अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe ( cegêe keÀe fôe³eeõle Deewj Dee³eele) fJefôe³eceeJeuer, 2000

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe)
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001

DefOemet®eôee meb. HesÀcee 6/ Deejyer-2000

foôeebkeÀ 3 ceFõ, 2000

fJeosMer cegêe he´yebOe ( cegêe keÀe fôe³eeõle Deewj Dee³eele) fJefôe³eceeJeuer, 2000

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (3) keÀe Keb[ (í) Oeeje 47 keÀr Ghe-Oeeje (2) Üeje he´oÊe MefÊeÀ³ees keÀe he´³eesäe keÀjles ngS fjeJeõ yeQkeÀ ôes keÀjWmer DeLeJee keÀjWmer ôeesìeW keÀe Yeejle mes fôe³eeõle leLee Yedbejle keÀes Dee³eele keÀjôes kesÀ fueS fôecôefuefKele fJefôe³eceeJeuer yeôee³er nw, ³eLee :

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(i) Fôe fJefôe³eceeW keÀes fJeosMer cegêe he´yebOe (keÀjWmer keÀe fôe³eeõle Deewj Dee³eele) fJefôe³eceeJeuer, 2000 keÀne peeSäee

(ii) ³es henuer petôe, 2000 mes ueeäet neWäes ~

2. hefjYeeøee

Fôe fJefôe³eceeW ceW peye lekeÀ fkeÀ he´mebäe mes Deô³eLee DehesÜele ôe nes,

(i) 'DefOefôe³ece' mes DefYehe´sle nw fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42)

(ii) Fôe fJefôe³eceeW ceW he´³egÊeÀ EkeÀleg DehefjYeeføele MeyoeW leLee DefYeJ³efÊeÀ³eeW keÀe ¬eÀceMeë Jenr DeLeõ nesäee pees GÊeÀ DefOefôe³ece ceW fo³es äe³es nQ ~

3. Yeejler³e keÀjWmer leLee keÀjWmer ôeesìeW keÀe fôe³eeõle leLee Dee³eele

1.
Fôe fJefôe³eceeW ceW Deô³eLee GquuefKele yeeleeW keÀes íes›keÀj, Yeejle ceW fôeJeeme keÀjôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efÊeÀ,

(keÀ) he´fleJ³efÊeÀ 5000/- ©he³es mes DeôefOekeÀ jefMe lekeÀ kesÀ Yedbejle mejkeÀej kesÀ keÀjWmer ôeesì Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôeesìeW keÀes Yeejle mes yeenj (ôesheeue Deewj Yetìeôe keÀes íes›keÀj) ues pee mekeÀlee nw ;

(Ke) he´l³eskeÀ oes fmekeÌkeÀeW mes DeôefOekeÀ mceejkeÀ fmekeÌkesÀ Yeejle mes yeenj (ôesheeue Deewj Yetìeôe keÀes íes›keÀj) ues pee mekeÀlee nw ~

mheøìrkeÀjCe

'mceejkeÀ fmekeÌkeÀeW' ceW Yeejle mejkeÀej kesÀ ìkeÀmeeue Üeje fkeÀmer fJefMeøì DeJemej hej mcejCeeLoe leLee Yeejler³e keÀjWmer ceW peejr fkeÀ³ee äe³es fmekeÌkesÀ Meefceue nQ ~

(äe) pees DemLee³er oewjs hej Yeejle mes yeenj äe³ee ngDee Lee Jen Yeejle mes yeenj (ôesheeue Deewj Yetìeôe keÀes íes›keÀj) kesÀ fkeÀmer mLeeôe mes ueewìles mece³e he´fle J³efÊeÀ 5000/- ©he³es mes DeôefOekeÀ jefMe lekeÀ Yeejle mejkeÀej kesÀ keÀjWmer ôeesì Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôeesìeW keÀes Yeejle ceW uee mekeÀlee nw ~

4. Yeejler³e fmekeÌkeÀeW kesÀ fôe³eeõle hej jeskeÀ

keÀesFõ Yer J³efÊeÀ Ssmes Yeejler³e fmekeÌkesÀ Yeejle mes yeenj ôenrb ues pee mekeÀlee DeLeJee Yes]e mekeÀlee nw pees hegjeJeMesøe leLee yengcetu³e keÀueekeÉÀfle DefOefôe³ece, 1972 ceW Meefceue nesles nQ ~

5. fJeosMer cegêe kesÀ fôe³eeõle Deewj Dee³eele hej jeskeÀ

Fôe fJefôe³eceeW ceW Deô³eLee GquuefKele GheyebOeeW keÀes íes›keÀj, keÀesFõ Yer J³efÊeÀ fjeJeõ yeQkeÀ keÀr meeceeô³e DeLeJee fJeMesøe Deôegcefle kesÀ fyeôee keÀesFõ Yer fJeosMer cegêe Yeejle mes fôe³eeõle ôenrb keÀjsäee DeLeJee Yeejle mes yeenj ôenrb Yespesäee DeLeJee Yeejle ceW Dee³eele ôenrb keÀjsäee ³ee Yeejle ceW ôenrb uee³esäee ~

6. Yeejle ceW fJeosMer cegêe keÀe Dee³eele

keÀesFõ J³efÊeÀ -

(keÀ) keÀjWmer ôeesìeW, yeQkeÀ ôeesìeW Deewj ³ee°er ®eskeÀeW keÀes íes›keÀj fkeÀmer Yer ªhe ceW fJeosMer cegêe fyeôee fkeÀmer mercee kesÀ Yeejle ceW Yespe mekeÀlee nw ;

(Ke) fJeosMer cegêe (peejr ôenrb fkeÀ³es äe³es ôeesìeW keÀes íes›keÀj ) fyeôee fkeÀmer mercee kesÀ Yeejle mes yeenj kesÀ fkeÀmer Yer peäen mes Yeejle ceW uee mekeÀlee nw

yeMele÷ Keb[ (Ke) kesÀ Debleäeõle Yeejle ceW fJeosMer cegêe ueeôee Fme Meleõ kesÀ DeOerôe nesäee keÀ Ssmee J³efÊeÀ Yeejle ceW Deeôes hej Fôe fJefôe³eceeW kesÀ mebueäôe keÀjWmer ÁeesøeCee HedÀeceõ ceW mercee 'MegukeÀ (keÀmìce) he´efOekeÀefj³eeW keÀes Áeesføele keÀjsäee

FmekesÀ DeueeJee yeMele÷, Ssmer ÁeesøeCee keÀjôee DeeJeM³ekeÀ ôenrb nesäee peneb fkeÀmer SkeÀ mece³e ceW fkeÀmer J³efÊeÀ Üeje uee³es äe³es keÀjWmer ôeesìeW, yeQkeÀ ôeesìeW DeLeJee ³ee°er ®eskeÀeW kesÀ ªhe ceW fJeosMer cegêe keÀe kegÀue cetu³e 10,000 DecejrkeÀr [euej mes DefOekeÀ DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e ôe nes Deewj /DeLeJee Ssmes J³efÊeÀ Üeje fkeÀmer SkeÀ mece³e ceW uee³er äe³er fJeosMer cegêe keÀe kegÀue cetu³e 5,000 DecejrkeÀr [euej mes DefOekeÀ DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e ôe nes ~

7. fJeosMer cegêe Deewj keÀjWmer ôeesìeW keÀe fôe³eeõle

1. he´efOekeÉÀle J³efÊeÀ, meeceeô³e keÀejesyeej kesÀ oewjeôe he´ehle fJeosMer cegêe Yeejle mes yeenj Yespe mekeÀlee nw ~

2. keÀesFõ Yer J³efÊeÀ Yeejle ceW uee mekeÀlee nw DeLeJee Yeejle mes yeenj Yespe mekeÀlee nw ~

(i) fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW fôeJeeme keÀjôesJeeues J³efÊeÀ Üeje fJeosMer cegêe Keelee) fJefôe³ece, 2000 kesÀ Deôegmeej jKes äe³es fJeosMer cegêe Keelee hej Deenfjle ®eskeÀ

(ii) DefOefôe³ece kesÀ he´eJeOeeôeeW DeLeJee GmeceW fkeÀ³es äe³es ³ee peejr fkeÀ³es äe³es fôe³eceeW ³ee fJefôe³eceeW ³ee fôeosMeeW kesÀ Deôegmeej he´efOekeÉÀle J³efÊeÀ mes DeenjCe Üeje Gmeôes he´ehle keÀr ngFõ fJeosMer cegêe

(iii) peue³eeôeeW DeLeJee nJeeFõ penepeeW keÀr flepeesfj³eeW (mesHedÀ) ceW jKer äe³er keÀ jWmer pees fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Deôegcefle mes Yeejle ceW uee³er äe³er nes DeLeJee pees peue³eeôe ³ee nJeeFõ penepe ceW peeôes kesÀ fueS uer äe³er nes

3. keÀesFõ Yer J³efÊeÀ Yeejle mes yeenj ues pee mekeÀlee nw -

(i) fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe OeejCe Deewj he´fleOeejCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ Deôegmeej GmekesÀ heeme jKer ngFõ keÀjWmer

(ii) fJeosMe ³ee°ee mes ueewìles mece³e Yeejle ceW GmekesÀ Üeje Jeeheme uee³er äe³er DeJ³ef³ele fJeosMer cegêe Deewj fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe OeejCe Deewj he´fleOeejCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ Deôegmeej jKer äe³er fJeosMer cegêe

4. Yeejle mes yeenj fôeJeeme keÀjôes Jeeuee keÀesFõ J³efÊeÀ, Gmeôes uee³er jefMe Deewj GmekesÀ Yeejle ceW Deeäeceôe hej fJefôe³ece 6 kesÀ Keb[ (Ke) kesÀ hejblegkeÀ kesÀ Deôegmeej Áeesføele jefMe mes DeôefOekeÀ DeJ³ef³ele fJeosMer cegêe Yeejle mes yeenj ues pee mekeÀlee nw ~

8.ôesheeue Deewj Yetìeôe keÀes DeLeJee Gôemes keÀ jWmer keÀe fôe³eeõle Deewj Dee³eele

Fôe fJefôe³eceeW ceW Meefceue fkeÀmer Deô³e yeele kesÀ yeeJepeto keÀesFõ J³efÊeÀ -

(i) Yeejle mejkeÀej kesÀ keÀjWmer ôeesìeW Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôeesìeW (oesôeeW ceW mes fkeÀmer Yer qmLefle ceW 100 ©he³es mes DefOekeÀ kesÀ cetu³eJeäeeÙ kesÀ ôeesìeW keÀes íes›keÀj) keÀes Yeejle mes ôesheeue DeLeJee Yetìeôe keÀes ues pee mekeÀlee nw DeLeJee Yespe mekeÀlee nw

(ii) Yeejle mejkeÀej kesÀ keÀjWmer ôeesìeW Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôeesìeW (oesôeeW ceW mes fkeÀmer Yer qmLefle ceW 100 ©he³eW mes Ghej kesÀ cetu³eJeäeeÙ kesÀ ôeesìeW keÀes íes›keÀj) keÀes ôesheeue DeLeJe Yetìeôe mes Yeejle ceW uee mekeÀlee nw

(iii) ôesheeue DeLeJee Yetìeôe keÀr keÀjWmer nesôes kesÀ keÀejCe keÀjWmer ôeesìeW keÀes Yeejle mes yeenj ôesheeue DeLeJee Yetìeôe keÀes ues pee mekeÀleeDeLeJee ôesheeue ³ee Yetìeôe mes Yeejle ceW uee mekeÀlee nw ~

( her.Deej. äeesheeue jeJe )
keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष