अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeb

DeejyerDeeFõ/2009-10/83
MeyeQfJe.keWÀkeÀe.yerher[r (hermeryer).Scemer.meb.9/12.05.001/2009-10

01 pegueeFõ 2009

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e
he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeb

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 02 pegueeFõ 2007 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer).Scemer.meb.7/09.06.000/2007-08 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2008 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

2. keÉÀhe³ee Fme ceemìj hefjhe°e keÀr he´eqhle keÀr met®eôee Fme fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes oW~


YeJeor³e


(S.kesÀ.KeeQ[)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष