अधिसूचनाएं

De|pele hefjmebhefÊe³eeW mes Jemetuer-peejr he´fleYetfle jmeroeW(SRs) kesÀ MeesOeôe keÀr mece³e-mercee ceW fJemleej
YeefjyeQ./2008-09/451
äewyeQhefJe.(ôerfle he´Yee.) kebÀhefj.meb.14/SCRC/ 26.01.001/2008-09
 24 Dehe´wue 2009
 

DeO³eãe/he´yebOe fôeosMekeÀ/cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer hebperkeÉÀle he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB/ hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeB

 
fhe´³e ceneso³e,
 
De|pele hefjmebhefÊe³eeW mes Jemetuer-peejr he´fleYetfle jmeroeW(SRs) kesÀ MeesOeôe keÀr mece³e-mercee ceW fJemleej
 

keÉÀhe³ee Jee|øekeÀ ceewfêkeÀ ôerfle mebyebOer JeÊeÀJ³e 2009-2010 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 168 (he´flefuefhe mebueäôe) keÀe DeJeueeskeÀôe keÀjW

2. "he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeB leLee hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeB (fjeJeõ yeQkeÀ) ceeäeõoMerõ fme×eble SJeb fôeosMe, 2003 (fpemes FmekesÀ yeeo ceeäeõoMerõ fme×eble keÀne äe³ee nw ) kesÀ hewjeäe´eHeÀ 7(6)(ii) ceW ³en fJefôe|oøì fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ hefjmebhefÊe³eeW keÀ e hegôeme¥j®eôee kesÀ fueS Jemetuer hueeôe keÀr DeJefOe he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW leLee hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW Üeje hefjmebhefÊe³eeW kesÀ Depeõôe keÀr leejrKe mes 5 Jeøeõ mes DefOekeÀ ôenrb nesäer~ fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW mes Jemetuer fJefôe|oøì mece³eeJefOe ceW ôenrb keÀj mekeÀôes Jeeuer keÀflehe³e he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW SJeb hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW ôes yeQkeÀ mes SleoLeõ mece³e fJemleej osôes kesÀ fueS DefYeJesoôe fkeÀ³ee nw~

3. he´ehle DefYeJesoôeeW kesÀ ceÎsôepej, Deblefjce Ghee³e kesÀ ªhe ceW, yeQkeÀ ôes Gôe he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW leLee hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW keÀes 2 Jeøeõ kesÀ Deewj mece³e fJemleej keÀr cebpetjr or nw fpeônW he´fleYetfle jmeroW peejr fkeÀS heeb®e Jeøeõ keÀe mece³e nes äe³ee nw Deewj Jes mebyebfOele fJeÊer³e hefjmebhefÊe³eeW mes Jemetuer ôenrb keÀj mekeÀr nQ ~

4. ceewpetoe ceeäeõoMerõ fme×ebleeW kesÀ hewjeäe´eHeÀ 7(6)(ii) kesÀ GheyebOe he´fleYetflekeÀjCe kebÀhefôe³eeW leLee hegôeme¥j®eôee kebÀhefôe³eeW Üeje peejr Deô³e meYer he´fleYetfle jmeroeW kesÀ mebyebOe ceW ueeäet yeôes jnWäes~

 
 

 YeJeor³e

 
 

(her. keÉÀøCecet|le)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष