अधिसूचनाएं

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej - keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg fôe³eeõle °eÝCe

YeefjyeQ/2009-10/458
äe´eDee°eÝfJe.keWÀkeÀe.DeejDeejyer.yermer.82 /03.05.33/2009-10

11 ceFõ 2010

DeO³eãe
meYer ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ

ceneso³e,

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej - keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg fôe³eeõle °eÝCe

keÉÀhe³ee he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej hej foôeebkeÀ 22 Deäemle 2007 keÀe nceeje hefjhe°e äe´eDee°eÝfJe. keWÀkeÀe. DeejDeejyer.yermer.meb. 20/03.05.33/2007-08 osKeW fpemekesÀ Deôegmeej keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg yeQkeÀeW Üeje he´oeôe °eÝCe he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÀjCe nsleg hee°e nQ

2. kegÀí yeQkeÀeW ôes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW ceW mef¬eÀ³e GOeejkeÀleeõDeeW leLee KeeÐe SJeb keÉÀføe DeeOeefjle he´mebmkeÀjCe FkeÀeF³eeW keÀes fôe³eeõle °eÝCe kesÀ ceeO³ece mes he´oeôe keÀe³eõMerue hetbper merceeDeeW kesÀ yeejs ceW mheøìrkeÀjCe ceebäee nw ~ ceeceues keÀr peeb®e keÀr äeFõ leLee ³en mheøì fkeÀ³ee äe³ee fkeÀ ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW Üeje keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW keÀes he´oeôe fkeÀS äeS °eÝCe he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÀjCe nsleg hee°e nQ ®eens GOeejkeÀleeõ FkeÀeFõ fôe³eeõle ³ee Deô³e ceW mef¬eÀ³e nes ³ee ôenrb ~

3. keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg he´oeôe fôe³eeõle °eÝCe keÀes "keÉÀføe ães°e keÀes fôe³eeõle °eÝCe" Merøeõ kesÀ Debleäeõle Deueäe mes fjheesìõ fkeÀ³ee peeS~

4. keÉÀhe³ee hefjhe°e keÀr he´eqhle-met®eôee nceejs mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes oW~

YeJeor³e

(Deej.mer.øe[bäer )
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष