अधिसूचनाएं

DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) peceejefMe³eeW leLee SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW
DBOD

DeejyerDeeF/2008-09/281
yeQhefJefJe. [rDeeFDeej. yermer. 82/13.03.00/2008-09

15 ôeJebyej 2008
24 keÀe|lekeÀ 1930 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) peceejefMe³eeW leLee SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW hej
y³eepe ojW

1. DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW

keÉÀhe³ee DefôeJeemer (fJeosMer) (SôeDeejFõ) KeeleeW ceW Oeefjle peceejefMe³eeW hej y³eepe ojeW mes mebyebfOele 15 DeÊetÀyej 2008 kesÀ nceejs hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. [rDeeFDeej. yermer 64 /13.03.00/2008-09 keÀe hewje 1 osKeW yeepeej ceW he´®efuele hefjqmLefle³eeW kesÀ hefjhe´sã³e ceW ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ 15 ôeJebyej 2008 keÀes Yeejle ceW keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes Deäeuer met®eôee lekeÀ DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) cer³eeor peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW fôecôeeôegmeej neWäer :

SkeÀ mes lerôe Jeøeõ lekeÀ keÀr hefjhekeÌJelee DeJefOe keÀr ôe³er DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) cer³eeor peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW fheíues cenrôes kesÀ Debflece keÀe³eõ foJeme keÀes DecejrkeÀr [euej kesÀ fueS leoôegªhe hefjhekeÌJelee DeJefOe hej ueeäet ueeFyeesj/mJewhe ojeW mes 175 DeeOeej DebkeÀeW mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS (peyefkeÀ 15 DeÊetÀyej 2008 keÀes keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes ueeFyeesj/mJewhe ojeW mes 100 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ ojW ueeäet Lerb)~ Ghe³egõÊeÀ kesÀ Deôegmeej lerôe Jeøeõ lekeÀ keÀr peceejefMe³eeW kesÀ fueS fôeOeeõfjle keÀr äe³er y³eepe ojW, lerôe Jeøeõ mes DefOekeÀ keÀr hefjhekeÌJelee DeJefOe keÀr qmLefle ceW Yer ueeäet nWäer~ y³eepe ojeW ceW hefjJeleõôe Gôe SôeDeejFõ peceejefMe³eeW hej Yer ueeäet nesäee, fpeônW Jeleõceeôe hefjhekeÌJelee DeJefOe kesÀ yeeo ôeJerkeÉÀle fkeÀ³ee peeSäee~

2. SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀr ojW

keÉÀhe³ee SHeÀmerSôeDeej (yer) KeeleeW ceW Oeefjle peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀr ojeW hej 15 DeÊetÀyej 2008 kesÀ nceejs hefjhe°e yeQhefJefJe. meb. [rDeeFDeej. yermer 64/13.03.00/2008-09 keÀe hewjeäe´eHeÀ 2 osKeW ~³en fôeCeõ³e Yer fue³ee äe³ee nw fkeÀ 15 ôeJebyej 2008 keÀes Yeejle ceW keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes Deäeuer met®eôee lekeÀ SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀr ojW fôecôeeôegmeej neWäer :

15 ôeJebyej 2008 keÀes Yeejle ceW keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes mebfJeoekeÉÀle meYer hefjhekeÌJelee DeJefOe³eeW keÀr SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW kesÀ mebyebOe ceW y³eepe keÀe Yegäeleeôe mebyebfOele cegêe/leoôegªhe hefjhekeÌJelee DeJefOe³eeW kesÀ fueS ueeäet ueeFyeesj/mJewhe ojeW mes 100 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ keÀr G®®elece oj kesÀ Yerlej fkeÀ³ee peeSäee (peyefkeÀ 15 DeÊetÀyej 2008 keÀes keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes ueeFyeesj /mJewhe ojeW mes 25 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ ojW ueeäet Lerb)~ DemLee³er oj Jeeuer peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe mebyebfOele cegêe/hefjhekeÌJelee DeJefOe hej ueeäet mJewhe ojeW mes 100 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ keÀr G®®elece mercee kesÀ Yerlej fkeÀ³ee peeSäee~ DemLee³er oj peceejefMe³eeW kesÀ fueS y³eepe hegôe|ôeOeeõjCe DeJefOe 6 cenrôes nesäer~

3. nceejs mece³e-mece³e hej mebMeesfOele 1 pegueeFõ 2008 kesÀ ceemìj hefjhe°e yeQhefJefJe. [rDeeFDeej. yermer. 16/13.03.00/2008-09 ceW fôefnle Deô³e DeôegosMe DehefjJe|lele jnWäes ~ 15 ôeJebyej 2008 keÀe mebMeesOeôekeÀejr fôeosMe yeQhefJefJe. meb. [rDeeFDeej. yermer. 81/13.03.00/2008-09 mebueäôe nw ~

YeJeor³e

(fJeôe³e yewpeue)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


yeQhefJefJe. [rDeeFDeej. yermer. 81/13.03.00/2008-09

15 ôeJebyej 2008
24 keÀe|lekeÀ 1930 (MekeÀ)

DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) peceejefMe³eeW leLee SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW hej
y³eepe keÀr ojW

yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece 1949 keÀr Oeeje 35keÀ Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS leLee DefôeJeemer (fJeosMer) (SôeDeejFõ) KeeleeW leLee SHeÀmerSôeDeej (yer) KeeleeW ceW Oeefjle peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀr ojeW hej 15 DeÊetÀyej 2008 kesÀ fôeosMe yeQhefJefJe. meb. [rDeeFDeej. yermer. 63 /13.03.00/2008-09 ceW mebMeesOeôe keÀjles ngS Fme yeele mes meblegøì neskeÀj fkeÀ Ssmee keÀjôee peôefnle ceW DeeJeM³ekeÀ leLee mece³eesf®ele nw, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ SleÜeje fôeosMe oslee nw fkeÀ DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) peceejefMe³eeW leLee SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀr ojW fôecôeeôegmeej neWäer :

DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) peceejefMe³eeW hej ueeäet y³eepe keÀr ojW

"15 ôeJebyej 2008 keÀes keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes SkeÀ mes lerôe Jeøeõ lekeÀ keÀr hefjhekeÌJelee DeJefOe keÀr ôe³er DefôeJeemer (fJeosMer) ©he³ee (SôeDeejFõ) cer³eeor peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW fheíues cenrôes kesÀ Debflece keÀe³eõ foJeme keÀes DecejrkeÀr [euej kesÀ fueS leoôegªhe hefjhekeÌJelee DeJefOe hej ueeäet ueeFyeesj/mJewhe ojeW mes 175 DeeOeej DebkeÀeW mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS (peyefkeÀ 15 DeÊetÀyej 2008 keÀes keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes ueeFyeesj/mJewhe ojeW mes 100 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ ojW ueeäet Lerb)~ Ghe³egõÊeÀ kesÀ Deôegmeej lerôe Jeøeõ lekeÀ keÀr peceejefMe³eeW kesÀ fueS fôeOeeõfjle keÀr äe³er y³eepe ojW, lerôe Jeøeõ mes DefOekeÀ keÀr hefjhekeÌJelee DeJefOe keÀr qmLefle ceW Yer ueeäet nWäer~ y³eepe ojeW ceW hefjJeleõôe Gôe SôeDeejFõ peceejefMe³eeW hej Yer ueeäet nesäee, fpeônW Jeleõceeôe hefjhekeÌJelee DeJefOe kesÀ yeeo ôeJerkeÉÀle fkeÀ³ee peeSäee "~

SHeÀmerSôeDeej (yer) KeeleeW ceW Oeefjle peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀr ojW

"15 ôeJebyej 2008 keÀes Yeejle ceW keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes mebfJeoekeÉÀle meYer hefjhekeÌJelee DeJefOe³eeW keÀr SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeW kesÀ mebyebOe ceW y³eepe keÀe Yegäeleeôe mebyebfOele cegêe/leoôegªhe hefjhekeÌJelee DeJefOe³eeW kesÀ fueS ueeäet ueeFyeesj/mJewhe ojeW mes 100 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ keÀr G®®elece oj kesÀ Yerlej fkeÀ³ee peeSäee (peyefkeÀ 15 DeÊetÀyej 2008 keÀes keÀejesyeej keÀr meceeqhle mes ueeFyeesj /mJewhe ojeW mes 25 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ ojW ueeäet Lerb)~ DemLee³er oj Jeeuer peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe mebyebfOele cegêe/hefjhekeÌJelee DeJefOe hej ueeäet mJewhe ojeW mes 100 DeeOeej DebkeÀ DefOekeÀ keÀr G®®elece mercee kesÀ Yerlej fkeÀ³ee peeSäee ~ DemLee³er oj peceejefMe³eeW kesÀ fueS y³eepe hegôe|ôeOeeõjCe DeJefOe 6 cenrôes nesäer ~"

(Deeôebo fmeône)
keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष