अधिसूचनाएं

DefôeJeemer Yeejler³e/ Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje Yeejle ceW De®eue mebhefÊe keÀr Kejro mes mebyebfOele HeÌuewì/hueeöì keÀe Deôeeyebìôe/yegEkeÀäe fôejmeôe/meewos kesÀ cetu³e keÀr Jeehemer

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001

S.her.([rDeeFDeej fmejre) hefjhe°e meb. 46

ôeJebyej 12, 2002

mesJee ceW
fJeosMer cegêe kesÀ mecemle he´efOekeÉÀle J³eeheejr

ceneso³ee/ceneso³e

DefôeJeemer Yeejler³e/ Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW Üeje Yeejle ceW
De®eue mebhefÊe keÀr Kejro mes mebyebfOele HeÌuewì/hueeöì keÀe
Deôeeyebìôe/yegEkeÀäe fôejmeôe/meewos kesÀ cetu³e keÀr Jeehemer

he´efOekeÉÀle J³eeheejr³eeW keÀe O³eeôe foôeebkeÀ 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee meb. 5/2000-Deejyer keÀr Deôegmet®er 1 kesÀ hewje 3(i) keÀr Deesj DeekeÉÀøì fkeÀ³ee peelee nw fpe³ekesÀ Deôegmeej äeÉn fôeceeõCe Spebmer Üeje DefôeJeemer Yeejler³eeW (Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW mecesle) keÀes DeeJesoôe/ye³eeôee Oeôe keÀr Jeehemer, HeÌuewì/hueeöì kesÀ Deôeeyebìôe kesÀ keÀejCe, peeb®e mefnle ³efo keÀesFõ nes (os³e Dee³ekeÀj kesÀ yeeo) Keelee OeejkeÀ kesÀ SôeDeejFõ Keeles ceW pecee keÀjôes keÀr Deôegcefle or peeler nw yeMele÷ fkeÀ cetue Yegäeleeôe Keelee OeejkeÀ kesÀ SôeDeejFõ/SHedÀmerSôeDeej Keeles ceW mes fkeÀ³ee äe³ee nes DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj mes meeceeô³e yeQEkeÀäe ceeO³ece mes he´ehle he´søeCe mes fkeÀ³ee äe³ee nes Deewj fpemekesÀ yeejs ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr GmekeÀr mel³elee mes meblegøì nes

2. fJe¬esÀlee Üeje DeeJeemer³e, J³eeheefjkeÀ mebhefÊe keÀr yegEkeÀäe/ meewos kesÀ fôejmeôe kesÀ keÀejCe Kejro cetu³e keÀr Jeehemer keÀes SôeDeejFõ /SHedÀmerSôeDeej Keeles ceW pecee keÀjôes keÀr Deôegcefle osôes kesÀ fJe®eej mes fjeJeõ yeQkeÀ ôes 29 petôe 2002 (he´flefuefhe mebueäôe) keÀr DefOemet®eôee ceW mebMeesOeôe keÀjôes kesÀ fueS peejr keÀr nw ~ leoôegmeej he´efOekeÉÀle J³eeheejr DefôeJeemer Yeejler³e / Yeejler³e cetue kesÀ J³efÊeÀ³eeW keÀes DeeJesoôe/ye³eeôee Oeôe/Kejro cetu³e, äeÉn fôeceeõCe SpebmerDeeW /fJe¬esÀlee Üeje DeeJeemer³e, J³eeheefjkeÀ mebhefÊe keÀr yegEkeÀäe/meewos kesÀ fôejmeôe kesÀ keÀejCe Kejro cetu³e keÀr Jeehemer kesÀ Oeôe keÀes GôekesÀ SôeDeeFõ/SHedÀmerSôeDeej Keeles ceW pecee keÀjôes keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ yeMele÷ fkeÀ cetue Yegäeleeôe Keelee OeejkeÀ kesÀ SôeDeejFõ/SHedÀmerSôeDeej Keeles ceW mes fkeÀ³ee äe³ee new DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj mes meeceeô³e yeQEkeÀäe ceeO³ece mes he´ehle he´søeCe mes fkeÀ³ee äe³ee nes Deewj fpemekesÀ yeejs ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr GmekeÀr mel³elee mes meblegøì nes ~

3. 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee meb. 5/2000-Deejyer keÀr Deôegmet®er 1 kesÀ hewje 3 kesÀ Ghe hewje (i), ôeeceleë fJeosMer cegêe he´yebOe (pecee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 kesÀ meefeôe hej mebueäôe DefOemet®eôee he´flemLeefhele keÀr peeS ~

4. he´efOekeÉÀle J³eeheejr Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³e-Jemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW ~

5. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece (HesÀcee), 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj 11 (1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nw ~

YeJeor³ee

(äe´sme keÀesMer)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष