मास्टर परिपत्र

ceemìj hefjhe°e äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb leLee meeKe-he°e - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

YeefjyeQ/2011-12/39
MeyeQfJe.yerher[r(hermeryer).Scemer.meb.4 /09.27.000/2011-12

01 pegueeFõ 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW

ceneso³ee / ceneso³e

ceemìj hefjhe°e
äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb leLee meeKe-he°e - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 1 pegueeFõ 2010 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) Scemer.meb.4 /09.27.000/2010-11 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2011 lekeÀ peejr meYer DeôegosMeeW/foMee-fôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle Deewj DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw leLee hefjfMeøþ ceW GquuefKele nw

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


ceemìj hefjhe°e
äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb leLee meeKe-he°e

fJeøe³e - Jemleg

1

äeejbfì³eeb

1.1

äeejbfì³eeb peejr keÀjôee

1.1.1

mLetue foMee-fôeo÷Me

1.1.2

GÎsM³e

1.1.3

hefjhekeÌJelee

1.1.4

cee°ee

1.1.5

peceeôeler äeejbfì³eeb

1.1.6

äewj-peceeôeler äeejbfì³eeb

1.1.7

DeemLefäele äeejbfì³eeb

1.2

®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe kesÀ Debleäeõle Meefceue JemlegDeeW mes mebyebfOele äeejbfì³eeb

1.3

äeejbfì³eeb peejr keÀjôes mebyebOer megjãee Ghee³e

1.4

yeQkeÀ äeejbfì³ees kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe - ceeceueeW keÀe legjble fôeheìeôe

1.5

fôeCeõ³eeW keÀr he´ceefCele he´fle³eeb he´ehle keÀjôes ceW fJeuebye

1.6

mejkeÀejr fJeYeeäeeW kesÀ meeLe he°ee®eej

2

fyeueeW keÀr men-mJerkeÀ òefle

2.1

fyeueeW keÀr men-mJerkeÉÀfle ceW Defôe³efceleeSb

2.2

megjãee kesÀ Ghee³e

3

meeKe he°e

3.1

meeKe he°e megfJeOee he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS foMee-fôeo÷Me

3.2

®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe kesÀ Debleäeõle Meefceue JemlegDeeW kesÀ fueS meeKehe°e

3.3

meeKehe°e Keesueôes kesÀ fueS megjãee Ghee³e

3.4

meeKehe°e kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe - oeJeeW keÀe legjble fôeheìeôe

4

Deô³e meeceeô³e foMee-fôeo÷Me

4.1

°eÝCe Deefo peesfKece mebyebOer ceeôeob[ Deewj meebfJefOekeÀ / Deô³e äewj - fôefOekeÀ merceeDeeW hej he´fleyebOe

hefjfMeøì

1. äeejbfì³eeb

1.1 äeejbfì³eeb peejr keÀjôee

1.1.1 mLetue foMee-fôeo÷Me

äeejbfì³eeb peejr keÀjôes kesÀ keÀejesyeej ceW fôefnle peesfKece keÀes osKeles ngS he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes he´fleyebfOele mercee kesÀ Deboj nr äeejbfì³eeb peejr keÀjôer ®eefnS leefkeÀ GôekeÀr fJeÊer³e qmLefle keÀes nefôe ôe hengb®es Dele: yeQkeÀ Deheôes äeejbìr keÀejesyeej kesÀ mebyebOe ceW fôecôefuefKele hefj®ísoeW ceW yeleeS äeS mLetue foMeefôeo÷MeeW keÀe heeueôe keÀjW

1.1.2 GÎsM³e

(i) meeceeô³e fôe³ece kesÀ Deôegmeej, he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ kesÀJeue fJeÊer³e äeejbfì³eeb he´oeôe keÀjW fôeøheeoôe äeejbfì³eeb he´oeôe ôe keÀjW

(ii) leLeefhe, Deôegmetf®ele he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ ceeceues ceW ³eLeesf®ele meeJeOeeôer yejleles ngS Deheôes äe´enkeÀ keÀr Deesj mes fôeøheeoôe äeejbfì³eeb peejr keÀj mekeÀles nQ

1.1.3 hefjhekeÌJelee

meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fueS ³en Jeebíôer³e nesäee fkeÀ Jes Deheôer äeejbfì³eeW keÀes DeuheeJefOe äeejbfì³eeW lekeÀ nr merfcele jKeW fkeÀmer Yer qmLefle ceW äeejbìr ome Jeøeõ mes DefOekeÀ DeJefOe kesÀ fueS peejr ôenrb keÀr peeôer ®eefnS

1.1.4 cee°ee

äeejbìr mebyebOer osôeoefj³eeW keÀr yekeÀe³ee jefMe fkeÀmer Yer mece³e he´oÊe hetbper, Deejfãele fôefOe³eeW Deewj peceejefMe³eeW pewmes yeQkeÀ kesÀ kegÀue mJeefOekeÉÀle mebmeeOeôeeW kesÀ 10 he´fleMele mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS mekeÀue G®®elece mercee kesÀ Deboj äewj-peceeôeler äeejbfì³eeW keÀr yekeÀe³ee jefMe keÀe Deôegheele fkeÀmer Yer mece³e yeQkeÀ keÀr mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW (he´oÊe hetbper + Deejfãele fôefOe³eeb ) keÀr 25% jefMe kesÀ yejeyej ³ee äeejbfì³eeW keÀr kegÀue jefMe kesÀ 25% lekeÀ, FôeceW mes pees Yer keÀce nes, merfcele jKee peeôee ®eefnS

1.1.5 peceeôeler äeejbfì³eeb

yeQkeÀ DefOeceeô³ele: peceeôeler äeejbfì³eeb nr peejr keÀjW peceeôeler äeejbìr keÀe celeueye nw Deqmle³eeW keÀr peceeôele hej or äeFõ äeejbìr (ôekeÀor cee|peôe mefnle) fpemekeÀe yeepeej cetu³e fkeÀmer Yer mece³e äeejbìr hej DeekeÀqmcekeÀ osôeoefj³eeW keÀr jefMe mes keÀce ôe nes ³ee Jen äeejbìr fpemekeÀr keWÀê mejkeÀej, jep³e mejkeÀej, meeJeõpefôekeÀ ães°e keÀr fJeÊer³e mebmLeeDeeW Deewj/³ee yercee kebÀhefôe³eeW keÀr he´fleheãer äeejbìr/äeejbfì³eeW Üeje hetCeõle: peceeôele or äeFõ nes yeQkeÀeW keÀes meeceeô³ele: he³eeõhle cetleõ peceeôeleeW Üeje mece|Lele ³ee keWÀê ³ee jep³e mejkeÀej ³ee meeJeõpefôekeÀ ães°e keÀr fJeÊer³e mebmLeeDeeW ³ee yercee kebÀhefôe³eeW Deewj Deô³e yeQkeÀeW keÀr he´fleheãer äeejbfì³eeW Üeje mece|Lele DeemLefäele YegäeleeôeJeeuer äeejbfì³eeb peejr keÀjôer ®eefnS

1.1.6 äewj-peceeôeler äeejbfì³eeb

yeQkeÀeW keÀes äe´enkeÀ mecetn fJeMesøe Deewj/ ³ee J³eJemee³e fJeMesøe kesÀ fueS äewj-peceeôeler äeejbfì³eeW keÀr he´fleyeOolee hej DeeôeeJeM³ekeÀ ©he mes O³eeôe keWÀfêle ôenrb keÀjôee ®eefnS yeQkeÀ kesÀ fôeosMekeÀ ceb[ue keÀes fkeÀmer Yer DekesÀues äe´enkeÀ keÀr Deesj mes äewj-peceeôeler äeejbfì³eeb peejr keÀjôes keÀe Deôegheele le³e keÀj osôee ®eefnS leefkeÀ ³es äeejbfì³eeb;

(keÀ) yeQkeÀ Üeje fkeÀmer Yer mece³e Ssmes äe´enkeÀeW keÀes or äeFõ äewj-peceeôeler äeejbfì³eeW mes mebyebfOele kegÀue os³eleeDeeW mes ³eLeesf®ele Deôegheele mes Deewj

(Ke) yeQkeÀ ceW Mes³ejOeefjlee kesÀ ³eLeesf®ele äegCepeeW mes DefOekeÀ ôe neW

1.1.7 DeemLefäele äeejbfì³eeb

(i) hetbperäele Deeqmle³eeW kesÀ DefYeäe´nCe kesÀ fueS Deheôes GOeejkeÀleeõDeeW keÀr Deesj mes DeemLefäele YegäeleeôeJeeuer äeejbfì³eeb peejr keÀjôes kesÀ F®ígkeÀ yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ he´mleefJele DeemLefäele YegäeleeôeJeeuer äeejbfì³eeW mefnle kegÀue °eÝCe megfJeOeeSb fôeOeeõfjle °eÝCe mercee mes DefOekeÀ ôenrb nesler nQ

(ii) yeQkeÀeW keÀes ®etbfkeÀ os³e fkeÀmleeW kesÀ mebyebOe ceW fôejblej DeblejeueeW hej osôeoefj³eeW keÀes hetje keÀjôee neslee nw, FmefueS ³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ Deheôer he´fleyeOoleeDeeW keÀes hetje keÀjôes kesÀ fueS GOeejkeÀleeõ FkeÀeFõ he³eeõhle yesMer Ghleeoôe lew³eej keÀjler nw, DeeqmLeäele YegäeleeôeJeeuer äeejbfì³eeW kesÀ he´mleeJeeW keÀr peeb®e hefj³eespeôee keÀr ueeYehe´olee/ôekeÀor he´Jeen keÀes O³eeôe ceW jKe keÀj keÀr peeôer ®eefnS hetbperäele Deeqmle³eeW kesÀ DefOeäe´nCe kesÀ fueS cer³eeor °eÝCe he´mleeJeeW kesÀ cetu³eebkeÀôe kesÀ fueS meeceeô³ele: fpeôe ceeôeob[eW keÀe heeueôe fkeÀ³ee peelee nw, DeemLefäele YegäeleeôeJeeuer äeejbfì³eeb peejr keÀjles mece³e Yer Gônr ceeôeob[eW keÀes Deheôeeôee ®eefnS

1.2 ®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe kesÀ Debleäeõle Meefceue JemlegDeeW kesÀ mebyebOe ceW äeejbfì³eeb peejr keÀjôee

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes äeejbìr peejr keÀjôes kesÀ fueS peceeôele kesÀ leewj hej äeejbìr kesÀ Debleäeõle os³e jefMe keÀr keÀce mes keÀce DeeOer jefMe kesÀ yejeyej ôekeÀor ce|peôe jefMe fueS yeäewj DeeJeM³ekeÀ JemlegDeeW kesÀ Dee³eele kesÀ mebyebOe ceW os³e mercee MegukeÀ Deewj / ³ee Dee³eele MegukeÀ ³ee Deô³e keÀjeW keÀe Yegäeleeôe keÀjôes keÀr äeejbìr osôes kesÀ fueS fkeÀmer Dee³eelekeÀ keÀr Deesj mes ³ee GmekesÀ fueS fkeÀmer keÀesìõ ³ee mejkeÀej ³ee Deô³e fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes äeejbìr peejr ôenrb keÀjôer ®eefnS "DeeJeM³ekeÀ JemlegDeeW " MeyoeW keÀe DefYehe´e³e Gôe JemlegDeeW mes nw pees Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej fJefôe|oøì keÀr peeSb

1.3 äeejbfì³eeb peejr keÀjôes kesÀ yeejs ceW megjãee Ghee³e

fJeÊer³e äeejbfì³eeb peejr keÀjles mece³e yeQkeÀeW keÀes fôecôefuefKele megjãee Ghee³eeW keÀe heeueôe keÀjôee ®eefnS :

(i) yeQkeÀ äeejbfì³eeb he´fleYetfle kesÀ ©he ceW ¬eÀceeôegmeej mebK³eebfkeÀle nesôer ®eefnS leefkeÀ HeÀperõ äeejbfì³eeW keÀe peejr fkeÀ³ee peeôee jeskeÀe pee mekesÀ

(ii) fôe|oøì mercee, he´l³eskeÀ yeQkeÀ Üeje pewmer fôeq½ele keÀr peeS, mes DefOekeÀ jefMeJeeuer äeejbfì³eeb oes nmleeãejeW kesÀ Debleäeõle lerôe he´fle³eeW ceW peejr keÀr peeSb he´l³eskeÀ keÀr SkeÀ he´fle MeeKee, ueeYeeLerõ Deewj fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e / he´Oeeôe keÀe³eeõue³e keÀes or peeS / ueeYeeLerõ kesÀ fueS ³en yebOeôe nesôee ®eefnS fkeÀ Jen fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e / he´Oeeôe keÀe³eeõue³e mes Yer hegqøì he´ehle keÀjs fpemekesÀ fueS äeejbìr ceW nr SkeÀ fJefMeøì fôeOeeõjCe nesôee ®eefnS

(iii) äeejbfì³eeb meeceeôle: Ssmes äe´enkeÀeW keÀes ôenrb or peeôer ®eefnS pees yeQkeÀ mes °eÝCe megfJeOeeSb ôenrb uesles nQ Deewj kesÀJeue ®eeuet Keelee jKes ngS nQ Ssmes äe´enkeÀeW mes ³efo keÀesFõ DeôegjesOe he´ehle neslee nw lees yeQkeÀ keÀes he´mleeJe keÀr hetjr peeb®e keÀjôer ®eefnS Deewj äe´enkeÀeW keÀr JeemlefJekeÀ pe©jle kesÀ he´fle Deeéemle nes uesôee ®eefnS yeQkeÀ keÀes Deeéemle nes uesôee ®eefnS fkeÀ äe´enkeÀ äeejbìr kesÀ Debleäeõle he´ehle oeJeeW keÀes hetje keÀjôes keÀr qmLefle ceW nesäee Deewj Gme fôefceÊe °eÝCe uesôes kesÀ fueS yeQkeÀ kesÀ heeme ôenrb DeeSäee Fme he´³eespeôe kesÀ fueS yeQkeÀ keÀes äe´enkeÀ keÀr fJeÊer³e qmLefle, fôefOe³eeW kesÀ eöeeìblees peneb mes Jes osôeoefj³eeW keÀes hetje keÀjWäes, keÀr peeb®e keÀjôer ®eefnS Deewj ³eLeesf®ele cee|peôe fôeOeeõfjle keÀjôer ®eefnS SJeb DeeJeM³ekeÀleeôegmeej Deô³e peceeôele he´ehle keÀjôer ®eefnS äe´enkeÀeW keÀr fJeÊer³e qmLefle kesÀ he´fle Deeéemle nesôes kesÀ fueS yeQkeÀ eìb keÀes äe´enkeÀeW kesÀ fJemleÉle fJeÊer³e fJeJejCe Deewj mebhefÊe keÀj/ Dee³ekeÀj fJeJejfCe³eeW keÀr Yer peeb®e keÀj uesôer ®eefnS Fôe meye ceoeW kesÀ yeejs ceW yeQkeÀ kesÀ he´sãeCeeW keÀes yeQkeÀ yefn³eeW ceW opeõ keÀj uesôee ®eefnS

(iv) peneb äe´enkeÀ Deô³e yeQkeÀeW mes °eÝCe megfJeOeeSb ues jns neW, Gme qmLefle ceW äeejbìr uesôes kesÀ fueS äe´enkeÀeW keÀe yeQkeÀ kesÀ heeme Deeôes kesÀ keÀejCeeW keÀe helee ueäee³ee peeôee ®eefnS Deewj GôekesÀ ceewpetoe yeQkeÀjeW keÀes peneb mes Jes °eÝCe megfJeOeeSb ues jns nQ, FmekeÀr met®eôee or peeôer ®eefnS

(v) peye SkeÀ yeQkeÀ °eÝCe megfJeOeeSb he´oeôe fkeÀS peeôes kesÀ fueS otmejs yeQkeÀ kesÀ heãe ceW äeejbfì³eeb peejr keÀjôes kesÀ fueS keÀnlee nw lees yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes SkeÀ yeQkeÀ Üeje °eÝCe megfJeOeeSb he´oeôe fkeÀS peeôes kesÀ fueS otmejs yeQkeÀ mes mebhekeõÀ fkeÀS peeôes kesÀ keÀejCeeW keÀe helee ueäeeSb Deewj Ssmee fkeÀS peeôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee mes mJe³eb Deeéemle nes ueW Fmes yeQkeÀ keÀr yefn³eeW ceW opeõ fkeÀ³ee peeôee ®eefnS

peye Ssmer äeejbfì³eeb peejr keÀjôee DefôeJee³eõ nes lees mebyebfOele yeQkeÀ keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ fôeOeeõfjle jefMe mes DefOekeÀ äeejbìr kesÀ he´uesKe, Gf®ele cebpetjr Deewj he´efOekeÀej he´ehle keÀjôes kesÀ yeeo, SkeÀ DefOekeÀejr Üeje ôenrb yequkeÀ oes he´efOekeÉÀle DefOekeÀejr³eeW Üeje meb³egÊeÀ ©he mes nmleeãefjle fkeÀS peeles nQ, Deewj peejr keÀr äeFõ Ssmer äeejbfì³eeW keÀe Gf®ele jskeÀe[õ jKee peelee nw GOeejkeÀeleeõ yeQkeÀ Üeje °eÝCe he´mleeJe keÀr meeceeô³e ©he mes mecerãee keÀr peeôer ®eefnS fpememes ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ he´mleeJe fôeOeeõfjle ceeôeob[eW Deewj foMeefôeo÷MeeW kesÀ Deôeg©he nw Deewj °eÝCe megfJeOeeSb he´mleeJe kesÀ äegCe-oesøeeW mes yeQkeÀ kesÀ Deeéemle nes peeôes kesÀ yeeo nr or peeler nQ Deewj otmejs yeQkeÀ keÀr äeejbìr keÀr GheueyOelee mes he´mleeJe kesÀ cetu³eebkeÀôe kesÀ mlej ceW Deewj GOeej osôes kesÀ fJeÊer³e DeôegMeemeôe ceW keÀesFõ keÀcer ôenrb Deeler nw

1.4 yeQkeÀ äeejbfì³eeW kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe - ceeceueeW keÀe legjble fôeheìeôe :

(i) Yeejle mejkeÀej Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes äeejbfì³eeW keÀe DeeÔJeeôe fkeÀS peeôes hej Yegäeleeôe ôe keÀjôes ³ee fJeuebye mes Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ yeejs ceW keÀFõ fMekeÀe³eleW he´ehle nes jnr nQ

(ii) DeeÔJeefôele äeejbfì³eeW kesÀ mebyebOe ceW Deheôer he´fleyeOolee keÀes hetje keÀjôes ceW yeQkeÀ keÀr Deesj mes keÀr peeôes Jeeuer DeeôeekeÀeôer Mee³eo Ssmer äeejbfì³eeW kesÀ fueS Deheôes äe´enkeÀeW mes os³e jefMe keÀr Jemetuer ceW nesôesJeeuer keÀfþôeeF³eeW kesÀ [j keÀr Jepen mes nesler nw ³en mebYeJe nw fkeÀ Deheôer ueeYehe´olee keÀes yeŸeôes keÀr Deheôer GlmegkeÀlee kesÀ keÀejCe he´mleeJe keÀr mebJerãee fkeÀS fyeôee Deewj äeejbìr keÀe DeeÔJeeôe fkeÀS peeôes keÀr qmLefle ceW äe´enkeÀeW Üeje yeQkeÀeW keÀes jefMe ueewìeôes keÀr GôekeÀr ãecelee Deewj meeKe keÀe helee fkeÀS fyeôee yeQkeÀ fôe³eceeW keÀes leekeÀ hej jKe keÀj äe´enkeÀeW keÀr Deesj mes yeQkeÀ äeejbìr peejr keÀj osles nQ peceeôele kesÀ cetu³e ceW Yer (DeLeeõle he³eeõhle cee|peôe jefMe he´ehle ôe keÀjôee) Yer yeQkeÀeW Üeje DeeÔJeefôele äeejbìr kesÀ mebyebOe ceW Deheôes äe´enkeÀeW mes os³e jefMe Jemetuer ôe keÀj heeôes keÀe SkeÀ keÀejCe nw

(iii) Ghe³egõÊeÀ henuet äeejbìr keÀe DeeÔJeeôe fkeÀS peeôes hej lehlejlee mes ueeYee|Le³eeW keÀes Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes jeskeÀ osles nQ Deewj yeQkeÀ DeeÔJeefôele äeejbfì³eeW kesÀ mebyebOe ceW fJeuebyekeÀejr ³egfÊeÀ³eeb Deheôeeôes ueäeles nQ yeQkeÀeW kesÀ fueS ³en hejce DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ Jes fôefOe DeeOeefjle merceeDeeW kesÀ ceeceueeW keÀr lejn äeejbfì³eeW kesÀ he´mleeJeeW keÀe Yer Gleôer nr fôeøþe mes cetu³eebkeÀôe keÀjW Deewj cee|peôe jefMe kesÀ ©he ceW he³eeõhle peceeôele he´ehle keÀjW leefkeÀ yeQkeÀ Üeje DeeÔJeefôele äeejbfì³eeW keÀes mekeÀejs peeôes kesÀ yeeo äe´enkeÀeW Üeje Yegäeleeôe ôe keÀjôes keÀr he´JeÉfÊe keÀes yeŸôes mes jeskeÀe pee mekesÀ

(iv) yeQkeÀ äeejbìr, peejrkeÀleeõ yeQkeÀ Üeje ueeYeeLerõ keÀes Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS or äeFõ Je®eôeyeOolee (³eÐefhe, yeQkeÀ kesÀ äe´enkeÀ kesÀ DeeosMe hej) nw yeQkeÀ hej JewOehetCeõ {bäe mes fkeÀS äeS oeJes keÀes mekeÀejôes ceW yeQkeÀ keÀr fJeHeÀuelee GmekeÀr keÀe³eõheOofle keÀr fJekeÉÀle ífJe he´mlegle keÀjler nw

(v) fJeäele mece³e ceW ô³ee³eeue³e ôes äeejbìr he´fleyeOoleeDeeW keÀes lelhejlee mes hetje ôe keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀr keÀìg Deeuees®eôee keÀr Ler Fme mebyebOe ceW, DeeÔJeefôele äeejbfì³eeW kesÀ Yegäeleeôe keÀes jeskeÀôes kesÀ mebyebOe ceW heãekeÀejeW Üeje keÀesìõ mes he´ehle fôeøesOeeosMe kesÀ ceeceues ceW ceeôeôer³e G®®elece ô³ee³eeue³e Üeje foS äeS fôeCeõ³e keÀe GOojCe ôer®es he´mlegle nw :

"Dele: nce Fme ôelerpes hej hengb®es nQ fkeÀ menr ô³ee³e ³en nw fkeÀ yeQkeÀeW keÀr he´fleyeOolee keÀes ô³ee³eeue³eeW kesÀ nmleãeshe kesÀ fyeôee DeeJeM³ekeÀ ©he mes meekeÀeje peeôee ®eefnS Deewj kesÀJeue Gônr DeheJeeoelcekeÀ ceeceueeW ceW, pewmes fkeÀ OeesKeeOe›r kesÀ ceeceues ceW ³ee Gme ceeceues ceW peneb yeQkeÀ äeejbìr keÀes Yegôeeôes keÀr Deôegcefle osôes mes DemegOee³eõ Deô³ee³e nesäee, Jeneb ô³ee³eeue³e keÀes nmleãeshe keÀjôee ®eefnS

(vi) Dele: he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes GôekesÀ Üeje peejr keÀr äeFõ yeQkeÀ äeejbfì³eeW keÀes, GôekeÀe DeeÔJeeôe fkeÀS peeôes hej, lelhejlee mes mekeÀejW ke̳eeW fkeÀ DeeÔJeeôekeÉÀle äeejbfì³eeW kesÀ mebyebOe ceW Deheôer he´fleyeOoleeDeeW keÀes mekeÀejôes ceW yeQkeÀeW keÀr DeeôeekeÀeôer mes yeQEkeÀäe he´Ceeuer keÀes Dehe³eMe he´ehle neslee nw

1.5 fôeCeõ³eeW keÀr he´ceefCele he´fle³eeb he´ehle keÀjôes ceW fJeuebye

(i) fJeÊe ceb°eeue³e ôes metf®ele fkeÀ³ee nw fkeÀ jepemJe fJeYeeäe, Yeejle mejkeÀej pewmes kegÀí fJeYeeäeeW keÀes fJefYeÄe keÀesìeÙ Üeje GôekesÀ heãe ceW foS äeS fôeCeõ³eeW keÀes fôeøheefole keÀjôes ceW keÀfþôeeFõ nes jnr nQ ke̳eeW fkeÀ yeQkeÀeW keÀes peye lekeÀ ô³ee³eeue³eeW kesÀ fôeCeõ³eeW keÀr he´ceefCele he´fle³eeb he´ehle ôenrb nes peeler Jes äeejbfì³eeW keÀes ôenrb mekeÀej jns nQ

(ii) Fôe keÀfþôeeF³eeW keÀes O³eeôe ces jKeles ngS he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ fôecôefuefKele f¬eÀ³eefJefOe keÀe heeueôe keÀjW :

(keÀ) peneb yeQkeÀ äeejbìr keÀr nkeÀoejr kesÀ fueS mejkeÀej Üeje Meg© keÀr äeFõ keÀe³eõJeenr ceW yeQkeÀ SkeÀ heãekeÀej jne nes, Deewj Deoeuele Üeje ceeceuee mejkeÀej kesÀ heãe ceW fôe|Cele fkeÀ³ee äe³ee nes Jeneb, yeQkeÀeW keÀes fôeCeõ³e keÀr he´ceefCele he´fle kesÀ fueS Deeäe´n ôenrb keÀjôee ®eefnS ke̳eeW fkeÀ fôeCeõ³e Keguer Deoeuele ceW heãekeÀejeW / GôekesÀ meueenkeÀejeW keÀr GheqmLefle ceW fo³ee peelee nw Deewj fo³ee äe³ee fôeCeõ³e yeQkeÀ keÀes helee Yer neslee nw

(Ke) ³efo ceeceues ceW yeQkeÀ SkeÀ heãekeÀej ôe nes lees, fôeyebOekeÀ/ Ghe/mene³ekeÀ fôeyebOekeÀ Üeje he´ceefCele keÀesìõ kesÀ keÀe³eõJeenr DeeosMe keÀes nmleefjle he´fle fpemes mejkeÀejr keÀeQfmeue Üeje mel³ehe´fle kesÀ ©he ceW mel³eefhele fkeÀ³ee äe³ee nes, äeejbfì³eeW kesÀ Debleäeõle he´fleyeOoleeìeW keÀes mekeÀejôes kesÀ fueS he³eeõhle nesäee, DeueyeÊee, yeQkeÀ ôes G®®e ô³ee³eeue³e kesÀ DeeosMe kesÀ fJe©Oo keÀesFõ Deherue keÀjôes keÀe fôe½e³e fkeÀ³ee nes

1.6 mejkeÀejr fJeYeeäeeW kesÀ meeLe he°ee®eej

(i) YeejlekeÀe mebfJeOeeôe yeleelee nw fkeÀ YeejlemebÁe mes mebyebfOele meYer lejn keÀr fôeøheeokeÀ keÀejõJeeFõ Yeejle kesÀ jeøì£hefle kesÀ ôeece mes neWäer leLeefhe, Yeejle mejkeÀej keÀe keÀejesyeej fJefYeÄe ceb°eeue³eeW/fJeYeeäeeW kesÀ ceeHeõÀle ®euee³ee peelee ®euee³ee peelee nQ FmefueS, äeejbfì³eeW pewmes omleeJespeeW ceW Yeejle kesÀ jeøì£hefle keÀes nQ FkeÀ heãekeÀej yelee³ee äe³ee nes, leLeefhe, mebyebfOele he°ee®eej jeøì£hefle kesÀ meeLe ôenr fkeÀ³ee peeôee ®eefnS, yequkeÀ mebyebfOele mejkeÀejr ceb°eeue³eeW/ fJeYeeäeeW kesÀ meeLe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS

(ii) Dele: he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ mejkeÀejr fJeYeeäeeW kesÀ heãe ceW Yeejle kesÀ jeøì£hefle kesÀ ôeece he´mlegle äeejbfì³eeW mes mebyebfOele keÀesFõ Yer he°ee®eej Yeejle kesÀ jeøì£hefle keÀes mebyeesfOele ôe fkeÀ³ee peeS fpememes jeøì£hefle kesÀ mef®eJeeue³e keÀes DemegfJeOee nesler nw fpemes ìeuee pee mekeÀlee nw

2. fpeueeW keÀr men-mJerkeÉÀfle

2.1 fpeueeW keÀr men-mJerkeÉÀfle ceW Defôe³efceleleeSb

(i) he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ fpeueeW keÀr men-mJerkeÉÀler os jns nQ keÀFõ yeej ³es fyeue fôeYeeJe fyeue nesles nQ pees men³eesäer mebmLeeDeeW Üeje SkeÀ-otmejs hej Deenfjle fkeÀS peeles nQ fpeôeceW keÀesFõ J³eeheefjkeÀ uesôe-osôe ôenrb fkeÀ³ee peelee nw hefjhekeÌJelee hej ³es fyeue DeeosfMefle³eeW Üeje mekeÀejs ôenrb peeles nQ Deewj

fpeme yeQkeÀ ôes fpeueeW keÀes men-mJerkeÉÀle fkeÀ³ee Lee Gmes Gôe fyeueeW keÀe Yegäeleeôe keÀjôee he›lee nw Deewj yeeo ceW Gmes fpeueeW kesÀ DeenjCekeÀleeõDeeW /DeeosfMefle³eeW mes jefMe Jemetue keÀjôes ceW keÀfþôeeFõ nesler nw Ssmee FmefueS neslee nw fkeÀ heãekeÀejeW Üeje, DeeJeM³ekeÀlee he›ôes hej, fyeueeW keÀes mekeÀejs peeôes keÀr GôekeÀr fJeÊer³e qmLefle Deewj ãecelee keÀe fyeueeW keÀes men-mJerkeÉÀle keÀjôesJeeues yeQkeÀeW Üeje helee ôenrb ueäee³ee peelee nw

(ii) Ssmes ceeceues Yer ngS nQ peneb fyeueeW keÀr men-mJerkeÉÀfle mes mebyebfOele y³eesjs yeQkeÀ keÀr yefn³eeW ceW opeõ ôenrb fkeÀS äeS FmekesÀ HeÀuemJe©he men-mJerkeÉÀfle keÀr cee°ee keÀes fôejrãeCe kesÀ oewjeôe mel³eefhele ôenrb fkeÀ³ee pee mekeÀe Deewj he´Oeeôe keÀe³eeõue³e keÀes men-mJerkeÉÀfle keÀr peeôekeÀejr f[mkeÀeGbEìäe yeQkeÀ mes oeJee he´ehle nesôes kesÀ yeeo nr helee ngFõ

2.2 megjãee kesÀ Ghee³e

Gheg³eõÊeÀ kesÀ hefjhe´sã³e ceW, meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ fôecôefuefKele megjãee Ghee³eeW hej O³eeôe oW ;

(i) Deheôes äe´enkeÀeW keÀes men-mJerkeÉÀfle mercee cebpetj keÀjles mece³e GmekeÀr DeeJeM³ekeÀlee keÀe helee ueäee³ee peeS Ssmer merceeSb Gônrb äe´enkeÀeW keÀes or peeSb pees yeQkeÀ mes Deô³e merceeSb Yer ues jns nW

(ii) kesÀJeue JeemlefJekeÀ J³eeheefjkeÀ fyeueeW keÀes nr men-mJerkeÉÀle fkeÀ³ee peeS yeQkeÀ ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ men-mJerkeÉÀle fyeueeW ceW Meefceue ceeue GOeejkeÀleeõ kesÀ mìeökeÀ Keeles ceW JeemlefJekeÀ ©he ceW he´ehle fkeÀ³ee peelee nw

(iii) ceeue kesÀ meeLe DeeFõ FôeJeeöFme ceW GquuefKele ceeue kesÀ cetu³eôe keÀe ³en helee keÀjôes kesÀ fueS mel³eeheôe fkeÀ³ee peeS fkeÀ ceeue keÀe Deflecetu³eôe lees ôenrb fkeÀ³ee äe³ee nw

(iv) yeQkeÀeW keÀes menyeOo mecetn Üeje SkeÀ otmejs hej Deenfjle DeeblefjkeÀ fyeueeW / fôeYeeJe fyeueeW kesÀ fueS men-mJerkeÉÀfle ôenrb osôer ®eefnS

(v) fôeOeeõfjle mercee mes Thej fyeueeW keÀr men-mJerkeÉÀfle ôenrb osôer ®eefnS

(vi) he´l³eskeÀ äe´enkeÀ kesÀ men-mJerkeÉÀle fyeueeW keÀe Gf®ele jskeÀe[õ jKee peeôee ®eefnS leefkeÀ he´l³eskeÀ äe´enkeÀ keÀr Deewj SkeÀ MeeKee keÀr kegÀue he´fleyeOolee keÀe megueYelee mes helee ueäee³ee pee mekesÀ DeeblefjkeÀ fôejrãekeÀeW Üeje GmekeÀr mebJerãee keÀr peeôer ®eefnS Deewj fjheesìõ ceW Fme yeejs ceW fìhheCer or peeôer ®eefnS

(vii) Gf®ele DeeJefOekeÀ fJeJejfCe³eeb fôeOeeõfjle keÀr peeSb leefkeÀ MeeKee he´yebOekeÀ GôekesÀ Üeje mJerkeÀej keÀr äeFõ men-mJerkeÉÀfle he´fleyeOoleeDeeW keÀr met®eôee fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eeW keÀes os mekesÀ Fôe fJeJejfCe³eeW mes Gôe fyeueeW keÀe Yer helee ®eueôee ®eefnS pees Defleos³e nes äeS nQ Deewj men-mJerkeÉÀfle oef³elJeeW kesÀ Debleäeõle fpeôekeÀe Yegäeleeôe yeQkeÀ keÀes keÀjôee he›e nes Fmemes fôe³eb°eCe keÀe³eeõue³eeW keÀes MeeKeeDeeW Üeje metf®ele keÀr äeFõ Ssmer men-mJerkeÉÀfle³eeW keÀr fôeäejeôer keÀjôes Deewj keÀfþôeeF³eeW Jeeues ceeceueeW ceW mece³e hej Gf®ele keÀejõJeeFõ keÀjôes ceW mene³elee fceuesäer

3. meeKe-he°e

3.1 meeKe-he°e megfJeOee he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS foMee-fôeo÷Me

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes meeOeejCele: Gôe heãekeÀejeW kesÀ fueS meeKe-he°e peejr ôenrb keÀjôee ®eefnS fpeôneWôes ôeececee°e kesÀ fueS yeQkeÀ ceW ®eeuet Keelee Keesuee ngDee nw kesÀJeue ®eeuet Keelee jKeôesJeeues GOeejkeÀleeõ ³efo yeWkeÀ mes meeKe-he°e Keesueôes keÀe DeôegjesOe keÀjlee nw lees yeQkeÀeW keÀes GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ ceewpetoe yeQkeÀjeW mes DefôeJee³eõle: Gôe keÀejCeeW keÀe helee ueäeeôee ®eefnS fkeÀ Jes mebyebfOele GOeejkeÀleeõDeeW keÀes meeKehe°e megfJeOee ke̳eeW ôenr os jns nQ yeQkeÀeW keÀes Gôe yeQkeÀjeW mes fpeôemes GOeejkeÀleeõ cetue merceeSb ues jns nQ, GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ hetJeõJeÉÊeeW, GôekeÀr fJeÊer³e qmLefle Deewj fyeue Yegäeleeôe keÀjôes keÀr GôekeÀr ãecelee kesÀ yeejs ceW hetjr peeb®e - he›leeue keÀjôes kesÀ yeeo nr Ssmes heãekeÀejeW kesÀ mebyebOe ceW meeKehe°e Keesueôes ®eefnS GônW ³eLeesf®ele cee|peôe Yer fôeOeeõfjle keÀjôer ®eefnS Deewj ³efo DeeJeM³ekeÀ nes lees Deô³e peceeôele Yer he´ehle keÀjôer ®eefnS

3.2 ®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe kesÀ Debleäeõle Meefceue JemlegDeeW kesÀ fueS meeKe-he°e

DeeJeM³ekeÀ ceoeW kesÀ Dee³eele kesÀ fueS meeKe-he°e Keesues peeôes kesÀ fueS he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW hej keÀesFõ he´fleyebOe ôenrb nw leLeefhe, meeKe-he°e yeQkeÀeW keÀes Debleo÷Mer meeKe-he°e Keesueôes keÀr Deôegcefle ôenrb nw, ³en Meleõ fôefnle nesôer ®eefnS fpememes meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle otmejs yeQkeÀ cer³eeor fyeueeW keÀes Yegôee mekeWÀ

3.3 meeKehe°e Keesueôes kesÀ fueS megjãee Ghee³e

meeKe-he°e Keesueôes mes henues yeQkeÀ ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ :

(i) meeKe-he°e he´fleYetfle HeÀeceeÙ ceW nr peejr fkeÀS peeles nQ ,

(ii) ye›s meeKe-he°e oes he´efOekeÉÀle nmleeãejeW kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS peeles nQ fpeôeceW SkeÀ nmleeãej he´Oeeôe keÀe³eeõue³e / fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³e kesÀ DefOekeÀejr keÀe nesôee ®eefnS ye›s meeKe-he°eeW keÀr DeeJeM³ekeÀlee ®etbfkeÀ jeleesjele lees ôenrb he› mekeÀler, FmefueS kegÀfj³ej mesJee Deewj mher[ heesmì mesJee Deefo GheueyOe nesôes kesÀ keÀejCe Fme he´f¬eÀ³ee ceW fJeuebye ôenrb nesôee ®eefnS meeKe-he°e ceW nr SkeÀ mlebYe yeŸe³ee peeS fpemeceW cebpetj keÀjôes Jeeues he´efOekeÀejr kesÀ GuuesKe kesÀ meeLe-meeLe GmekeÀe y³eesje Yer fo³ee peeS

(iii) meeKe-he°e GOeejkeÀleeõ keÀr JeemlefJekeÀ DeeJeM³ekeÀlee kesÀ Deôegheele mes DefOekeÀ jefMe kesÀ fueS peejr ôenrb fkeÀS peeles nQ meeKe-he°e ³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ yeeo nr peejr fkeÀS peeles nQ fkeÀ GOeejkeÀleeõ ôes meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle he´ehle nesôes Jeeues fyeueeW keÀr Deoe³eäer kesÀ fueS Deheôes meeOeôeeW mes ³ee GOeej uesôes keÀr Jeleõceeôe J³eJemLee mes he³eeõhle J³eJemLee keÀj uer nw

(iv) peneb meeKe-he°e keÀ®®es ceeue keÀr Kejro kesÀ fueS neW Jeneb GOeejkeÀleeõ ceeôeob[eW / fheíues ©Ke keÀr legueôee ceW keÀ®®es ceeue keÀe Deôegf®ele ©he mes Del³efOekeÀ Yeb[ej ôe jKeW peneb Ssmes meeKe-he°e [r/S kesÀ DeeOeej hej Keesues peeôes nW, Jeneb ôekeÀor °eÝCe KeeleeW ceW mes DeenjCe ãecelee keÀe fnmeeye ueäeeôes kesÀ fueS mebyebfOele Kejro hej fueS äeS °eÝCe keÀr jefMe keÀes fJefOeJele fnmeeye ceW fue³ee peeS

(v) Gôe ceeceueeW ceW peneb GOeejkeÀleeõDeeW ôes mebÁer³e DeeOeej hej yeQEkeÀäe J³eJemLee keÀj uer nw, Jeneb meeKe-he°e he´l³eskeÀ yeQkeÀ kesÀ mJerkeÉÀle DebMe kesÀ DeeOeej hej, cebpetj keÀr äeFõ mercee kesÀ Deboj Keesues peeôes ®eefnS leLeefhe, meom³e yeWkeÀ, Deäe´Cer yeQkeÀ / Deô³e yeQkeÀeW keÀes peeôekeÀejr foS fyeôee cebpetj keÀr äeFõ mercee mes DefOekeÀ kesÀ meeKe-he°e ôe KeesueW

(vi) peneb GOeejkeÀleeõ keÀes fJeÊe he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS keÀesFõ Deewhe®eefjkeÀ mebÁer³e J³eJemLee ôenrb nw Jeneb Deô³e yeQkeÀeW keÀr peeôekeÀejr kesÀ fyeôee ceewpetoe yeQkeÀ ³ee ôeS yeQkeÀ keÀes meeKe-he°e ôenrb Keesueôee ®eefnS

(vii) hetbperäele ceeue he´ehle keÀjôes kesÀ fueS meeKe-he°e leYer Keesuee peeôee ®eefnS peye yeQkeÀ mJe³eb Fme yeele mes meblegøì nes peeSb fkeÀ mebyebfOele os³eleeDeeW keÀes ®egkeÀlee keÀjôes kesÀ fueS orÁeeõJefOe fôefOe³eeW DeLeJee cer³eeor °eÝCe kesÀ ©he ceW fJeÊer³e mebmLeeDeeW / yeQkeÀeW mes fôefOe³eeW pegìeôes keÀr ìe³e-Dehe J³eJemLee keÀj uer äeFõ nw

(viii) fkeÀmer Yer ceeceues ceW keÀe³eõMerue hetbper keÀr merceeDeeW keÀe Ghe³eesäe hetbperäele Deeqmle³eeW kesÀ DefYeäe´nCe mes mebyebfOele fyeueeW kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS ôenrb keÀjôes fo³ee peeS

(ix) yeQkeÀ Gôe heãekeÀejeW keÀes pees Deheôer Glheeoôe mebyebOer fJeÊer³e DeeJeM³ekeÀleeDeeW kesÀ fueS yeQkeÀ kesÀ fôe³efcele äe´enkeÀ ôenrb nQ, äewj fôefOekeÀ megfJeOeeSb ³ee DeflefjÊeÀ / leoLeõ °eÝCe megfJeOeeSb ôe oW Deewj ôe nr Gôe ueeYee|Le³eeW kesÀ meeKe-he°e kesÀ DeOerôe Deenfjle fyeueeW keÀes YegôeeSb pees GôekesÀ fôe³efcele äe´enkeÀ ôenrb nQ ³efo fkeÀmer Ssmes heãekeÀej keÀes pees yeQkeÀ keÀe fôe³efcele äe´enkeÀ ôenrb nw, Ssmer megfJeOee osôee Dehefjne³eõ ©he mes DeeJeM³ekeÀ nes peeS lees yeQkeÀ keÀes GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ Jeleõceeôe yeQkeÀjeW keÀr hetJeõ mJerkeÉÀfle uesôer ®eefnS Deewj GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ hetJeõJeÉÊe keÀr Deewj mece³e hej fyeueeW keÀe Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS GôekeÀr fJeÊer³e qmLefle Deewj ãecelee keÀr Gf®ele peeb®e - he›leeue Yer keÀjôer ®eefnS

3.4 meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe - oeJeeW keÀe legjble fôeheìeôe

(i) Ssmer kegÀí ÁeìôeeSb ngFõ nQ peneb yeQkeÀ kesÀ DefOekeÀefj³eeW Üeje DeôefOekeÉÀle ©he mes meeKe-he°e Keesues äeS nQ kegÀískeÀ ceeceueeW ceW peejrkeÀleeõ DefOekeÀefj³eeW Üeje meeKe-he°e uesôeosôeeW keÀes MeeKee keÀr yefn³eeW ceW opeõ ôenrb fkeÀ³ee äe³ee peye fkeÀ kegÀí Deô³e ceeceueeW ceW peejr fkeÀS äeS meeKe-he°eeW keÀr jefMe Fme he´³eespeôe kesÀ fueS DefOekeÀefj³eeW keÀes or äeFõ MefÊeÀ³eeW mes keÀeHeÀr DefOekeÀ Ler yeeo ceW peye yeQkeÀeW keÀes meeKe-he°eeW kesÀ keÀheìhetCeõ {bäe mes peejr fkeÀS peeôes keÀr yeele helee ®euer lees GôneWôes Deheôer os³eleeDeeW keÀes Fme DeeOeej hej ôekeÀej fo³ee fkeÀ ³es uesôeosôe ueeYeeLerõ Deewj äe´enkeÀ kesÀ yer®e øe[³eb°e / fceuerYeäele mes ngS nQ

(ii) ³en mecePe fue³ee peeS fkeÀ meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle peejr fyeue mekeÀejs ôenrb peeôes mes meeKe-he°eeW Deewj mebyebfOele ngbf[³eeW keÀr nwfme³ele hej he´fleketÀue he´YeeJe he›säee fpeônW fkeÀ Yegäeleeôe keÀe mJerkeÉÀle meeOeôe ceeôe fue³ee äe³ee nw Fmemes yeQkeWÀ kesÀ ceeO³ece mes keÀr peeôesJeeuer mebhetCeõ Yegäeleeôe ³eb°eCee keÀr fJeéemeôer³elee he´YeefJele nesäer Deewj yeQkeÀeW keÀr ífJe Oetfceue nesäer FmefueS ³en pe©jr nes peelee nw fkeÀ he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ meeKe he°e kesÀ Debleäeõle Deheôer he´fleyeOoleeDeeW keÀes hetje keÀjW Deewj Fme mebyebOe ceW fkeÀmer fMekeÀe³ele keÀe ceewkeÀe ôe osles ngS lelhejlee mes Yegäeleeôe keÀjW ³en keÀnôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenrb nw fkeÀ yeQkeÀ, ³efo DehejefOekeÀ øe[³eb°e keÀe ceeceuee nes lees, mebyebfOele DefOekeÀefj³eeW kesÀ meeLe-meeLe Gôe äe´enkeÀeW fpeôekeÀr Deesj mes meeKehe°e peejr fkeÀ³es äe³es Les Deewj meeKe he°e kesÀ ueeYee|Le³eeW kesÀ fJe©Oo ³eLeesf®ele keÀejõJeeFõ keÀjW

4. Deô³e meeceeô³e foMee-fôeo÷Me

4.1 äewj -fôefOekeÀ merceeDeeW kesÀ fueS °eÝCe mercee mebyebOer ceeôeob[ Deewj meebfJefOekeÀ Deô³e he´fleyebOe

(i) he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes "°eÝCeeW Deewj Defäe´ceeW kesÀ fueS °eÝCe mercee mebyebOer ceeôeob[ Deewj meebfJefOekeÀ / Deô³e he´fleyebOeeW " hej ceemìj hefjhe°e ceW foS äeS Deôegmeej äewj-fôefOekeÀ merceeDeeW kesÀ fueS °eÝCe mercee mebyebOer ceeôeob[eW Deewj meebfJefOekeÀ / Deô³e he´fleyebOeeW (Goe. meeKe- he°e, äeebjfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb Deefo ) keÀe meKler mes heeueôe keÀjW

(ii) fôecôefuefKele DeLeeõle;

  1. äewj-fôefOekeÀ merceeDeeW mefnle kegÀue °eÝCe mercee
  2. äewj peceeôeler äeejbfì³eeb
  3. yeQkeÀ fôeosMekeÀeW keÀes foS äeS Defäe´ce
  4. fôeosMekeÀeW kesÀ fjMlesoejeW keÀes foS äeS °eÝCe Deewj Defäe´ce
  5. ôeececee°e meom³eeW keÀes foS äeS Defäe´ce kesÀ fueS fJeMesøele: fôeOeeõfjle °eÝCe merceeDeeW Deewj Deô³e he´fleyebOeW keÀe meKler mes heeueôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS

4.2 he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ legueôe he°e mes Flej uesôeosôeeW kesÀ y³eesjeW keÀes opeõ keÀjôes keÀr he´Ceeuer keÀe meYer MeeKeeDeeW Üeje ³eLeesf®ele heeueôe fkeÀ³ee peelee nw Fôe DefYeuesKeeW keÀe DeeJefOekeÀ leewj hej fceueeôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS Deewj DeeblefjkeÀ fôejrãekeÀ keÀes GmekeÀe mel³eeheôe keÀjkesÀ fJeJes®eôeelcekeÀ fìhheCer he´mlegle keÀjôer ®eefnS

4.3 he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ DeôefOekeÉÀle meeKe-he°e peejr ôenrb

fkeÀS peeles nQ

4.4 meeLe nr, yeQkeÀeW keÀes Gôe °eÝCe KeeleeW kesÀ mebyebOe ceW Deheôer MeeKee kesÀ mìeHeÀ kesÀ fueS mheøì DeôegosMe le³e keÀj osôes ®eefnS peneb yeQkeÀ kesÀ meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle Meefceue ngbf[³eeW kesÀ meqccefuele nes peeôes kesÀ keÀejCe ³ee yeQkeÀ Üeje peejr äeejbfì³eeW keÀe DeeÔJeeôe keÀjôes kesÀ keÀejCe äewj -fôefOekeÀ megfJeOeeSb fôefOekeÀ megfJeOeeSb yeôe peeler nQ yeQkeÀeW keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ Gôe KeeleeW keÀr peneb äewj-fôefOekeÀ merceeSb "fôefOekeÀ" merceeSb yeôe peeler nw, yeejrkeÀr mes fôeäejeôer keÀr peeler nw Deewj Meefceue fkeÀS äeS fyeueeW kesÀ Debleäeõle meqccefuele ceeue, fJeMesøele: Gôe ceeceueeW ceW peneb yeoôer³ele keÀr DeeMebkeÀe nes, yeQkeÀ kesÀ fôe³eb°eCe / ¢qøìyebOeôe ceW nr jnlee nw Dee³eele meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle Meefceue ceeue kesÀ ceeceues ceW yeQkeÀeW keÀes Dee³eele fyeue keÀr keÀmìce keÀe³eeõue³e keÀr he´fle keÀes legjble he´mlegle keÀjôee megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS Deewj fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe Üeje peejr foMee-fôeo÷MeeW ceW fôeOeeõfjle fkeÀS äeS Deôegmeej keÀejõJeeFõ keÀjôer ®eefnS

4.5 keÀFõ yeQkeÀ GOeejkeÀleeõDeeW keÀr meeKe he°e Deewj DeeÔJeeôekeÉÀle äeejbfì³eeW keÀr os³e jefMe³eeW keÀes SkeÀ Deueäe Keeles ceW jKeôes keÀr he´Lee Deheôee jns nQ pees fkeÀ cebpetj keÀr äeFõ fôe³efcele megfJeOee ôenrb nw HeÀuemJe©he, ³es jefMe³eeb GOeejkeÀeleõ kesÀ he´Oeeôe hefj®eeueôe Keeles ceW foKeeFõ ôenrb osler nQ ³en he´Lee SôeherS keÀe helee ueeäeôes kesÀ fueS fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[eW keÀes ueeäet keÀjôes ceW keÀfþôeeFõ Ke›r keÀj osler nQ Dele: ³en metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ meeKe-he°eeW ³ee DeeÔJeeôekeÉÀle äeejbfì³eeW mes GlheÄe °eÝCeeW keÀes ³efo fkeÀmer Deueäe Keeles ceW jKee peelee nw lees Gme Keeles ceW yekeÀe³ee Mesøe keÀes Yer Dee³e fôeOeeõjCe, Deeqmle JeäerõkeÀjCe Deewj he´eJeOeeôerkeÀjCe hej fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[eW keÀes ueeäet keÀjôes kesÀ he´³eespeôe kesÀ fueS GOeejkeÀleeõ kesÀ he´Oeeôe hefj®eeueôe Keeles keÀe SkeÀ Yeeäe ceeôee peeôee ®eefnS

4.6 yeQkeÀeW keÀes he´eslmeefnle fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes SkeÀ mes DefOekeÀ yeQkeÀeW mes °eÝCe megfJeOee heeôesJeeues GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ mebyebOe ceW yeQkeÀ GOeejkeÀleeõDeeW mes Deô³e yeQkeÀeW mes henues mes nr fceue jnr °eÝCe megfJeOeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW ÁeesøeCee he´ehle keÀjW fJeÐeceeôe GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ ceeceues ceW, meYer yeQkeÀeW keÀes Deheôes Ssmes GOeejkeÀleeõDeeW mes ÁeesøeCee he´ehle keÀjôer ®eefnS pees 5.00 keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ keÀr mJerkeÉÀle mercee keÀe GheYeesäe keÀj jns nQ ³ee yeQkeÀeW keÀes ³en helee nw fkeÀ GôekesÀ GOeejkeÀleeõ Deô³e yeQkeÀeW mes °eÝCe megfJeOee he´ehle keÀj jns nQ Deewj yeQkeÀeW keÀes Deô³e yeQkeÀeW kesÀ meeLe met®eôee kesÀ Deeoeôe-he´oeôe keÀr he´Ceeuer DeejbYe keÀjôer ®eefnS FmekesÀ DeueeJee yeQkeÀeW keÀes Deô³e yeQkeÀeW kesÀ meeLe GOeejkeÀleeõDeeW kesÀ KeeleeW kesÀ hefj®eeueôe kesÀ mebyebOe ceW keÀce-mes-keÀce fleceenr Deblejeue hej met®eôee keÀe Deeoeôe-he´oeôe keÀjôee ®eefnS yeQkeÀeW keÀes °eÝCe met®eôee kebÀhefôe³eeW mes he´ehle ¬esÀf[ì fjheesìeÙ keÀe Yer DefOekeÀ Ghe³eesäe keÀjôee ®eefnS yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes °eÝCe keÀjejeW ceW °eÝCe met®eôee kesÀ Deeoeôe-he´oeôe kesÀ mebyebOe ceW Ghe³egÊeÀ Keb[ Meefceue keÀjW leefkeÀ äeesheôer³elee mebyebOer cegÎeW keÀe meceeOeeôe nes mekesÀ yeQkeÀeW keÀes fkeÀmer he´esHesÀMeôeue mes, DefOeceeôeleë fkeÀmer kebÀheôer mes¬esÀìjr mes he´®efuele fJefYeÄe meebfJefOekeÀ DehesãeeDeeW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ mebyebOe ceW fôe³efcele he´ceeCeôe he´ehle keÀjôee ®eefnS 9 Dehe´wue 2009 kesÀ nceejs hefjhe°e MeyeQfJe.hermeryer.meb.36 /13.05.000/2008-09 kesÀ meeLe GOeejkeÀleeõ mes peeôekeÀejr he´ehle keÀjôes kesÀ fueS, yeQkeÀeW kesÀ yer®e met®eôee kesÀ Deeoeôe-he´oeôe kesÀ fueS leLee he´esHesÀMeôeue mes he´ceeCeôe he´ehle keÀjôes kesÀ fueS HeÀeöce÷ì he´mlegle fkeÀS äeS nQ

4.7 äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb leLee meeKehe°e Deefo kesÀ ªhe ceW oef³elJe mefnle he´l³eskeÀ fJeÊer³e uesôeosôe ceW yeQkeÀeW keÀes fJefYeÄe he´keÀej kesÀ peesfKece nesles nQ Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ he´yebOeôe keÀes Deheôes peceekeÀleeõDeeW leLee fnleOeefj³eeW kesÀ fnle ceW meg¢Ÿ peesfKece he´yebOeôe he´Ceeuer kesÀ DeeOeej hej Deheôes keÀejesyeej kesÀ fôeCeõ³e uesôes ®eefnS Dele: Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fueS ³en cenlJehetCeõ nw fkeÀ Jes he´YeeJer Deeqmle- os³elee he´yebOeôe he´Ceeuer DeheôeeS leefkeÀ lejuelee, y³eepeoj leLee cegêe peesfKece mes mebyebfOele mecem³eeDeeW keÀe meeceôee keÀj mekesÀ yeQkeÀ, Fme fJeøe³e hej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr foMeefôeo÷MeeW keÀe fôe³efcele ªhe mes heeueôe keÀjW


hefjfMeøì

ceemìj hefjhe°e

äeejbfì³eeb, men-mJerkeÉÀfle³eeb Deewj meeKe-he°e

keÀ. ceemìj hefjhe°e ceW mecesfkeÀle hefjhe°eeW keÀr met®er

meb.

hefjhe°e meb

leejrKe

fJeøe³e

1.

MeyeQfJe.yerSme[r.1/8/12.05.00/2000-01

9.11.2000

OeesKeeOef›³eeb - jeskeÀ Leece kesÀ Ghee³e

2.

MeyeQfJe.meb.hueeôe.hermeryer.hefj.07/09.27.00/99-2000

21.9.1999

yeQkeÀ äeejbfì³eeb

3.

MeyeQfJe.meb.hueeôe.(hermeryer)49/09.27.00/96-97

26.4.1997

yeQkeÀ äeejbìr kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe- ceeceueeW keÀe legjble fôeheìeôe

4.

MeyeQfJe.meb.[r.Sme.(hermeryer) fôeos.4/13.03.00/96-97

16.7.1996

®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe - mebJesoôeMerue heC³eeW keÀr peceeôele hej Defäe´ce

5.

MeyeQfJe.meb.DeeFõSöC[Sue/hermeryer/9/12.05.00/95-96

1.9.1995

yeQkeÀ äeejbìr kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe ceeceueeW keÀe legjble fôeheìeôe

6.

MeyeQfJe.hueeôe.hefj.Sme³etyer.1/09.27.00/94-95

18.10.1995

äeejbfì³eeb peejr keÀjôee - he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje heeueôe fkeÀS peeôes Jeeues foMee-fôeo÷Me

7.

MeyeQfJe.meb.[rSme.hefj.hermeryer.15/13.13.00/94-95

2.9.1994

®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe - Dee³eeflele ®erôer

8.

MeyeQfJe.meb.(hermeryer.)hefj.79/13.03.00/93-94

26.5.1993

®e³eôeelcekeÀ °eÝCe fôe³eb°eCe - Dee³eeflele ®erôer

9.

MeyeQfJe.meb.hueeôe.42/09.27.00/93-94

16.12.1992

yeQkeÀ äeejbìr - fôeCeõ³e keÀr he´ceefCele he´fle³eeb he´ehle keÀjôes ceW fJeuebye

10

MeyeQfJe.meb.heeöì.1/³etyer.58-92/3

3.1.1992

meeKe-he°e kesÀ Debleäeõle Yegäeleeôe - oeJeeW keÀe legjble fôeheìeôe

11

MeyeQfJe.herSC[Dees.763/³etyer.58-83/84

28.2.1984

äeejbfì³eeb peejr keÀjôee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje fyeueeW Deefo keÀr men-mJerkeÉÀfle

Gôe hefjhe°eeW keÀr met®er fpeôemes äeejbfì³eeW, men-mJerkeÉÀfle³eeW Deewj meeKehe°eeW
mes mebyebfOele DeôegosMeeW keÀes ceemìj hefjhe°e ceW mecesfkeÀle fkeÀ³ee äe³ee nw

meb.

hefjhe°e meb

leejrKe

fJeøe³e

1

MeyeQfJe.meb.hermeryer.meb. 59/13.05.000/2008-09

09.04.2009

mene³elee mebÁer³e J³eJemLee/yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle °eÝCe osôee

2

MeyeQfJe.meb.hermeryer.meb. 36/13.05.000/2008-09

21.01.2009

mene³elee mebÁer³e J³eJemLee/yeng yeQEkeÀäe J³eJemLee kesÀ Debleäeõle °eÝCe osôee

3

MeyeQfJe.meb.hermeryer.meb. 12Deewj 13 /12.05.001/ 2008-09

17.09.2008

SSueSce foMeefôeo÷Me

4

MeyeQfJe.meb.DeeFher.30/12.05.05/2002-03

26.12.2003

ceemìj hefjhe°e - fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[ - Dee³e fôeOeeõjCe, Deeqmle JeäerõkeÀjCe, he´eJeOeeôerkeÀjCe Deewj Deô³e mebyebfOele ceeceues

5

MeyeQfJe.meb.[rSme.(hermeryer)hefj.54/13.05.00/94-95

20.4.1995

Defäe´ceeW keÀr G®®lece mercee

6

MeyeQfJe.meb.(hermeryer)fôeos. 5/13.05.00/93-94

26.5.1994

- Jenr -

7

MeyeQfJe.meb.[rSme.(hermeryer)hefj.76/13.05.00/93-94

26.05.1994

Defäe´ceeW keÀr G®®elece mercee - fôeosMekeÀeW, GôekesÀ fjMlesoejeW Deewj Gôe mebmLeeDeeW keÀes Defäe´ce osôee fpeôeceW fôeosMekeÀeW ³ee GôekesÀ fjMlesoejeW keÀe fnle fôefnle nw

8

MeyeQfJe.21/12.15.00/93-94

21.9.1993

yeQkeÀeW ceW OeesKeeOef›³eeW Deewj Deôee®eej keÉÀl³eeW mes mebyebfOele fJefYeÄe henuegDeeW keÀr peeb®e mefcefle - he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

9

MeyeQfJe.([rmer)104/Deej-1/86-87

25.6.1987

keÀe³eõMerue hetbper keÀr DeeJeM³ekeÀleeDeeW keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes meeKe he°e Keesueôes Deewj äeejbfì³eeb peejr keÀjôes kesÀ fueS foMee-fôeo÷Me


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष