अधिसूचनाएं

ceeue Deewj mesJeeDeesb keÀe fôe³eeõle - Jemetuer DeJefOe yeæÑeôee

DeejyerDeeF/2005-06/371
S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.31

DeHe´wue 21, 2006

mesJee cesb
fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeÉÀle meYer yeQkeÀ

ceneso³ee/ceneso³e

ceeue Deewj mesJeeDeesb keÀe fôe³eeõle - Jemetuer DeJefOe yeæÑeôee

He´efOekeÉÀle J³eeHeejr yeQkeÀesb keÀe O³eeôe peôeJejr 28, 2002 kesÀ SHer(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.20 keÀr Deesj DeekeÀføeõle fkeÀ³ee peelee nw fpemekesÀ Deôegmeej Gmecesb fôeOeeõfjle Melees¥ kesÀ DeOerôe 100,000 DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ kesÀ yerpekeÀ cetu³eJeeues fôe³eeõle He´efHle³eesb keÀr Jemetuer kesÀ fueS fôe³eeõle keÀr leejrKe mes fôeOeeõfjle DeJefOe mes Deewj Deeäes DeJefOe fJemleej He´oeôe keÀjôes keÀr Deôegcefle or äeFõ nw

2. Deewj DefOekeÀ GoejrkeÀjCe kesÀ SkeÀ keÀejõJeeFõ kesÀ ªHe cesb Deye ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ lelkeÀeue He´YeeJe mes yerpekeÀ cetu³e mercee keÀes Jeleõceeôe 100,000 DecejrkeÀr ¾eöuej keÀes yeæÑekeÀj SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr ¾eöuej keÀj fo³ee peeS~ leoôegmeej He´efOekeÉÀle J³eeHeejr yeQkeÀ Deye mes Jeleõceeôe Melees¥ kesÀ DeOerôe SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ kesÀ yerpekeÀ cetu³eJeeues fôe³eeõle He´efHle³eesb keÀr Jemetuer DeJefOe keÀes fôe³eeõle keÀr leejrKe mes fôeOeeõfjle DeJefOe mes Deewj Deeäes yeæÑeôes keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ~

3. He´efOekeÉÀle J³eeHeejr yeQkeÀ Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes mebyebfOele äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb~

4. Fme HefjHe°e cesb meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nwb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle DeHesfãele Deôegcefle/ Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe ¾eues yeäewj nw~

YeJeor³e

(Sce. mesyesfmì³eôe)

cegK³e ceneHe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष