Üeje GôekeÀe ¬esÀf¾ì jsfìbäe keÀjJeeôes kesÀ fueS He´eslmeenôe osôes nsleg SkeÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe ³eespeôee DeejbYe keÀr nw ~ yeQkeÀ GHeueyOelee Deewj peyeb keÀnR íesìs Deewj ceO³ece GÐece GOeejkeÀleeõ FkeÀeF³eesb keÀes fo³es äe³es jsfìbäe kesÀ DeeOeej Hej GôekeÀr y³eepe ojesb kesÀ Gf®ele HeOofle kesÀ Deôegmeej Fôe jsfìbäe Hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ ~

fme¾yer, ¬esÀf¾ì FôheÀeöcesõMeôe y³etjes (Fbf¾³ee) fue. kesÀ meeLe fceuekeÀj ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer kesÀ MerÁe´ äeþôe kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀoce Gþe jnr nw ~

5.íesìs Deewj ceO³ece GÐece ães°e keÀes DeewHe®eefjkeÀ °eÝCe keÀr Hengb®e yeæÑeôes keÀr ¢føì mes ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀesb mefnle meYer yeQkeÀ He´fle Jeøeõ DeHeôer He´l³eskeÀ DeOeõMenjr / Menjr MeeKee cesb Deewmele keÀce mes keÀce 5 ôe³es íesìs / ceO³ece GÐeceesb keÀes ¬esÀf¾ì keÀJej osôes kesÀ meOeôe He´³eeme keÀjsb ~

6.Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ ôes ueÁeg GÐeesäe Defäe´ceesb kesÀ mebyebOe cesb foôeebkeÀ 1 pegueeFõ 2005 keÀes SkeÀ fJemleheÌle ceemìj HefjHe°e äe´eDee°eÝfJe.HerSueSôeSheÀSme.yermer.meb. 03/06.02.31/2005-06 peejr fkeÀ³ee nw fpemecesb ueÁeg GÐeesäe FkeÀeF³eesb kesÀ °eÝCe DeeJesoôe He°eesb kesÀ fôeHeìeôe nsleg fue³ee peeôes Jeeuee mece³e, Jen mercee peyeB lekeÀ yeQkeÀ mebHeefMJeõkeÀ jfnle °eÝCe He´oeôe keÀj mekeÀles nQ , Fl³eefo kesÀ yeejs cesb fôefoõøì fkeÀ³ee äe³ee nw ~ GkeÌle foMeefôeosõMeesb kesÀ DeeOeej Hej yeQkeÀesb kesÀ yeesæ¾ íesìs Deewj ceO³ece GÐecer ães°e keÀes °eÝCeesb kesÀ mebyebOe cesb Jeleõceeôe ôerfle³eesb keÀr legueôee cesb DefOekeÀ J³eeHekeÀ leLee DefOekeÀ Goej ôerfle³eeB lew³eej keÀj mekeÀles nQ ~ yeQkeÀesb Üeje Fme He´keÀej keÀr ôerfle³eeB lew³eej fkeÀS peeôes lekeÀ ueÁeg Deewj ceO³ece GÐece FkeÀeF³eesb keÀes He´oeôe fkeÀS peeôes Jeeues °eÝCe kesÀ mebyebOe cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ Jeleõceeôe DeôegosMe ueeäet jnsbäes ~

7.íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀes meecetfnkeÀ DeeOeej Hej fJeÊeHeesøeCe mes uesôe-osôe ueeäele cesb keÀcer, peesfKece keÀce keÀjôes keÀr mebYeeJeôee yesler nw leLee Fmemes cetueYetle ÑeB®es cesb megOeej kesÀ fueS Gf®ele mlej GHeueyOe yeslee nw ~ DeYer lekeÀ 388 mecetyesb keÀr Hen®eeôe keÀj uer äeFõ nw ~ íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e kesÀ fJeÊeHeesøeCe nsleg mecetn DeeOeefjle ¢føìkeÀesCe mes yesôes Jeeues ueeYeesb kesÀ cefsôeópej yeQkeÀ Fmes SkeÀ cenl®eHetCeõ ães°e ceeôe mekeÀles nQ leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐece fJeÊeHeesøeCe nsleg Fmes DeHeôeeôes keÀes yeæÑeJee os mekeÀles nQ ~ Yeejler³e yeQkeÀ mebÁe kesÀ men³eesäe mes fme¾yer He´l³eskeÀ Hen®eeôe fkeÀS äeS mecetn cesb peesfKece Hej meeceeô³e DeeBkeÀæ¾s FkeÀÇs keÀjôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ GHee³e keÀj mekeÀlee nw leLee íesìs (Del³eôle íesìs mefnle) GÐeceesb kesÀ fueS met®eôee He´ewÐeesfäekeÀr mecefLeõle DeeJesoôe He°e, cetu³eebkeÀôe Deewj fôeäejeôer He´Ceeuer fJekeÀfmele keÀj mekeÀlee nw ~ ³en DeeMee nw fkeÀ Fme GHee³e mes uesôe-osôe ueeäele cesb keÀcer DeeSäer leLee íesìs leLee Del³eôle ueÁeg GÐefce³eesb keÀes mecetn cesb °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes cesb megOeej yesäee ~

mejkeÀejr fôeper Yeeäeroejr kesÀ ceeO³ece mes mecetn cesb cetueYetle megfJeOeeDeesb kesÀ fJekeÀeme nsleg fJeÊeHeesøeCe fJekeÀuHeesb keÀes J³eeHekeÀ yeôeeôes kesÀ fueS fme¾yer, peesfKece Gþeôes Jeeueesb kesÀ HejeceMeõ mes SkeÀ ³eespeôee lew³eej keÀjsäee ~

Fme yer®e, fme¾yer ôes ®e³efôele mecetyesb cesb ueÁeg GÐece fJeÊer³e kesÀôê (Sme Fõ SheÀ mer) mLeefHele keÀjôes keÀr He´f¬eÀ³ee DeejbYe keÀj or nw ~ He´l³eskeÀ mecetn kesÀ peesfKece He´esheÀeFue keÀe DeO³e³eôe J³eeJemeef³ekeÀ ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer Üeje fkeÀ³ee peeSäee leLee Ssmer peesfKece He´esheÀeFue fjHeesìs¥ JeefCep³e yeQkeÀesb keÀes GHeueyOe keÀje or peeSbäer ~ fpeues keÀe He´l³eskeÀ Deäe´Cer yeQkeÀ keÀce mes keÀce SkeÀ mecetn keÀes DeHeôeeôes Hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw ~

8. fôeäejeôer Deewj mecerãee leb°e

keÀ)ueÁeg GÐeesäe ães°e keÀes °eÝCe keÀr mecerãee kesÀ fueS Jeleõceeôe mebmLeeäele J³eJemLee ³eLee fjópeJeõ yeQkeÀ cesb mLee³er HejeceMeõoe°er mefcefle leLee yeQkeÀ kesÀ He´Oeeôe keÀe³eeõue³e mlej Hej keÀãe leLee cenlJeHetCeõ ães°er³e kesÀôê meceäe´ ªHe mes Del³eble ueÁeg ães°e mefnle íesìs leLee ceO³ece GÐece ães°e keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeS peeôes keÀr mece³e-mece³e Hej mecerãee keÀjsbäesb ~

Ke)ães°er³e keÀe³eeõue³eesb cesb fjp!Jeõ yeQkeÀ, ©äCe ueÁeg GÐeesäe Deewj ceO³ece GÐece FkeÀeF³eesb kesÀ HegôeJeeõme leLee íesìs SJeb ceO³ece GÐece kesÀ fJeÊeHeesøeCe cesb ngFõ He´äefle keÀr mecerãee keÀjôes Deewj ães°e cesb menpe °eÝCe GHeueyOelee megfôefM®ele keÀjôes nsleg leLee Deô³e yeQkeÀesb/fJeÊer³e mebmLeeôeesb Deewj jep³e mejkeÀej kesÀ meeLe yeeeOeeDeesb, ³efo keÀesFõ yesb, kesÀ fôeJeejCe nsleg meceôJe³e keÀjôes kesÀ fueS DefOekeÀej He´eHle mefcefle³eesb keÀe äeþôe keÀj jye nw fpeôekesÀ DeO³eãe fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ ães°er³e fôeosMekeÀ yesbäes ~ ³es ães°e mlejr³e mefcefle³eeB mecetn/fpeuee mlej Hej Ssmer nr mefcefle³eeb äefþle keÀjôes keÀr DeeM³ekeÀlee keÀe fôeCeõ³e uesäer ~

äe)J³eeHekeÀ He´meej Deewj megueYe HenBg®e kesÀ fueS yewkeÀesb kesÀ yeesæ¾ Üeje lew³eej fkeÀS äeS ôerfle mebyebOer foMee-fôeosõMe leLee fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr DeôegosMe/foMee-fôeosõMe mebyebfOele yeQkeÀesb kesÀ Jesye meeFì Deewj fme¾yer kesÀ Jeye meeFì Hej He´ofMeõle fkeÀS peeSb ~ yeQkeÀ íesìs GÐefce³eesb keÀes GôekesÀ Üeje He´oeôe keÀr pee jnr meYer megfJeOeeDeesb/³eespeôeeDeesb keÀes GôekeÀr He´l³eskeÀ MeeKee cesb Yer cegK³e ªHe mes He´ofMeõle keÀjsb ~

9.DeeHekesÀ fôeosMekeÀ ceb¾ue Üeje lew³eej fkeÀS peeôesJeeues GHe³egõkeÌle DeôegosMesb Deewj foMee-fôeosõMeesb keÀr met®eôee lelkeÀeue keÀe³eeõôJe³eôe nsleg DeeHekesÀ fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e Deewj MeeKeeDeesb keÀes os or peeS ~ kesbÀêr³e fJeÊe ceb°er ceyeso³e Üeje Áeesføele "íesìs Deewj ceO³ece GÐeceesb keÀes °eÝCe GHeueyOe keÀjeôes kesÀ fueS ôerfleäele HewkesÀpe" keÀr He´flefuefHe met®eôeeLeõ mebueäôe nw ~

10.yeQkeÀ kesÀ yeesæ¾ mJe-fôeOeeõfjle ueã³eesb keÀr He´efHle leLee íesìs Deewj ceO³ece GÐece Keeleesb kesÀ HegôeJeeõme Deewj Hegôeäeõþôe cesb ngFõ He´äefle keÀr mecerãee °ewceefmekeÀ DeeOeej Hej keÀjsb leefkeÀ ³en megfôefM®ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ Fme ães°e keÀes yeQkeÀesb kesÀ G®®elece ceb®e Hej DeeJeM³ekeÀ cenlJe fo³ee pee jye nw ~

11.keheÌÀHe³ee He´efHle - met®eôee osb ~

YeJeor³e

(per. ÞerfôeJeemeôe)

cegK³e ceyeHe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष