मास्टर परिपत्र

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeW hej ceemìj hefjhe°e

DeejyerDeeFõ/2011-12/46
MeyeQfJe.keWÀkeÀe.yerher[r (hermeryer).Scemer.meb. 9/12.05.001/2011-12

01 pegueeFõ 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³ee / ceneso³e

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe Deewj
uesKeehejrãee he´Ceefue³eeW hej ceemìj hefjhe°e

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2010 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe . yerher[r . (hermeryer) .Scemer.meb.9/12.05.001/2010-11 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2011 lekeÀ peejr meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle Deewj DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw leLee hefjfMeøþ ceW GquuefKele nw

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe
Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeB
hej

ceemìj hefjhe°e

fJeøe³e met®er

1.

hefj®e³e

2.

DeeblefjkeÀ fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee hej Áeesøe mefcefle keÀr fmeHeÀefjMeW

2.1

DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee leb°e

2.2

DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee keÀr DeeJefOekeÀlee

2.3

DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee keÀr J³eeqhle

2.4

íesìs-íesìs hetjkeÀ fôejrãeCe

2.5

jepemJe uesKee hejrãee

2.6

°eÝCe meebfJeYeeäe uesKeehejrãee

3.

Deô³e cenlJehetCeõ ães°e

3.1

fôeJesMe mebfJeYeeäe uesKeehejrãee

3.2

fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[es keÀe Deôegheeueôe

3.3

®eskeÀ Kejro mebyebOer uesôeosôe

4.

mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer

5.

FueskeÌì£eöfôekeÀ [eìe he´esmesEmeäe (Fõ[rher) he´Ceeuer keÀr uesKeehejrãee

6.

fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle (Merøeõ uesKeehejrãee mefcefle)

 

DeôegyebOe - I mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer hej ôeesì

 

hefjfMeøì - ceemìj hefjhe°e ceW mecesfkeÀle hefjhe°eeW keÀr met®er


ceemìj hefjhe°e

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe
Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeB

1. hefj®e³e

1.1 ³en hee³ee äe³ee nw fkeÀ yengOee yeQkeÀeW keÀe DeeblefjkeÀ fôejrãeCe leb°e Deôegf®ele °eÝCe cetu³eebkeÀôe keÀjôes, °eÝCe cebpetjr keÀr MeleeÙ keÀe heeueôe fkeÀS fyeôee mebfJelejCe keÀjôes, mebfJelejCe kesÀ he½eeled Gf®ele he³eõJesãeCe keÀj heeôes ceW fJeHeÀue nesôes, DeôefOekeÉÀle ªhe mes DefOekeÀ DeenjCe keÀr Deôegcefle osôes, fyeueeW SJeb ®eskeÀeW ceW nsjeHesÀjr Deefo mes mebyebfOele met®eôeeDeeW keÀes oyeeôes pewmer ye›r SJeb äebYerj Defôe³efceleleeDeeW keÀes hekeÀ›ôes Deewj GônW he´cegKelee mes Gpeeäej keÀjôes ceW ôeekeÀece jne nw 

1.2 DeeblefjkeÀ fôejrãeCe fjheesìeÙ ceW fJejues nr fôe³eb°ekeÀ / he´Oeeôe keÀe³eeõue³eeW kesÀ DefOekeÀefj³eeW keÀr ôeekeÀecer hej keÀesFõ he´fleketÀue fìhheCer keÀr peeler nw ³en hee³ee äe³ee nw fkeÀ DeeblefjkeÀ fôejrãeCe / uesKeehejrãee fjheesìeÙ kesÀ ceeO³ece mes OeesKeeOef›³eeW leLee keÀeoe®eejhetCeõ keÉÀl³eeW kesÀ yengle keÀce ceeceues he´keÀeMe ceW Deeles nQ fpememes ³en mebkesÀle fceuelee nw fkeÀ fôejrãeCe keÀr äegCelee ceW Deewj megOeej ueeôes keÀr äegbpeeFMe nw DeeblefjkeÀ fôejrãeCe leb°e keÀr fJeHeÀuelee keÀe cegK³e keÀejCe DeeblefjkeÀ fôejrãeCe mes peg›s keÀceõ®eefj³eeW keÀr Deãecelee leLee keÀe³eõ keÀjôes keÀe ®eueleeT {bäe nw fôejrãeCe hej DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ äebYerjlee mes ôenrb keÀr peeler nw Ssmes keÀe|cekeÀ fpeônW Deô³e mebJesoôeMerue / cenlJehetCeõ ães°eeW ôeW lewôeele ôenrb fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw, GônW fôejrãeCe / uesKeehejrãee fJeYeeäe ceW ueäee fo³ee peelee nw

2. DeeblefjkeÀ fôejrãeCe Deewj uesKee hejrãee hej Áeesøe mefcefle keÀr fmeóHeÀefjMeW

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes yeQkeÀeW ceW OeesKeeOef›³eeW leLee keÀoe®eejhetCeõ keÉÀl³eeW mes mebyebfOele fJefYeÄe henuegDeeW keÀr peeb®e keÀjôes kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ lelkeÀeuerôe Ghe äeJeôeõj Þer. S. Áeesøe keÀr DeO³eãelee ceW SkeÀ G®®emlejr³e mefcefle keÀe äeþôe fkeÀ³ee Lee mefcefle ôes DeôeskeÀ fmeHeÀefjMeW keÀr Lerb leLee yeQkeÀeW ceW OeesKeeOe›r leLee keÀoe®eejhetCeõ keÉÀl³eeW keÀes jeskeÀôes kesÀ fueS yejler peeôesJeeuer meeJeOeefôe³eeb megPeeFõ Lerb Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes Gôe fmeHeÀefjMeeW keÀr mecerãee keÀr Ler he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje DeheôeeS peeôes kesÀ fueS mefcefle Üeje mebmlegle kegÀí fmeHeÀefjMeW ôer®es oMeeõFõ äeFõ nQ :

2.1 DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee leb°e

yeQkeÀeW keÀes DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee keÀr SkeÀ meg¢Ÿ he´Ceeuer he´ejbYe keÀjôer ®eefnS OeesKeeOef›³eeW /keÀoe®eejhetCeõ keÉÀl³eeW kesÀ ceeceueeW keÀe helee ueäeeôes ceW fôejrãeCe he´Ceeuer keÀr fJeéemeôer³elee keÀes cepeyetle keÀjôes keÀr ¢qøì mes fôejrãeCe/uesKee hejrãee leb°e keÀes meMeÊeÀ yeôeeôes Deewj fôejrãeCe fJeYeeäe kesÀ DefOekeÀefj³eeW keÀr äegCeJeÊee ceW megOeej ueeôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ Ghee³e fkeÀS peeôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw cegK³eeue³e qmLele fôejrãeCe fJeYeeäe keÀe he´cegKe SkeÀ keÀeHeÀr Jefjøþ DefOekeÀejr nesôee ®eefnS pees äeflefJefOe³eeW keÀr met®eôee merOes DeO³eãe keÀes os yeQkeÀ kesÀ ³efo ães°er³e keÀe³eeõue³e Yer neW lees GôekesÀ ães°eefOekeÀej ceW Deeôes Jeeuer MeeKeeDeeW keÀr DeeJefOekeÀ uesKeehejrãee keÀjôes kesÀ fueS ães°er³e keÀe³eeõue³e he´cegKe kesÀ ªhe ceW keÀeHeÀr Jefjøþlee Jeeues SkeÀ DefOekeÀejr kesÀ ceelenle SkeÀ uesKeehejrãee leb°e nesôee ®eefnS Fme fJeYeeäe ceW lewôeele DefOekeÀefj³eeW kesÀ heeme he³eeõhle DeôegYeJe Deewj peeôekeÀejr nesôer ®eefnS fJeYeeäe keÀe he´cegKe Ssmee DefOekeÀejr nes pees keÀeHeÀr Jefjøþ nes Deewj GmekeÀr fôeøþefmeOo nes ®egkeÀr nes Fme fJeYeeäe keÀr lejHeÀ meãece mìeHeÀ keÀes DeekeÀ|øele keÀjôes kesÀ fueS fôejrãeCe fJeYeeäe ceW keÀce mes keÀce lerôe JeøeeÙ kesÀ melele DeôegYeJe keÀes Jesleôeceeôe IV SJeb Gmemes Thej kesÀ Jesleôeceeôe ceW heoesÄefle keÀr SkeÀ hetJeõ DeeJeM³ekeÀlee yeôee osôee ®eefnS

2.2 DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee keÀr DeeJefOekeÀlee

MeeKeeDeeW keÀr DeeblefjkeÀ hejrãee keÀr DeeJefOekeÀlee 12 ceen ceW keÀce mes keÀce SkeÀ yeej nesôer ®eefnS pees JeemleJe ceW DeekeÀqmcekeÀ mJeªhe keÀr nesôer ®eefnS

2.3 DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee keÀr J³eeqhle

2.3.1 Fme he´keÀej kesÀ fôejrãeCeeW keÀr J³eeqhle keÀes, Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe, fôe³eb°ekeÀ keÀe³eeõue³eeW keÀes he´mlegle fJefYeÄe DeeJefOekeÀ fôe³eb°eCe fJeJejfCe³eeW mefnle MeeKeeDeeW ceW fJeÐeceeôe DeeblefjkeÀ fôe³eb°eCe he´Ceeuer keÀr meceäe´ mecerãee keÀes Meefceue keÀjôes kesÀ fueS Deewj Yer J³eehekeÀ yeôee³ee peeôee ®eefnS DeeblefjkeÀ fôejrãeCe fjheesìõ ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr fôejrãeCe fjheesìõ ceW Fbfäele Defôe³efceleleeDeeW keÀr qmLefle hej fJeMesøe ªhe mes fìhheCer keÀr peeôer ®eefnS fôejrãeCe / uesKeehejrãee DefOekeÀefj³eeW keÀes fôejrãeCe keÀjôes kesÀ oewjeôe °eÝCe-he´mleeJeeW keÀe cetu³eebkeÀôe, yefn³eeW keÀe fceueeôe, Deblej-MeeKee uesKeeDeeW keÀe mecee³eespeôe, meceeMeesOeôe uesôeosôeeW kesÀ fôeheìeôe, G®eble uesKee, hefjmejeW SJeb mìsMeôejr uesKee pewmes Ye´øìe®eej / OeesKeeOe›r he´JeCe ães°eeW keÀe Yer meÁeôe fJeMuesøeCe leLee GôekeÀe äenjeFõ mes DeO³e³eôe keÀjôee ®eefnS leefkeÀ helee ôe ueäeeS äeS keÀoe®eejhetCeõ keÉÀl³eeW / Defôe³efceleleeDeeW keÀr äegbpeeFMe ôe jns

2.3.2 DeeblefjkeÀ fôejrãekeÀ keÀes fôejrãeCe / oewjs kesÀ oewjeôe G®eble KeeleeW keÀr mebJerãee keÀjôer ®eefnS leLee he´fJeqøì³eeW kesÀ MerÁe´ he´l³eeJeleõôe kesÀ fueS fJeMesøe DeôegosMe osôes ®eefnS

2.3.3 yeQkeÀeW keÀr ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ legueôe-he°e ceoeW mes Flej uesôeosôeeW kesÀ y³eesjs jskeÀe[õ keÀjôes kesÀ fueS yeôeeFõ äeFõ he´Ceeuer keÀe meYer MeeKeeDeeW Üeje mecegf®ele ªhe mes Deôegheeueôe fkeÀ³ee peelee nw Fôe jskeÀe[eÙ keÀe DeeJefOekeÀ ªhe mes fceueeôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS leLee DeeblefjkeÀ fôejrãekeÀ keÀes GmekeÀe mel³eeheôe keÀjkesÀ Gôe hej fJeMesøe fìhheCer osôer ®eefnS

2.3.4 pe› JemlegDeeW, mìsMeôejr keÀr mecegf®ele-met®er jKer peeôer ®eefnS leLee MeeKee kesÀ DefOekeÀefj³eeW leLee DeeblefjkeÀ fôejrãekeÀeW Üeje GôekeÀr DeeJefOekeÀ DeblejeueeW hej peeb®e keÀr peeôer ®eefnS

2.4 hetjkeÀ íesìs - íesìs fôejrãeCe

Jee|øekeÀ DeeblefjkeÀ fôejrãeCe keÀes fJeMesøele: ye›r MeeKeeDeeW kesÀ ceeceueeW ceW íesìs íesìs DeekeÀqmcekeÀ fôejrãeCeeW Üeje mebhetfjle fkeÀ³ee peeôee ®eefnS fpeôeceW ³eLeesf®ele ªhe mes G®®e mlejr³e DefOekeÀefj³eeW Üeje ôe kesÀJeue MeeKeeDeeW keÀr DeeblefjkeÀ peeb®e keÀr peeôer ®eefnS yequkeÀ ³en Yer megfôeq½ele fkeÀ³ee peeôee ®eefnS fkeÀ MeeKee kesÀ keÀceõ®eejr fkeÀmer Yer lejn kesÀ yeoôer³elerhetCeõ keÉÀl³e ceW fuehle lees ôenrb nQ FmekesÀ DeueeJee, Gme DeeMe³e kesÀ mebkesÀle fceueôes hej, ³efo DeeJeM³ekeÀ nes, lees legjble Gmer mLeeôe hej / fJeMesøe fôejrãeCe ³ee mebJerãee Yer keÀjôer ®eefnS

2.5 jepemJe uesKeehejrãee

DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee leLee íesìs fôejrãeCeeW kesÀ DeflefjÊeÀ ye›r MeeKeeDeeW keÀr jepemJe mebyebOer uesKee hejrãee keÀr SkeÀ fôe³efcele he´Ceeuer Yer nesôer ®eefnS Fme he´keÀej keÀr uesKeehejrãee kesÀ oewjeôe helee ®euer Dee³e ceW keÀcer kesÀ keÀejCeeW keÀr äenjeFõ mes mecerãee keÀr peeôer ®eefnS Deewj Fôe ®etkeÀeW kesÀ fueS fpeccesoej DefOekeÀefj³eeW kesÀ fJeªOo keÀejõJeeFõ keÀr peeôer ®eefnS

2.6 °eÝCe mebfJeYeeäe uesKeehejrãee

2.6.1 fôe³ebf°ele DeblejeueeW hej ye›s Defäe´ceeW Deewj meecetfnkeÀ °eÝCeeW hej keWÀfêle °eÝCe mebfJeYeeäe keÀr fJemleÉle mebJerãee keÀr SkeÀ he´Ceeuer Megª keÀr peeS otmejs yeQkeÀeW mes mLeeôeeblefjle neskeÀj DeeS cenehe´yeOedbekeÀ / cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr /he´yebOekeÀ fôeosMekeÀeW mefnle keÀe³eõheeuekeÀeW / DefOekeÀefj³eeW kesÀ meeLe Deblefjle fkeÀS äeS G®®e cetu³eJeeues KeeleeW keÀr fJeMesøe mebJerãee keÀr peeôer ®eefnS Gmer he´keÀej, DeeblefjkeÀ fôejrãeCe kesÀ oewjeôe DefOekeÀefj³eeW kesÀ meeLe - meeLe MeeKeeDeeW mes Deblefjle neskeÀj DeeS KeeleeW keÀr Yer äenôe mebJerãee keÀr peeôer ®eefnS cenlJehetCeõ fôeøkeÀøeeÙ keÀe meejebMe fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr mefcefle keÀes he´mlegle fkeÀ³ee peeôee ®eefnS Debflece mercee mes Thej kesÀ Defôe³efcele KeeleeW keÀr met®eôee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes or peeS yeQkeÀ kesÀ fôejrãeCe kesÀ fôeøkeÀøeeÙ hej G®®e he´yebOeôe kesÀ meeLe fJe®eej - fJeceMeõ kesÀ mece³e Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje GþeS äeS cegÎeW hej he´YeeJer {bäe mes DefJeuebye DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀjôer ®eefnS leLee fôeosMekeÀ ceb[ue kesÀ meceãe DeeJefOekeÀ ªhe mes Deôegheeueôe fjheesìõ he´mlegle keÀjôer ®eefnS

2.6.2 yeQkeÀeW keÀes fmeóHeõÀ °eÝCe mebfJeYeeäe keÀr mebJerãee keÀjôes kesÀ fueS DeeblefjkeÀ fôejrãeCe leb°e keÀe SkeÀ heÉLekeÀ DeôegYeeäe ®eeuet keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee keÀr mecerãee keÀjôer ®eefnS Fme DeôegYeeäe ceW meãece Deewj DeôegYeJer keÀceõ®eefj³eeW keÀes heoefhele keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nesäee pees °eÝCe mebfJeYeeäe keÀr äenjeFõ mes peeb®e keÀjWäes ye›s KeeleeW Deewj mecetfnkeÀ °eÝCeeW keÀr fJeMesøe ªhe mes mebJerãee keÀjôee Fme DeôegYeeäe keÀr fpeccesoejr nesäer meãece DefOekeÀefj³eeW kesÀ DeueeJee, he´YeeJer nesôes kesÀ fueS, DeôegYeeäe SkeÀ Ssmes Jefjøþ DefOekeÀejr kesÀ DeOerôe nesôee ®eefnS pees merOes yeQkeÀ kesÀ cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr keÀes fjheesìõ keÀjs cenlJehetCeõ fôeøkeÀøeeÙ keÀe meejebMe fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle keÀes he´mlegle fkeÀ³ee peeôee ®eefnS

2.6.3 he´Oeeôe keÀe³eeõue³eeW kesÀ DefOekeÀefj³eeW kesÀ heeme SkeÀ Ssmee omlee Yer nesôee ®eefnS pees yeQkeÀ ceW fäejJer / ¢qøìyebOekeÀ jKer JemlegDeeW keÀe DeekeÀqmcekeÀ fôejrãeCe Yer keÀjsäee

2.6.4 fJeMesøe ªhe mes Fme yeele keÀe mel³eeheôe keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ ke̳ee DeenjCe MefÊeÀ /mercee, y³eepe ojeW Deefo keÀr he´fJeqøì³eeb þrkeÀ mes keÀr äeFõ nQ, MeeKee mlej kesÀ Jefjøþ DefOekeÀefj³eeW DeLeJee he´Oeeôe keÀe³eeõue³e/ães°er³e keÀe³eeõue³e kesÀ DefOekeÀefj³eeW keÀes MeeKeeDeeW keÀe °ewceefmekeÀ môewhe fôejrãeCe keÀjôee ®eefnS

3. Deô³e cenlJehetCeõ ães°e

3.1 fôeJesMe mebfJeYeeäe uesKeehejrãee

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fueS fôeJesMe mebfJeYeeäe uesKee hejrãee ceW fôecôefuefKele Ghee³eeW keÀes Meefceue keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw :

3.1.1 DeeblefjkeÀ uesKee hejrãee fJeYeeäe Üeje yeQkeÀ keÀr yefn³eeW kesÀ Deôegmeej SmeperSue DeblejCe HeÀeceeÙ kesÀ MesøeeW kesÀ meceeOeeôe keÀr DeeJefOekeÀ peeb®e keÀr peeôer ®eefnS

3.1.2 ogªhe³eesäe keÀr mebYeeJeôee kesÀ ceÎsôeej mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW keÀr Kejro Deewj fye¬eÀr Deefo keÀr Deueäe mes uesKee hejrãee DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀeW (DeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀeW keÀr DeôegheqmLefle ceW fôeyebOekeÀ, menkeÀejr meesmee³efì³eeb Üeje yeôeeS äeS hewôeue kesÀ meôeor uesKeeheeueeW Üeje) Üeje keÀjJeeFõ keÀr peeôer ®eefnS leLee GôekeÀr uesKee hejrãeeDeeW kesÀ hefjCeece he´l³eskeÀ fleceenr ceW SkeÀ yeej fôeosMekeÀ ceb[ue kesÀ meceãe jKes peeôes ®eefnS

3.1.3 DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀeW (DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀeW keÀr DeôegheqmLefle ceW meôeor uesKeeheeue / meebfJefOekeÀ uesKee hejrãekeÀ) keÀes pees keÀesøeeue³e kesÀ hefj®eeueôeeW keÀr uesKee hejrãee keÀjles nQ, ³en Yer peeb®e keÀjôer ®eefnS fkeÀ :

3.1.3.1 he´l³eskeÀ Deôegceesfole oueeue kesÀ fueS fôeOeeõfjle mebhetCeõ G®®e mercee keÀe heeueôe, yeQkeÀ Üeje SkeÀ Jeøeõ kesÀ oewjeôe fkeÀS äeS kegÀue uesôeosôeeW (Kejro Deewj fye¬eÀr oesôee ) kesÀ 5% keÀr mercee kesÀ Yerlej nw DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀ keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ J³eJemee³e kesÀ äewj-DeeôegheeflekeÀ Yeeäe keÀe uesôeosôe fkeÀmer SkeÀ ³ee kegÀí oueeueeW Üeje ôenrb fkeÀ³ee äe³ee nw Deewj he´l³eskeÀ Deôegceesfole oueeue kesÀ fueS fôeOeeõfjle mebhetCeõ mebfJeoe merceeDeeW keÀe Defle¬eÀceCe ôenrb fkeÀ³ee äe³ee nw Fme mercee kesÀ Yerlej yeQkeÀ Üeje Megª fkeÀS äeS J³eJemee³e keÀes leLee oueeue Üeje yeQkeÀ kesÀ fueS keÀr äeFõ hesMekeÀ Me /uee³es äe³es J³eJemee³e oesôeeW keÀes Meefceue keÀjôee ®eefnS

3.1.3.2 meYer meewos yeQkeÀ kesÀ meJee÷Êece fnle ceW fkeÀS äeS nQ

3.2 fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[eW keÀe Deôegheeueôe

DeeblefjkeÀ uesKee hejrãekeÀeW keÀes Dee³e fôeOeeõjCe, Deeqmle JeäerõkeÀjCe Deewj he´eJeOeeôerkeÀjCe mes mebyebfOele fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[eW keÀe Deôegheeueôe ôe fkeÀS äeS ceeceueeW keÀes Gpeeäej keÀjôee ®eefnS leefkeÀ Gôe ceeceueeW ceW DeeJeM³ekeÀ keÀejõJeeFõ keÀr pee mekesÀ

3.3 ®eskeÀ Kejro mebyebOer uesôeosôe

DeeblefjkeÀ fôejrãekeÀeW keÀes mJerkeÉÀle mercee mes DefOekeÀ jefMe kesÀ Kejros / YegôeeS äeS meYer ®eskeÀeW keÀe mel³eeheôe keÀjôee ®eefnS Gmemes uesôeosôeeW keÀr ôecetôee peeb®e keÀjôes kesÀ fueS Yer keÀnôee ®eefnS

4. mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer

4.1 Áeesøe mefcefle ôes MeeKeeDeeW keÀr he´MeemefôekeÀ mene³elee keÀjôes, fôeOeeõfjle he´Ceefue³eeW leLee he´f¬eÀ³eeDeeW keÀe heeueôe keÀjôes Deewj ®etkeÀeW / Defôe³efceleleeDeeW keÀr jeskeÀLeece SJeb mece³e hej GôekeÀe helee ueäeeôes ceW mene³elee keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀr ye›r Deewj Demeeceeô³e ªhe mes ye›r MeeKeeDeeW ceW mebäeecer uesKeehejrãee Megª keÀjôes keÀr fmeHeÀefjMe keÀr Ler leoôegmeej ` 50 keÀjes› mes DefOekeÀ keÀr peceejefMe Jeeues Deôegmetf®ele SJeb Deô³e he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fueS mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer Megª keÀjôee DeeJeM³ekeÀ Lee lelhe½eeled , meb³egÊeÀ mebmeor³e mefcefle, fpemeôes Mes³ej yeepeej Áeesìeues SJeb Gmemes peg›s ceeceueeW keÀr peeb®e keÀr Ler, keÀr fmeHeÀefjMeeW kesÀ DeeOeej hej meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fueS mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer Megª keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nes äe³ee nw

4.2 mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer keÀes, Defôe³efceleleeDeeW Deewj ®etkeÀeW keÀe mece³e hej helee ueäeeôee fpememes MeeKeeDeeW ceW HeÀperõ uesôeosôeeW keÀes jeskeÀôes ceW mene³elee fceueler nw, megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀ keÀr hetJeõ ®esleeJeôer he´Ceeuer keÀe SkeÀ Yeeäe ceeôee peeôee ®eefnS FmefueS, yeQkeÀ he´yebOeôe kesÀ fueS ³en DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ Jen mecegf®ele Deewj lJefjle he´yebOekeÀr³e fôeCeõ³eeW kesÀ fueS MeeKeeDeeW kesÀ ®e³eôe, J³eeJemeef³ekeÀ hefj®eeueôeeW keÀr J³eeqhle, uesKeehejrãekeÀeW keÀr fôe³egfÊeÀ, met®eôee osôes keÀr mecegf®ele he´f¬eÀ³eeDeeW, DeôegJelerõ / mebMeesOeôe he´f¬eÀ³eeDeeW Deewj he´Ceeuer mes he´ehle he´fle-met®eôee kesÀ Ghe³eesäe pewmes he´Ceeuer kesÀ fJefYeÄe henuegDeeW kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe hej äebYerj ªhe mes O³eeôe os

4.3 fôeosMekeÀ ceb[ue keÀes he´Ceeuer keÀr he´YeeJekeÀefjlee keÀr mecerãee keÀjôer ®eefnS leLee Jeøeõ ceW SkeÀ yeej he´Ceeuer kesÀ oesøeeW keÀes megOeejôes kesÀ DeeJeM³ekeÀ Ghee³e keÀjôes ®eefnS

4.4 mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer kesÀ y³eesjs fôeOeeõfjle keÀjôee cetue ªhe mes he´l³eskeÀ yeQkeÀ kesÀ he´yebOe leb°e keÀe keÀe³eõ nw leLeefhe, yeQkeÀeW kesÀ foMeefôeo÷Me kesÀ fueS mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer keÀr meeceeô³e fJeMesøeleeSb oMeeõôes Jeeuee ôeesì DeôegyebOe 1 ceW he´mlegle nw Fme ôeesì ceW mebäeecer uesKeehejrãee keÀr DeJeOeejCee Deewj ães°e keÀes fJemleejhetJeõkeÀ hefjYeeføele fkeÀ³ee äe³ee nw, pewmes J³eJemee³e / MeeKeeDeeW keÀr J³eeqhle, uesKee hejrãee keÀr met®eôee osôes Jeeuer  he´Ceeuer kesÀ Debleäeõle Meefceue keÀr peeôes Jeeuer äeflefJefOe³eeW kesÀ he´keÀej Fme ôeesì ceW mebäeecer uesKeehejrãee kesÀ fJefYeÄe henuegDeeW kesÀ yeejs ceW Yer fJemleej mes yelee³ee äe³ee nw

4.5 ³en Dehesãee keÀr äeFõ nw fkeÀ ôeesì ceW foS äeS megPeeJeeW mes fJefYeÄe yeQkeÀeW Üeje Megª keÀrpeeôes Jeeuer he´Ceefue³eeW ceW kegÀí SkeÀªhelee megfôeq½ele nesäer SkeÀ mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer yeôeeles mece³e yeQkeÀ henues mes nr ceewpeto fJefYeÄe he´keÀej kesÀ DeeblefjkeÀ fôejrãeCeeW Deewj uesKeehejrãeeDeeW leLee he´mleefJele mebäeecer uesKeehejrãee kesÀ yer®e mebyebOeeW keÀes mheøì keÀjW

4.6 mebäeecer hejrãekeÀ ³en he´ceefCele keÀjW fkeÀ he´l³eskeÀ fleceenr kesÀ met®eôee osôes kesÀ Debflece Meg¬eÀJeej keÀr qmLefle kesÀ meboYeõ ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes or äeFõ met®eôee kesÀ Deôegmeej yeQkeÀ Üeje Oeefjle fôeJesMe YeewflekeÀ he´fleYetfle³eeW kesÀ ªhe ceW he´ceefCele DefYejãekeÀ kesÀ fJeJejCe kesÀ Deôegmeej yeQkeÀ Üeje JeemleJe ceW mJeefOekeÉÀle / Oeefjle nQ ³en he´ceeCehe°e mebyebfOele fleceenr keÀr meceeqhle mes lerme foôe kesÀ Yerlej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ Gme ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes he´mlegle fkeÀ³ee peeS fpemekesÀ ães°eefOekeÀej ceW GÊeÀ yeQkeÀ Deelee nw

4.7 mebäeecer uesKeehejrãekeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW ceW uesôeosôeeW kesÀ yeejs ceW 28 Dehe´wue 2004 kesÀ hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.Sme³etyer.meb.5/09.80.00/2003-04 ceW fôefnle DeôegosMeeW kesÀ Deôegheeueôe keÀe fJeMesøe ªhe mes mel³eeheôe keÀjW

4.8 mebäeecer uesKeehejrãee fjheesìõ ceW yeleeFõ äeFõ äebYerj mJeªhe keÀr Defôe³efceleeleeDeeW keÀes Fme fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes legjble metf®ele fkeÀ³ee peeS

4.9 DeeblefjkeÀ /mebäeecer uesKeehejrãee keÀe³eeÙ kesÀ fueS yeQkeÀ mes mebye× meôeor uesKeeheeueeW / uesKeehejrãee HeÀceeÙ keÀes SkeÀ nr mece³e ceW meebfJefOekeÀ uesKeehejrãee ôenrb keÀjôer ®eefnS DeeblefjkeÀ /mebäeecer uesKeehejrãee kesÀ fueS yeQkeÀ mes mebye× HeÀceeÙ keÀes Jeøeõ kesÀ oewjeôe meebfJefOekeÀ uesKeehejrãee keÀe³eõ mJerkeÀej keÀjôes mes henues DeeblefjkeÀ /mebäeecer uesKeehejrãee íes›ôer ôenrb ®eefnS

5. FueskeÌì£eöfôekeÀ [eìe he´esmesEmeäe he´Ceeuer kesÀ fueS uesKeehejrãee (Fõ[rher)

5.1 he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ fpeôneWôes DeebfMekeÀ / hetCeõ ªhe mes Deheôes hefj®eeueôeeW keÀes kebÀh³etìjrkeÉÀle keÀj fo³ee nw, keÀes melele DeeOeej hej Fõ[rher- uesKeehejrãee he´Ceeuer Megª keÀjôer ®eefnS ³efo Fme he´keÀej kesÀ yeQkeÀeW ceW mJeleb°e fôejrãeCe SJeb uesKeehejrãee fJeYeeäe neW lees kebÀh³etìjrkeÉÀle hefj®eeueôe Jeeuer MeeKeeDeeW / keÀe³eeõue³eeW ceW Fõ[rher uesKeehejrãee keÀjôes kesÀ fueS GôekesÀ fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee fJeYeeäe kesÀ SkeÀ Yeeäe kesÀ ªhe ceW SkeÀ Fõ[rher uesKeehejrãee keÀãe keÀe äeþôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS leLeefhe, Gôe he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀjr yewkeÀeW keÀes, fpeôekesÀ heeme keÀesFõ mJeleb°e fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee fJeYeeäe ôenrb nw, mece|hele J³efÊeÀ³eeW keÀe SkeÀ oue lew³eej keÀjôee ®eefnS pees, DeeJeM³ekeÀlee he›ôes hej, SkeÀ Fõ[rher uesKeehejrãekeÀ kesÀ keÀe³eõ keÀj mekesÀ Fôe Fõ[rher uesKeehejrãee keÀãeeW keÀe mecet®ee fôe³eb°eCe Deewj he³eõJesãeCe uesKeehejrãee mefcefle³eeW kesÀ heeme nesôee ®eefnS Fme mebyebOe ceW hetCeõle: / DeebfMekeÀ ªhe mes kebÀh³etìjrkeÉÀle hefj®eeueôeeW Jeeues meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes hejJelerõ hewjeäe´eHeÀeW ceW fôeOeeõfjle ceeôeob[eW keÀe Deôegheeueôe megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS

5.2 meãece leLee DefYehe´sfjle Fõ[rher keÀceõ®eefj³eeW keÀe SkeÀ oue lew³eej fkeÀ³ee peeS kegÀískeÀ J³efÊeÀ³eeW kesÀ yepeeS keÀFõ J³efÊeÀ³eeW keÀes meeLe ueskeÀj meecetfnkeÀ ªhe mes fJekeÀfmele fkeÀ³ee äe³ee fmeqmìce lew³eej keÀjôee HeÀe³eoscebo nw leefkeÀ cegK³e J³efÊeÀ³eeW keÀr DeôegheqmLefle ceW keÀe³eõ ceW yeeOee ôe DeeS Fõ[rher uesKeehejrãekeÀeW lekeÀôerkeÀr ÿeeôe keÀes mescerôeejeW / meccesueôeeW ceW GôekeÀr he´flefôe³egfÊeÀ, lekeÀôerkeÀr hef°ekeÀeDeeW SJeb hegmlekeÀeW keÀr Deehet|le Deefo keÀr mene³elee mes fôejblej yeŸeles jnôee ®eefnS

5.3 fmeqmìce he´esäe´öcej/f[eeFôej kesÀ keÀece fmeqmìce hefj®eefuele keÀjôesJeeues J³efÊeÀ keÀes ôenrb meeQhes peeôes ®eefnS fmeqmìce he´esäe´öce / f[eeFôe keÀjôes kesÀ fueS Deueäe J³efÊeÀ nesôes ®eefnS pees Fme keÀece kesÀ fueS hetCeõle: mece|hele neWäes fmeqmìce lew³eej keÀjôesJeeuee J³efÊeÀ kesÀJeue he´esäeöceeW ceW mebMeesOeôe/ megOeej keÀjsäee Deewj fmeqmìce hefj®eefuele keÀjôesJeeuee J³efÊeÀ he´esäe´öce ceW HesÀjyeoue kesÀ fkeÀmer DefOekeÀej kesÀ fyeôee Gmes kesÀJeue hefj®eefuele keÀjsäee

5.4 kebÀh³etìjeW ceW megjãee keÀe GuuebÁeôe keÀjôesJeeues cegK³e ÁeìkeÀ nQ - fmeqmìce keÀe Dehe³eeõhle Deewj DehetCeõ nesôee, he´esäe´öEceäe mebyebOer °egfì³eeb, keÀcepeesj ³ee Dehe³eeõhle Deôegcefle keÀe he´JesMe fôe³eb°eCe, f¬eÀ³eefJefOeäele fôe³eb°eCeeW keÀe DeYeeJe DeLeJee GôekeÀe fôekeÉÀøì nesôee SJeb Dehe´YeeJer keÀceõ®eejr he³eõJesãeCe Deewj he´yebOe fôe³eb°eCe Fôe Keefce³eeW keÀes fôecôefuefKele Üeje otj fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw :

5.4.1 fmeqmìceeW ceW YeewflekeÀ, lee|keÀkeÀ Deewj f¬eÀ³eefJefOeäele hengb®e keÀes meMeÊeÀ yeôeeôee

5.4.2 äegCeJeÊee kesÀ Deeéeemeôe kesÀ fueS ceeôekeÀeW keÀes ueeäet keÀjôee Deewj GôekeÀr peeb®e Deewj hejrãeCe keÀjles jnôee

5.4.3 Fõ[rher Deôeghe´³eesäe Jeeues ães°eeW ceW fôe³eespeôe mes henues keÀceõ®eefj³eeW keÀr peeb®e-hejKe keÀjôee Deewj GôekesÀ yeleeõJe hej ôeej jKeôee

5.5 yeQkeÀ Üeje Deôegheeueôe keÀr peeôesJeeuer fmemìce fJekeÀeme he´Ceeuer, he´esäe´öEceäe Deewj he´uesKerkeÀjCe mebyebOer ceeôeob[eW keÀr Deewhe®eefjkeÀ ÁeesøeCee keÀr peeôer ®eefnS Ssmee ôe keÀjôes hej fmeqmìce kesÀ jKejKeeJe / megOeej keÀr äegCeJeÊee keÀes ôegkeÀmeeôe hengB®e mekeÀlee nw Fõ[rher uesKee-hejrãekeÀeW keÀes FmekesÀ Deôegheeueôe keÀr peeb®e keÀj uesôer ®eefnS 5.6 fmeqmìce ceW Kejeyer Dee peeôes keÀr qmLefle mes fôeheìôes kesÀ fueS DeeheelekeÀeuerôe ³eespeôeeSb / f¬eÀ³eefJefOe ueeäet keÀr peeôer ®eefnS Deewj GôekeÀe DeeJefOekeÀ DeblejeueeW hej hejrãeCe keÀjles jnôee ®eefnS Smer ³eespeôee fkeÀleôer he´YeeJer nQ, FmekeÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes kesÀ fueS Fõ[rher uesKee hejrãekeÀeW keÀes uesKeehejrãee kesÀ oewjeôe Ssmer ³eespeôeeDeeW keÀr peeb®e keÀj uesôer ®eefnS

5.7 he´l³eskeÀ yeQkeÀ keÀes Deheôes fôejrãekeÀeW / uesKeehejrãekeÀeW kesÀ Ghe³eesäe kesÀ fueS SkeÀ DeôegosMe hegqmlekeÀe jKeôer ®eefnS Deewj hefj®eeueôe ães°e leLee ôerfle³eeW Deewj f¬eÀ³eefJefOe³eeW keÀr DeÐeleôe äeflefJefOe³eeW keÀes GmeceW Meefceue keÀjôes kesÀ fueS Gmes DeeJefOekeÀ leewj hej DeÐeleôe keÀjles jnôee ®eefnS

5.8 DeJeebíôer³e ÁeìkeÀeW kesÀ Dee¬eÀceCe mes kebÀh³etìj fmeqmìce keÀes ye®eeôes kesÀ fueS SkeÀ Ghe³egÊeÀ fôe³eb°eCe he´Ceeuer ueeäet keÀr peeôer ®eefnS fkeÀmer SkeÀ fJefMeøì nmle®eefuele f¬eÀ³eefJefOe kesÀ mLeeôe hej Fõ[rher Deôeghe´³eesäe ueeäet keÀjôes mes henues ³eLeesf®ele mece³eefJefOe lekeÀ oesôeeW fmeqmìceeW keÀes SkeÀ meeLe ®eueekeÀj Fõ[rher Deôeghe´³eesäe keÀr megjãee, fJeéemeôer³elee Deewj Gmemes [eìe he´ehle keÀjôes mebyebOer meYer henuegDeeW keÀes megfôeq½ele keÀj uesôee ®eefnS

5.9 ³en megfôeq½ele keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ Fõ[rher Deôeghe´³eesäe [eìe mebhetfjle keÀjôes, mebmeefOele keÀjôes SJeb Glheeoôe osôes kesÀ fueS megmebäele fJeéemeôer³e ªhe mes megmeppe nes äe³ee nw, [eìe kesÀ °egfìhetCeõ mebmeeOeôe keÀe helee ueäeeôes, [eìe keÀr äegCeJeÊee keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes, [eìe kesÀ Demebäele nesôes keÀe helee ueäeeôes Deewj he´l³eãe HeÀecee÷ mes [eìe keÀe fceueeôe keÀjôes nsleg fJefYeÄe hejrãeCe Deceue ceW ueeS peeôes ®eefnS

5.10 yeenjr kebÀh³etìj SpeWfme³eeW keÀes keÀece meeQheles mece³e yeQkeÀ keÀes mebfJeoe ceW "keÀe³eõ-mLeue hej peekeÀj fôejrãeCe keÀjôes kesÀ DefOekeÀejeW keÀr Meleõ" keÀes Meefceue keÀjôee ®eefnS leefkeÀ yeQkeÀ keÀes Deôeghe´³eesäe kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe keÀr he´f¬eÀ³ee kesÀ fôejrãeCe kesÀ DefOekeÀej nes Deewj yeenjr SpeWfme³eeW keÀes foS äeS [eìe / fôefJeqøì³eeW keÀr megjãee megfôeq½ele keÀr pee mekesÀ

5.11 Fõ[rher keÀe³eõkeÀueeheeW kesÀ mebhetCeõ DefOekeÀej-ães°e keÀes (ôerfle-fôeceeõCe mes ueskeÀj keÀe³eeõôJe³eôe lekeÀ) fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee fJeYeeäe keÀr mebJerãee kesÀ Debleäeõle uee³ee peeôee ®eefnS Fõ[rher fJeYeeäe kesÀ fJeÊer³e J³e³e Deewj GmekesÀ Üeje fôeøheefole fkeÀS peeôesJeeues keÀe³eeÙ keÀr mecerãee Jefjøþ he´yebOeôe Üeje DeeJefOekeÀ DeblejeueeW hej keÀr peeôer ®eefnS

5.12 fJefYeÄe MeeKeeDeeW /keÀe³eeõue³eeW Üeje he´³eesäe fkeÀS pee jns meeHeÌìJes³ej ceW SkeÀªhelee ueeôes kesÀ fueS ceeôekeÀ meeHeÌìJes³ej ceW hefjJeleõôe keÀjôes keÀr SkeÀ fôeq½ele he×fle nesôer ®eefnS Deewj GmekeÀe Deôegceesoôe Jefjøþ he´yebOeôe Üeje fkeÀ³ee peeôee ®eefnS fôe³eb°eCe jKeôes keÀr ¢qøì mes Deewj Deô³e MeeKeeDeeW ceW SkeÀªhelee yeôeeS jKeôes kesÀ fueS fôejrãeCe Deewj uesKee-hejrãee fJeYeeäe keÀes Ssmes hefjJeleõôeeW keÀe mel³eeheôe keÀjôee ®eefnS

6. fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle (Merøeõ uesKeehejrãee mefcefle)

6.1 Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mece³e-mece³e hej he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fôeosMekeÀeW Üeje meebfJefOekeÀ fôejrãeCe/uesKeehejrãee fjheesìeÙ kesÀ fôeøkeÀøeeÙ keÀr mecerãee keÀjôes leLee Gôe hej keÀejõJeeFõ keÀjôes leLee GôekeÀr Deôegheeueôe fjheesìõ keÀes he´mlegle keÀjôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee hej yeue oslee jne nw fHeÀj Yer, p³eeoelej yeQkeÀeW ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr fôejrãeCe fjheesìeÙ, meebfJefOekeÀ uesKee hejrãekeÀeW leLee DeeblefjkeÀ fôejrãeCe fJeYeeäe, melekeõÀlee keÀãe SJeb DeeblefjkeÀ uesKeehejrãekeÀeW Üeje he´mlegle fôejrãeCe fjheesìeÙ ceW keÀr äeFõ fìhhefCe³eeW SJeb foS äeS megPeeJeeW keÀr peeB®e keÀjôes leLee Gôe hej DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀjôes keÀr keÀesFõ Gf®ele he´Ceeuer ôenrb nw Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ leLee DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee/fôejrãeCe fjheesìeÙ kesÀ fôeøkeÀøeeÙ leLee peejr foMee - fôeo÷MeeW, hefjhe°eeW Deefo hej mece³e hej keÀr äeFõ keÀejõJeeFõ yeQkeÀeW keÀr mebhetCeõ keÀe³eõhe´Ceeuer leLee hefj®eeueôeelcekeÀ oãelee keÀes mef¬eÀ³e keÀjôes kesÀ fueS Jeebíôer³e mecePer peeler nw

6.2 SkeÀ he´yebOekeÀr³e meeOeôe kesÀ ªhe ceW DeeblefjkeÀ/fôejrãeCe keÀr he´YeeJekeÀefjlee megfôeq½ele keÀjôes leLee GmeceW JeÉf× keÀjôes kesÀ fueS ³en DeeJeM³ekeÀ mecePee äe³ee nw fkeÀ DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee/fôejrãeCe leb°e leLee he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ Deô³e keÀe³eõheeuekeÀeW keÀe he³eõJesãeCe keÀjôes leLee GônW foMee osôes kesÀ fueS yees[õ mlej keÀr SkeÀ Merøeõ uesKee hejrãee mefcefle äefþle keÀr peeôer ®eefnS fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKee hejrãee mefcefle ceW DeO³eãe leLee lerôe/®eej fôeosMekeÀ Meefceue neW fpeôeceW mes SkeÀ ³ee DefOekeÀ fôeosMekeÀ meôeor uesKeeheeue neW ³ee GônW he´yebOeôe, fJeÊe, uesKeefJefOe leLee uesKee hejrãee he´Ceeuer, Deefo keÀe DeôegYeJe he´ehle nes FmeceW ³en Yer Meefceue nw fkeÀ yeQkeÀ, peneB DeeJeM³ekeÀ nes, Fleôer nr mebK³ee ceW Fme he´keÀej kesÀ J³eeJemeef³ekeÀ DeôegYeJe Jeeues ueesäeeW keÀe Deheôee fôeosMekeÀ ceb[ue äefþle keÀj mekeÀlee nw

6.3 fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr fkeÀS äeS foMeefôeo÷MeeW kesÀ keÀe³eeõôJe³eôe keÀr mecerãee keÀjôer ®eefnS Deewj fleceenr DeblejeueeW hej Gme hej SkeÀ ôeesì fôeosMekeÀ ceb[ue keÀes he´mlegle keÀjôee ®eefnS

6.4 fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle kesÀ Deô³e keÀe³eõ /fpeccesoefj³eeb fôecôefuefKele nQ :

6.4.1 fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle keÀes yeQkeÀ keÀr uesKee hejrãee mebyebOer meceäe´ keÀe³eõ keÀr osKejsKe keÀjôer ®eefnS Deewj DeeJeM³ekeÀ fôeosMe osôee ®eefnS uesKeehejrãee kesÀ meceäe´ keÀe³eeÙ ceW yeQkeÀ kesÀ Yerlej DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee Deewj fôejrãeCe keÀe meb®eeueôe, hefj®eeueôe leLee äegCelee fôe³eb°eCe Deewj yeQkeÀ keÀr meebfJefOekeÀ uesKee hejrãee SJeb fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ fôejrãeCe hej DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ Meefceue nesäer

6.4.2 peneb lekeÀ DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee keÀe mebyebOe nw, fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKeehejrãee mefcefle keÀes DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ kesÀ ªhe ceW yeQkeÀ ceW uesKee hejrãee mebyebOer mecemle keÀe³eeÙ kesÀ hefj®eeueôe, GmekeÀr he´Ceeuer, GmekeÀr äegCelee leLee he´YeeJekeÀefjlee keÀr osKejsKe keÀjôer ®eefnS Deewj DeeJeM³ekeÀ fôeo÷Me peejr keÀjôes ®eefnS Gmes fJeMesøe ªhe mes "DemebleesøepeôekeÀ" MeeKeeDeeW leLee yeQkeÀ Üeje Defle fJeMeeue MeeKeeDeeW kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle MeeKeeDeeW kesÀ DeeblefjkeÀ fôejrãeCe keÀr fjheesìeÙ hej keÀr äeFõ DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀr mecerãee keÀjôer ®eefnS Gmes fôecôefuefKele hej Yer Deheôer DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀes fJeMesøe ªhe mes keWÀfêle keÀjôee ®eefnS :

6.4.2.1 Deblej - MeeKee mecee³eespeôe Keeles

6.4.2.2 Deblej - MeeKee KeeleeW Deewj Deblej - yeQkeÀ KeeleeW ceW Defôe|Cele SJeb yenguebfyele he´fJeqøì³eeB

6.4.2.3 fJefYeÄe MeeKeeDeeW hej yefn³eeW kesÀ fceueeôe mebyebOer yekeÀe³ee keÀe³eõ

6.4.2.4 OeesKeeOef›³eeB

6.4.2.5 DeeblefjkeÀ uesKee keÀe³eõ Deewj J³eJemLee kesÀ Deô³e cegK³e ães°e

6.4.3 meebfJefOekeÀ uesKeehejrãee fjheesìeÙ/mebäeecer uesKeehejrãee fjheesìeÙ/Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr fôejrãeCe fjheesìeÙ keÀe Deôegheeueôe

6.4.4 äebYerj Defôe³efceleleeDeeW keÀe helee ueäeeôes ceW DeeblefjkeÀ fôejrãeCekeÀleeõ DefOekeÀefj³eeW keÀr lejHeÀ mes ngFõ ®etkeÀ

6.4.5. yeQkeÀ kesÀ KeeleeW ceW Deewj DefOekeÀ heejo|Melee leLee uesKee mebyebOer fôe³eb°eCeeW keÀr he³eeõhlelee megfôeq½ele keÀjôes keÀr ¢qøì mes yeQkeÀ keÀr uesKeekeÀjCe ôerfle³eeW/he´Ceefue³eeW keÀr DeeJefOekeÀ mecerãee


DeôegyebOe 1

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW
ceW fôejrãeCe Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeW hej

ceemìj hefjhe°e
(hewje 4.4 kesÀ Deôegmeej)

mebäeecer uesKeehejrãee hej ôeesì

1. he´mleeJeôee

1.1 yeQkeÀeW ceW OeesKeeOef›³eeW leLee Ye´øìe®eej kesÀ fJefYeÄe henuegDeeW keÀr peeb®e keÀjôes kesÀ fueS Yeejle mejkeÀej keÀr henue hej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje äefþle G®®emlejr³e mefcefle ôes petôe 1992 ceW he´mlegle Deheôer fjheesìõ ceW MeeKeeDeeW keÀes he´MeemefôekeÀ mene³elee he´oeôe keÀjôes, fôeOeeõfjle he´Ceefue³eeW SJeb he´f¬eÀ³eeDeeW keÀe heeueôe keÀjôes ceW GôekeÀr mene³elee keÀjôes leLee ®etkeÀeW/Defôe³efceleleeDeeW keÀe mece³e hej helee ueäeeôes kesÀ fueS ye›r Deewj DemeeOeejCe ªhe mes ye›r MeeKeeDeeW ceW mebäeecer uesKeehejrãee keÀr he´Ceeuer Megª keÀjôes keÀr fmeóHeÀefjMe keÀr Ler

1.2 mebäeecer uesKeehejrãee he´Ceeuer kesÀ ães°e keÀe ceeôekeÀrkeÀjCe keÀjôes keÀr ¢qøì mes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje äefþle SkeÀ Deôeewhe®eefjkeÀ mecetn fpemeceW kegÀí ye›s JeefCeqp³ekeÀ yeQkeÀeW kesÀ Jefjøþ DefOekeÀejr leLee Yeejler³e meôeor uesKeekeÀej mebmLeeôe kesÀ he´flefôefOe Meefceue nQ, ôes Fme he´Ceeuer mes mebyebfOele fJefYeÄe henuegDeeW keÀr mecerãee keÀr Ler FmekesÀ Debleäeõle fôecôefuefKele henuegDeeW keÀes Meefceue fkeÀ³ee äe³ee nw :

1.2.1 mebäeecer uesKeehejrãee keÀe ães°e 

1.2.2 Meefceue keÀr peeôes Jeeuer MeeKeeDeeW kesÀ he´keÀej

1.2.3 Meefceue fkeÀS äeS keÀe³eõ

1.2.4 mebäeecer uesKeehejrãee keÀjôes Jeeuer SpeWmer

1.2.5 mebäeecer uesKeehejrãekeÀeW kesÀ fôeøkeÀøeeÙ keÀr met®eôee osôes Deewj Gôe hej DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀjôes keÀr DeJefOe

1.2.6 yeen³e uesKeehejrãekeÀeW keÀes os³e heefjÞefcekeÀ leLee mebyebfOele ceeceues

1.2.7 GÊejoef³elJe mebyebOer henuet

1.2.8 mecetn kesÀ fJe®eej - fJeceMeõ kesÀ yeeo GYejs fJe®eej fJemleej mes ôer®es foS äeS nQ fpeônW Deheôeeôes kesÀ yeejs ceW he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ fJe®eej keÀj mekeÀles nQ he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW keÀr ceewpetoe DeeJeM³ekeÀleeDeeW kesÀ Deôegªhe kegÀí henuegDeeW keÀes mebMeesfOele keÀjôes keÀe SkeÀ he´³eeme fkeÀ³ee äe³ee nw

2. mebäeecer uesKeehejrãee keÀe ães°e

2.1 mebäeecer uesKeehejrãee Jen hejrãeCe nw pees uesôeosôe kesÀ meeLe-meeLe neslee jnlee nw ³ee ³eLeemebYeJe Fmes uesôeosôe kesÀ mece³e kesÀ Deeme-heeme nr fkeÀ³ee peelee nw ³en fkeÀmer uesôeosôe Deewj GmekesÀ hejrãeCe kesÀ yer®e kesÀ Deblejeue keÀes keÀce keÀjôes keÀe SkeÀ he´³eeme nw pees SkeÀ mJeleb°e J³efÊeÀ Üeje fkeÀ³ee peelee nw pees FmekesÀ he´uesKerkeÀjCe mes mebye× ôenrb neslee peesj peeB®e hejrãeCe kesÀ yepee³e cegK³e ães°eeW ceW JeemlefJekeÀ hejrãeCe hej fo³ee peelee nw ³en uesKeehejrãee cegK³e ªhe mes meg¢Ÿ DeeblefjkeÀ uesKeebkeÀôe keÀe³eõkeÀueeheeW leLee he´YeeJer fôe³eb°eCe keÀr mLeeheôee mes peg›r SkeÀ he´yebOeôe he´f¬eÀ³ee nw pees äebYerj °egfì³eeW SJeb HeÀperõ {bäe kesÀ nsj-HesÀj keÀes meceehle keÀjôes kesÀ fueS SkeÀ melekeõÀlee DeeblefjkeÀ uesKee hejrãee keÀjJeeS peeôes keÀe mebkesÀle osler nw

2.2 keÀesFõ mebäeecer uesKeehejrãekeÀ fkeÀmer yeQkeÀ/MeeKee he´yebOekeÀ ³ee fkeÀmer he´efOekeÉÀle DefOekeÀejr kesÀ fôeCeõ³e keÀe fôeCeeõ³ekeÀ ôenrb nes mekeÀlee leLeefhe, uesKeehejrãekeÀ keÀes ³en DeeJeM³ekeÀ ªhe mes osKeôee nesäee fkeÀ ke̳ee uesôeosôe ³ee fôeCeõ³e cegK³eeue³e/fôeosMekeÀ ceb[ue Üeje fôeOeeõfjle ôerfleäele ceeôeob[eW kesÀ oe³ejs ceW nQ, Jes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ DeôegosMeeW ³ee ôerfleäele fôeOeeõjCeeW keÀe GuuebÁeôe lees ôenrb keÀjles nQ leLee Jes he´l³ee³eesfpele he´efOekeÀej kesÀ oe³ejs ceW nQ leLee he´l³ee³eesfpele he´efOekeÀej kesÀ he´³eesäe keÀr MeleeÙ keÀe Deôegheeueôe keÀjles nQ

3. keÀejyeej/MeeKeeDeeW keÀr J³eeqhle

3.1 he´mleefJele ães°e fôecôefuefKele nQ:

3.1.1 fôeJesMe, Deblej yeQkeÀ GOeej, fyeue hegôeYegõôeeFõ, mìeökeÀ Oe fôeJesMe ³eespeôee, ¬esÀf[ì keÀe[õ he´Ceeuer leLee fJeosMer cegêe keÀejyeej mefnle fôefOe he´yebOeôe pewmes jepekeÀesøer³e keÀe³eõkeÀueehe keÀjôes Jeeues mebyebfOele cegK³eeue³e kesÀ fJeYeeäe/he´Yeeäe mebäeecer uesKeehejrãee kesÀ DeOerôe nQ FmekesÀ DeflefjÊeÀ Fme he´keÀej keÀe keÀejyeej keÀjôes Jeeues meYer MeeKee keÀe³eeõue³e, ye›r MeeKeeSb leLee [rEueäe ªce keÀr melele uesKee hejrãee keÀr peeler nw

3.1.2 Ssmer mecem³eeäe´mle MeeKeeSb fpeôekeÀr neuele yeQkeÀ kesÀ Jee|øekeÀ fôejrãeCe/uesKeehejrãee jsEìäe ceW ueäeeleej Kejeye nesler pee jnr nw Deewj fpeôekeÀe DeeblefjkeÀ uesKee keÀe³eõ Del³eble Kejeye nw, GônW FmekesÀ Debleäeõle Meefceue fkeÀ³ee peeS

3.1.3 yeQkeÀ DeeJeM³ekeÀlee neôes hej DeLeeõle MeeKeeDeeW keÀr mebhetCeõ keÀe³eõhe´Ceeuer mes mebyebfOele J³eeJemeef³ekeÀ fôeCeõ³e kesÀ DeeOeej hej Deheôes fJeJeskeÀ mes DeflefjÊeÀ MeeKeeDeeW keÀes Yer meqccefuele keÀj mekeÀles nQ

4. Meefceue fkeÀS peeôesJeeues keÀe³eõkeÀueehe

4.1 mebäeecer uesKee hejrãee keÀr cegK³e YetfcekeÀe uesôeosôeeW Deewj mel³eeheôeeW keÀr meeLe - meeLe peeb®e keÀjôes SJeb fôeOeeõfjle he´f¬eÀ³eeDeeW keÀe Deôegheeueôe keÀjôes ceW yeQkeÀ kesÀ he´³eemeeW keÀes mebhetfjle keÀjôee nw fJeMesøe ªhe mes ³en osKee peelee nw fkeÀ uesôeosôeeW keÀes mecegf®ele ªhe mes he´uesfKele leLee mel³eefhele fkeÀ³ee äe³ee nw mebäeecer uesKeehejrãekeÀ meeceeô³e leewj hej fôecôefuefKele ceoeW keÀes Meefceue keÀj mekeÀles nw

4.1.1 ôekeÀor

4.1.1.1 fkeÀmer he´keÀej keÀr Demeeceeô³e he´eqhle³eeW SJeb Yegäeleeôe kesÀ fJeMesøe meboYeõ mefnle owfôekeÀ ôekeÀor uesôeosôe

4.1.1.2 DeeJekeÀ SJeb peeJekeÀ ôekeÀor he´søeCeeW keÀe mecegf®ele uesKeebkeÀôe

4.1.1.3 cegêe flepeesjr uesôeosôeeW (³efo keÀesFõ neW) keÀe mecegf®ele uesKeebkeÀôe, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes FmekeÀr legjble met®eôee osôee

4.1.1.4 ye›r jefMe Jeeues ôekeÀor Yegäeleeôe hej fkeÀS äeS Ke®eõ

4.1.2 fôeJesMe

4.1.2.1 ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee pee³e fkeÀ he´fleYetfle³eeW keÀr Kejro SJeb fye¬eÀr kesÀ mebyebOe ceW MeeKee ôes Deheôes he´Oeeôe keÀe³eeõue³e kesÀ DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej Deheôer he´l³ee³eesfpele MefÊeÀ kesÀ Yerlej nr keÀece fkeÀ³ee nw

4.1.2.2 ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ MeeKee keÀr yefn³eeW ceW oeõ he´fleYetfle³eeb MeeKee ceW cetleõ/YeewflekeÀ ªhe ceW jKer peeler nQ  

4.1.2.3 ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ MeeKee yeQkeÀ jmeroeW (yerDeej) Sme per Sue HeÀeceeÙ, meghegoõäer he|®e³eeW, he´uesKerkeÀjCe Deewj uesKeebkeÀôe kesÀ mebyebOe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ/he´Oeeôe keÀe³eeõue³e/fôeosMekeÀ ceb[ue kesÀ foMee - fôeo÷MeeW keÀe Deôegheeueôe keÀj jnr nw

4.1.2.4 ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ fye¬eÀr ³ee Kejro mebyebOer uesôeosôe yeQkeÀ kesÀ fueS ueeYehe´o ojeW hej fkeÀS peeles nQ

4.1.3 pecee jefMe³eeb

4.1.3.1 he´ehle keÀr äeFõ SJeb hegôeYegõäeleeôe keÀr äeFõ peceejefMe³eeW keÀr peeb®e keÀjôee

4.1.3.2 ye›r peceejefMe³eeW hej y³eepe kesÀ hefjkeÀueôe kesÀ meeLe-meeLe peceejefMe³eeW hej Deoe fkeÀS äeS y³eepe keÀr he´fleMele peeB®e

4.1.3.3 Keesues äeS ôeS KeeleeW keÀr peeB®e keÀjôee ³en osKeôes kesÀ fueS fkeÀ keÀnrb keÀesFõ Demeeceeô³e hefj®eeueôe lees ôenrb nes jne nw, ôeS ®eeuet/ye®ele KeeleeW kesÀ hefj®eeueôeeW keÀe mel³eeheôe he´ejbfYekeÀ oewj ceW nr fkeÀ³ee peeS FmekeÀr Yer peeB®e keÀr peeS fkeÀ ke̳ee ôeS Keeles Keesueôes mes mebyebfOele Deewhe®eefjkeÀleeDeeW keÀe Deôegheeueôe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej fkeÀ³ee äe³ee nw

4.1.4 Defäe´ce

4.1.4.1 ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ °eÝCe Deewj Defäe´ce menr {bäe mes (DeLeeõled Gf®ele mebJerãee SJeb mecegf®ele mlej hej) cebpetj fkeÀS äeS nQ

4.1.4.2 mel³eefhele fkeÀ³ee peeS fkeÀ ke̳ee cebpetfj³eeb he´l³ee³eesfpele MefÊeÀ kesÀ Deôegmeej nQ

4.1.4.3 ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ he´fleYetfle³eeb SJeb omleeJespe he´ehle fkeÀS äeS nQ leLee GônW mecegf®ele ªhe mes he´Yeefjle/hebperkeÉÀle keÀj fo³ee äe³ee nw

4.1.4.4 ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ fJelejCeesÊej he³eõJesãeCe leLee keÀr pee jnr DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ pewmes fkeÀ mìeökeÀ fJeJejCe keÀr he´eqhle, fkeÀmleW, merceeDeeW keÀe ôeJerkeÀjCe, Deefo Gf®ele nw

4.1.4.5 mel³eefhele keÀjW fkeÀ ke̳ee °eÝCeeW SJeb Defäe´ceeW keÀe keÀesFõ ogªhe³eesäe lees ôenr fkeÀ³ee pee jne nw leLee ke̳ee Ssmes ceeceues Yer nQ peneb fôefOe³eeW keÀes Deô³e°e Ke®eõ fkeÀ³ee äe³ee nw

4.1.4.6 peeb®e keÀjW fkeÀ MeeKee Üeje peejr fkeÀS äeS meeKe-he°e he´l³ee³eesfpele MefÊeÀ kesÀ Yerlej nQ leLee ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ Jes JeemlefJekeÀ J³eeheefjkeÀ uesôeosôeeW kesÀ fueS peejr fkeÀS äeS nQ

4.1.4.7 peejr keÀr äeFõ yeQkeÀ äeejbfì³eeW keÀr peeB®e keÀjW fkeÀ ke̳ee GôekeÀe heeþ (Je\[äe) þrkeÀ nw Deewj ke̳ee GônW yeQkeÀ kesÀ jfpemìj ceW þrkeÀ mes opeõ fkeÀ³ee äe³ee nw ke̳ee GônW Gf®ele leejrKe hej lelhejlee mes ôeJerkeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw

4.1.4.8 fJefôece³e kesÀ Defleos³e fyeueeW hej Gf®ele DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ megfôeq½ele keÀjW

4.1.4.9 mel³eefhele keÀjW fkeÀ ke̳ee Defäe´ceeW keÀe JeäerõkeÀjCe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ foMee - fôeo÷MeeW kesÀ Deôegmeej fkeÀ³ee äe³ee nw

4.1.4.10 mel³eefhele keÀjW fkeÀ ke̳ee [r DeeFõ mer per mer leLee Fõ mer per mer keÀes oeJes mece³e hej he´mlegle fkeÀS äeS

4.1.4.11 mel³eefhele keÀjW fkeÀ he´l³ee³eesfpele MefÊeÀ³eeW keÀe Defle¬eÀceCe keÀjôes kesÀ ceeceueeW keÀr met®eôee MeeKee Üeje fôe³eb°ekeÀ/he´Oeeôe keÀe³eeõue³e/fôeosMekeÀ ceb[ue keÀes or äeFõ nw leLee Dehesfãele mlej hej GmekeÀr hegqøì ³ee Deôegceesoôe keÀjJee fue³ee äe³ee nw

4.1.4.12 mebyebfOele DefOekeÀefj³eeW Üeje he´l³ee³eesfpele MefÊeÀ³eeW keÀe Defle¬eÀceCe keÀjôes kesÀ ceeceueeW keÀr yeejbyeejlee leLee GôekeÀe Deewf®el³e mel³efhele keÀjW

4.1.5  fJeosMer cegêe uesôeosôe

4.1.5.1 meeKe he°eeW kesÀ Debleäeõle fJeosMer ngbf[³eeW ceW fkeÀS äeS uesôeosôeeW keÀr peeB®e keÀjôee

4.1.5.2 SHeÀ mer Sôe Deej leLee Deô³e DefôeJeemer KeeleeW keÀr peeB®e keÀjôee fkeÀ ke̳ee ôeeces [eueôee leLee pecee opeõ keÀjôee fôe³eceeW kesÀ Debleäeõle Deôegcele nw

4.1.5.3 peeB®e keÀjôee fkeÀ ke̳ee DeeJekeÀ/peeJekeÀ fJehe´søeeCeeW keÀes þrkeÀ mes fnmeeye ceW fue³ee äe³ee nw

4.1.5.4 fJeosMer cegêe keÀr Kejro SJeb fye¬eÀr kesÀ fueS Jee³eoe mebfJeoeDeeW keÀr DeJefÐe yeŸeôes SJeb GôekeÀes fôejmle keÀjôes keÀr peeB®e keÀjW ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ GônW fJefOeJeled he´efOekeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw leLee DeeJeM³ekeÀ he´YeejeW keÀr Jemetuer keÀj uer äeFõ nw

4.1.5.5 ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ fJefYeÄe fJeosMer cegêeDeeW ceW ôeemì£es KeeleeW ceW Mesøe, yeQkeÀ Üeje fôeOeeõfjle mercee kesÀ Yerlej nw

4.1.5.6 ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ fJeosMer cegêe hefj®eeueôeeW keÀes O³eeôe ceW jKeles ngS fJefYeÄe cegêeDeeW ceW peªjle mes DefOekeÀ Kejro/fye¬eÀr keÀr qmLefle Gf®ele nw

4.1.5.7 [rEueäe ªce kesÀ hefj®eeueôeeW kesÀ mebyebOe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ/yeQkeÀ kesÀ he´Oeeôe keÀe³eeõue³e Üeje peejr fkeÀS äeS foMee - fôeo÷MeeW keÀe Deôegheeueôe megfôeq½ele keÀjW

4.1.5.8 ôeemì£es leLee Jeesmì£es KeeleeW kesÀ uesôeosôeeW/yekeÀe³eeW keÀe mel³eeheôe/fceueeôe megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS

4.1.6 DeeblefjkeÀ uesKeekeÀe³eõ Deewj J³eJemLee (neGme keÀrEheäe)

4.1.6.1 ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee peeS fkeÀ ôekeÀor SJeb meeceeô³e uespej kesÀ meeLe KeeleeW, uespejeW leLee jfpemìjeW keÀe jKe-jKeeJe Deewj fceueeôe þrkeÀ - þekeÀ nw

4.1.6.2 Deblej - MeeKee leLee Deblej - yeQkeÀ KeeleeW, G®eble KeeleeW, HegÀìkeÀj peceejefMe KeeleeW, [£eHeÌì KeeleeW Fl³eefo ceW yekeÀe³ee he´fJeqøì³eeW keÀe lJefjle meceeOeeôe megfôeq½ele keÀjW ye›s cetu³e keÀr he´fJeqøì³eeW keÀe MerÁe´ mecee³eespeôe megfôeq½ele keÀjW

4.1.6.3 y³eepe, yeÆs, keÀcerMeôe leLee fJefôece³e kesÀ hefjkeÀueôeeW keÀr he´fleMele peeB®e keÀjW

4.1.6.4 Fme yeele keÀr peeB®e keÀjW fkeÀ ke̳ee Dee³e Keeles ceW jefMe ôeeces fueKeôes keÀr Deôegcefle meãece he´efOekeÀefj³eeW Üeje or äeFõ nw

4.1.6.5 mìeHeÀ KeeleeW kesÀ uesôeosôeeW keÀr peeb®e keÀjW

4.1.6.6 meceeMeesOeôe kesÀ fceueeôe ceW Deblej kesÀ ceeceues ceW ³en he´JeÉfÊe jnr nw fkeÀ Deblej keÀe helee ueäeeôes kesÀ yepee³e Gmes ceO³eJelerõ G®eble Keeles ceW oeõ keÀj fo³ee peelee nw ³en mel³eefhele keÀjôes kesÀ fueS owfôekeÀ yenr keÀr peeB®e keÀr peeS fkeÀ meceeMeesOeôe ceW DeblejeW keÀes fkeÀme he´keÀej mecee³eesfpele fkeÀ³ee äe³ee ³efo Deblej yeôee jnlee nw lees Ssmes ceeceueeW keÀr met®eôee he´Oeeôe keÀe³eeõue³e/fôeosMekeÀ ceb[ue keÀes or peeS 

4.1.6.7 Dee³e leLee J³e³e uesKee/uesôeosôeeW keÀr meOeôe peeB®e kesÀ Üeje jepemJe ceW keÀcer keÀe helee ueäeeôee Deewj GônW jeskeÀôee

4.1.6.8 Jeeheme fkeÀS äeS ®eskeÀeW/Jeeheme fkeÀS äeS fyeueeW kesÀ jfpemìj keÀr peeB®e keÀr peeS leLee Gôe fueKeleeW keÀr Jeehemer kesÀ keÀejCeeW keÀr peeB®e keÀjôee

4.1.6.9 DeeJekeÀ Deewj peeJekeÀ fJehe´søeCeeW ([r[r, Sce ìr SJeb ìr ìr) keÀr peeB®e

4.1.7 Deô³e ceoW

4.1.7.1 megfôeq½ele keÀjW fkeÀ MeeKee DeeblefjkeÀ fôejrãeCe/uesKee hejrãee fjheesìeÙ keÀe Gf®ele Deôegheeueôe keÀjler nw

4.1.7.2 megfôeq½ele keÀjW fkeÀ äe´enkeÀeW keÀr fMekeÀe³eleeW hej legjble keÀejõJeeFõ keÀr peeler nw

4.1.7.3 fJeJejCeeW, he´Oeeôe keÀe³eeõue³e keÀr fJeJejfCe³eeW, meebfJefOekeÀ fJeJejfCe³eeW keÀe mel³eeheôe

4.2 Ghe³egõÊeÀ met®er GoenjCeelcekeÀ nw ôe fkeÀ hefjhetCeõ FmefueS, yeQkeÀ Fme met®er ceW Gôe Deô³e ceoeW keÀes Yer pees› mekeÀles nQ pees GôekesÀ fJe®eej ceW MeeKee hefj®eeueôeeW hej mecegf®ele fôe³eb°eCe kesÀ GÎsM³e mes Ghe³eesäer nQ ye›r MeeKeeDeeW ceW Yeejr cee°ee ceW nesôesJeeues uesôeosôeeW keÀes osKeles ngS mebäeecer uesKee hejrãekeÀeW kesÀ fueS ncesMee Mele - he´fleMele peeB®e keÀjôee mebYeJe ôenrb nesäee FmefueS, Jes fôecôefuefKele ceeôeob[eW keÀes Deheôeeôes hej fJe®eej keÀj mekeÀles nQ:

4.2.1 legueôe he°eslej ceoeW (Sue mer SJeb yer per) fôeJesMe mebfJeYeeäe, fJeosMer cegêe uesôeosôeeW, OeesKeeOe›r he´JeCe/mebJesoôeMerue ães°eeW `5 ueeKe mes DefOekeÀ yekeÀe³ee jefMe Jeeues Defäe´ceeW pewmes ceeceueeW ceW, ³efo keÀesFõ DemeeOeejCe ueãeCe foKeeFõ oW lees mebäeecer uesKee hejrãekeÀ Gôe ceeceueeW keÀr Mele - he´fleMele peeB®e keÀjW

4.2.2 Dee³e - J³e³e ceoeW, Deblej yeQkeÀ leLee Deblej - MeeKee uesKeebkeÀôe, ®egkeÀlee y³eepe leLee he´ehle y³eepe, meceeMeesOeôe uesôeosôeeW SJeb pecee KeeleeW pewmes ães°eeW kesÀ ceeceues ceW uesôeosôeeW keÀr mebK³ee kesÀ 10 mes 25 he´fleMele DebMe keÀr peeb®e keÀr pee mekeÀler nw

4.2.3 peneb kegÀí ães°eeW ceW fkeÀmer MeeKee keÀe he´oMeõôe Kejeye nes ³ee GmekeÀr DeeblefjkeÀ uesKee SJeb J³eJemLee, °eÝCe SJeb Defäe´ceeW ³ee fôeJesMe keÀr meÁeôe fôeäejeôer keÀr DeeJeM³ekeÀlee nes lees mebäeecer uesKee hejrãekeÀ Ssmes ães°eeW keÀr äenôe peeB®e keÀjW

4.2.4 mebäeecer uesKee hejrãekeÀ keÀce jefMe Jeeues uesôeosôeeW, Yeues nr Jes mebK³ee ceW DefOekeÀ neW, hej peeb®e keWÀfêle keÀjôes kesÀ yeee³e G®®e cetu³e kesÀ Gôe uesôeosôeeW hej peeb®e keWÀfêle keÀjW fpeôekeÀe yeQkeÀ hej fJeÊer³e he´YeeJe he›lee nes

4.2.5 ³efo keÀesFõ he´fleketÀue fìhheCer foS peeôes keÀr DeeJeM³ekeÀlee nes lees mebäeecer uesKee hejrãekeÀeW keÀes GmekeÀe keÀejCe osôee ®eefnS

4.2.6 mebäeecer uesKee hejrãekeÀ mJe³eb MeeKee mlej/yeQkeÀ mlej hej mecem³ee Jeeues ães°eeW keÀe heele ueeäeSb Deewj GôekeÀe meceeOeeôe megPeeSb

5. uesKee hejrãekeÀ keÀr fôe³egfÊeÀ Deewj heefjÞefcekeÀ

5.1 mebäeecer uesKee hejrãee yeen³e uesKee hejrãekeÀeW (J³eeJemeef³ekeÀ ªhe mes ³eesä³eleehe´ehle meôeor uesKeeheeue) mes keÀjJeeFõ peeS DeLeJee mJe³eb Deheôes keÀceõ®eefj³eeW mes keÀjJeeFõ peeS, FmekeÀe fJekeÀuhe yeQkeÀ hej íes› fo³ee peeS ³efo yeQkeÀ Fme he´³eespeôe kesÀ fueS yee¿e uesKee hejrãekeÀ fôe³egÊeÀ keÀjôes keÀe fôeCeõ³e keÀjlee nw, lees GôekeÀr fôe³egfÊeÀ leLee os³e heefjÞefcekeÀ keÀr MeleÙ fôeosMekeÀ ceb[ue leLee/DeLeJee mebyebfOele jep³e kesÀ fôeyebOekeÀ, menkeÀejr meesmee³efì³eeb Üeje Deôegceesfole fJemleÉle foMee - fôeo÷MeeW kesÀ Deôegmeej fôeOeeõfjle keÀr peeôer ®eefnS

5.2 peeB®es äeS uesôeosôeeW mes mebyebfOele fkeÀmer Yer keÉÀl³eekeÉÀl³e kesÀ fueS uesKee hejrãee HeÀceÙ fpeccesoej nWäer ³efo mebäeecer uesKee hejrãekeÀeW (yee¿e) keÀr keÀe³eõhe´Ceeuer ceW keÀesFõ äebYerj keÉÀl³eekeÉÀl³e hee³ee peelee nw lees yeQkeÀ GôekeÀr fôe³egfÊeÀ fôejmle keÀjôes hej fJe®eej keÀj mekeÀlee nw leLee ³eLeesf®ele keÀejõJeeFõ keÀjôes kesÀ fueS Yeejler³e meôeor uesKeeheeue mebmLeeôe keÀes metf®ele keÀjôes kesÀ meeLe - meeLe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ/fôeyebOekeÀ, menkeÀejr meesmee³efì³eeb keÀes Yer metf®ele keÀjW

5.3 ³efo yeQkeÀ Deheôes DefOekeÀefj³eeW keÀes uesKee hejrãee keÀe keÀe³eõ meeQheôes keÀes lejern oslee nw lees yeQkeÀ keÀes ³en megfôeq½ele keÀjôee nesäee fkeÀ mebäeecer uesKee hejrãee keÀjles mece³e DeeJeM³ekeÀ mJeleb°elee Deewj JemleghejkeÀlee nefmeue keÀjôes kesÀ fueS Fôe DefOekeÀefj³eeW keÀes keÀeHeÀr DeôegYeJe nw Deewj Jejr³elee he´ehle nw uesKee hejrãekeÀeW keÀr DeeJefOekeÀ ªhe mes, ®eens Jes DeeblefjkeÀ neW ³ee yeen³e, Deouee-yeouer keÀjles jnôee ®eefnS Fmer ¬eÀce ceW Deeäes ³en fJe®eej Yer fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw fkeÀ yeQkeÀ kesÀ DefOekeÀefj³eeW kesÀ mecegf®ele ®e³eôe SJeb he´fMeãeCe mes uesKee hejrãee keÀe³eõ ceW Dehesfãele oãelee fJekeÀfmele keÀj uesôes hej ke̳ee yee¿e uesKee hejrãekeÀeW hej fôeYeõjlee keÀes keÀce fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw

6. met®eôee osôes keÀr he´Ceeuer

6.1 mebäeecer uesKee hejrãekeÀ keÀes ®eefnS fkeÀ Jen ceecetuer Defôe³efceleleeDeeW, äeuele hefjkeÀueôe Deefo keÀr met®eôee MeeKee he´yebOekeÀ keÀes oW leefkeÀ GônW Gmer mece³e megOeeje pee mekesÀ Deewj Deôegheeueôe he´mlegle fkeÀ³ee pee mekesÀ

6.2 ³efo Fôe Defôe³efceleleeDeeW keÀes SkeÀ Gf®ele mece³eeJefOe pewmes fkeÀ SkeÀ mehleen kesÀ Yerlej megOeeje ôenrb peelee nw lees GôekeÀr met®eôee he´Oeeôe keÀe³eeõue³e keÀes or peeS ³efo uesKee hejrãekeÀ keÀes äebYerj Defôe³efceleleeSb foKeeFõ he›ler nQ lees Gmes legjble GmekeÀr met®eôee merOes he´Oeeôe keÀe³eeõue³e keÀes osôer ®eefnS uesKee hejrãekeÀ keÀes uesKee hejrãee kesÀ Deewf®el³e Jeeues henuet hej yeue osôee nesäee yeQkeÀ mebäeecer uesKee hejrãekeÀeW keÀr fjheesìeÙ hej DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀr SkeÀ ³eLeesf®ele he´Ceeuer Megª keÀj mekeÀlee nw mebäeecer uesKee hejrãee keÀr keÀe³eõheOofle keÀr SkeÀ Jee|øekeÀ mecerãee he´Ceeuer nesôer ®eefnS

7. fôeøkeÀøeõ

mebäeecer uesKee hejrãee he´Ceeuer Megª keÀjles mece³e Gmes DeeblefjkeÀ uesKee hejrãee/fôejrãeCe keÀr Deô³e ceewpetoe he´Ceefue³eeW mes pees›ôes keÀe he´³eeme nesôee ®eefnS Deye lekeÀ pees Keefce³eeb osKer äeFõ nQ GôeceW mes SkeÀ nw DeeblefjkeÀ uesKee hejrãee leLee fôejrãeCeeW keÀr fJefYeÄe he´Ceefue³eeW ceW meceôJe³e kesÀ he´fle leLee uesKee hejrãee mebyebOer DeehefÊe³eeW/äegCeleeDeeW kesÀ he´fle mebJesoôeMeruelee keÀe DeYeeJe ³en DeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ uesKee hejrãee, fôejrãeCe leLee Gôe hej DeôegJelerõ keÀejõJeeFõ keÀr mebhetCeõ he´Ceeuer keÀes mecegf®ele ªhe mes he´uesfKele fkeÀ³ee pee³e Deewj mecesfkeÀle uesKee hejrãee he´Ceeuer kesÀ keÀe³eõ - fôeøheeoôe keÀr mece³e - mece³e hej mecerãee keÀr peeS


hefjfMeøì

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe
Deewj uesKeehejrãee he´Ceefue³eeB
hej

ceemìj hefjhe°e

keÀ. ceemìj hefjhe°e ceW mecesfkeÀle hefjhe°eeW keÀr met®er

¬eÀ.meb.

hefjhe°e meb.

foôeebkeÀ

fJeøe³e

1.

MeyewfJe.yerher[r.keWÀkeÀe.hefj.meb.35/12.05.001/2008-09

21.01.2009

yeQkeÀeW ceW meebfJefOekeÀ uesKeehejrãekeÀeW Üeje DeeblefjkeÀ uesKeehejrãee

2.

MeyewfJe.yerher[r.Sme³etyer.hefj.meb.5/09.80.00/2003-04

28.4.2004

mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW ceW uesôeosôe

3.

MeyewfJe.yerSme[r.DeeFõher.meb.39/12.05.01/
2003-04

20.03.2004

mebäeecer uesKeehejrãee - äebYerj mJeªhe keÀr Defôe³efceleeleeSb

4.

yerher[r.hefj.36/09.06.00/2002-03

20.2.2003

mebäeecer uesKee hejrãee 

5.

yerher[r.hefj.37/09.06.00/2002-03

6.3.2003

fôeosMekeÀ ceb[ue keÀr uesKee hejrãee mefceler

6.

MeyewfJe.meb.yerSme[r.I.Smermeyer.4/12.05. 01/2000-01

10.4.2001

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ fueS DeeöHeÀ meeFì fôeäejeôer keÀr MegªDeele

7.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.Sme³etyer.20/09.81.00/ 97-98

19.2.1998

mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW keÀr HegÀìkeÀj fye¬eÀr (jrìsEueäe)

8.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.(hermeryer) hefj.32/09.06. 00/96-97

5.12.1996

(Menjr) menkeÀejr yewkeÀeW ceW mebäeecer uesKee hejrãee he´Ceeuer - Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ  foMee-fôeo÷MeeW ceW mebMeesOeôe

9.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.hermeryer.19/09.29.00/ 1996-97

11.09.1996

yeQkeÀeW keÀe fôeJesMe mebfJeYeeäe - Dehe´³egÊeÀ yerDeej HeÀeceeÙ keÀr DefYejãee leLee fôe³eb°eCe keÀr he´Ceeuer

10.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.hermeryer./29/09.29.00/95-96

21.6.1996

yeQkeÀeW keÀe fôeJesMe mebfJeYeeäe - he´fleYetfle³eeW ceW uesôeosôe

11.

MeyewfJe. meb.Dee³ees.(hermeryer)9/09.06.00/94 -95

25.7.1994

yeQkeÀeW ceW DeeblefjkeÀ uesKee hejrãee keÀe³eõ keÀr fôeäejeôer-fôeosMekeÀ ceb[ueeW keÀr uesKee hejrãee mefcefle mLeefhele keÀjôee

12.

MeyewfJe.meb.heeöì.77/09.06.00/93-94

31.5.1994

yeQkeÀeW ceW OeesKeeOef›³eeW leLee Ye´øìe®eej hej Áeesøe mefcefle keÀr fmeHeÀfjMeeW kesÀ Deôegmeej mebäeecer uesKee hejrãee he´Ceeuer keÀr MegªDeele

13.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.74/³etyer.81/92/93

17.5.1993

yeQkeÀeW keÀe fôeJesMe mebfJeYeeäe-he´fleYetfle³eeW ceW uesôe-osôe

14.

MeyewfJe.meb.DeeFõSJebSue.21/pes-1-87/88

20.7.1987

hefj®eeueôeW ceW nsjeHesÀjr /®eskeÀeW keÀr Kejro

Ke. Gôe hefjhe°eeW keÀr met®er fpeôeceW mes he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW fôejrãeCe leLee uesKeehejrãee he´Ceefue³eeW mes mebyebfOele DeôegosMeeW keÀes Yer ceemìj hefjhe°e ceW mecesfkeÀle fkeÀ³ee äe³ee nw

¬eÀ.meb.

hefjhe°e meb.

foôeebkeÀ

fJeøe³e

1.

MeyewfJe.meb.keWÀkeÀe.yerSme[r.I.her.hermeryer. 44/ 12.05.05/2000-2001

23.4.2001

yeQkeÀeW Üeje fôeJesMe kesÀ JeäerõkeÀjCe Deewj cetu³eôe kesÀ fueS foMee-fôeo÷Me

2.

MeyewfJe.meb.heeöì.hefj.hermeryer.39/09.29.00/ 2000-01

18.4.2001

he´eLefcekeÀ fôeäeõceeW keÀr ôerueecer ceW Deeyebfìle mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW keÀr fye¬eÀr

3.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.Sme³etyer.20/09.81.00/ 97-98

19.2.1998

mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW keÀr HegÀìkeÀj fye¬eÀr (jrìsEueäe)

4.

MeyewfJe.21/12.15.00/93-94

21.09.1993

yeQkeÀeW ceW OeesKeeOef›³eeW leLee Ye´øìe®eej mes mebyebfOele fJefYeÄe henuegDeeW keÀr peeB®e keÀjôes kesÀ fueS mefcefle - he´LefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

5.

MeyewfJe.meb.Dee³ees.13/³etyer.81/92-93

15.9.1992

yeQkeÀeW keÀe fôeJesMe mebfJeYeeäe - he´fleYetfle³eeW ceW uesôeosôe

6.

MeyewfJe.meb.2420.pes.20/83-84

2.4.1984

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW ceW OeesKeeOef›³eeb, og|Jefôe³eespeôe, äeyeôe leLee Ke³eeôele


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष