अधिसूचनाएं

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2007

fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ 400 001.

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 152/2007-Deejyer

foôeebkeÀ: 15 ceFõ, 2007

fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe)
(mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2007

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 47 Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ SleÜeje (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee 13/2000-Deejyer ) fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) fJefôe³eceeJeuer 2000, ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

1. (i) ³en fJefôe³eceeJeuer,"fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2007 " keÀnueeSäer

(ii) ³en fJefôe³eceeJeuer 16 ôeJebyej 2006 mes ueeäet neWäer~ @

fJefôe³eceeJeuer ceW mebMeesOeôe

2 fJeosMer cegêe he´yebOe (hefjmebhefÊe³eeW keÀe he´søeCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 ceW

(keÀ) fJefôe³ece 4 ceW ,

(i) Ghe-fJefôe³ece 2 kesÀ hejblegkeÀ (iii)ceW " kewÀueW[j" Meyo " fJeÊer³e " Meyo mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee ~
(ii) Ghe-Keb[ (Ke) fôecôefuefKele Ghe-Keb[ mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee ~

"he´søeCekeÀleeõ Üeje SkeÀ Je®eôehe°e Deewj keWÀêr³e yees[õ, he´l³eãe keÀj,fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej kesÀ 9 DeÊetÀyej 2002 kesÀ hefjhe°e kesÀ fôeOeefjle HeÀeöce÷ì ceW meôeor uesKeekeÀej mes he´ceeCehe°e "

(Ke) Ghe-fJefôe³ece (3) ceW,

(i) " kewÀueW[j" Meyo " fJeÊer³e " Meyo mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee ~
(ii) Keb[ (i) ceW Ghe-Keb[ (Ke) fôecôefuefKele ôe³es Ghe-Keb[ mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee ~

" "he´søeCekeÀleeõ Üeje SkeÀ Je®eôehe°e Deewj keWÀêr³e yees[õ, he´l³eãe keÀj,fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej kesÀ 10 DeÊetÀyej 2002 kesÀ hefjhe°e kesÀ fôeOeefjle HeÀeöce÷ì ceW meôeor uesKeekeÀej mes he´ceeCehe°e "

(iii) Keb[ (ii)ceW Ghe-Keb[ (Ke) fôecôefuefKele Ghe-Keb[ mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee

"he´søeCekeÀleeõ Üeje SkeÀ Je®eôehe°e Deewj keWÀêr³e yees[õ, he´l³eãe keÀj,fJeÊe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej kesÀ 9 DeÊetÀyej 2002 kesÀ hefjhe°e kesÀ fôeOeefjle HeÀeöce÷ì ceW meôeor uesKeekeÀej mes he´ceeCehe°e "

(iv) henuee hejblegkeÀ nìe fo³ee pee³esäee ~

(v) fÜler³e hejblegkeÀ ceW " FmekesÀ DeflefjÊeÀ " Meyo nìe fo³es pee³ebäes ~

(Ke) fJefôe³ece 6 kesÀ Ghe-fJefôe³ece 1 ceW ,

(keÀ) " kewÀueW[j" Meyo " fJeÊer³e " Meyo mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee pee³esäee ~

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


@ he´ceefCele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Fme fJefôe³eceeJeuer kesÀ hetJeõ-J³eeher he´YeeJe mes ueeäet nesôes kesÀ keÀejCe fkeÀmer J³efÊeÀ hej keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee~

heeo fìhheCer
:

cetue fJefôe³eceeJeuer mejkeÀejr jepehe°e kesÀ Yeeäe ~~, Oeeje 3, Ghe-Oeeje (i)ceW 5 ceFõ 2000 kesÀ meb.mee.keÀe.fôe.396(De) kesÀ pefj³es he´keÀefMele keÀr äe³er Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele keÀr äe³er :

foôeebkeÀ :

19.08.2002

kesÀ meb.mee.keÀe.fôe. 574(De) 

foôeebkeÀ :

4.08.2003

kesÀ meb.mee.keÀe.fôe. 630(De) 

foôeebkeÀ :

01.09.2003

kesÀ meb.mee.keÀe.fôe.699 (De) 

foôeebkeÀ :

4.08.2004

kesÀ meb.mee.keÀe.fôe.493 (De) 


mejkeÀejr jepehe°e-DemeeOeejCe- Yeeäe ~~,Keb[ 3, Ghe-Keb[ (i)ceW
30.05.2007 keÀr meb.mee.keÀe.fôe.400(De) Üeje he´keÀefMele

 


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष