अधिसूचनाएं

Yeejle ceW hebperkeÉÀle/fôeäefcele kebÀheôer /HeÀceõ/fôeäefcele fôekeÀe³e Üeje fJeosMer cegêe Keeles keÀe jKe-jKeeJe

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe
kesÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001.

S.her.([rDeeFDeej fmejre ) hefjhe°e meb.54

petôe 29, 2002

mesJee ceW
fJeosMer cegêe kesÀ mecemle he´efOekeÉÀle J³eeheejr

ceneso³ee / ceneso³e

Yeejle ceW hebperkeÉÀle/fôeäefcele kebÀheôer /HeÀceõ/fôeäefcele fôekeÀe³e
Üeje fJeosMer cegêe Keeles keÀe jKe-jKeeJe

he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀe O³eeôe fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje fJeosMer cegêe Keelee ) fJefôe³eceeJeuer, 2000, mes mebyebfOele ceFõ 3, 2000, keÀr fjeJeõ yeQkeÀ keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 10/2000-Deejyer fomebyej 5, 2001 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 47/2001-Deejyer Üeje DeeMeesfOele (he´flefuefhe mebueäôe) keÀr Deesj DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw

2. Deye Yeejler³e meÊee keÀes Yeejle kesÀ yejnj qmLele keÀe³eeõue³e / MeeKee kesÀ ôeece ceW Yeejle kesÀ yeenj kesÀ yeQkeÀ kesÀ meeLe oÊeÀ DefOemet®eôee ceW or äeFõ MeleeÙ kesÀ DeOerôe GÊeÀ keÀe³eeõue³e / MeeKee DeLeJee he´flefôefOe kesÀ meeceeô³e keÀejesyeej kesÀ hefj®eeueôe nsleg he´søeCe Üeje fJeosMer cegêe Keesueôes, OeejCe keÀjôes Deewj jKe jKeeJe keÀjôes keÀr Deôegcefle or äeFõ nw ~

3. Deleë he´efOekeÉÀle J³eeheejr fôecôefuefKele fôe³ece Deewj MeleeÙ kesÀ DeOerôe Fmemes mebyebfOele fJefôe³eceeJeuer kesÀ he´eJeOeôeeW kesÀ Deôegmeej Yeejle kesÀ yeenj kesÀ keÀe³eeõue³e (J³eeheej / äewj J³eeheej ) / MeeKee DeLeJee he´flefôefOe keÀes meeceeô³e keÀejesyeej hefj®eeueôeeW kesÀ he´³eespeôe nsleg he´søeCe keÀr Deôegcefle oW ~

i) fJeosMer keÀe³eeõue³e (J³eeheej / äewj J³eeheej) MeeKee / he´flefôefOe Yeejle qmLele cegK³e keÀe³eeõue³e kesÀ fueS keÀesFõ Yer DeekeÀqmcekeÀ DeLeJee Deô³e fJeÊer³e os³eleeDeeW keÀe meÉpeôe ôe keÀjW ~

ii) fJeosMer keÀe³eeõue³e (J³eeheefjkeÀ / äewj J³eeheefjkeÀ ) / MeeKee / he´flefôefOe fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hetJeõ Deôegcefle kesÀ fyeôee fJeosMe ceW DefOeMesøe fôefOe³eeW keÀe fôeJesMe ôe keÀjW ~ meYer DefOeMesøe fôefOe³eeW keÀes Yeejle ceW he´l³eeJe|lele fkeÀ³ee peeS ~

iii) meeöHeÌìJes³ej fôe³eeõlekeÀ kebÀheôer / HeÀceõ kesÀ fJeosMer keÀe³eeõue³e / MeeKee he´l³eskeÀ "DeeöHeÀ meeFì" mebfJeoe keÀe Mele he´fleMele mebfJeoe cetu³e Deewj he´l³eskeÀ "Deeöôe-meeFõì" mebfJeoeDeeW mebfJeoeäele cetu³e keÀr keÀce mes keÀce 30 he´fleMele jefMe Yeejle ceW he´l³eeJe|lele keÀjW Deewj fJeosMe kesÀ keÀe³eeõue³e MeeKee kesÀ J³e³e mefnle mebfJeoe mes mebyebfOele J³e³e kesÀ fueS "Deeöôe-meeFõì" mebfJeoe kesÀ mebfJeoe cetu³e keÀr (70 he´fleMele) Mesøe jefMe keÀe Ghe³eesäe keÀj mekeÀles nw ~ fJeosMer keÀe³eeõue³e Üeje fkeÀS äeS "DeeöHeÀ - meeFì" Deewj "Deeöôe-meeFì" mebfJeoeDeeW kesÀ DeOerôe he´eqhle³eeB J³e³e Deewj he´l³eeJe|lele jefMe fJefOeJele uesKee hejrfãele Jee|øekeÀ fJeJejCe he´efOekeÉÀle J³eeheejr keÀes YespeW ~

iv) fJeosMe ceW Keesues äeS yeQkeÀ KeeleeW kesÀ y³eewjs DefJeuebye he´efOekeÉÀle J³eeheejr keÀes he´mlegle keÀjW ~

4. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW ~

5. Fme hefjhe°e ceW Deôle|Jeøì fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11 (1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nw ~

YeJeor³ee

äe´sme keÀesMer
cegK³e cene he´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष