अधिसूचनाएं

ceemìj hefjhe°e äe´enkeÀ mesJee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2009-10/87
MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) Scemer meb.10 /09.39.000/2009-10

1 pegueeFõ 2009

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

ceemìj hefjhe°e
äe´enkeÀ mesJee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 04 pegueeFõ 2007 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer).Scemer.meb.8 /09.39.00/2007-08 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2008 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle leLee DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

 

YeJeor³e

(S.kesÀ.KeeQ[)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष