अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2004

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe

keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001.

DefOemet®eôee meb.hesÀcee 119/2004-Deejyer

foôeebkeÀ: 29 petôe , 2004

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe)
(mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2004

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 47 Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe Deewj foôeebkeÀ 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. hesÀcee 13/2000-Deejyer ceW DeebfMekeÀ DeeMeesOeôe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe)(mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000, ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

1. (i) ³en fJefôe³eceeJeuer,"fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2004 " keÀnueeSäer

(ii) ³en jepekeÀr³e jepehe°e ceW he´keÀeMeôe keÀr leejrKe mes ueeäet neWäer~

2. fJefôe³eceeJeuer ceW mebMeesOeôe

2(i) fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ fJefôe³ece 4 ceW Ghe-fJefôe³ece (3) kesÀ fueS fôecôefuefKele Ghe-fJefôe³ece keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee ,DeLeeõled;

"(3) DefôeJeemer Yeejler³e/ Yeejler³e cetue keÀe keÀesFõ J³efÊeÀ he´fle kewÀueW[j Jeøeõ ceW DefOekeÀleced 1,000,000 DecejrkeÀr [eöuej (SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej (kesÀJeue SkeÀ fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej) keÀr jefMe Yespe mekeÀlee nw ,

(i) DefôeJeemer meeceeô³e Keeles keÀr Mesøe jefMe / hefjmebhefÊe³eeW keÀr fye¬eÀr Dee³e/ Yeejle ceW fJejemele/ Jemer³ele mebheoe kesÀ ªhe ceW GmekesÀ Üeje DefOeäe´nrle hefjmebhefÊe³eeW ceW mes fôecôefuefKele keÀr he´mlegfle hej :

(keÀ) fJehe´søekeÀ Üeje hefjmebhefÊe³eeW kesÀ fJejemele/ Jemer³ele mebheoe kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ meceLeõôe ceW omleeJesper meeã³e , Deewj

(Ke) fJehe´søeCe kesÀ fueS Dee³ekeÀj he´efOekeÀjCe mes he´ehle keÀj yekeÀe³ee ôenrb/ DeehefÊe ôenrb keÀe he´ceeCehe°e ~

(ii) GmekesÀ ceelee- fhelee DeLeJee fôekeÀì mebyebOer (pewmee fkeÀ kebÀheôer DefOefôe³ece 1956 keÀr Oeeje 6 ceW hefjYeeføele nw ) Üeje lew³eej fkeÀ³es äe³es Yegäeleeôe fJeuesKe Deewj fJeuesKekeÀleeõ keÀr ceÉl³eg kesÀ yeeo he´YeeJer Yegäeleeôe kesÀ DeOerôe fôecôefuefKele keÀr he´mlegfle hej :

(keÀ) Yegäeleeôe fJeuesKe; Deewj

(Ke) fJehe´søeCe kesÀ fueS Dee³ekeÀj he´efOekeÀjCe mes he´ehle keÀj yekeÀe³ee ôenrb/ DeehefÊe ôenrb keÀe he´ceeCehe°e ~

yeMele÷ fkeÀ De®eue mebhefÊe keÀr fye¬eÀr mes he´ehle Dee³e fJejemele/ Jemer³ele mebheoe /fôeheìeôe mes Flej Üeje DefOeäe´nrle) kesÀ fJehe´søeCe kesÀ mebyeb ceW mebhefÊe /fye¬eÀr mes he´ehle Dee³e keÀes meb®e³er ªhe ceW keÀce mes keÀce 10 JeøeeÙ keÀr DeJefOe kesÀ fueS hee4 fôeJesMeeW kesÀ ªhe ceW jKee / jeskeÀe äe³ee nes :

yeMele÷ fkeÀ Leäes ³en fkeÀ peneB Keb[ (i)Deewj Keb[ (ii) kesÀ DeOerôe fJehe´søeCe SkeÀ mes DefOekeÀ fkeÀmleeW ceW fkeÀ³ee peelee nw , JeneB meYer fkeÀmleeW keÀe he´søeCe Gmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr kesÀ ceeO³ece mes fkeÀ³ee pee³es ~

(M³eeceuee äeesherôeeLe)
keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष