अधिसूचनाएं

DefôeJeemer fJefôece³e äeÉneW ceW ©he³ee/ fJeosMer cegêe kesÀ Jeem°ee
Keeles Keesueôes Deewj Gmes yeôeeS jKeôes nsleg DeôegosMeeW keÀe ÿeeheôe

DeejyerDeeFõ/2008-09/139
Sher([rDeeFõDeej fmejre)hefjhe°e meb.11
Sher(SHeÀSue/DeejSue fmejre) hefjhe°e meb.01

22 Deäemle, 2008

mesJee ceW
meYer he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ

ceneso³e/ ceneso³ee

DefôeJeemer fJefôece³e äeÉneW ceW ©he³ee/ fJeosMer cegêe kesÀ Jeem°ees
Keeles Keesueôes Deewj Gmes yeôeeS jKeôes nsleg DeôegosMeeW keÀe ÿeeheôe

he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer-I yeQkeÀeW keÀe O³eeôe 06 HeÀjJejr,2008 kesÀ Sher([rDeeFõDeejfmejre)hefjhe°e meb.28 Sher (SHeÀSue/DeejSuefmejre)hefjhe°e meb.02 Üeje peejr DefôeJeemer fJefôece³e äeÉneW ceW ©he³ee/ fJeosMer cegêe kesÀ Jeem°ees Keeles Keesueôes Deewj Gmes yeôeeS jKeôes nsleg DeôegosMeeW kesÀ ÿeeheôe keÀr Deesj DeekeÀ|øele fkeÀ³ee peelee nw

2. Ghe³egõÊeÀ hefjhe°e kesÀ mebueäôekeÀ-I kesÀ hewje (4) De(IX) kesÀ Deôegmeej , SkeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀ Üeje fkeÀmer fJefôece³e äeÉn kesÀ meeLe äeþpees› keÀjôes nsleg Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀe Deôegceesoôe he´ehle keÀjôee Dehesfãele nw~ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje , fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeoC[ kesÀ Ghee³e kesÀ ªhe ceW , J³eJemLeeDeeW keÀr mebK³ee hej 20 Deewj DeenjCe MeeKeeDeeW keÀr mebK³ee hej 300 keÀr mercee fôeOeeõfjle keÀr äeFõ nw fpemeceW ceW meMeÊeÀ peesfKece he´yebOekeÀ he´Ceeuer leLee Jeeöm°ees SkeÀeGbìdme ceW äeghle DeesJej[£eHeÌìeW mes ye®eôes nsleg fôefOe³eeW keÀr Deeöôe-ueeFôe fôeäejeôer jKeôes Jeeues he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ítì or pee mekeÀler nw~

3. Deye DeôegosMeeW keÀr mecerãee keÀr äeFõ nw Deewj GoejrkeÀjCe kesÀ SkeÀ Deewj Ghee³e kesÀ ªhe ceW ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ ©he³ee DeenjCe J³eJemLee (Deej[rS) kesÀ Debleäeõle 300 mes Thej DeenjCe MeeKeeDeeW keÀes ôeefcele keÀjôes nsleg he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer I yeQkeÀeW keÀes Deôegcefle or pee³es yeMele÷ fkeÀ Ssmer MeeKeeSb keÀesj yeQEkeÀäe meesu³etMeôe kesÀ Debleäeõle Deeler neW peneb hej fJefôece³e äeÉneW kesÀ meeLe äeþpees› keÀjôes nsleg Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr MeleeÙ leLee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ªhe³ee DeenjCe J³eJemLee mes mebyebfOele mece³e-mece³e hej peejr DeôegosMeeW kesÀ DeOerôe Jeeöm°ees SkeÀeGbìdme ceW äeghle DeesJej[£eHeÌìeW mes ye®eôes nsleg fôefOe³eeW keÀr Deeöôe-ueeFôe fôeäejeôer megfôeqM®ele keÀr peeler nw~ DeenjCe MeeKeeDeeW keÀr mebK³ee 300 mes DefOekeÀ yeŸeôes mes henues he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer-I yeQkeÀeW keÀes yees[õ mes DeeJeM³ekeÀ Deôegceesoôe he´ehle keÀjôee ®eefnS Deewj FmekeÀr met®eôee Yeejler³e fjeJeõ yewkeÀ keÀes lelkeÀeue or peeôer-®eensS~ leLeefhe fJefôece³e äeÉneW kesÀ meeLe äeþpees› keÀjôes nsleg Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mes hetJeõ Deôegceesoôe he´ehle keÀjôes mes mebyebfOele Jeleõceeôe DeôegosMe DehefjJe|lele nQ~

4. Ghe³egõÊeÀ hefjhe°e Üeje peejr Deô³e DeôegosMe ³eLeeJele yeôes jnWäes~

5. he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ Fme hefjhe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes Deheôes mebyebfOele äe´enkeÀeW keÀes DeJeäele keÀje oW~

6. Fme hefjhe°e ceW meceefnle fôeosMe fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle Dehesfãele Deôegcefle/ Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ nes, hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues yeäewj nw~

YeJeor³e

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष