अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje fôeJesMe

DeejyerDeeFõ/2011-12/47
MeyeQfJe.yerher[r (hermeryer).Scemer.meb.12/16.20.000/2011-12

01 pegueeFõ 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³ee / ceneso³e

ceemìj hefjhe°e
he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje fôeJesMe

keÉÀhe³ee he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje fôeJesMe hej 01 pegueeFõ 2010 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer).Scemer.meb.12/16.20.000/2010-11 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2011 lekeÀ peejr meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle SJeb DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw leLee hefjfMeøþ ceW GquuefKele nw~

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष