अधिसूचनाएं

äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fJefôe³eceôe ceW mebMeesOeôe- Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 45-PekeÀ kesÀ Debleäeõle peejr hebperkeÀjCe he´ceeCe he°e - meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ keÀe he´ceeCe he°e yeQkeÀ keÀes he´mlegle k

YeefjyeQ/2006-07/133
äewyeQhefJe.ôerfle he´Yeeäe. kebÀ.hefj. meb. 79 /03.05.002/2006-07

21 fmelebyej 2006

meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB (DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeW mefnle)

fhe´³e ceneso³e

äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW kesÀ fJefôe³eceôe ceW mebMeesOeôe- Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 45-PekeÀ kesÀ Debleäeõle peejr hebperkeÀjCe he´ceeCe he°e - meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ keÀe he´ceeCe he°e yeQkeÀ keÀes he´mlegle keÀjôee

fkeÀmer kebÀheôer Üeje äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e mebmLee keÀe keÀejesyeej Megª keÀjôes / peejr jKeôes kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 45-PekeÀ kesÀ Debleäeõle hebperkeÀjCe he´ceeCe he°e he´ehle keÀjôee/jKeôee DeeJeM³ekeÀ nw

2. ³en osKee äe³ee nw fkeÀ keÀflehe³e äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB pees Deye äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e mebmLee keÀe keÀejesyeej ôenrb keÀj jnr nQ hejôleg Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr hebperkeÀjCe he´ceeCe he°e jKes ngS nQ, ³eÐefhe GôekesÀ fueS Ssmee keÀjôee / Jes Gmes jKeôes kesÀ fueS hee°e ôenrb nQ~ ³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ kesÀJeue Jenr äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer pees JeemleJe ceW äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e mebmLee kesÀ keÀejesyeej ceW ueäer nQ , Deheôes heeme he´ceeCe he°e jKeW, meYer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB Deheôes meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ mes nj Jeøeõ Fme DeeMe³e keÀe he´ceeCe he°e he´mlegle keÀjW fkeÀ Jes äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e mebmLee kesÀ keÀejesyeej ceW ueäer nQ~ Fme DeeMe³e keÀe henuee he´ceeCe he°e 31 cee®eõ 2006 keÀes meceehle nesôesJeeues fJeÊer³e Jeøeõ kesÀ mebyebOe ceW he´mlegle fkeÀ³ee peeS~ meebfJefOekeÀ uesKee hejrãekeÀ mes Fme DeeMe³e keÀe he´ceeCe he°e 31 cee®eõ keÀes meceehle fJeÊer³e Jeøeõ keÀr qmLefle kesÀ fueS äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe kesÀ Gme ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes nj Jeøeõ 30 petôe mes henues he´mlegle fkeÀ³ee peeS fpemekesÀ Debleäeõle GmekeÀ e hebperkeÀjCe nw~

3. Fme mebyebOe ceW fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr 21 fmelebyej 2006 keÀr mebMeesOeôekeÀejr DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe.188/ merperSce (herkesÀ)-2006 leLee 31 peôeJejr 1998 keÀr DeÐeleôe keÀr äeFõ DefOemet®eôee meb. DFC. 119/DG(SPT)-98 keÀr he´flefuefhe mebueäôe nw —

YeJeor³e

(her. keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
meWìj -1, fJeée J³eeheej keWÀê
keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee
cegbyeFõ-400005

DefOemet®eôee meb. äewyeQhefJe. 188 /cegcehe´(her.kesÀ.)-2006, foôeebkeÀ 21 fmelebyej 2006

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ , Fme yeele mes meblegøì nesôes hej fkeÀ peôelee kesÀ fnle ceW Deewj fJeÊer³e he´Ceeuer keÀes osMe kesÀ fnle ceW fJefôe³efcele keÀjôes nsleg yeQkeÀ keÀes meceLeõ yeôeeôes kesÀ fueS äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB fJeJeshetCeõ ceeôeoC[ (fjeJeõ yeQkeÀ) fôeosMe, 1998 keÀes mebMeesfOele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀe 2)keÀr Oeeje 45 òekeÀ Üeje he´oÊe MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Deewj Fme mebyebOe ceW Gmes meãece yeôeeôes Jeeuer meYer MefÊe³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS, 31 peôeJejr 1998 keÀr DefOemet®eôee meb. DFC. 119/DG(SPT)-98 ceW Deble|Jeøì fôeosMeeW keÀes lelkeÀeue he´YeeJe mes fôecôeJele mebMeesfOele keÀjlee nw DeLeeõle-

2. hewjeäe´eHeÀ 9 C kesÀ yeeo SkeÀ ôe³ee hewjeäe´eHeÀ pees›e peeSäee :

meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ keÀe he´ceeCe he°e yeQkeÀ keÀes he´mlegle keÀjôee

9D. he´l³eskeÀ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀes Deheôes meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀ mes Fme DeeMe³e keÀe he´ceeCe he°e he´mlegle keÀjôee nesäee fkeÀ Jen (kebÀheôer) äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e mebmLee keÀe keÀejesyeej keÀj jnr nw fpemekesÀ fueS Gmes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 45-PekeÀ kesÀ Debleäeõle peejr hebperkeÀjCe he´ceeCe he°e jKeôee DeeJeM³ekeÀ nw~ meebfJefOekeÀ uesKee hejrãekeÀ mes Fme DeeMe³e keÀe he´ceeCe he°e 31 cee®eõ keÀes meceehle fJeÊer³e Jeøeõ keÀr qmLefle kesÀ fueS he´ehle keÀj äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe kesÀ Gme ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes nj Jeøeõ 30 petôe mes henues he´mlegle fkeÀ³ee peeS fpemekesÀ Debleäeõle kebÀheôer ˆ e hebperkeÀjCe nw~ "

(her. keÉÀøCecet|le)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष