अधिसूचनाएं

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej - keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg fôe³eeõle °eÝCe

YeefjyeQ/2009-10/441
äe´eDee°eÝfJe.keWÀkeÀe.hueeôe.yermer.78/04.09.01/2009-10

30 Dehe´wue 2010

DeO³eãe/he´yebOe fôeosMekeÀ
[ meYer osMer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ (ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)]

ceneso³e,

he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej - keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg fôe³eeõle °eÝCe

keÉÀhe³ee he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e keÀes GOeej hej foôeebkeÀ 1 pegueeFõ 2009 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e osKeW fpemekesÀ Deôegmeej keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg yeQkeÀeW Üeje he´oeôe °eÝCe, pewmeefkeÀ GmeceW oMeeõ³ee äe³ee nw, he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÀjCe nsleg hee°e nQ

2. kegÀí JeefCep³e yeQkeÀeW ôes he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW ceW mef¬eÀ³e FkeÀeF³eeW leLee KeeÐe SJeb keÉÀføe DeeOeefjle he´mebmkeÀjCe FkeÀeF³eeW keÀes fôe³eeõle °eÝCe kesÀ ceeO³ece mes he´oeôe keÀe³eõMerue hetbper merceeDeeW kesÀ yeejs ceW mheøìrkeÀjCe ceebäee nw ~ ceeceues keÀr peeb®e keÀr äeFõ leLee ³en mheøì fkeÀ³ee äe³ee fkeÀ JeefCep³e yeQkeÀeW Üeje keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW keÀes he´oeôe fkeÀS äeS °eÝCe he´eLefcekeÀlee he´ehle ães°e kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÀjCe nsleg hee°e nQ uesfkeÀôe Fme hej O³eeôe ôenrb fo³ee peeS fkeÀ GOeejkeÀleeõ FkeÀeFõ fôe³eeõle ³ee Deô³e ceW mef¬eÀ³e nw ³ee ôenrb~

3. keÉÀføe Deewj mebye× keÀe³eõkeÀueeheeW nsleg he´oeôe fôe³eeõle °eÝCe keÀes "keÉÀføe ães°e keÀes fôe³eeõle °eÝCe" Merøeõ kesÀ Debleäeõle Deueäe mes fjheesìõ fkeÀ³ee peeS~

YeJeor³e

(yer.her.fJepe³esê)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष