अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) fJefôe³eceeJeuer, 2000

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
cegbyeFõ 400 001.

DefOemet®eôee meb.HesÀcee.08/2000-Deejyer

03 ceFõ, 2000

fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) fJefôe³eceeJeuer, 2000

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr GheOeeje (3) kesÀ Keb[ (òe) Deewj Oeeje 47 keÀr Ghe-Oeeje (2) Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS fjeJeõ yeQkeÀ, fôecôefuefKele fJefôe³ece yeôeelee nw, DeLeeõled,

mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

1. (i) Fôe fJefôe³eceeW keÀes fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) fJefôe³eceeJeuer, 2000 keÀne pee³esäee
(ii) ³es henuer petôe , 2000 mes ueeäet neWäes~

2. hefjYeeøee

Fôe fJefôe³eceeW ceW , peye lekeÀ meboYeõ mes Deô³eLee Dehesfãele ôe nes,
 
(i) ' DefOefôe³ece ' mes fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42 )DefYehe´sle nw ~

(ii) ' he´efOekeÉÀle J³eeheejr' mes Jen J³efÊeÀ DefYehe´sle nw pees DefOefôe³ece keÀr Oeeje 10 keÀr GheOeeje (1) kesÀ DeOerôe he´efOekeÉÀle J³eeheejr kesÀ ªhe ceW he´efOekeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nes ~

(iii) Fme fJefôe³eceeJeuer ceW he´³egÊeÀ EkeÀleg DehefjYeeføele MeyoeW Deewj DefYeJ³efÊeÀ³eeW keÀe Jenr DeLeõ nesäee pees ¬eÀceMe: GÊeÀ DefOefôe³ece ceW fôe|oøì nw~

3. he´fleyebOe

Fôe fJefôe³eceeW ceW Deô³eLee GheyebfOele ôe nesôes DeLeJee fjeJeõ yeQkeÀ keÀr meeceeô³e ³ee fJeMesøe Deôegcefle kesÀ fyeôee Yeejle ceW fôeJeemer keÀesFõ J³efÊeÀ fkeÀmer Ssmes Yeejle kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ keÀes , fpemekeÀe Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer J³efÊeÀ kesÀ he´fle keÀesFõ keÀpeõ ³ee Deô³e os³elee yeôeler nes , DeLeJee Gmer kesÀ Üeje keÀpeõ , oef³elJe ³ee os³elee yeôeler nes, kesÀ mebyebOe ceW äeejbìr ³ee peceeôele ôenrb osäee DeLeJee fkeÀmer Yer mes Ssmee uesôeosôe ôenrb keÀjsäee fpemeceW äeejbìr uesôes keÀe DeeMe³e nes ~

4. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Üeje

(1) SkeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje GþeS äeS fkeÀmer keÀpeõ , oef³elJe ³ee Deô³e os³elee Deewj Gmer keÀr Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer J³efÊeÀ kesÀ he´fle osôeoej kesÀ mebyebOe ceW äeejbìr os mekeÀlee nw DeLeeõled,

Ssmes ceeceues fpeôeceW keÀpeõ , oef³elJe ³ee Deô³e os³elee Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje fueS äeS nQ;
(i) Yeejle mes fôe³eeõle kesÀ HeÀuemJeªhe fôe³eeõle kesÀ ªhe ceW
(ii) Dee³eele kesÀ ªhe ceW Gôe Dee³eeleeW kesÀ mebyebOe ceW pees DeemLefäele Yegäeleeôe MeleeÙ kesÀ Deôegmeej nQ Deewj fpeônW Ssmer MeleeÙ hej Dee³eele keÀjôes kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ keÀe Deôegceesoôe he´oeôe fkeÀ³ee äe³ee nw ~

(2) SkeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje fueS äeS fkeÀmer keÀpeõ , oef³elJe ³ee Deô³e os³elee kesÀ mebyebOe ceW keÀpeõ , oef³elJe ³ee Deô³e os³elee Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ kesÀ Üeje Deewj Gmer keÀr Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer J³efÊeÀ kesÀ he´fle osôeoej kesÀ mebyebOe ceW fôecôefuefKele ceeceueeW ces äeejbìr os mekeÀlee nw DeLeeõled,

(i) peneB Ssmee keÀpeõ , oef³elJe ³ee Deô³e os³elee Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ kesÀ he´fle os³e nes Deewj JeemlefJekeÀ J³eeheefjkeÀ uesôeosôe mes mebyebfOele nes ;

yeMele÷ Fme Keb[ kesÀ kesÀ Debleäeõle or äe³er äeejbìr keÀes fJeosMer cetue kesÀ Deblejeõøì£r³e K³eefle he´ehle yeQkeÀ keÀr he´fle- äeejbìr he´ehle nes ~

(ii) Ssmes ceeceues ceW,peneB fJeosMer ¬esÀlee Üeje kesÀJeue fôeJeemer yeQkeÀeW keÀr äeejbfì³eeb mJerkeÀe³eõ nQ, Yeejler³e fôe³eeõlekeÀ keÀr Deesj mes GmekeÀr MeeKee DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj he´flefôefOe Üeje peejr äeejbìr keÀes he´fle- äeejbìr he´oeôe keÀjôes kesÀ ªhe ceW ;

(3)SkeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr , Deheôes meeceeô³e keÀejesyeej kesÀ oewjeôe fôecôefuefKele Deô³e :ceeceueeW ces äeejbìr os mekeÀlee nw DeLeeõled,

(i) ueghle DeLeJee oesøehetCeõ omleeJespeeW ³ee nmleeãej keÀr he´eceefCekeÀlee kesÀ yeejs ceW Yeejle kesÀ yeenj Deheôes äe´enkeÀ DeLeJee MeeKee DeLeJee he´flefôefOe keÀr Deesj mes ;
(ii) Yeejle kesÀ yeenj Gôe mebäeþôeeW kesÀ heãe ceW pees ³ee°er ®eskeÀ peejr keÀjles nQ Deewj fpeônW he´efOekeÉÀle J³eeheejr DeLeJee Deheôes äe´enkeÀ pees he´efOekeÉÀle J³efÊeÀ nQ , Üeje Yeejle ceW fJe¬eÀ³e nsle SkeÀ°e fkeÀ³ee peelee nw ~

5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr mes Flej J³efÊeÀ³eeW Üeje or peeôes Jeeuer äeejbìr³eeb

he´efOekeÉÀle J³eeheejr mes Flej keÀesFõ J³efÊeÀ oewjeôe fôecôefuefKele Deô³e :ceeceueeW ces äeejbìr os mekeÀlee nw DeLeeõled,

(keÀ) Yeejle ceW fôeJeemer keÀesFõ J³efÊeÀ fôe³eeõlekeÀ kebÀheôer nesôes kesÀ ôeeles Yeejle mes yeenj hefj³eespeôee keÀe³eõ kesÀ fôeøheeoôe nsleg DeLeJee Ssmer hefj³eespeôee kesÀ fôeøheeoôe kesÀ mebyebOe ceW Yeejle mes yeenj fkeÀmer yeQkeÀ DeLeJee fkeÀmer fJeÊer³e mebmLee mes Ssmer °eÝCe -megfJeOee ®eens Jen fôefOe-DeeeOeefjle nes ³ee äewj-fôefOe-DeeeOeefjle nes , he´ehle keÀjôes kesÀ fueS äeejbìr os mekeÀlee nw ~
yeMele÷ hefj³eespeôee keÀe oef³elJe uesôes nsleg äele Deôegceesoôe Yeejle kesÀ DeôegceesoôekeÀleeõ he´efOekeÀjCe mes fJefOeJeled he´ehle keÀj fue³ee äe³ee nes ;

mheøìrkeÀjCe

Fme fJefôe³ece kesÀ he´³eespeôeeLeõ ' DeôegceesoôekeÀleeõ he´efOekeÀjCe ' Jen he´efOekeÀjCe DefYehe´sle nw pees fJeosMer cegêe he´yebOe( JemlegDeeW Deewj mesJeeDeeW keÀe fôe³eeõle) fJefôe³eceeJeuer 2000 kesÀ fJeôe³ece 18 ceW fo³ee äe³ee nw ~

(Ke) Yeejle keÀr keÀesFõ kebÀheôer pees Yeejle mes yeenj he´Jeleõôe keÀj jnr nes ³ee mLeefhele nes jnr nes , keÀesFõ meb³egÊeÀ GÐece , kebÀheôer DeLeJee hetCeõ mJeefcelJe Jeeuer Deôegøebäer kebÀheôer Deheôes keÀejesyeej kesÀOe mebyebOe ceW hejJelerõ keÀes ³ee GmekeÀr Deesj mes äeejbìr os mekeÀler nw ~
yeMele÷ Ssmer kebÀheôer ³ee Deôegøebäer kebÀheôer kesÀ he´Jeleõôe ³ee mLeeheôee nsleg fJeosMer cegêe he´yebOe(fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe Deewj fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer 2000 ceW foS äeS fôe³eceeW Je MeleeÙ keÀe fôejblej heeueôe fkeÀ³ee äe³ee nes ~

yeMele÷ ³en Yer fkeÀ yeMele÷ Fme Keb[ kesÀ Debleäeõle äeejbìr Yeejle kesÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr Yer or mekeÀler nw ~
keÀes fJeosMer cetue kesÀ Deblejeõøì£r³e K³eefle he´ehle yeQkeÀ keÀr he´fle- äeejbìr he´ehle nes ~

(äe) fkeÀmer ôeewJenôe kebÀheôer DeLeJee fJeceeôeôe kebÀheôer , fpemekeÀe ôeece Yeejle mes yeenj Meefceue nw , keÀe Yeejle ceW SpeWì Gme kebÀheôer keÀr fkeÀmer meebfJefOekeÀ ³ee mejkeÀejr he´efOekeÀjCe kesÀ he´fle oef³elJe ³ee os³elee kesÀOe mebyebOe ceW GmekeÀr Deesj mes äeejbìr os mekeÀlee nw ~


(her.Deej.äeesheeue jeJe)
keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष