मास्टर परिपत्र

äe´enkeÀ mesJee hej ceemìj hefjhe°e - he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2011-12/49
MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) Scemer meb.10/12.05.001/2011-12

01 pegueeFõ, 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³ee / ceneso³e,

äe´enkeÀ mesJee hej ceemìj hefjhe°e - he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2010 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe. yerher[r. (hermeryer). Scemer. meb. 10 / 09. 39. 00/2010 - 11 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2011 lekeÀ kesÀ meYer DeôegosMeeW / foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle SJeb DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw leLee hefjfMeøì ceW GquuefKele nw

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष