मास्टर परिपत्र

ceemìj hefjhe°e pecee Keelee jKeôee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

DeejyerDeeFõ/2011-12/44
MeyeQfJe.yerher[r (hermeryer) Scemer.meb.13/13.01.000/2011-12

01 pegueeFõ 2011

keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³ee/ceneso³e

ceemìj hefjhe°e
pecee Keelee jKeôee - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej 01 pegueeFõ 2010 keÀe nceeje ceemìj hefjhe°e MeyewfJe.yerher[r (hermeryer) Scemer.meb. 13 /13.01.000/2010-11 (Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì www.rbi.org.in hej GheueyOe) osKeW

mebueäôe ceemìj hefjhe°e ceW 30 petôe 2011 lekeÀ peejr meYer DeôegosMeeW/foMeefôeo÷MeeW keÀes mecesfkeÀle SJeb DeÐeleôe fkeÀ³ee äe³ee nw leLee hefjfMeøþ ceW GquuefKele nw

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ: ³eLeesÊeÀ


2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष