अधिसूचनाएं

he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀ DefOeäe´nCe mebyebOer (fjpeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fmeOoeble, 2010

YeefjyeQ/2009-10/418
äewyewhefJe.ôerfle he´Yeeäe (SC/RC)/meb./17/26.03.001/2009-10

21 Dehe´wue 2010

meYer hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeB

he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ
he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀ DefOeäe´nCe mebyebOer (fjpeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fmeOoeble, 2010

keÉÀhe³ee Jeøeõ 2010-2011 kesÀ fueS peejr 20 Dehe´wue 2010 kesÀ ceewfêkeÀ ôerfle mebyebOer JeÊeÀy³e keÀe hewjeäe´eHeÀ 115 (G×jCe mebueäôe) osKeW

GÊeÀ ÁeesøeCee kesÀ DeôegmejCe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW kesÀ he´fleYetflekeÀjCe leLee hegôe|ôeceeõCe Deewj he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece (mejHeÀe³emer DefOefôe³ece), 2002 keÀr Oeeje 9 (keÀ) kesÀ Debleäeõle fôe|cele Fôe ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW keÀes SleÜeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ Gf®ele he´yebOeôe nsleg DefOemetf®ele keÀjlee nw leefkeÀ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GOeejkeÀleeõ mes Deheôer he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer nsleg GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej SJeb mebyebfOele ceeceueeW kesÀ fueS GmekesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeõleôe uee mekesÀ ³ee DefOeäe´nCe keÀj mekesÀ ~

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe:

(keÀ) ³es ceeäeõoMerõ fmeOoeble "he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW leLee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee DefOeäe´nCe mebyebOer (fjpeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fmeOoeble, 2010 kesÀ ôeece mes peeôes peeSbäes ~

(Ke) ³es ceeäeõoMerõ fmeOoeble 21 Dehe´wue 2010 mes ueeäet neWäes ~

mheøìrkeÀjCe

Fôe ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW kesÀ he´³eespeôe kesÀ fueS-

(i) "he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe keÀe DeLeõ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer/hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer keÀr henue hej GOeejkeÀleeõ Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀhe´yebOeôe kesÀ fueS mebhetCeõ ³ee keÀeHeÀr no lekeÀ mebhetCeõ fpeccesoej J³efÊeÀ Deewj / ³ee Deô³e mebyebfOele keÀe|cekeÀ keÀes hefjJe|lele keÀjôes mes nw~"

(ii) "he´yebOeôe kesÀ DefOeäe´nCeb" MeyoeW keÀe DeLeõ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer / hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe keÀe|cekeÀ keWÀ hefjJeleõôe keÀjkesÀ ³ee fyeôee hefjJe|lele fkeÀS GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe keÀes DefOeäe´nrle keÀjôes mes nw~"

2. ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW keÀe GÎsM³e /ueã³e:

Fôe ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW keÀe GÎsM³e he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW keÀr keÀejõJeeFõ ceW fôeøheãelee, heejo|Melee, DefJeYesorkeÀjCe SJeb ceôeceeôesheôe hej jeskeÀ keÀes megfôeq½ele keÀjôee Deewj mejHeÀe³emer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 9(keÀ) kesÀ Debleäeõle he´fleYetflekeÀjCe/hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe keÀjôes ³ee kesÀ DefOeäenCe keÀes he´YeeJer keÀjôes kesÀ yeejs ceW mec³ekeÀ fôe³eb°eCe leLee meblegueôe he´Ceeuer keÀes megmLeefhele keÀjôee nw~ he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeb mejHeÀe³emer DefOefôe³ece, 2002 keÀr Oeeje 9(keÀ) kesÀ Debleäeõle GônW he´oÊe MeÊeÀeW keÀe he´³eesäe keÀjles mece³e Fôe ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW keÀe heeueôe keÀjWäer~

3. he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW/hegôe|ôeceeõCe kebÀhefôe³eeW keÀr MefÊeÀ³eeB leLee ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW keÀr J³eehekeÀlee

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer /hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GOeejkeÀleeõ mes Deheôer he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ he´³eespeôe nsleg GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee keÀe DefOeäe´nCe Fôe ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW kesÀ GheyebOeeW kesÀ Debleäeõle nr keÀj mekeÀler nw~ he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer /hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe /kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ fJekeÀuhe keÀe he´³eesäe mejHeÀe³emer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 15 kesÀ GheyebOeeW kesÀ Deôegmeej he´yebOeôe kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ fueS foS äeS lejrkesÀ keÀe Deôegheeueôe keÀjôes kesÀ yeeo keÀj mekeÀler nw~ Deheôer he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer nes peeôes hej he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer /hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer mejHeÀe³emer DefOefôe³ece keÀr Oeeje 15(4) kesÀ GheyebOeeW kesÀ Deôegmeej GOeejkeÀleeõ keÀes GmekesÀ keÀejesyeej keÀe he´yebOeôe Gmes ueewìe osäer ~

4. he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe /kesÀ DefOeäe´nCe nsleg MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjôes keÀr hetJeeõhesãeeSb

Deeäes hewjeäe´eHeÀ 5 ceW or äeFõ hefjqmLe³eeW ceW -

(keÀ) he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer /hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee keÀe DefOeäe´nCe leYer keÀj mekeÀler nw peye GOeejkeÀleeõ mes Gmes he´eh³e jefMe³eeB GOeejkeÀleeõ kesÀ mJeefcelJe keÀr kegÀue hefjmebhefÊe³eeW kesÀ 25% mes keÀce ôe neW; Deewj

(Ke) peneB GOeejkeÀleeõ keÀes (Smemer /Deejmer mefnle) SkeÀ mes DefOekeÀ fmeke̳ees[õ GOeejkeÀleeõDeeW ôes fJeÊer³e mene³elee or nes, JeneB (Smemer/Deejmer mefnle) fmeke̳ees[õ GOeejoelee yekeÀe³ee he´fleYetfle jmeroeW kesÀ keÀce mes keÀce 75% kesÀ OeejkeÀ neW leLee Ssmer keÀejõJeeFõ kesÀ fueS mencele neW ~

mheøìrkeÀjCe: "kegÀue hefjmebheÊee³eeW" keÀe DeLeõ keÀejõJeeFõ keÀr leejrKe mes þrkeÀ hetJeõ kesÀ DeÐeleôe uesKeehejrfãele legueôehe°e ceW he´keÀì keÀr äeFõ kegÀue hefjmebhefÊe³eeW mes nw~

5. he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ fueS DeeOeej

hewjeäe´eHeÀ 4 ceW Je|Cele hetJeeõhesãeeDeeW keÀr Meleõ kesÀ lenle Smemer/Deejmer fôecôefuefKele ceW mes fkeÀmer SkeÀ DeeOeej kesÀ GheueyOe nesôes hej GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀ DefOeäe´nCe keÀjôes keÀr nkeÀoej nesäer :-

(keÀ) mebyebfOele °eÝCe keÀjej /keÀjejeW kesÀ lenle GOeejkeÀleeõ peeôeyetPekeÀj os³e jefMe³eeW keÀr Deoe³eäer keÀjôes ceW ®etkeÀ keÀjlee nw;

(Ke) ³efo Smemer /Deejmer Fme yeele mes meblegøì nw fkeÀ GOeejkeÀleeõ kesÀ he´yebOeôe keÀr keÀe³eõMewuer mes uesôeoejeW (Smemer /Deejmer mefnle) kesÀ fnleeW hej he´fleketÀue he´YeeJe he›säee ³ee GOeejkeÀleeõ uesôeoejeW kesÀ fnleeW hej he´fleketÀue he´YeeJe [eueôes Jeeuer ÁeìôeeDeeW keÀes jeskeÀôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀejõJeeFõ keÀjôes ceW fJeHeÀue nes jne nw;

(äe) ³efo Smemer/Deej mer Fme yeele mes meblegøì nw fkeÀ GOeejkeÀleeõ kesÀ yeejesyeej keÀe he´yebOeôe keÀejesyeej keÀes ®eueeôes ceW meãece ôenrb nw fpememes keÀejesyeej ceW nefôe nes mekeÀler nw /Smemer/Deejmer Üeje he´eh³e jefMe³eeW keÀr ®egkeÀewler ôenrb nes mekeÀler nw ³ee GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej ceW hesMesJej he´yebOeôe keÀe DeYeeJe nw ³ee GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ cegK³e he´yebOekeÀr³e keÀe|cekeÀ kesÀ heo hej, fjfÊeÀ keÀes SkeÀ Jeøeõ mes DefOekeÀ keÀe mece³e nes peeôes hej, Yer fôe³egfÊeÀ ôenrb ngFõ nw fpememes GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ fJeÊer³e mJeemL³e ³ee Smemer /Deejmer pees fmeke̳ees[õ uesôeoej nw, kesÀ fnleeW hej he´fleketÀue he´YeeJe he› mekeÀlee nw;

(Áe) fmeke̳ees[õ uesôeoejeW (Smemer /Deejmer mefnle ) keÀr hetJeeõôegcefle kesÀ fyeôee GOeejkeÀleeõ ôes Smemer /Deejmer kesÀ heeme peceeôele kesÀ ªhe ceW jKer hefjmebhefÊe³eeW keÀes yes®e fo³ee nw, keÀes meceehle keÀj fo³ee nw, hej he´Yeej fôe|cele keÀj fo³ee nw, Yeejäe´mle keÀj fo³ee nw ³ee fJeueäe keÀj fo³ee nw pees Smemer/Deejmer keÀr fmeke̳ees[õ mebhefÊe³eeW keÀe kegÀue fceueekeÀj 10% ³ee DefOekeÀ nw;

(ý) ³efo Fme yeele keÀe fJeéeeme keÀjôes keÀe Gf®ele DeeOeej nes fkeÀ GOeejkeÀleeõ Üeje mJerkeÀej keÀr äeFõ Deoe³eäer keÀr MeleeÙ kesÀ Deôegmeej Jen °eÝCe keÀr Deoe³eäer keÀjôes ceW DemeceLeõ nesäee ;

(®e) ³efo GOeejkeÀleeõ ôes Smemer /Deejmer keÀr mencefle kesÀ fyeôee uesôeoejeW mes keÀesFõ keÀjej ³ee mecePeslee keÀj fue³ee nw fpememes Smemer /Deejmer kesÀ fnleeW hej he´fleketÀue he´YeeJe he›lee nw ³ee GOeejkeÀleeõ ôes orJeefue³esheôe keÀe keÀesFõ keÀe³eõ fkeÀ³ee nes;

(í) ³efo GOeejkeÀleeõ Deheôes heC³eeJeleõ (ìôeõDeesJej) kesÀ 10% ³ee DefOekeÀ DebMe Jeeues keÀejesyej keÀes yebo keÀj oslee nw ³ee yebo keÀjôes keÀr OecekeÀr oslee nw;

(pe) ³efo GOeejkeÀleeõ keÀr mebhetCeõ hefjmebhefÊe³eeB ³ee GôekeÀe cenÊeJehetCeõ Yeeäe pees GmekesÀ keÀejesyeej ³ee hefj®eeueôeeW kesÀ fueS Dehesfãele ³ee DeeJeM³ekeÀ Lee fpemes GOeejkeÀleeõ ôes Deheôes keÀe³eeÙ mes ôegkeÀmeeôe hengB®ee³ee nes ;

(Pe) ³efo GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej keÀe meeceeô³e mJeªhe ³ee J³eehekeÀlee /oe³ejs , hefj®eeueôe, he´yebOeôe, fôe³eb°eCe ³ee mJeefcelJe Gme mercee lekeÀ yeoue äeS nQ, pees Smemer /Deejmer kesÀ fJe®eej ceW GOeejkeÀleeõ keÀr Deoe³eäer ãecelee keÀes keÀeHeÀr no lekeÀ he´fleketÀue ªhe ceW he´YeefJele keÀj mekeÀleW nQ;

(òe) ³efo Smemer /Deejmer Fme yeele mes meblegøì nw fkeÀ GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´JeleõkeÀeW ³ee fôeosMekeÀeW ³ee YeeäeroejeW ceW äebYerj fJeJeeo hewoe nes äeS nQ pees GOeejkeÀleeõ Üeje °eÝCe/°eÝCeeW keÀr Deoe³eäer keÀr ãecelee hej äebYerj he´fleketÀuehe´YeeJe [eue mekeÀles nQ ;

(ì) GOeejkeÀleeõ Üeje °eÝCe mes De|pele keÀr peeôesJeeuer hefjmebhefÊe kesÀ Depeõôe ceW fJeHeÀue nesôes, fôe|oøì he´³eespeôe mes fYeÄe kesÀ fueS GOeej jefMe keÀe Ghe³eesäe keÀjôes ³ee fJeÊeheesføele hefjmebhefÊe keÀe fôeheìeôe keÀjôes (yes®e uesôes) Deewj Deeäece/he´ehle jefMe (he´esmer[dme) keÀe og©he³eesäe ³ee og|Jefôe³eespeôe ngDee nes;

(þ) uesôeoej /uesôeoejeW kesÀ heeme jKer peceeôeler hefjmebhefÊe³eeW kesÀ mebyebOe ceW GOejkeÀleeõ Üeje keÀheì hetCeõ uesôeosôe fkeÀS peeSbb~

mheøìrkeÀjCe: 'S': Fme hewjeäe´eHeÀ kesÀ fueS os³e jefMe³eeW keÀr Deoe³eäer keÀjôes ceW "peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ keÀjôes ceW" fôecôefuefKele Mefceue nQ:-

(keÀ) he³eeõhle ôekeÀor he´Jeen SJeb Deô³e ñesleeW keÀr GheueyOelee kesÀ yeeJepeto os³e jefMe³eeW keÀr Deoe³eäer ôe keÀjôee; ³ee

(Ke) os³e jefMe³eeW keÀr Deoe³eäer mes ye®eôes kesÀ fueS GOeejoelee kesÀ DeflefjÊeÀ/mene³elee mebÁe (kebÀmees|me³ece) keÀr meom³elee ôe jKeôes Jeeues yeQkeÀ /yeQkeÀeW kesÀ ceeO³ece mes uesôeosôe keÀjôee; ³ee

(äe) ®etkeÀkeÀleeõ ³etfôeì kesÀ fnleeW kesÀ fJe©× fôefOe³eeW keÀes Deô³e keÀe³eeÙ kesÀ fueS fôekeÀeue (Ke®eõ keÀj) uesôee, ³ee Smemer /Deejmer mes uesôeosôe mes mebyebfOele fjkeÀe[eÙ keÀe ogøhe´fôefOelJe keÀjôee/ keÀes Petþs lejrkesÀ mes foKeeôee~

mheøìrkeÀjCe: 'yer':GOeejkeÀleeõ peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ keÀj jne nw ³ee ôenrb, FmekeÀe fôeCeõ³e Smemer /Deejmer GOeejkeÀleeõ kesÀ ì£wkeÀ jskeÀe[õ keÀes ¢qøìäele jKeles ngS keÀjsäer, ôe fkeÀ fkeÀmer SkeÀue uesôeosôe /Áeìôee kesÀ DeeOeej hej pees cenlJehetCeõ ôenrb nw~ peeôeyetPej ®etkeÀ keÀjôes keÀr ÞesCer ceW opeõ keÀjôes kesÀ fueS ®etkeÀ keÀes Fjeoleôe , peeôeyetPekeÀj leLee mees®e mecePekeÀj fkeÀ³ee äe³ee nesôee ®eefnS~

6. he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀ DefOeäe´nCe mes mebyebfOele ôerfle

(S)he´l³eskeÀ Smemer /Deejmer Deheôes fôeosMekeÀ yees[õ kesÀ Deôegceesoôe mes "he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀDefOeäe´nCe mes mebyebfOele ôerfleäele ceeäeõoMerõ fmeOoeble yeôeeSäer Deewj Ssmer ôerfle keÀr peeôekeÀjr GOeejkeÀleeõDeeW keÀes osäer~

(yer) Ssmer ôerfle ceW meeceeô³ele: fôecôefuefKele keÀe he´eJeOeeôe nesäee -

(i) GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe /keÀe DefOeäe´nCe keÀr keÀejõJeeFõ Smemer/Deejmer Üeje fôe³egÊeÀ mJeleb°e hejeceMeõoe°er mefcefle Üeje he´mleeJe keÀr peeb®e keÀjôes kesÀ  yeeo keÀr peeSäer~ Fme mefcefle ceW lekeÀôerkeÀr / fJeÊer³e/fJefOekeÀ heÉøþYetfce Jeeues hesMesJej J³efÊeÀ Meefceue fkeÀS peeSbäes pees GOeejkeÀleeõ keÀr fJeÊer³e bfmLefle keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes, GOeejkeÀleeõ mes °eÝCe keÀr Jemetuer kesÀ fueS GheueyOe mece³e-mercee, GOeejkeÀleeõ kesÀ YeeJer keÀejesyeej keÀr mebYeeJeôeeDeeW leLee Deô³e mebyebfOele henuegDeeW hej fJe®eej keÀjôes kesÀ yeeo Deheôer fmeHeÀefjMe Smemer /Deejmer keÀes oWäes fkeÀ Jen GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe/kesÀ DeqOäe´nCe keÀr keÀejõJeeFõ keÀj mekeÀler nw leLee ³en fkeÀ Ssmer keÀejõJeeFõ he´eh³e jefMe³eeW keÀr he´eqhle lekeÀ keÀejesyeej keÀes he´YeeJer ªhe ceW ®eueeôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ nw;

(ii) ô³etôelece oes mJeleb°e fôeosMekeÀeW mefnle Smemer/Deejmer keÀe fôeosMekeÀ yees[õ mJeleb°e hejeceMeõoe°er mefcefle keÀr fmeHeÀefjMeeW hej fJe®eej-fJeceMeõ keÀjsäee Deewj ceewpetoe hefjfjLefle³eeW ceW GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee DefOeäe´nCe keÀr keÀejõJeeFõ keÀe fôeCeõ³e uesôes mes hetJeõ he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fJefYeÄe fJekeÀuheeW hej fJe®eej keÀjsäee Deewj Fme he´keÀej fueS äeS fôeCeõ³e keÀes keÀe³eõfJeJejCe ceW fJeMesøe ªhe mes Meefceue fkeÀ³ee peeSäee ~

(iii) Smemer /Deejmer Fme mebyebOe ceW mecegf®ele meeJeOeeôer keÀr he´f¬eÀ³ee (SkeÌmejmeeFe)DeheôeeSäer Deewj he´f¬eÀ³ee keÀe y³eesje opeõ keÀjsäer fpemeceW Gôe hefjqmLefle³eeW keÀe JeCeõôe nesäee fpeôekesÀ keÀejCe GOeejkeÀleeõ ôes os³e jefMe³eeW keÀr Deoe³eäer keÀjôes ceW ®etkeÀ keÀr Deewj GmekesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe /kesÀ DefOeäe´nCe keÀr ôeewyele ke̳eeW Dee³er /DeeJeM³ekeÀlee ke̳eeW ngFõ~

(iv) Smemer /Deejmer Gf®ele keÀeqcoekeÀ /SpeWmer keÀr hen®eeôe keÀjsäer pees GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej keÀes he´YeeJer {bäe mes hefj®eefuele SJeb he´yebfOele keÀjôes kesÀ fueS ³eespeôee lew³eej keÀjkesÀ GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe keÀe DefOeäe´nCe keÀj mekesÀäer leefkeÀ mece³e-mercee ceW Smemer/Deejmer keÀr he´eh³e jefMe³eeb GOeejkeÀleeõ mes he´ehle /Jemetue keÀr pee mekeWÀ ~

(v) Ssmer ³eespeôee ceW GquuefKele hewjeäe´eHeÀ 3 kesÀ Deôegmeej GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe keÀes hegôemLeeõfhele keÀjles mece³e Smemer/Deejmer Üeje Deheôee³er peeôes Jeeuer he´f¬eÀ³ee Meefceue nesäer fpemeceW Smemer/Deejmer Üeje he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe keÀjôes /kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ mece³e GOeejkeÀleeõ kesÀ DefOekeÀej leLee oef³elJe SJeb GOeejkeÀleeõ keÀes keÀejesyeej keÀe he´yebOeôe ueewìeles mece³e Smemer/Deejmer keÀr Deesj mes ôeS he´yebOeôe kesÀ DefOekeÀej SJeb oef³elJe Meefceue neWäes~ Smemer/Deejmer Üeje ôeS he´yebOeôe keÀes mheøì ªhe mes yelee fo³ee peeSäee fkeÀ GmekeÀr /GôekeÀr YetfcekeÀe GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej keÀes fJeJeskeÀhetCeõ {bäe mes ®eueekeÀj Smemer/Deejmer keÀr he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer lekeÀ merfcele nesäer ~

mheøìrkeÀjCe :-

mJeleb°e hejeceMeõoe°er mefcefle kesÀ meom³eeW keÀr mJeleb°elee megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS Ssmes meom³eeW keÀe Smemer/Deejmer kesÀ fkeÀmer Yer keÀe³eõ mes fkeÀmer Yer he´keÀej keÀe mebyebOe ôenrb nesôee ®eefnS Deewj mJeleb°e hejeceMeõoe°er mefcefle kesÀ meom³e kesÀ leewj hej mesJeeDeeW mes fYeÄe fkeÀmer Yer he´keÀej keÀe DeefLeõkeÀ ueeYe Smemer/Deejmer mes ôenrb fceueôee ®eefnS ~

7. he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee kesÀ DefOeäe´nCe keÀr he´f¬eÀ³ee:

(keÀ) Smemer/Deejmer GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe keÀjôes/kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ Deheôes Fjeos mes GOeejkeÀleeõ keÀes 60 foôe keÀe ôeesfìme oskeÀj DeJeäele keÀjeSäer Deewj DeehefÊe³eeb, ³efo keÀesFõ neW, he´ehle keÀjsäer ~

(Ke ) ³efo GOeejkeÀleeõ Üeje Fme mebyebOe ceW keÀesFõ DeehefÊe³eeb Gþe³er peeler nQ lees he´ejbYe ceW mJeleb°e hejeceMeõoe°er mefcefle Gôe hej fJe®eej keÀjsäer bDeewj GmekesÀ yeeo GônW Deheôer fmeHeÀefjMeeW kesÀ meeLe Smemer/Deejmer kesÀ fôeosMekeÀ yees[õ keÀes meeWhesäer~ Smemer/Deejmer keÀe fôeosMekeÀ yees[õ ôeesfìme DeJefOe keÀr meceeqhle mes 30 foôe kesÀ Yerlej Gf®ele/ lekeõÀ mebäele DeeosMe heefjle keÀjsäee fpemeceW GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOe ceW hefjJeleõôe /kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ yeeyele Smemer/Deejmer kesÀ fôeCeõ³e keÀe GuuesKe nesäee fpemekesÀ yeejs ceW GOeejkeÀleeõ keÀes metf®ele fkeÀ³ee peeSäee~

8. fjhees\ìäe

Smemer/Deejmer GOeejkeÀleeõDeeW mes Deheôer he´eh³e jefMe³eeW keÀr Jemetuer kesÀ fueS GôekesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOe ceW hefjJeleõôe keÀjôes/ kesÀ DefOeäe´nCe keÀr keÀr äeFõ keÀejõJeeFõ kesÀ meYer ceeceues 26 fmelebyej 2008 kesÀ hefjhe°e äewyewhefJe (ôerfle he´Yee.) kebÀhefj. meb 12/SC RC/10.30.000/2008-09 kesÀ Deôegmeej yeQkeÀ keÀes fjheesìõ keÀjWäer ~

9. he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer Deewj hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (fjpeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fmeOoeble leLee fôeosMe, 2003 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 7(2) ceW mebMeesOeôekeÀejr foôeebkeÀ 21 Dehe´wue 2010 keÀr DefOemet®eôee meb.äewyeQhefJe (ôerfle he´Yee. SC-RC)/ 7 /cegbcehe´(SmemeDeej) /2010 keÀr he´fle mebueäôe nw~

YeJeor³e

(S.Sme. jeJe)
he´Yeejr cegK³e cenecehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ~


Yeejler³e fjpeõJe yeQkeÀ
äewj yeQEkeÀäe he³eõJesãeCe fJeYeeäe
kesÀêr³e keÀe³eeõue³e
fJeée J³eeheej keWÀê
cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.äewyeQhefJe(ôerfle he´Yee.Smemer/Deejmer) 7 /cegcehe´(SSmeDeej) 2009-10

foôeebkeÀ 21 Dehe´wue 2010

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer Deewj hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (fjpeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fmeOoeble Deewj fôeosMe, 2003

Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ, peôe fnle ceW Fmes DeeJeM³ekeÀ ceeôeles ngS leLee Fme yeele mes meblegøì neskeÀj fkeÀ fJeÊer³e he´Ceeuer keÀes osMe kesÀ fnle ceW fJefôe³efcele keÀjôes nsleg fjpeJeõ yeQkeÀ keÀes meceLeõ yeôeeôes kesÀ he´³eespeôe kesÀ fueS Deewj fkeÀmer Yer he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer kesÀ fôeJesMekeÀeW kesÀ fnle kesÀ fueS nefôekeÀejkeÀ {bäe mes ®eueeS pee jns keÀe³eõkeÀueeheeW keÀes ³ee Ssmer he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer kesÀ fnle ceW fkeÀmer Yer he´keÀej mes heãeheeler {bäe ®eueeS pee jns keÀe³eõkeÀueeheeW keÀes jeskeÀôes kesÀ fueS "fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW(Deeqmle³eeW) kesÀ he´fleYetflekeÀjCe leLee hegôe|ôeceeõCe Deewj he´fleYetfle fnle he´Jeleõôe DefOefôe³ece, 2002" keÀr Oeeje 3 keÀr Ghe Oeeje (1) kesÀ Keb[ (Ke) Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS' he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer Deewj hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer (fjpeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fmeOoeble leLee fôeosMe, 2003 (fpeônW Fme kesÀ yeeo ceeäeõoMerõ fmeOoeble/fôeosMe keÀne äe³ee nw) keÀes mebMeesfOele keÀjôes keÀe fôeosMe oslee nw DeLeeõle:-

1. ceeäeõoMerõ fmeOoebleeW kesÀ hewjeäe´eHeÀ 7 (2) keÀes fôecôefuefKele mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee:-

" (2) (i) he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee keÀe DefOeäe´nCe

he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GÊeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 9(keÀ) ceW fJefôe|oøì Ghee³e foôeebkeÀ Dehe´wue 21, 2010 kesÀ kebÀheôer hefjhe°e meb.äewyeQhefJe /ôerfle he´Yee.(SC/RC)/ meb. /26.03.001/2009-10, mece³e -mece³e hej ³eLeemebMeesfOele, ceW Deble|Jeøì DeôegosMeeW kesÀ DeôegmejCe ceW he´³eesäe ceW ueeSäer ~

(ii) GOeejkeÀleeõ kesÀ Yeeäe ³ee mebhetCeõ keÀejesyeej keÀr fye¬eÀr ³ee keÀes heìs hej osôee

keÀesFõ Yer he´fleYetflekeÀjCe kebÀheôer ³ee hegôe|ôeceeõCe kebÀheôer GÊeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 9 (Ke) ceW fJefôefoøoì Ghee³eeW keÀe Ghe³eesäe leye lekeÀ ôenrb keÀjsäer peye lekeÀ fkeÀ yeQkeÀ Fme mebyebOe ceW DeeJeM³ekeÀ ceeäeõoMerõ fmeOoeble peejr ôenrb keÀj oslee nw ~

(S. Sme. jeJe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


ceewfêkeÀ ôerfle mebyebOer JeÊeÀy³e -2010-2011 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 115 keÀe DebMe/keÀe G×jCe

Smemer/Deejmer Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee DefOeäe´nCe kesÀ mebyebOe ceW ceeäeõoMerõ fme×eble 115. Smemer/Deejmer Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe ³ee DefOeäe´nCe kesÀ mebyebOe ceW ceeäeõoMerõ fme×ebleeW kesÀ he´eªhe keÀes fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì hej peôelee kesÀ DefYecele kesÀ fueS jKee äe³ee Lee~ Fôe ceeäeõoMerõ fme×ebleeW ceW Fôe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjôes mebyebOer hee°elee MeleÙ Deewj Jes DeeOeej hefjYeeføele fkeÀS äeS nQ fpeôekesÀ DeeOeej hej Smemer/Deejmer FôekeÀe he´³eesäe keÀj mekeÀler nQ~ceeäeõoMerõ fme×ebleeW ceW Smemer/Deejmer Üeje GOeejkeÀleeõ kesÀ keÀejesyeej kesÀ he´yebOeôe ceW hefjJeleõôe/DefOeäe´nCe kesÀ mebyebOe ceW he´mleeJe kesÀ cetu³eebkeÀôe kesÀ fueS SkeÀ mJeleb°e hejeceMeõoe°er mefcefle kesÀ äeþôe keÀe he´eJeOeeôe fkeÀ³ee äe³ee nw~ he´ehle he´flemet®eôee(HeÀr[ yewkeÀ) Deewj Jeeȳe hejeceMeõoe°er mefcefle keÀr fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej ³en he´äemleefJele nw fkeÀ :

  • Fme mebyebOe ceW ceeäeõoMerõ fme×eble 30 Dehe´wue 2010 lekeÀ peejr fkeÀS peeSb~

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष